9.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1045/2012

z dne 8. novembra 2012

o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede pravil o poreklu, ki se uporabljajo za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov, namenjenemu upoštevanju posebnega položaja Salvadorja glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) in zlasti člena 89(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 (3) o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov od 1. januarja 2009 je Unija Salvadorju podelila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma „izdelki s poreklom“, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP). Člen 89 navedene uredbe določa odstopanje od navedene opredelitve v korist državam upravičenkam, ki koristijo ugodnosti iz GSP.

(3)

Z dopisom z dne 30. marca 2012 je Salvador predložil zahtevek za odstopanje od pravil o poreklu za namene GSP v skladu s členom 89 Uredbe (EGS) št. 2454/93. Z dopisoma z 20. junija 2012 in 30. julija 2012 je Salvador predložil dodatne informacije v podporo temu zahtevku.

(4)

Zahtevek zadeva celotno letno količino 4 000 ton kuhanih, zamrznjenih in vakuumsko pakiranih filetov tuna, znanih kot „loins“ (v nadaljnjem besedilu: fileti tuna) z oznako KN 1604 14 16 za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2012.

(5)

Zahtevek kaže, da bi brez tega odstopanja bila bistveno prizadeta zmožnost salvadorske industrije predelave rib, da še naprej izvaža v Unijo filete tuna, upravičene do preferencialne tarifne obravnave.

(6)

Odstopanje je zato potrebno, da bi imel Salvador na voljo dovolj dolgo obdobje za uskladitev svoje industrije predelave rib s pravili za pridobitev preferencialnega porekla filetov tuna. Tako dovolj dolgo obdobje je potrebno, da bi vlada in predelovalna industrija Salvadorja zagotovili ustrezne tokove tuna s poreklom v državo.

(7)

Zaradi obstoječih dobavnih tokov in načinov proizvodnje je treba odstopanje odobriti za letno količino 1 975 ton za filete tuna z oznako KN ex 1604 14 16. Da se zagotovi, da se začasno odstopanje omeji na čas, ki je potreben, da Salvador doseže skladnost s pravili za pridobitev preferencialnega porekla filetov tuna, je treba odstopanje odobriti od 1. januarja 2012 do 30. junija 2013. Višino kvote za leto 2013 je treba določiti v sorazmerju z dolžino obdobja odobrenega odstopanja. V skladu s tem bi morala znašati kvota za leto 2012 1 975 ton, za leto 2013 pa 987,5 ton.

(8)

Da bi zagotovili neprekinjenost izvoza predelanih rib, upravičenih do preferencialne tarifne obravnave, iz Salvadorja v Unijo, je treba odstopanje odobriti z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2012.

(9)

Zaradi jasnosti in da bi se pri filetih tuna z oznako KN ex 1604 14 16 lahko izkoristilo odstopanje, je primerno izrecno določiti, da so ribe brez porekla, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo navedenih filetov tuna, lahko le tuni z oznako HS 0302 ali 0303.

(10)

Uredba (EGS) št. 2454/93 določa pravila v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot. Da bi zagotovili učinkovito upravljanje, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi Salvadorja, carinski organi Unije in Komisija, bi se morala navedena pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, ki je odobreno s to uredbo.

(11)

Da bi omogočili učinkovito spremljanje izvajanja odstopanja, je treba določiti obveznost organov Salvadorja, da Komisijo redno obveščajo o podrobnostih izdanih potrdil o poreklu (obrazec A).

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od členov 72, 73 in 75 do 79 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se kuhani, zamrznjeni in vakuumsko pakirani fileti tuna, znani kot „loins“, z oznako KN ex 1604 14 16, proizvedeni v Salvadorju iz tuna brez porekla z oznako HS 0302 ali 0303, štejejo kot izdelki s poreklom iz Salvadorja v skladu s pogoji iz členov 2, 3 in 4 te uredbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 velja za izdelke, ki se izvažajo iz Salvadorja in se deklarirajo za sprostitev v prosti promet v Uniji v obdobju od 1. januarja 2012 do 30. junija 2013, in sicer do količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej uredbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Salvadorja sprejmejo potrebne ukrepe za opravljanje količinskih pregledov pri izvozu izdelkov iz člena 1.

V polju 4 na potrdilih o poreklu (obrazec A), ki jih v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi Salvadorja, je eden od naslednjih zaznamkov:

„Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012“,

„Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión“.

Pristojni organi Salvadorja Komisiji do konca meseca, ki sledi posameznemu koledarskemu četrtletju, pošljejo četrtletno poročilo o količinah, za katere so bila v skladu s to uredbo izdana potrdila o poreklu (obrazec A), in zaporedne številke navedenih potrdil.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količina

(v tonah neto teže)

09.1629

ex 1604 14 16

Kuhani, zamrznjeni in vakuumsko pakirani fileti tuna, znani kot „loins“

od 1.1.2012 do 31.12.2012

1 975

od 1.1.2013 do 30.6.2013

987,5