9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/41


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1049/2012

z dne 8. novembra 2012

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10(3) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je določen seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko spremeni v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka seznam Unije aditivov za živila posodobi.

(4)

Zahtevek za odobritev uporabe sirupa poliglicitola v več kategorijah živil je bil predložen in je dostopen državam članicam.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane je ocenila varnost sirupa poliglicitola, kadar se ta uporablja kot aditiv za živila (3). Meni, da kemijski in toksikološki podatki, ki so na razpolago za sirup poliglicitola, ne zadoščajo za določitev sprejemljivega dnevnega vnosa. Vendar pa ugotavlja, da razpoložljivi podatki za predlagano uporabo in raven uporabe ne kažejo na tveganje za varnost.

(6)

Obstaja tehnološka potreba po uporabi sirupa poliglicitola kot alternativnega poliola za druge poliole, ki so že dovoljeni. Sirup poliglicitola je manj sladek in zagotavlja večjo prostornino, motnost, vezljivost ter stabilnost v proizvodih z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez sladkorja. Zato je primerno, da se dovoli uporaba sirupa poliglicitola v kategorijah živil, za katere je bil predložen zahtevek, in se navedenemu aditivu za živila dodeli številka E, in sicer E 964.

(7)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila (4) se Priloga II s seznamom Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji uporabe uporablja od 1. junija 2013. Da se dovoli uporaba sirupa poliglicitola v zadevnih kategorijah živil pred navedenim datumom, je treba določiti zgodnejši datum uporabe navedenega aditiva za živila.

(8)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(4)  UL L 295, 12.11.2011, str. 1.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

v točki 2 dela B se za vnosom za E 962 vstavi naslednji vnos za E 964:

„E 964

sirup poliglicitola“

2.

v delu E se v številčnem zaporedju v ustrezne kategorije živil vstavijo naslednji vnosi za E 964:

03.

Sladoledi

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

04.2.5.1

Ekstra džemi in ekstra želeji, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES

E 964

sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

04.2.5.2

Džemi, želeji in marmelade ter sladkan kostanjev pire, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/113/ES

E 964

sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

04.2.5.3

Drugi podobni sadni in zelenjavni namazi

E 964

sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

05.1

Kakavovi in čokoladni proizvodi, ki jih zajema Direktiva 2000/36/ES

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

05.2

Drugi slaščičarski izdelki, vključno z mikro sladkornimi izdelki za osvežitev daha

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo slaščičarski izdelki, narejeni na osnovi kakava z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

E 964

sirup poliglicitola

600 000

 

samo slaščičarski izdelki na osnovi škroba z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

E 964

sirup poliglicitola

800 000

 

samo žvečilni bonboni brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

E 964

sirup poliglicitola

990 000

 

samo bonboni brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

05.3

Žvečilni gumi

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

06.3

Žitni kosmiči za zajtrk

E 964

sirup poliglicitola

200 000

 

samo žitni kosmiči za zajtrk ali proizvodi na osnovi žitnih kosmičev z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

07.2

Fini pekovski izdelki

E 964

sirup poliglicitola

300 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012

16.

Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4

E 964

sirup poliglicitola

300 000

 

samo proizvodi z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja

obdobje uporabe:

od 29. novembra 2012“