31.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 303/1


UREDBA (EU) št. 978/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. oktobra 2012

o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost državam v razvoju od leta 1971 dodeljuje trgovinske preferenciale v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov.

(2)

Skupna trgovinska politika Unije temelji na načelih in uresničuje cilje iz splošnih določb o zunanjih ukrepih Unije in so navedene v členu 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU).

(3)

Cilj Unije je opredeliti in uresničevati skupne politike in ukrepe za pospeševanje trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja držav v razvoju s poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine.

(4)

Skupna trgovinska politika Unije mora biti skladna s cilji Unije na področju politike razvojnega sodelovanja, določenimi v členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in jih mora krepiti, zlasti izkoreninjenje revščine ter spodbujanje trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja v državah v razvoju. Biti mora v skladu z zahtevami Svetovne trgovinske organizacije (STO), zlasti s Sklepom o različni in ugodnejši obravnavi, vzajemnosti in polnejšem sodelovanju držav v razvoju (v nadaljnjem besedilu: razvojna klavzula), sprejetim v skladu s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1979, v skladu s katerim lahko države članice STO državam v razvoju zagotovijo različno in ugodnejšo obravnavo.

(5)

Sporočilo Komisije z dne 7. julija 2004 z naslovom „Države v razvoju, mednarodna trgovina in trajnostni razvoj: Vloga Splošnega sistema preferencialov Skupnosti (GSP) v desetletju 2006–2015“ določa smernice za uporabo sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje 2006–2015.

(6)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 (2), kot je bila podaljšana z Uredbo (EU) št. 512/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (3), je določena uporaba sheme splošnih tarifnih preferencialov (v nadaljnjem besedilu: shema) do 31. decembra 2013 ali dokler se shema ne začne uporabljati v skladu s to uredbo. Po tem bi bilo treba shemo uporabljati za obdobje desetih let od dneva začetka veljavnosti preferencialov iz te uredbe, razen za posebni režim za najmanj razvite države, ki bi ga bilo treba še naprej uporabljati brez datuma izteka veljavnosti.

(7)

Shema bi morala z zagotavljanjem prednostnega dostopa do trga Unije državam v razvoju pomagati pri njihovem prizadevanju za zmanjšanje revščine ter spodbujati dobro upravljanje in trajnostni razvoj, tako da jim prek mednarodne trgovine pomaga ustvarjati dodaten prihodek, ki se nato lahko ponovno vloži v njihov lastni razvoj, ter vzpostaviti tudi bolj raznolika gospodarstva. Tarifne preferenciale sheme bi bilo treba usmeriti v pomoč tistim državam v razvoju, ki imajo večje razvojne, trgovinske in finančne potrebe.

(8)

Shemo sestavljajo splošni režim in dva posebna režima.

(9)

Splošni režim bi bilo treba dodeliti vsem tistim državam v razvoju, ki imajo skupno razvojno potrebo in so na podobni ravni gospodarskega razvoja. Države, ki jih Svetovna banka uvršča med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom, imajo stopnje dohodka na prebivalca, ki jim omogočajo doseganje višjih stopenj diverzifikacije brez tarifnih preferencialov sheme. Te države imajo gospodarstva, ki so uspešno zaključila prehod s centraliziranega na tržno gospodarstvo. Nimajo enakih razvojnih, trgovinskih in finančnih potreb kot preostale države v razvoju; so na drugačni ravni gospodarskega razvoja, tj. niso v podobnem položaju kot ranljivejše države v razvoju, zato jih je treba, da bi se preprečila neupravičena diskriminacija, obravnavati drugače. Poleg tega uporaba tarifnih preferencialov, zagotovljenih s shemo, v državah z visokim ali višjim srednjim dohodkom povečuje konkurenčni pritisk na izvoz iz revnejših in ranljivejših držav, kar bi lahko te ranljivejše države neupravičeno obremenilo. Splošni režim upošteva dejstvo, da se razvojne, trgovinske in finančne potrebe spreminjajo, in zagotavlja, da režim ostaja na voljo, če se položaj v državi spremeni.

Zaradi skladnosti se tarifni preferenciali, dodeljeni v okviru splošnega režima, ne bi smeli razširiti na države v razvoju, ki uživajo ugodnosti režima preferencialnega dostopa do trga Unije, ki zagotavlja vsaj enako stopnjo tarifnih preferencialov kot shema za praktično celotno trgovino. Da bi imeli države upravičenke in gospodarski subjekti dovolj časa za ustrezno prilagoditev, bi bilo treba splošni režim zagotavljati še dve leti od datuma začetka uporabe režima preferencialnega dostopa do trga, pri čemer bi bilo treba ta datum navesti na seznamu držav upravičenk do splošnega režima.

(10)

Za države ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do sheme, bi se morale šteti države, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 732/2008, in države, ki uživajo ugodnosti avtonomnega preferencialnega dostopa do trga Unije v skladu z Uredbo (ES) št. 732/2008, Uredbo Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo (4) ter Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (5). Čezmorska ozemlja, povezana z Unijo, ter čezmorske države in ozemlja držav, ki niso navedeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 732/2008, se ne bi smeli obravnavati kot tista, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do sheme.

(11)

Posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje temelji na celostni zasnovi trajnostnega razvoja, kot ga priznavajo mednarodne konvencije in instrumenti, kot so Deklaracija Združenih narodov (ZN) o pravici do razvoja iz leta 1986, Deklaracija iz Ria o okolju in razvoju iz leta 1992, Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah iz dela iz leta 1998, Deklaracija tisočletja ZN iz leta 2000 in Deklaracija iz Johannesburga o trajnostnem razvoju iz leta 2002. Zato bi bilo treba dodatne tarifne preferenciale, določene v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, dodeliti tistim državam v razvoju, ki so zaradi pomanjkanja diverzifikacije in nezadostne vključenosti v mednarodni trgovinski sistem ranljive, da bi jim pomagali pri prevzemanju posebnih bremen in odgovornosti, ki izhajajo iz ratifikacije in učinkovitega izvajanja temeljnih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju.

(12)

Preferenciali bi morali spodbuditi nadaljnjo gospodarsko rast in tako izpolnjevati potrebo po trajnostnem razvoju. Na podlagi posebnega spodbujevalnega režima bi se torej morale za zadevne države upravičenke opustiti carinske stopnje ad valorem. Opustiti bi se morale tudi posebne dajatve, razen če so kombinirane z dajatvijo ad valorem.

(13)

Države, ki izpolnjujejo merila za upravičenost do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, bi morale uživati ugodnosti dodatnih tarifnih preferencialov, če Komisija po vložitvi njihovega zahtevka potrdi, da so zadevni pogoji izpolnjeni. Vložitev zahtevkov bi bilo treba omogočiti od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Države, ki uživajo ugodnosti tarifnih preferencialov sheme v skladu z Uredbo (ES) št. 732/2008, bi morale prav tako vložiti nov zahtevek.

(14)

Komisija bi morala spremljati stanje ratifikacije mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju ter njihovo učinkovito izvajanje, tako da bi preučila sklepne ugotovitve in priporočila zadevnih organov za spremljanje, ustanovljenih v skladu s temi konvencijami (zadevni organi za spremljanje). Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti predložiti poročilo o stanju ratifikacije zadevnih konvencij, skladnosti držav upravičenk z morebitnimi obveznostmi poročanja iz teh konvencij in stanju izvajanja konvencij v praksi.

(15)

Poročila zadevnih organov za spremljanje so bistvena za spremljanje in preklic preferencialov. Vendar takšna poročila lahko dopolnjujejo drugi viri informacij, pod pogojem, da so točni in zanesljivi. Brez poseganja v druge vire bi to lahko zajemalo informacije, ki jih pošljejo civilna družba, socialni partnerji, Evropski parlament in Svet.

(16)

Posebni režim za najmanj razvite države bi moral še naprej omogočati dajatev prost dostop do trga Unije za izdelke s poreklom iz držav, ki jih ZN priznavajo kot in uvrščajo med najmanj razvite države, razen za trgovino z orožjem. Za državo, ki je ZN ne uvrščajo več med najmanj razvite države, bi bilo treba določiti prehodno obdobje za ublažitev morebitnih negativnih posledic, ki bi jih povzročila ukinitev tarifnih preferencialov, dodeljenih na podlagi tega režima. Tarifne preferenciale, določene v okviru posebnega režima za najmanj razvite države, bi bilo treba še naprej dodeljevati tistim najmanj razvitim državam, ki uživajo ugodnosti drugega režima preferencialnega dostopa do trga Unije določene v okviru posebnega spodbujevalnega režima

(17)

Za zagotovitev skladnosti z določbami o dostopu do trga za sladkor v okviru sporazumov o gospodarskem partnerstvu bi bilo treba za uvoz izdelkov iz tarifne številke 1701 skupne carinske tarife do 30. septembra 2015 zahtevati uvozno dovoljenje.

(18)

Kar zadeva splošni režim, bi bilo treba še naprej razlikovati med tarifnimi preferenciali za neobčutljive in občutljive izdelke, da se tako upošteva položaj v sektorjih, ki proizvajajo enake izdelke v Uniji.

(19)

Dajatve skupne carinske tarife za neobčutljive izdelke bi morale biti še naprej opuščene, medtem ko bi bilo treba dajatve za občutljive izdelke znižati, da se zagotovi zadovoljiva stopnja uporabe in se hkrati upošteva položaj ustreznih industrijskih sektorjev v Uniji.

(20)

Tako znižanje dajatev bi moralo biti dovolj privlačno, da bi trgovce spodbudilo k uporabi možnosti, ki jih ponuja shema. Zato bi bilo treba dajatve ad valorem na splošno znižati po pavšalni stopnji 3,5 odstotne točke glede na dajatev za države z največjimi ugodnostmi, medtem ko bi se morale takšne dajatve za tekstil in tekstilne izdelke znižati za 20 %. Posebne dajatve bi bilo treba znižati za 30 %. Če je določena najnižja dajatev, se ta ne bi smela uporabljati.

(21)

Dajatve bi bilo treba v celoti opustiti, kadar zaradi preferencialne obravnave dajatve ad valorem za posamezno uvozno deklaracijo znašajo 1 % ali manj ali posebna dajatev znaša 2 EUR ali manj, saj bi lahko bil strošek pobiranja takih dajatev višji od ustvarjenega prihodka.

(22)

Graduacija bi morala temeljiti na merilih, ki so povezana z oddelki in poglavji skupne carinske tarife. Graduacijo bi bilo treba uporabiti za oddelek ali pododdelek, da bi se zmanjšalo število primerov graduacije heterogenih izdelkov. Graduacijo oddelka ali pododdelka (sestavljenega iz poglavij) za državo upravičenko bi bilo treba uporabiti, kadar oddelek tri zaporedna leta izpolnjuje merila za graduacijo, da se z izločitvijo učinka velikih in izjemnih nihanj v uvozni statistiki poveča predvidljivost in poštenost graduacije. Graduacija se ne bi smela uporabljati za države upravičenke do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter države upravičenke do posebnega režima za najmanj razvite države, saj imajo zelo podoben gospodarski profil ter so ranljive zaradi nizke in nediverzificirane izvozne osnove.

(23)

Za zagotovitev, da bi ugodnosti sheme uživale le tiste države, katerim so namenjene, bi bilo treba uporabiti tarifne preferenciale iz te uredbe in pravila o poreklu izdelkov, določena v Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6).

(24)

Razlogi za začasni preklic režimov iz sheme bi morali vključevati resne in sistematične kršitve načel, določenih v nekaterih mednarodnih konvencijah v zvezi s temeljnimi človekovimi pravicami in pravicami delavcev, s čimer bi se spodbujalo uresničevanje ciljev teh konvencij. Tarifne preferenciale na podlagi posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje bi bilo treba začasno preklicati, če država upravičenka ne upošteva zaveze, v skladu s katero ne bo umaknila ratifikacije in bo učinkovito izvajala te konvencije, ali ne izpolnjuje zahtev glede poročanja iz zadevnih konvencij ali če država upravičenka ne sodeluje v postopkih spremljanja Unije, kot so določeni v tej uredbi.

(25)

Zaradi političnih razmer v Burmi/Mjanmaru in Belorusiji bi moral začasni preklic vseh tarifnih preferencialov za uvoz izdelkov s poreklom iz Burme/Mjanmara ali Belorusije ostati v veljavi.

(26)

Da bi dosegli ravnovesje med potrebo po boljši ciljni usmerjenosti ter večji skladnosti in preglednosti na eni strani ter večjem spodbujanju trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja prek sheme enostranskih trgovinskih preferencialov na drugi strani, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spremembami prilog k tej uredbi, začasnimi preklici tarifnih preferencialov v primeru neupoštevanja načel trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja, ter postopkovnimi pravili glede vložitve zahtevkov za tarifne preferenciale, dodeljene na podlagi posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, ter izvedbo preiskav za začasni preklic in uvedbo zaščitnih ukrepov, da bi tako vzpostavili enotne in natančne tehnične ureditve. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(27)

Da bi zagotovili stabilen okvir za gospodarske subjekte, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akt v zvezi z razveljavitvijo sklepa o začasnem preklicu v skladu z nujnim postopkom, preden ta sklep o začasnem preklicu tarifnih preferencialov začne učinkovati, če razlogi, ki upravičujejo začasni preklic, ne veljajo več.

(28)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (7).

(29)

Svetovalni postopek bi bilo treba uporabiti za sprejemanje izvedbenih aktov o opustitvi tarifnih preferencialov iz nekaterih oddelkov GSP za države upravičenke in začetku postopka začasnega preklica, pri čemer bi bilo treba upoštevati vrsto in učinek teh aktov.

(30)

Postopek pregleda bi bilo treba uporabiti za sprejemanje izvedbenih aktov o preiskavah za uvedbo zaščitnih ukrepov in opustitvi preferencialnih režimov, če bi lahko uvoz povzročil resne motnje na trgih Unije.

(31)

Da bi zagotovili celovitost in pravilno delovanje sheme, bi morala Komisija sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če za to obstajajo nujni razlogi v ustrezno utemeljenih primerih, ki zadevajo začasne preklice zaradi neupoštevanja carinskih postopkov in obveznosti.

(32)

Da bi zagotovili stabilen okvir za gospodarske subjekte, bi morala Komisija po preteku največ šestih mesecev sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če za to obstajajo nujni razlogi v ustrezno utemeljenih primerih, ki zadevajo prenehanje ali podaljšanje začasnega preklica zaradi neupoštevanja carinskih postopkov in obveznosti.

(33)

Komisija bi morala izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, sprejeti tudi, če v ustrezno utemeljenih primerih preiskav za uvedbo zaščitnih ukrepov tako zahtevajo izredno nujni razlogi, povezani s poslabšanjem gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije, ki bi ga bilo težko izboljšati.

(34)

Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu redno poročati o učinkih sheme na podlagi te uredbe. Pet let po njeni uveljavitvi bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o uporabi te uredbe in oceniti potrebo po pregledu sheme, vključno s posebnim spodbujevalnim režimom za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter določbami o začasnem preklicu tarifnih preferencialov, ob upoštevanju boja proti terorizmu in področja mednarodnih standardov o preglednosti in izmenjavi informacij v davčnih zadevah. Komisija bi morala pri poročanju upoštevati učinke na razvojne, trgovinske in finančne potrebe upravičencev. Poročilo bi moralo tudi zajemati podrobno analizo vpliva te uredbe na trgovino in prihodke Unije od tarif, ob čemer je treba posebno pozornost nameniti vplivu na države upravičenke. Po potrebi bilo treba oceniti tudi skladnost z zakonodajo Unije s sanitarnega in fitosanitarnega področja. Poročilo bi moralo vsebovati tudi analizo učinkov sheme glede uvoza biogoriv in vidikov trajnosti.

(35)

Uredbo (ES) št. 732/2008 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

1.   Shema splošnih tarifnih preferencialov (v nadaljnjem besedilu: shema) se uporablja v skladu s to uredbo.

2.   Ta uredba določa naslednje tarifne preferenciale v okviru sheme:

(a)

splošni režim;

(b)

posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje (GSP+) ter

(c)

posebni režim za najmanj razvite države (vse razen orožja (EBA)).

Člen 2

V tej uredbi:

(a)

„GSP“ pomeni splošno shemo preferencialov, s katero Unija zagotavlja preferencialni dostop do svojega trga preko katerih koli preferencialnih režimov iz člena 1(2);

(b)

„države“ pomeni države in ozemlja, ki imajo lastno carinsko upravo;

(c)

„države, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost“ pomeni vse države v razvoju, kot so navedene v Prilogi I;

(d)

„države upravičenke do GSP“ pomeni države upravičenke do splošnega režima, kot so navedene v Prilogi II;

(e)

„države upravičenke do GSP+“ pomeni države upravičenke do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, kot so navedene v Prilogi III;

(f)

„države upravičenke do EBA“ pomeni države upravičenke do posebnega spodbujevalnega režima za najmanj razvite države, kot so navedene v Prilogi IV;

(g)

„dajatve skupne carinske tarife“ pomeni dajatve iz drugega dela Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (8), razen dajatev, ki so uvedene kot del tarifnih kvot;

(h)

„oddelek“ pomeni kateri koli oddelek skupne carinske tarife iz Uredbe (EGS) št. 2658/87;

(i)

„poglavje“ pomeni katero koli poglavje skupne carinske tarife iz Uredbe (EGS) št. 2658/87;

(j)

„oddelek GSP“ pomeni oddelek, ki je naveden v Prilogi V in določen na podlagi oddelkov in poglavij skupne carinske tarife;

(k)

„režim preferencialnega dostopa do trga“ pomeni preferencialni dostop do trga Unije na podlagi trgovinskega sporazuma, ki se uporablja začasno ali je že začel veljati, ali avtonomnih preferencialov, ki jih dodeli Unija;

(l)

„učinkovito izvajanje“ pomeni integralno izvajanje vseh zavez in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, navedenih v Prilogi VIII, s čimer se zagotovi izpolnjevanje vseh načel, ciljev in pravic iz teh konvencij.

Člen 3

1.   Seznam držav, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, je naveden v Prilogi I.

2.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge I, da bi upoštevala spremembe mednarodnega statusa ali razvrstitve držav.

3.   Komisija obvesti zadevno državo, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost, o kakršnih koli ustreznih spremembah njenega statusa na podlagi sheme.

POGLAVJE II

SPLOŠNI REŽIM

Člen 4

1.   Država, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost, uživa ugodnosti tarifnih preferencialov, zagotovljenih na podlagi splošnega režima iz točke (a) člena 1(2), razen:

(a)

če jo Svetovna banka tri zaporedna leta neposredno pred posodobitvijo seznama držav upravičenk uvrsti med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom ali

(b)

če uživa ugodnosti režima preferencialnega dostopa do trga, ki zagotavlja enake ali boljše tarifne preferenciale kot shema za praktično celotno trgovino.

2.   Točki (a) in (b) odstavka 1 se ne uporabljata za najmanj razvite države.

3.   Brez poseganja v točko (b) odstavka 1 se točka (a) odstavka 1 ne začne uporabljati do 21. novembra 2014 za države, ki so do 20. novembra 2012 parafirale dvostranski sporazum z Unijo o preferencialnem dostopu do trga, ki zagotavlja enake ali boljše tarifne preferenciale kot shema za praktično celotno trgovino, vendar se še ne uporablja.

Člen 5

1.   Seznam držav upravičenk do GSP, ki izpolnjujejo merila iz člena 4, je naveden v Prilogi II.

2.   Komisija do 1. januarja vsako leto po začetku veljavnosti te uredbe pregleda Prilogo II. Da bi imeli država upravičenka do GSP in gospodarski subjekti dovolj časa za ustrezno prilagoditev spremembi statusa države na podlagi sheme,

(a)

se sklep o črtanju države upravičenke s seznama držav upravičenk do GSP v skladu z odstavkom 3 tega člena in na podlagi točke (a) člena 4(1) začne uporabljati eno leto po začetku veljavnosti navedenega sklepa;

(b)

se sklep o črtanju države upravičenke s seznama držav upravičenk do GSP v skladu z odstavkom 3 tega člena in na podlagi točke (b) člena 4(1) začne uporabljati dve leti po začetku uporabe režima preferencialnega dostopa do trga.

3.   Komisija je za namene odstavkov 1 in 2 tega člena pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge II na podlagi meril iz člena 4.

4.   Komisija obvesti zadevno državo upravičenko do GSP o kakršnih koli spremembah njenega statusa na podlagi sheme.

Člen 6

1.   Izdelki, ki so vključeni v splošni režim iz točke (a) člena 1(2), so navedeni v Prilogi V.

2.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge V, da bi vključila spremembe, ki so potrebne zaradi sprememb kombinirane nomenklature.

Člen 7

1.   Dajatve skupne carinske tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni kot neobčutljivi izdelki, se v celoti opustijo, razen za kmetijske komponente.

2.   Dajatve ad valorem skupne carinske tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni kot občutljivi izdelki, se znižajo za 3,5 odstotne točke. Za izdelke iz oddelkov GSP S-11a in S-11b Priloge V to znižanje znaša 20 %.

3.   Če preferencialne stopnje dajatev, izračunane v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 732/2008 glede na dajatve ad valorem skupne carinske tarife, ki se uporabljajo na datum začetka veljavnosti te uredbe, za izdelke iz odstavka 2 tega člena predvidevajo tarifno znižanje za več kot 3,5 odstotne točke, se uporabljajo te preferencialne stopnje dajatev.

4.   Posebne dajatve skupne carinske tarife, razen najnižje ali najvišje dajatve, za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni kot občutljivi izdelki, se znižajo za 30 %.

5.   Če dajatve skupne carinske tarife za izdelke, ki so v Prilogi V navedeni kot občutljivi izdelki, vključujejo dajatve ad valorem in posebne dajatve, se posebne dajatve ne znižajo.

6.   Če je za dajatve, znižane v skladu z odstavkoma 2 in 4, določena najvišja dajatev, se ta najvišja dajatev ne zniža. Če je za take dajatve določena najnižja dajatev, se ta najnižja dajatev ne uporablja.

Člen 8

1.   Tarifni preferenciali iz člena 7 se za izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz države upravičenke do GSP opustijo, kadar povprečna vrednost uvoza takih izdelkov iz te države upravičenke do GSP v Unijo tri zaporedna leta presega prage, navedene v Prilogi VI. Pragi se izračunajo kot odstotek skupne vrednosti uvoza enakih izdelkov iz vseh držav upravičenk do GSP v Unijo.

2.   Komisija pred uporabo tarifnih preferencialov iz te uredbe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2) sprejme izvedbeni akt, ki določi seznam oddelkov GSP, pri katerih se tarifni preferenciali iz člena 7 za državo upravičenko do GSP opustijo. Ta izvedbeni akt se uporablja od 1. januarja 2014.

3.   Komisija vsaka tri leta pregleda seznam iz odstavka 2 tega člena in sprejme izvedbeni akt v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2), da bi opustila ali ponovno vzpostavila tarifne preferenciale iz člena 7. Ta izvedbeni akt se uporablja od 1. januarja tistega leta, ki sledi začetku njegove veljavnosti.

4.   Seznam iz odstavkov 2 in 3 tega člena se določi na podlagi podatkov, ki so na voljo 1. septembra tistega leta, v katerem se izvede pregled, in dve leti pred letom pregleda. V seznamu se upošteva uvoz iz držav upravičenk do GSP iz Priloge II, ki se takrat uporablja. Vendar se vrednost uvoza iz držav upravičenk do GSP, ki ob začetku veljavnosti opustitve ne uživajo več ugodnosti tarifnih preferencialov iz točke (b) člena 4(1), ne upošteva.

5.   Komisija zadevno državo uradno obvesti o sklepu, sprejetem izvedbenem aktu v skladu z odstavkoma 2 in 3.

6.   Komisija je ob vsaki spremembi Priloge II v skladu z merili iz člena 4 pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge VI, da se prilagodijo pogoji iz navedene priloge in se s tem ohrani sorazmerno enaka utež gradiranih oddelkov izdelkov, kot je opredeljeno v odstavku 1 tega člena.

POGLAVJE III

POSEBNI SPODBUJEVALNI REŽIM ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DOBRO UPRAVLJANJE

Člen 9

1.   Država upravičenka do GSP lahko uživa ugodnosti tarifnih preferencialov, zagotovljenih v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2), če

(a)

se v skladu s Prilogo VII šteje za ranljivo zaradi pomanjkanja diverzifikacije in nezadostne vključenosti v mednarodni trgovinski sistem;

(b)

je ratificirala vse konvencije iz Priloge VIII (v nadaljnjem besedilu: zadevne konvencije) in najnovejše razpoložljive sklepne ugotovitve zadevnih organov za spremljanje v skladu s temi konvencijami (v nadaljnjem besedilu: zadevni organi za spremljanje) ne razkrivajo resnih napak pri učinkovitem izvajanju katere koli izmed teh konvencij;

(c)

glede nobene od zadevnih konvencij ni vložila pridržka, ki je prepovedan s katero koli od teh konvencij ali ki se za namene tega člena šteje kot nezdružljiv s ciljem in namenom te konvencije.

Za namene tega člena se šteje, da pridržki niso nezdružljivi s ciljem in namenom konvencije, razen če:

(i)

ni bilo s postopkom, izrecno predvidenim v ta namen v skladu s konvencijo, ugotovljeno nasprotno, ali

(ii)

če takega postopka ni, če Unija – kadar je pogodbenica konvencije – in/ali kvalificirana večina držav članic, pogodbenic konvencije, v skladu s svojimi pristojnostmi, kakor so opredeljene v pogodbah, nasprotujejo pridržku zaradi nezdružljivosti s ciljem in namenom konvencije in tako v skladu z določbami Dunajske konvencije o pogodbenem pravu nasprotujejo začetku veljavnosti konvencije med njimi in državo, ki je vložila pridržek;

(d)

se zaveže, da bo ohranila ratifikacijo zadevnih konvencij in zagotavljala učinkovito izvajanje teh konvencij;

(e)

brez pridržkov sprejme zahteve glede poročanja, ki jih določa posamezna konvencija, in se zavezuje, da bo dovolila redno spremljanje in preglede uspešnosti izvajanja v skladu z določbami zadevnih konvencij, ter

(f)

se zaveže k udeležbi in sodelovanju pri postopku spremljanja iz člena 13.

2.   Komisija je pooblaščena, da ob vsaki spremembi Priloge II v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge VII, da se pregleda prag ranljivosti iz točke 1(b) Priloge VII in se s tem ohrani sorazmerno enaka utež praga ranljivosti, kot je izračunan v skladu s Prilogo VII.

Člen 10

1.   Posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje se dodeli, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

država upravičenka do GSP je vložila zahtevek v ta namen in

(b)

preučitev zahtevka pokaže, da država prosilka izpolnjuje pogoje iz člena 9(1).

2.   Država prosilka vloži zahtevek pri Komisiji v pisni obliki. V zahtevku so navedene izčrpne informacije o ratifikaciji zadevnih konvencij in zaveze iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1).

3.   Komisija o prejemu zahtevka obvesti Evropski parlament in Svet.

4.   Komisija je po preučitvi zahtevka pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte, s katerimi določi ali spremeni Prilogo III, da bi tako državi prosilki dodelila posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje prek vključitve te države na seznam držav upravičenk do GSP+.

5.   Če država upravičenka do GSP+ ne izpolnjuje več pogojev iz točke (a) ali (c) člena 9(1) ali prekliče katero koli od svojih zavez iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1), je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirani akt, s katerim spremeni Prilogo III, da bi tako to državo črtala s seznama držav upravičenk do GSP+.

6.   Komisija državo prosilko o sklepu, sprejetem v skladu z odstavkoma 4 in 5 tega člena, uradno obvesti po spremembi Priloge III in njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije. Če se državi prosilki dodeli posebni spodbujevalni režim, se ji sporoči datum, s katerim začne zadevni delegirani akt veljati.

7.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za določitev pravil glede postopkov odobritve posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, zlasti glede rokov ter vložitve in obravnave zahtevkov.

Člen 11

1.   Izdelki, vključeni v posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, so navedeni v Prilogi IX.

2.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge IX, da bi upoštevala spremembe kombinirane nomenklature, ki vplivajo na izdelke iz navedene priloge.

Člen 12

1.   Dajatve ad valorem skupne carinske tarife za vse izdelke iz Priloge IX s poreklom iz države upravičenke do GSP+ se opustijo.

2.   Posebne dajatve skupne carinske tarife za izdelke iz odstavka 1 se v celoti opustijo, razen za izdelke, za katere dajatve skupne carinske tarife vključujejo dajatve ad valorem. Za izdelke z oznako kombinirane nomenklature 1704 10 90 je posebna dajatev omejena na 16 % carinske vrednosti.

Člen 13

1.   Od datuma dodelitve tarifnih preferencialov, zagotovljenih v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, Komisija redno pregleduje stanje ratifikacije zadevnih konvencij in spremlja njihovo učinkovito izvajanje ter sodelovanje z zadevnimi organi za spremljanje, tako da preučuje sklepne ugotovitve in priporočila teh organov za spremljanje.

2.   Država upravičenka do GSP+ pri tem sodeluje s Komisijo in zagotavlja vse informacije, potrebne za oceno izpolnjevanja zavez iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1) in njen položaj glede točke (c) člena 9(1).

Člen 14

1.   Komisija do 1. januarja 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu vsaki dve leti predloži poročilo o stanju ratifikacije zadevnih konvencij, skladnosti držav upravičenk do GSP+ z vsemi obveznostmi poročanja iz teh konvencij in stanju učinkovitega izvajanja teh konvencij.

2.   To poročilo vključuje:

(a)

sklepne ugotovitve ali priporočila zadevnih organov za spremljanje v zvezi s posamezno državo upravičenko do GSP+ in

(b)

sklepne ugotovitve Komisije v zvezi s tem, ali posamezna država upravičenka do GSP+ upošteva svoje zaveze glede izpolnjevanja obveznosti poročanja, sodelovanja z zadevnimi organi za spremljanje v skladu z zadevnimi konvencijami in zagotavljanja učinkovitega izvajanja teh konvencij.

Poročilo lahko vključuje kakršne koli informacije, za katere Komisija meni, da so primerne.

3.   Komisija pri pripravi sklepnih ugotovitev v zvezi z učinkovitim izvajanjem zadevnih konvencij oceni sklepne ugotovitve in priporočila zadevnih organov za spremljanje ter – brez poseganja v druge vire – informacije, ki jih pošljejo tretje strani, vključno s civilno družbo, socialnimi partnerji, Evropskim parlamentom ali Svetom.

Člen 15

1.   Če država upravičenka do GSP+ v praksi ne upošteva svojih zavez iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1) ali je država upravičenka do GSP+ vložila pridržek, ki je prepovedan s katero koli zadevno konvencijo ali je nezdružljiv z njenim ciljem in namenom te konvencije točke (c) člena 9(1), se posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje začasno prekliče za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz take države upravičenke.

2.   Država upravičenka do GSP+ dokazuje izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zavez iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1) in njen položaj glede točk (c) člena 9(1).

3.   Če Komisija na podlagi sklepnih ugotovitev poročila iz člena 14 ali na podlagi razpoložljivih dokazov upravičeno sumi, da posamezna država upravičenka do GSP+ ne upošteva svojih zavez iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1) ali je vložila pridržek, ki je prepovedan s katero koli ustrezno konvencijo ali nezdružljiv s ciljem in namenom te konvencije, kot je določeno v točki (c) člena 9(1), v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2) sprejme izvedbeni akt o začetku postopka začasnega preklica tarifnih preferencialov, zagotovljenih v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. Komisija o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

4.   Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije in o tem obvesti zadevno državo upravičenko do GSP+. V obvestilu:

(a)

se navedejo razlogi za upravičen sum glede neizpolnjevanja zavez države upravičenke do GSP+ iz točk (d), (e) in (f) člena 9(1) ali obstoja pridržka, ki je prepovedan s katero koli zadevno konvencijo ali nezdružljiv s ciljem in namenom te konvencije, kot je določeno v točki (c) člena 9(1), kar lahko povzroči dvome v zvezi z upravičenostjo države do nadaljnjega uživanja ugodnosti tarifnih preferencialov, zagotovljenih v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, ter

(b)

se določi rok, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev od datuma objave obvestila in v katerem država upravičenka do GSP+ predloži svoje pripombe.

5.   Komisija zadevni državi upravičenki v obdobju iz točke (b) odstavka 4 zagotovi vse možnosti za sodelovanje.

6.   Komisija pridobi vse informacije, za katere meni, da so potrebne, med drugim vključno s sklepnimi ugotovitvami in priporočili zadevnih organov za spremljanje. Komisija pri oblikovanju svojih sklepnih ugotovitev oceni vse ustrezne informacije.

7.   Komisija v treh mesecih po izteku obdobja, določenega v obvestilu, sklene,

(a)

da bo končala postopek začasnega preklica ali

(b)

da bo začasno preklicala tarifne preferenciale, zagotovljene v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje.

8.   Če Komisija meni, da ugotovitve ne upravičujejo začasnega preklica, v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2) sprejme izvedbeni akt o končanju postopka začasnega preklica. Ta izvedbeni akt med drugim temelji na prejetih dokazih.

9.   Če Komisija meni, da ugotovitve upravičujejo začasen preklic na podlagi razlogov iz odstavka 1 tega člena, je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge III, da bi začasno preklicala tarifne preferenciale, določene v posebnem spodbujevalnem režimu za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2).

10.   Če Komisija sprejme sklep o začasnem preklicu, začne tak delegirani akt učinkovati šest mesecev po njegovem sprejetju.

11.   Če se razlogi, ki upravičujejo začasen preklic, odpravijo pred začetkom učinkovanja delegiranega akta iz odstavka 9 tega člena, je Komisija pooblaščena, da v skladu z nujnim postopkom iz člena 37 razveljavi sprejeti akt o začasnem preklicu tarifnih preferencialov.

12.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za določitev pravil glede postopka za začasni preklic posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje, zlasti glede rokov, pravic pogodbenic, zaupnosti in pregleda.

Člen 16

Če Komisija ugotovi, da so razlogi, ki upravičujejo začasni preklic tarifnih preferencialov iz člena 15(1), odpravljeni, je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge III, da bi tako ponovno vzpostavili tarifne preferenciale, zagotovljene v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje.

POGLAVJE IV

POSEBNI REŽIM ZA NAJMANJ RAZVITE DRŽAVE

Člen 17

1.   Država, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost, uživa ugodnosti tarifnih preferencialov, zagotovljenih v okviru posebnega režima za najmanj razvite države iz točke (c) člena 1(2), če ZN zadevno državo opredelijo kot najmanj razvito državo.

2.   Komisija redno pregleduje seznam držav upravičenk do EBA na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov. Če država upravičenka do EBA ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1 tega člena, je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte, s katerimi se spremeni Priloga IV z namenom črtanja zadevne države s seznama držav upravičenk do EBA, ki se izvrši po triletnem prehodnem obdobju od datuma začetka veljavnosti delegiranega akta.

3.   Dokler ZN nove neodvisne države ne uvrstijo med najmanj razvite države, je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo Priloge IV kot začasni ukrep, da bi tako državo vključila na seznam držav upravičenk do EBA.

Če ZN take nove neodvisne države med prvim razpoložljivim pregledom kategorije najmanj razvitih držav ne uvrstijo med najmanj razvite države, se na Komisijo prenese pooblastilo, da v skladu s členom 36 nemudoma sprejme delegirane akte za spremembo Priloge IV, s čimer črta to državo iz navedene priloge, ne da bi odobrila prehodno obdobje iz odstavka 2 tega člena.

4.   Komisija zadevno državo upravičenko do EBA uradno obvesti o kakršnih koli spremembah njenega statusa na podlagi sheme.

Člen 18

1.   Dajatve skupne carinske tarife za vse izdelke iz poglavij od 1 do 97 kombinirane nomenklature, razen tistih iz poglavja 93, s poreklom iz države upravičenke do EBA se v celoti opustijo.

2.   Za uvoz izdelkov iz tarifne številke 1701 skupne carinske tarife je od 1. januarja 2014 do 30. septembra 2015 potrebno uvozno dovoljenje.

3.   Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 39(3) sprejme podrobna pravila za izvajanje določb iz odstavka 2 tega člena v skladu s postopkom iz člena 195 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (9).

POGLAVJE V

DOLOČBE O ZAČASNEM PREKLICU, KI SO SKUPNE VSEM REŽIMOM

Člen 19

1.   Preferencialni režimi iz člena 1(2) se lahko začasno prekličejo za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost, zaradi katerega koli od naslednjih razlogov:

(a)

resnih in sistematičnih kršitev načel iz konvencij, ki so navedene v delu A Priloge VIII;

(b)

izvoza blaga, ki ga izdelajo zaporniki;

(c)

resnih pomanjkljivosti pri carinskem nadzoru izvoza ali tranzita drog (nedovoljenih snovi ali prekurzorjev) ali neupoštevanja mednarodnih konvencij o boju proti terorizmu in pranju denarja;

(d)

resnih in sistematičnih nepoštenih trgovinskih praks (vključno s takimi, ki prizadenejo dobavo surovin), ki negativno vplivajo na industrijo Unije in jih država upravičenka ne preprečuje. Uporaba tega člena pri nepoštenih trgovinskih praksah, ki so prepovedane ali proti katerim je mogoče ukrepati na podlagi sporazumov STO, temelji na ustrezni predhodni odločitvi pristojnega organa STO;

(e)

resnih in sistematičnih kršitvah ciljev regionalnih ribiških organizacij ali morebitnih mednarodnih ureditev za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov, katerih članica je Unija.

2.   Za izdelke, za katere veljajo protidampinški ali izravnalni ukrepi na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (10) ali Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškem uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (11), se preferencialni režimi iz te uredbe v skladu s točko (d) odstavka 1 ne prekličejo iz razlogov, ki upravičujejo te ukrepe.

3.   Če Komisija meni, da na podlagi razlogov iz odstavka 1 tega člena obstajajo zadostni razlogi, ki upravičujejo začasni preklic tarifnih preferencialov, zagotovljenih v okviru katerega koli preferencialnega režima iz člena 1(2), v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2) sprejme izvedbeni akt o začetku postopka začasnega preklica. Komisija o tem izvedbenem aktu obvesti Evropski parlament in Svet.

4.   Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem razglasi začetek postopka začasnega preklica, in o tem uradno obvesti zadevno državo upravičenko. V obvestilu se:

(a)

navedejo zadostni razlogi za izvedbeni akt o začetku postopka začasnega preklica iz odstavka 3 in

(b)

navede, da bo Komisija šest mesecev od datuma objave obvestila spremljala in ocenjevala položaj v zadevni državi upravičenki.

5.   Komisija zadevni državi upravičenki v obdobju spremljanja in vrednotenja zagotovi vse možnosti za sodelovanje.

6.   Komisija pridobi vse informacije, za katere meni, da so potrebne, med drugim razpoložljive ocene, pripombe, sklepe, priporočila in sklepne ugotovitve zadevnih organov za spremljanje, če je to ustrezno. Komisija pri oblikovanju svojih sklepnih ugotovitev oceni vse ustrezne informacije.

7.   Komisija v treh mesecih po izteku obdobja iz točke (b) odstavka 4 zadevni državi upravičenki predloži poročilo o svojih ugotovitvah in zaključkih. Država upravičenka ima pravico, da predloži pripombe k poročilu. Obdobje za predložitev pripomb ni daljše od enega meseca.

8.   Komisija v šestih mesecih po izteku obdobja iz točke (b) odstavka 4 sklene,

(a)

da bo končala postopek začasnega preklica ali

(b)

da bo začasno preklicala tarifne preferenciale, zagotovljene v okviru preferencialnih režimov iz člena 1(2).

9.   Če Komisija meni, da ugotovitve ne upravičujejo začasnega preklica, v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2) sprejme izvedbeni akt o koncu postopka začasnega preklica.

10.   Če Komisija meni, da ugotovitve upravičujejo začasni preklic na podlagi razlogov iz odstavka 1, je v skladu s členom 36 pooblaščena, da sprejme delegirane akte za spremembo prilog II, III ali IV, kot je ustrezno, da bi začasno preklicala tarifne preferenciale, določene v preferencialnih režimih iz člena 1(2).

11.   V obeh primerih iz odstavkov 9 in 10 sprejeti akt med drugim temelji na prejetih dokazih.

12.   Če Komisija sprejme sklep o začasnem preklicu, začne takšen delegirani akt učinkovati šest mesecev po njegovem sprejetju.

13.   Če se razlogi, ki upravičujejo začasni preklic, odpravijo pred začetkom učinkovanja delegiranega akta iz odstavka 10 tega člena, je Komisija pooblaščena, da v skladu z nujnim postopkom iz člena 37 razveljavi akt o začasnem preklicu tarifnih preferencialov.

14.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za določitev pravil glede postopka za začasni preklic vseh režimov, zlasti glede rokov, pravic pogodbenic, zaupnosti in pregleda.

Člen 20

Če Komisija ugotovi, da so razlogi, ki upravičujejo začasni preklic tarifnih preferencialov iz člena 19(1), odpravljeni, je pooblaščena, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za spremembo prilog II, III ali IV, kot je ustrezno, in sicer za namen ponovne vzpostavitve tarifnih preferencialov, določenih v okviru preferencialnih režimov iz člena 1(2).

Člen 21

1.   Preferencialni režimi, predvideni s to uredbo, se lahko za vse ali določene izdelke s poreklom iz države upravičenke začasno prekličejo v primeru goljufij, nepravilnosti ali sistematičnega neupoštevanja ali nezagotavljanja izpolnjevanja pravil o poreklu izdelkov in z njimi povezanih postopkov ali nezagotavljanja upravnega sodelovanja, potrebnega za izvajanje in nadzor preferencialnih režimov iz člena 1(2).

2.   Upravno sodelovanje iz odstavka 1 med drugim zahteva, da država upravičenka:

(a)

Komisiji sporoča informacije, potrebne za izvajanje pravil o poreklu in njihov nadzor, in jih posodablja;

(b)

Uniji pomaga pri izvajanju naknadnega preverjanja porekla izdelkov, če to zahtevajo carinski organi držav članic, in Komisiji pravočasno sporoči rezultate;

(c)

Uniji pomaga tako, da v tesnem sodelovanju in usklajevanju s pristojnimi organi držav članic Komisiji omogoča, da v tej državi izvaja misije Unije na področju upravnega in preiskovalnega sodelovanja z namenom preverjanja verodostojnosti dokumentov ali točnosti informacij, pomembnih za dodelitev preferencialnih režimov iz člena 1(2);

(d)

izvaja ali poskrbi za izvedbo ustreznih poizvedb za odkrivanje in preprečevanje kršitev pravil o poreklu;

(e)

spoštuje ali zagotovi spoštovanje pravil o poreklu v zvezi z regionalno kumulacijo v smislu Uredbe (EGS) št. 2454/93, če je država do te kumulacije upravičena, in

(f)

Uniji pomaga pri preverjanju domnevnega goljufivega ravnanja v zvezi s poreklom, pri čemer se lahko obstoj goljufije domneva, kadar uvoz izdelkov v okviru preferencialnih režimov, predvidenih s to uredbo, znatno presega običajno raven izvoza države upravičenke.

3.   Če Komisija meni, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začasni preklic zaradi razlogov iz odstavkov 1 in 2 tega člena, v skladu z nujnim postopkom iz člena 39(4) sklene, da bo začasno preklicala tarifne preferenciale iz preferencialnih režimov iz člena 1(2) za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države upravičenke.

4.   Komisija pred sprejetjem takega sklepa v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo, v katerem navede, da obstajajo razlogi za upravičeni dvom glede skladnosti z odstavkoma 1 in 2, kar lahko postavi pod vprašaj pravico države upravičenke, da še naprej uživa ugodnosti, ki so ji dodeljene s to uredbo.

5.   Komisija zadevno državo upravičenko obvesti o vseh sklepih, sprejetih v skladu z odstavkom 3, preden ti začnejo veljati.

6.   Obdobje začasnega preklica ni daljše od šestih mesecev. Komisija najpozneje ob izteku navedenega obdobja v skladu z nujnim postopkom iz člena 39(4) sklene, ali bo začasni preklic končala ali pa bo obdobje začasnega preklica podaljšala.

7.   Države članice Komisiji sporočijo vse ustrezne informacije, ki lahko upravičijo začasni preklic tarifnih preferencialov ali njegovo podaljšanje.

POGLAVJE VI

DOLOČBE O ZAŠČITI IN NADZORU

ODDELEK I

Splošni zaščitni ukrepi

Člen 22

1.   Če se izdelek s poreklom iz države, upravičene do katerega koli od preferencialnih režimov iz člena 1(2), uvaža v količinah in/ali po cenah, ki povzročajo ali lahko povzročijo resne težave za proizvajalce podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov v Uniji, se lahko za ta izdelek ponovno uvedejo običajne dajatve skupne carinske tarife.

2.   Za namene tega poglavja „podoben izdelek“ pomeni izdelek, ki je identičen, tj. v vseh pogledih enak obravnavanemu izdelku, če pa takega izdelka ni, drug izdelek, ki obravnavanemu izdelku sicer ni enak v vseh pogledih, vendar so njegove značilnosti zelo podobne značilnostim obravnavanega izdelka.

3.   Za namene tega poglavja so „zainteresirane strani“ tiste strani, ki so vključene v proizvodnjo, distribucijo in/ali prodajo uvoženih izdelkov iz odstavka 1 in podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov.

4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 36 sprejme delegirane akte za določitev pravil glede postopka za sprejetje splošnih zaščitnih ukrepov, zlasti glede rokov, pravic pogodbenic, zaupnosti, razkritja, obiskov zaradi preverjanja in glede pregleda.

Člen 23

Šteje se, da obstajajo resne težave, če se poslabša gospodarski in/ali finančni položaj proizvajalcev Unije. Komisija pri preverjanju, ali je do takega poslabšanja prišlo, med drugim upošteva naslednje dejavnike v zvezi s proizvajalci Unije, če so take informacije na voljo:

(a)

tržni delež;

(b)

proizvodnjo;

(c)

zaloge;

(d)

proizvodno zmogljivost;

(e)

stečaje;

(f)

dobičkonosnost;

(g)

izkoriščenost zmogljivosti;

(h)

zaposlovanje;

(i)

uvoz;

(j)

cene.

Člen 24

1.   Komisija preuči, ali je treba ponovno uvesti običajne dajatve skupne carinske tarife, če obstaja dovolj dokazov prima facie, da so izpolnjeni pogoji iz člena 22(1).

2.   Preiskava se začne na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali združenja brez pravne osebnosti, ki deluje v imenu proizvajalcev Unije, ali na lastno pobudo Komisije, če po njenem mnenju na podlagi dejavnikov iz člena 23 obstajajo zadostni dokazi prima facie, ki upravičujejo začetek preiskave. Zahtevek za začetek preiskave vključuje dokaze, da so izpolnjeni pogoji za sprejetje zaščitnega ukrepa iz člena 22(1). Zahtevek se vloži pri Komisiji. Komisija preuči, kolikor je to mogoče, točnost in primernost dokazov, predloženih v zahtevku, da bi ugotovila, ali obstajajo zadostni dokazi prima facie, ki bi upravičili začetek preiskave.

3.   Kadar je jasno, da obstajajo zadostni dokazi prima facie, ki upravičujejo začetek postopkov, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu po prejemu zahtevka v skladu z odstavkom 2. Če se preiskava začne, se v obvestilu navedejo vsi potrebni podatki o postopku in rokih, vključno z dostopom do pooblaščenca za zaslišanje pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za trgovino.

4.   Preiskava, vključno s fazami postopka iz členov 25, 26 in 27, se konča v 12 mesecih po njenem začetku.

Člen 25

Zaradi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov v zvezi s poslabšanjem gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije ter če bi zamuda povzročila škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, je Komisija pooblaščena, da v skladu z nujnim postopkom iz člena 39(4) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, in s katerimi se za obdobje največ 12 mesecev ponovno uvedejo običajne dajatve skupne carinske tarife.

Člen 26

Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da so izpolnjeni pogoji iz člena 22(1), Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 39(3) sprejme izvedbeni akt za ponovno uvedbo dajatev skupne carinske tarife. Ta izvedbeni akt začne veljati v enem mesecu od datuma objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 27

Če dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 22(1) niso izpolnjeni, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 39(3) sprejme izvedbeni akt, s katerim konča preiskavo in postopke. Ta izvedbeni akt se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Preiskava se šteje za končano, če se v roku iz člena 24(4) ne objavi noben izvedbeni akt, pri čemer morebitni nujni preventivni ukrepi samodejno prenehajo veljati. Povrnejo se vse dajatve skupne carinske tarife, ki se poberejo kot posledica teh začasnih ukrepov.

Člen 28

Dajatve skupne carinske tarife se ponovno uvedejo za toliko časa, kolikor je to potrebno za preprečitev poslabšanja gospodarskega in/ali finančnega položaja proizvajalcev Unije ali dokler obstaja nevarnost za tako poslabšanje. Obdobje ponovne uvedbe ni daljše od treh let, razen če se podaljša v ustrezno utemeljenih okoliščinah.

ODDELEK II

Zaščitni ukrepi v tekstilnem, kmetijskem in ribiškem sektorju

Člen 29

1.   Brez poseganja v oddelek I tega poglavja Komisija 1. januarja vsako leto na lastno pobudo in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 39(2) sprejme izvedbeni akt o ukinitvi tarifnih preferencialov iz členov 7 in 12 za izdelke iz oddelkov GSP S-11a in S-11b iz Priloge V ali izdelke, ki spadajo v oznake kombinirane nomenklature 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 in 3824 90 97, kadar uvoz takih izdelkov, navedenih v prilogah V ali IX, kot je ustrezno, izhaja iz države upravičenke in se njegova skupna vrednost

(a)

v primerjavi s predhodnim koledarskim letom količinsko (po obsegu) poveča za vsaj 13,5 % ali

(b)

pri izdelkih iz oddelkov GSP S-11a in S-11b iz Priloge V preseže v točki 2 Priloge VI navedeni delež vrednosti uvoza izdelkov, navedenih v oddelkih GSP S-11a in S-11b iz Priloge V, iz vseh držav in ozemelj iz Priloge II v Unijo v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

2.   Odstavek 1 tega člena se ne uporablja za države upravičenke do EBA niti za države, katerih delež ustreznih izdelkov v iz člena 29(1) ne presega 6 % celotnega uvoza enakih izdelkov iz prilog V ali IX, kot je ustrezno, ki ga opravi Unija.

3.   Ukinitev tarifnih preferencialov začne učinkovati dva meseca po datumu objave zadevnega akta Komisije v ta namen v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 30

Če uvoz izdelkov iz Priloge I k PDEU povzroča ali bi lahko povzročil resne motnje na trgih Unije, zlasti v eni ali več najbolj oddaljenih regijah, ali v regulativnih mehanizmih teh trgov, Komisija brez poseganja v oddelek I tega poglavja na lastno pobudo ali na zahtevo države članice po posvetovanju z odborom za zadevno skupno tržno ureditev na področju kmetijstva ali ribištva v skladu s postopkom pregleda iz člena 39(3) sprejme izvedbeni akt o opustitvi preferencialnih režimov za zadevne izdelke.

Člen 31

Komisija zadevno državo upravičenko čim prej obvesti o vsakem sklepu, sprejetem v skladu s členom 29 ali 30, preden ta začne učinkovati.

ODDELEK III

Nadzor v kmetijskem in ribiškem sektorju

Člen 32

1.   Brez poseganja v oddelek I tega poglavja se lahko za izdelke iz poglavij od 1 do 24 skupne carinske tarife, kot je določena v Uredbi (EGS) št. 2658/87, s poreklom iz držav upravičenk uporabi poseben nadzorni mehanizem za preprečevanje motenj na trgih Unije. Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice po posvetovanju z odborom za zadevno skupno tržno ureditev na področju kmetijstva ali ribištva v skladu s postopkom pregleda iz člena 39(3) sprejme izvedbeni akt o tem ali bo uporabila ta posebni nadzorni mehanizem, in določi izdelke, za katere se bo ta nadzorni mehanizem uporabljal.

2.   Če se oddelek I tega poglavja uporablja za izdelke iz poglavij od 1 do 24 skupne carinske tarife, kot je določena v Uredbi (EGS) št. 2658/87, s poreklom iz držav upravičenk, se obdobje iz člena 24(4) te uredbe skrajša na dva meseca v naslednjih primerih:

(a)

če zadevna država upravičenka ne zagotavlja skladnosti s pravili o poreklu ali upravnega sodelovanja iz člena 21 ali

(b)

če uvoz izdelkov iz poglavij od 1 do 24 skupne carinske tarife, kot je določena v Uredbi (EGS) št. 2658/87, v okviru preferencialnih režimov, dodeljenih v skladu s to uredbo, znatno presega običajno raven izvoza zadevne države upravičenke.

POGLAVJE VII

SKUPNE DOLOČBE

Člen 33

1.   Za dodelitev ugodnosti tarifnih preferencialov morajo imeti izdelki, za katere se zahtevajo tarifni preferenciali, poreklo iz države upravičenke.

2.   Za namene preferencialnih režimov iz člena 1(2) te uredbe so pravila o poreklu v zvezi z opredelitvijo pojma izdelki s poreklom in z njimi povezani postopki ter metode upravnega sodelovanja določeni v Uredbi (EGS) št. 2454/93.

Člen 34

1.   Če se za posamezno uvozno deklaracijo stopnja dajatve ad valorem v skladu s to uredbo zmanjša na 1 % ali manj, se ta dajatev v celoti opusti.

2.   Če se za posamezno uvozno deklaracijo stopnja posebne dajatve v skladu s to uredbo zmanjša na 2 EUR ali manj na posamezni znesek v eurih, se ta dajatev v celoti opusti.

3.   Ob upoštevanju odstavkov 1 in 2 se končna stopnja preferencialne dajatve, izračunana v skladu s to uredbo, zaokroži navzdol na prvo decimalno mesto.

Člen 35

1.   Za namene te uredbe se kot statistični vir uporabljajo zunanjetrgovinski statistični podatki Komisije (Eurostat).

2.   Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami (12) Komisiji (Eurostat) pošljejo svoje statistične podatke o izdelkih, ki so bili dani v carinski postopek sprostitve v prosti promet v okviru tarifnih preferencialov. Iz teh podatkov, ki se predložijo z navedbo oznak kombinirane nomenklature in, kjer je to ustrezno, oznak TARIC, so po državah porekla razvidne vrednosti, količine in morebitne dodatne enote, ki se zahtevajo v skladu z opredelitvami iz navedene uredbe. Države članice v skladu s členom 8(1) navedene Uredbe posredujejo te statistične podatke najpozneje v štiridesetih dneh po koncu vsakega mesečnega referenčnega obdobja. Da bi omogočili informacije in izboljšali preglednost, Komisija zagotovi tudi, da so zadevni statistični podatki za oddelke GSP redno na voljo v javni podatkovni bazi.

3.   Države članice v skladu s členom 308(d) Uredbe (EGS) št. 2454/93 Komisiji na njeno zahtevo pošljejo podrobne podatke o količinah in vrednostih izdelkov, ki so bili v predhodnih mesecih sproščeni v prosti promet v okviru tarifnih preferencialov. Ti podatki vključujejo izdelke iz odstavka 4 tega člena.

4.   Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami spremlja uvoz izdelkov, ki spadajo v oznake kombinirane nomenklature 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 in 3824 90 97, da bi ugotovila, ali so izpolnjeni pogoji iz členov 22, 29 in 30.

Člen 36

1.   Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 in 22 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 20. novembra 2012.

3.   Pooblastilo iz členov 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ali 22 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj, ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ali 22, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 37

1.   Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati takoj in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu, sprejetem v skladu s tem členom, se navedejo razlogi za uporabo nujnega postopka.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 36(5). Komisija v tem primeru nemudoma razveljavi akt, potem ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o svoji odločitvi, da mu nasprotuje.

Člen 38

1.   Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabljajo samo za namen, za katerega so bile zahtevane.

2.   Zaupne informacije in informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se smejo razkriti le s posebnim dovoljenjem osebe, ki je te informacije predložila.

3.   Pri vsaki zahtevi za zaupno obravnavo se navedejo razlogi za zaupnost informacij. Vendar, če oseba, ki je informacije predložila, slednjih ne želi niti objaviti niti dovoliti njihovega razkritja v splošnem smislu ali v obliki povzetka in se izkaže, da zahteva za zaupno obravnavo ni upravičena, se zadevne informacije lahko zanemarijo.

4.   Informacije se v vsakem primeru obravnavajo kot zaupne, če bi njihovo razkritje verjetno imelo škodljive posledice za osebo, ki je te informacije predložila, ali za vir teh informacij.

5.   Odstavki 1 do 4 ne izključujejo sklicevanja organov Unije na splošne informacije in predvsem na razloge, na katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo.

Člen 39

1.   Komisiji pomaga Odbor za splošne preferenciale, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 732/2008. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Odbor lahko na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice preuči katero koli zadevo, ki se nanaša na uporabo te uredbe.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 40

Komisija do 1. januarja 2016 in nato vsaki dve leti Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o učinkih sheme, ki zajema zadnje dvoletno obdobje in vse preferencialne režime iz člena 1(2).

Komisija do 21. novembra 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe. To poročilo lahko vsebuje zakonodajni predlog.

Člen 41

Uredbo Sveta (ES) št. 732/2008 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2014.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge X.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 42

1.   Vsaka preiskava ali postopek začasnega preklica, ki se v skladu z Uredbo (ES) št. 732/2008 začne, vendar se ne konča, se samodejno ponovno začne v skladu s to uredbo, razen v zvezi z državo upravičenko do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz navedene uredbe, če se preiskava nanaša le na ugodnosti, zagotovljene v okviru posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. Vendar se taka preiskava samodejno ponovno začne, če ista država upravičenka zaprosi za posebni spodbujevalni režim iz te uredbe pred 1. januarjem 2015.

2.   Informacije, prejete med preiskavo, ki je bila v skladu z Uredbo (ES) št. 732/2008 začeta, vendar ni bila končana, se upoštevajo v vsaki ponovno začeti preiskavi.

Člen 43

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporablja se od 20. novembra 2012.

Vendar se tarifni preferenciali, določeni v okviru preferencialnih režimov iz člena 1(2), uporabljajo od 1. januarja 2014.

3.   Ta shema se uporablja do 31. decembra 2023. Datum poteka veljavnosti pa ne velja niti za posebne režime za najmanj razvite države niti za nobene druge določbe te uredbe, kadar se uporabljajo v zvezi s tem režimom.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 25. oktobra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

Martin SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 4. oktobra 2012.

(2)  UL L 211, 6.8.2008, str. 1.

(3)  UL L 145, 31.5.2011, str. 28.

(4)  UL L 20, 24.1.2008, str. 1.

(5)  UL L 240, 23.9.2000, str. 1.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(7)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(8)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(9)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(10)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(11)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(12)  UL L 152, 16.6.2009, str. 23.


SEZNAM PRILOG

Priloga I

Države, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do sheme iz člena 3

Priloga II

Države upravičenke do splošnega režima iz točke (a) člena 1(2)

Priloga III

Države upravičenke do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2)

Priloga IV

Države upravičenke do posebnega režima za najmanj razvite države iz točke (c) člena 1(2)

Priloga V

Seznam izdelkov, za katere velja splošni režim iz točke (a) člena 1(2)

Priloga VI

Načini uporabe člena 8

Priloga VII

Načini uporabe poglavja III te uredbe

Priloga VIII

Konvencije iz člena 9

Priloga IX

Seznam izdelkov, za katere velja posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2)

Priloga X

Korelacijska tabela

PRILOGA I

Države, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost  (1) do sheme iz člena 3

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

Ime

A

B

AE

Združeni arabski emirati

AF

Afganistan

AG

Antigva in Barbuda

AL

Albanija

AM

Armenija

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna in Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladeš

BF

Burkina Faso

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Država Brunej

BO

Bolivija

BR

Brazilija

BS

Bahami

BT

Butan

BW

Bocvana

BY

Belorusija

BZ

Belize

CD

Demokratična republika Kongo

CF

Srednjeafriška republika

CG

Kongo

CI

Slonokoščena obala

CK

Cookovi otoki

CL

Čile

CM

Kamerun

CN

Ljudska republika Kitajska

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CU

Kuba

CV

Zelenortski otoki

DJ

Džibuti

DM

Dominika

DO

Dominikanska republika

DZ

Alžirija

EC

Ekvador

EG

Egipt

ER

Eritreja

ET

Etiopija

FJ

Fidži

FM

Mikronezija (Federativne države)

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Gruzija

GH

Gana

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorialna Gvineja

GT

Gvatemala

GW

Gvineja Bissau

GY

Gvajana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Hrvaška

HT

Haiti

ID

Indonezija

IN

Indija

IQ

Irak

IR

Iran

JM

Jamajka

JO

Jordanija

KE

Kenija

KG

Kirgiška republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori

KN

Saint Kitts in Nevis

KW

Kuvajt

KZ

Kazahstan

LA

Laoška ljudska demokratična republika

LB

Libanon

LC

Sveta Lucija

LK

Šrilanka

LR

Liberija

LS

Lesoto

LY

Libijska arabska džamahirija

MA

Maroko

MD

Republika Moldavija

ME

Črna gora

MG

Madagaskar

MH

Marshallovi otoki

MK

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MN

Mongolija

MO

Macau

MR

Mavretanija

MU

Mauritius

MV

Maldivi

MW

Malavi

MX

Mehika

MY

Malezija

MZ

Mozambik

NA

Namibija

NE

Niger

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua Nova Gvineja

PH

Filipini

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paragvaj

QA

Katar

RS

Srbija

RU

Ruska federacija

RW

Ruanda

SA

Saudova Arabija

SB

Salomonovi otoki

SC

Sejšeli

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalija

SR

Surinam

ST

São Tomé in Príncipe

SV

Salvador

SY

Sirska arabska republika

SZ

Svazi

TD

Čad

TG

Togo

TH

Tajska

TJ

Tadžikistan

TL

Vzhodni Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunizija

TO

Tonga

TT

Trinidad in Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UY

Urugvaj

UZ

Uzbekistan

VC

Saint Vincent in Grenadine

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jemen

ZA

Južna Afrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabve

Države, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do sheme iz člena 3, ki so bile začasno izključene iz sheme v zvezi z vsemi ali nekaterimi izdelki s poreklom iz teh držav

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

BY

Belorusija

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Ta seznam vključuje države, za katere so bili preferenciali morda začasno preklicani ali opuščeni. Komisija ali pristojni organi zadevne države lahko zagotovijo posodobljen seznam.

(2)  To poimenovanje ne vpliva na stališča o statusu ter je v skladu z Resolucijo Varnostnega Sveta OZN 1244(1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

PRILOGA II

Države upravičenke  (1) do splošnega režima iz točke (a) člena 1(2)

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

AF

Afganistan

AM

Armenija

AO

Angola

AZ

Azerbajdžan

BD

Bangladeš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivija

BT

Butan

CD

Demokratična republika Kongo

CF

Srednjeafriška republika

CG

Kongo

CK

Cookovi otoki

CN

Ljudska republika Kitajska

CO

Kolumbija

CR

Kostarika

CV

Zelenortski otoki

DJ

Džibuti

EC

Ekvador

ER

Eritreja

ET

Etiopija

FM

Mikronezija (Federativne države)

GE

Gruzija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorialna Gvineja

GT

Gvatemala

GW

Gvineja Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonezija

IN

Indija

IQ

Irak

IR

Iran

KG

Kirgiška republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori

LA

Laoška ljudska demokratična republika

LK

Šrilanka

LR

Liberija

LS

Lesoto

MG

Madagaskar

MH

Marshallovi otoki

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MN

Mongolija

MR

Mavretanija

MV

Maldivi

MW

Malavi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipini

PK

Pakistan

PY

Paragvaj

RW

Ruanda

SB

Salomonovi otoki

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalija

ST

São Tomé in Príncipe

SV

Salvador

SY

Sirska arabska republika

TD

Čad

TG

Togo

TH

Tajska

TJ

Tadžikistan

TL

Vzhodni Timor

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanija

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambija

Države upravičenke do splošnega režima iz točke (a) člena 1(2), ki so bile začasno izključene iz tega režima v zvezi z vsemi ali nekaterimi izdelki s poreklom iz teh držav

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Ta seznam vključuje države, za katere so bili preferenciali morda začasno preklicani ali opuščeni. Posodobljen seznam lahko zagotovi Komisija ali pristojni organi zadevne države.

PRILOGA III

Države upravičenke  (1) do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2)

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

 

 

Države upravičenke do posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2), ki so bile začasno izključene iz tega režima v zvezi z vsemi ali nekaterimi izdelki s poreklom iz teh držav

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

 

 


(1)  Seznam vključuje države, za katere so bili preferenciali morda začasno preklicani ali opuščeni. Posodobljen seznam lahko zagotovi Komisija ali pristojni organi zadevne države.

PRILOGA IV

Države upravičenke  (1) do posebnega režima za najmanj razvite države iz točke (c) člena 1(2)

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

AF

Afganistan

AO

Angola

BD

Bangladeš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Butan

CD

Demokratična republika Kongo

CF

Srednjeafriška republika

DJ

Džibuti

ER

Eritreja

ET

Etiopija

GM

Gambija

GN

Gvineja

GQ

Ekvatorialna Gvineja

GW

Gvineja Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komori (otoki)

LA

Laos (Laoška ljudska demokratična republika)

LR

Liberija

LS

Lesoto

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Burma/Mjanmar

MR

Mavretanija

MV

Maldivi

MW

Malavi

MZ

Mozambik

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Ruanda

SB

Salomonovi otoki

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalija

ST

Sao Tome in Principe

TD

Čad

TG

Togo

TL

Vzhodni Timor

TV

Tuvalu

TZ

Republika Tanzanija

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambija

Države upravičenke do posebnega režima za najmanj razvite države iz točke (c) člena 1(2), ki so bile začasno izključene iz tega režima v zvezi z vsemi ali nekaterimi izdelki s poreklom iz teh držav

Stolpec A

:

abecedna oznaka v skladu z nomenklaturo držav in ozemelj za potrebe zunanjetrgovinske statistike Unije

Stolpec B

:

ime

A

B

MM

Burma/Mjanmar


(1)  Ta seznam vključuje države, za katere so bili preferenciali morda začasno preklicani ali opuščeni. Posodobljen seznam lahko zagotovi Komisija ali pristojni organi zadevne države.

PRILOGA V

Seznam izdelkov, za katere velja splošni režim iz točke (a) člena 1(2)

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature (KN) se šteje, da je poimenovanje izdelkov le informativne narave, tarifni preferenciali pa se določijo glede na oznake KN. Če so navedene oznake KN „ex“, se tarifni preferenciali določijo v skladu z oznako KN in ustreznim poimenovanjem.

Za vnos izdelkov z oznako KN, označeno z zvezdico (*), veljajo pogoji, navedeni v ustreznem pravu Unije.

Stolpec „Oddelek“ navaja oddelke GSP (člen 2(h)).

Stolpec „Poglavje“ navaja poglavja KN, ki jih zajema oddelek GSP (člen 2(i)).

Stolpec „Občutljivost/neobčutljivost“ zadeva izdelke, za katere velja splošni režim (člen 6). Ti izdelki so navedeni kot NS („non-sensitive“ (neobčutljivi) za namene člena 7(1)) ali S („sensitive“ (občutljivi) za namene člena 7(2)).

Zaradi poenostavitve so izdelki navedeni v skupinah. Skupine lahko vključujejo izdelke, za katere so bile dajatve skupne carinske tarife preklicane ali opuščene.

Oddelek

Poglavje

Oznaka KN

Poimenovanje

Občutljivost/ neobčutljivost

S-1a

01

0101 29 90

Živi konji, razen čistih pasem, plemenskih, razen za zakol

S

0101 30 00

Živi osli

S

0101 90 00

Žive mule in mezge

S

0104 20 10*

Žive koze čistih pasem, plemenske

S

0106 14 10

Živi domači kunci

S

0106 39 10

Živi golobi

S

02

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

S

0206 80 91

Užitni klavnični odpadki konj, oslov, mul in mezgov, sveži ali ohlajeni, razen tistih, ki so namenjeni za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

S

0206 90 91

Užitni klavnični odpadki konj, oslov, mul in mezgov, zamrznjeni, razen tistih, ki so namenjeni za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

S

0207 14 91

Jetra kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, zamrznjena

S

0207 27 91

Jetra puranov, zamrznjena

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Jetra rac, gosi ali pegatk, razen mastnih jeter rac ali gosi, zamrznjena

S

0208 90 70

Žabji kraki

NS

0210 99 10

Meso konjev, nasoljeno, v slanici ali sušeno

S

0210 99 59

Odpadki govedi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni, razen mišičnega dela (stebrička) in rebrnega dela trebušne prepone

S

ex 0210 99 85

Odpadki ovac ali koz, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

S

ex 0210 99 85

Odpadki govedi, ovac ali koz, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni, razen perutninskih jeter ter razen odpadkov domačih prašičev, govedi ali ovac in koz

S

04

0403 10 51

Jogurt, aromatiziran, ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar do vključno 75 mas. % maščobe

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana, razen perutninskih jajc

S

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

S

05

0511 99 39

Spužve, naravne, živalskega izvora, razen surovih

S

S-1b

03

ex Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0301 19 00

S

0301 19 00

Žive okrasne prosto morske ribe

NS

S-2a

06

ex Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0603 12 00 in 0604 20 40

S

0603 12 00

Rezani nageljni in cvetni brsti nageljnov, sveži, primerni za šopke ali za okras

NS

0604 20 40

Veje iglavcev, sveže

NS

S-2b

07

0701

Krompir, svež ali ohlajen

S

0703 10

Čebula in šalotka, sveža ali ohlajena

S

0703 90 00

Por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

S

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene

S

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

S

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

S

ex 0707 00 05

Kumare, sveže ali ohlajene, od 16. maja do 31. oktobra

S

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

S

0709 20 00

Beluši, sveži ali ohlajeni

S

0709 30 00

Jajčevci, sveži ali ohlajeni

S

0709 40 00

Zelena, razen gomoljne zelene, sveža ali ohlajena

S

0709 51 00

ex 0709 59

Gobe, sveže ali ohlajene, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0709 59 50

S

0709 60 10

Sladke paprike, sveže ali ohlajene

S

0709 60 99

Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, sveži ali ohlajeni, razen sladkih paprik, razen za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol in razen za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol

S

0709 70 00

Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda, sveža ali ohlajena

S

ex 0709 91 00

Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene, od 1. julija do 31. oktobra

S

0709 92 10*

Oljke, sveže ali ohlajene, za razne namene, razen za proizvodnjo olja

S

0709 93 10

Bučke, sveže ali ohlajene

S

0709 93 90

0709 99 90

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

S

0709 99 10

Solatna zelenjava, sveža ali ohlajena, razen solate (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Blitva in kardij, sveža ali ohlajena

S

0709 99 40

Kapre, sveže ali ohlajene

S

0709 99 50

Koromač, svež ali ohlajen

S

ex 0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0710 80 85

S

ex 0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0711 20 90

S

ex 0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen oljk in izdelkov iz tarifne podštevilke 0712 90 19

S

0713

Sušene stročnice, oluščene ali zdrobljene ali ne

S

0714 20 10*

Sladki krompir, svež, cel, namenjen za človeško prehrano

NS

0714 20 90

Sladki krompir, svež, ohlajen, zamrznjen ali posušen, cel ali razrezan ali v peletih, razen svežega in celega, namenjenega za človeško prehrano

S

0714 90 90

Topinambur in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa

NS

08

0802 11 90

Mandeljni, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni, razen grenkih

S

0802 12 90

0802 21 00

Lešniki (Corylus spp.), sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

S

0802 22 00

0802 31 00

Navadni orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kostanji (Castanea spp.), sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistacije, sveže ali suhe, oluščene ali neoluščene

NS

0802 61 00

0802 62 00

Makadamije, sveže ali suhe, oluščene ali neoluščene

NS

0802 90 50

Pinjole, sveže ali suhe, oluščene ali neoluščene

NS

0802 90 85

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

NS

0803 10 10

Pisang (rajske smokve), svež

S

0803 10 90

0803 90 90

Banane, vključno pisang (rajske smokve), suhe

S

0804 10 00

Dateljni, sveži ali suhi

S

0804 20 10

Fige, sveže ali suhe

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, svež ali suh

S

0804 40 00

Avokado, svež ali suh

S

ex 0805 20

Mandarine (vključno tangerine in mandarine satsuma) in klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov, sveži ali suhi, od 1. marca do 31. oktobra

S

0805 40 00

Grenivke, vključno pomelo, sveže ali suhe

NS

0805 50 90

Limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), sveže ali suhe

S

0805 90 00

Drugi agrumi, sveži ali suhi

S

ex 0806 10 10

Namizno grozdje, sveže, od 1. januarja do 20. julija in od 21. novembra do 31. decembra, razen grozdja vrste Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. decembra

S

0806 10 90

Drugo grozdje, sveže

S

ex 0806 20

Suho grozdje, razen izdelkov iz tarifne podštevilke ex 0806 20 30 v izvirni embalaži z neto vsebino več kot 2 kg

S

0807 11 00

Melone (vključno lubenice), sveže

S

0807 19 00

0808 10 10

Jabolka za predelavo v mošt, sveža, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra

S

0808 30 10

Hruške za predelavo v mošt, sveže, razsute, od 1. avgusta do 31. decembra

S

ex 0808 30 90

Druge hruške, sveže, od 1. maja do 30. junija

S

0808 40 00

Kutine, sveže

S

ex 0809 10 00

Marelice, sveže, od 1. januarja do 31. maja in od 1. avgusta do 31. decembra

S

0809 21 00

Višnje (Prunus cerasus), sveže

S

ex 0809 29

Češnje, sveže, od 1. januarja do 20. maja in od 11. avgusta do 31. decembra, razen višenj (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Breskve, vključno z nektarinami, sveže, od 1. januarja do 10. junija in od 1. oktobra do 31. decembra

S

ex 0809 40 05

Slive, sveže, od 1. januarja do 10. junija in od 1. oktobra do 31. decembra

S

0809 40 90

Trnulje, sveže

S

ex 0810 10 00

Jagode, sveže, od 1. januarja do 30. aprila in od 1. avgusta do 31. decembra

S

0810 20

Maline, robide, murve in Loganove robide, sveže

S

0810 30 00

Črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje, sveži

S

0810 40 30

Sadje vrste Vaccinium myrtillus, sveže

S

0810 40 50

Sadje vrste Vaccinium macrocarpon in Vaccinium corymbosum, sveže

S

0810 40 90

Drugo sadje rodu Vaccinium, sveže

S

0810 50 00

Kivi, svež

S

0810 60 00

Durian, svež

S

0810 70 00

Kaki

S

0810 90 75

Drugo sadje, sveže

ex 0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne, razen izdelkov iz podštevilk 0811 10 in 0811 20

S

ex 0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo porabo, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaje

NS

0813 10 00

Marelice, suhe

S

0813 20 00

Slive

S

0813 30 00

Jabolka, suha

S

0813 40 10

Breskve, vključno z nektarinami, suhe

S

0813 40 30

Hruške, suhe

S

0813 40 50

Papaje, suhe

NS

0813 40 95

Drugo sadje, suho, razen tistega iz tarifnih številk 0801 do 0806

NS

0813 50 12

Mešanice iz suhega sadja (razen tistih iz tarifnih številk 0801 do 0806), iz papaj tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, karambol in pitahaje, ki ne vsebujejo suhih sliv

S

0813 50 15

Druge mešanice iz suhega sadja (razen tistih iz tarifnih številk 0801 do 0806), ki ne vsebujejo suhih sliv

S

0813 50 19

Mešanice iz suhega sadja (razen tistih iz tarifnih številk 0801 do 0806), ki vsebujejo suhe slive

S

0813 50 31

Mešanice izključno iz tropskih oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802

S

0813 50 39

Mešanice izključno iz oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802, razen tropskih oreškov

S

0813 50 91

Druge mešanice oreškov in suhega sadja iz poglavja 8, ki ne vsebujejo suhih sliv ali fig

S

0813 50 99

Druge mešanice oreškov in suhega sadja iz poglavja 8

S

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

NS

S-2c

09

ex Poglavje 9

Kava, pravi čaj, maté čaj in začimbe, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 in 0904 21 10, tarifnih številk 0905 00 00 in 0907 00 00, in tarifnih podštevilk 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 in 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kava, nepražena, brez kofeina

S

0901 21 00

Kava, pražena, s kofeinom

S

0901 22 00

Kava, pražena, brez kofeina

S

0901 90 90

Kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

S

0904 21 10

Sladke paprike, suhe, nezdrobljene in nezmlete

S

0905

Vanilija

S

0907

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

S

0910 91 90

Mešanice dveh ali več izdelkov iz tarifnih številk 0904 do 0910, zdrobljene ali zmlete

S

0910 99 33

Timijan; lovorjev list

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Druge začimbe, zdrobljene ali zmlete, razen mešanic dveh ali več izdelkov iz tarifnih številk 0904 do 0910

S

S-2d

10

ex 1008 50 00

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Oluščena žitna zrna, razen ječmenovih, ovsenih, koruznih, riževih in pšeničnih

S

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči, peleti iz krompirja

S

1106 10 00

Moka, zdrob, prah iz suhih stročnic iz tarifne številke 0713

S

1106 30

Moka, prah in zdrob iz izdelkov iz poglavja 8

S

1108 20 00

Inulin

S

12

ex Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; različna zrna, semena in plodovi razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 in 1209 99 91; industrijske ali zdravilne rastline, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 1211 90 30 in tarifne številke 1210 ter izdelkov iz tarifnih podštevilk 1212 91 in 1212 93 00

S

1209 21 00

Seme lucerne (alfalfa), namenjeno za setev

NS

1209 23 80

Drugo seme bilnice, namenjeno za setev

NS

1209 29 50

Seme volčjega boba, namenjeno za setev

NS

1209 29 80

Seme drugih krmnih rastlin, namenjeno za setev

NS

1209 30 00

Seme rastlin z neolesenelim steblom, ki se gojijo v glavnem zaradi cvetov, namenjeno za setev

NS

1209 91 80

Druga semena vrtnin, namenjena za setev

NS

1209 99 91

Semena rastlin, ki se gojijo predvsem zaradi cvetov, namenjena za setev, razen tistih iz tarifne podštevilke 1209 30 00

NS

1211 90 30

Tonka fižol, svež ali sušen, rezan ali cel, zdrobljen ali zmlet

NS

13

ex Poglavje 13

Šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 1302 12 00

S

1302 12 00

Rastlinski sokovi in ekstrakti iz sladkih koreninic

NS

S-3

15

1501 90 00

Perutninska maščoba, razen tiste iz tarifne številke 0209 ali 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Maščobe govedi, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503 in tistih za industrijske namene ter za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

S

1503 00 19

Stearin iz prašičje masti in oleostearin, razen za industrijske namene

S

1503 00 90

Olje iz prašičje masti, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani, razen olja iz loja za industrijske namene ter za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

S

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

S

1505 00 10

Maščoba iz volne, surova

S

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

S

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

S

1511 10 90

Palmovo olje, surovo, razen za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

S

1511 90

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, razen surovega olja

S

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

S

1513

Olje iz kokosovega oreha (kopra), palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme babassu in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

S

1514

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njihove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano

S

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem) in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

S

ex 1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 1516 20 10

S

1516 20 10

Hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

NS

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz poglavja 15, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516

S

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ali olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz poglavja 15, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

S

1521 90 99

Čebelji vosek in voski drugih insektov, prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali nebarvani, razen surovega

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Oljne gošče in usedline; milne usedline, razen tistih, ki vsebujejo olje, z značilnostmi oljčnega olja

S

S-4a

16

1601 00 10

Klobase in podobni izdelki, iz jeter in sestavljena živila na osnovi jeter

S

1602 20 10

Gosja ali račja jetra, pripravljena ali konzervirana

S

1602 41 90

Šunka prašičev in njeni kosi, pripravljena ali konzervirana, razen domačih prašičev

S

1602 42 90

Plečeta prašičev in njeni kosi, pripravljena ali konzervirana, razen domačih prašičev

S

1602 49 90

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso prašičev ali mesni klavnični odpadki, razen domačih prašičev

S

1602 90 31

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali mesni klavnični odpadki divjadi ali kuncev

S

1602 90 69

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali mesni klavnični odpadki ovac ali koz ali drugih živali, ki ne vsebujejo termično neobdelanega mesa ali klavničnih odpadkov govedi in mesa ali klavničnih odpadkov domačih prašičev

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

S

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

S

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani

S

S-4b

17

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

S

1702 90 10

Kemično čista maltoza

S

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

S

18

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

S

19

ex Poglavje 19

Izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 1901 20 00 in 1901 90 91

S

1901 20 00

Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih proizvodov iz tarifne številke 1905

NS

1901 90 91

Drugi izdelki, ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze (vključno invertni sladkor) ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404

NS

20

ex Poglavje 20

Izdelki iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2008 20 19 in 2008 20 39 ter razen izdelkov iz tarifne številke 2002 in iz tarifnih podštevilk 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 do 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 do 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananas, pripravljen ali konzerviran kako drugače, ki vsebuje dodan alkohol in ni naveden ali zajet na drugem mestu

NS

2008 20 39

21

ex Poglavje 21

Razna živila, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2101 20 in 2102 20 19 in izdelkov iz tarifnih podštevilk 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ter 2106 90 59

S

2101 20

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja

NS

2102 20 19

Drug neaktivni kvas

NS

22

ex Poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis, razen izdelkov iz tarifne številke 2207, tarifnih podštevilk 2204 10 11 do 2204 30 10 in tarifne podštevilke 2208 40

S

23

2302 50 00

Podobni ostanki in odpadki, peletizirani ali nepeletizirani, dobljeni pri mletju ali drugi obdelavi stročnic

S

2307 00 19

Druga vinska usedlina

S

2308 00 19

Druge grozdne tropine

S

2308 00 90

Drugi rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

NS

2309 10 90

Druga hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, razen tiste, ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup iz tarifnih podštevilk 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne izdelke

S

2309 90 10

Hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva, ki se uporablja kot krma za živali

NS

2309 90 91

Rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso, ki se uporabljajo kot krma za živali

S

2309 90 96

Drugi izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki vsebujejo 49 mas. % ali več holinklorida na organskem ali anorganskem nosilcu ali ne

S

S-4c

24

ex Poglavje 24

Tobak in izdelani tobačni nadomestki, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2401 10 60

S

2401 10 60

Na soncu sušeni tobak orientalskega tipa, ne razpecljan

NS

S-5

25

2519 90 10

Magnezijev oksid, razen žganega naravnega magnezijevega karbonata

NS

2522

Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne številke 2825

NS

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

NS

27

Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski

NS

S-6a

28

2801

Fluor, klor, brom in jod

NS

2802 00 00

Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno žveplo

NS

ex 2804

Vodik, žlahtni plini in druge nekovine, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2804 69 00

NS

2805 19

Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, razen natrija in kalcija

NS

2805 30

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine

NS

2806

Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina

NS

2807 00

Žveplova kislina; oleum

NS

2808 00 00

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline

NS

2809

Difosforjev pentoksid; fosforna kislina; polifosforjeve kisline, kemično določene ali ne

NS

2810 00 90

Borovi oksidi, razen diborovega trioksida; borove kisline

NS

2811

Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin

NS

2812

Halogenidi in oksihalogenidi nekovin

NS

2813

Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid, komercialni

NS

2814

Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini

S

2815

Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi

S

2816

Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

NS

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

S

2818 10

Umetni korund, kemično določen ali ne

S

2818 20

Aluminijev oksid razen umetnega korunda

NS

2819

Kromovi oksidi in hidroksidi

S

2820

Manganovi oksidi

S

2821

Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo 70 mas. % ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3

NS

2822 00 00

Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi

NS

2823 00 00

Titanovi oksidi

S

2824

Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid

NS

ex 2825

Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anor ganske baze; drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2825 10 00 in 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske soli

S

2825 80 00

Antimonovi oksidi

S

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli

NS

ex 2827

Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2827 10 00 in 2827 32 00; bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

NS

2827 10 00

Amonijev klorid

S

2827 32 00

Aluminijev klorid

S

2828

Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti

NS

2829

Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati

NS

ex 2830

Sulfidi, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2830 10 00; polisulfidi, kemično določeni ali ne

NS

2830 10 00

Natrijevi sulfidi

S

2831

Ditioniti in sulfoksilati

NS

2832

Sulfiti; tiosulfati

NS

2833

Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

Nitrati

NS

2834 29

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemično določeni ali ne

S

ex 2836

Karbonati, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2836 20 00, 2836 40 00 in 2836 60 00; peroksikarbonati (perkarbonati); komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje amonijev karbamat

NS

2836 20 00

Dinatrijev karbonat

S

2836 40 00

Kalijevi karbonati

S

2836 60 00

Barijev karbonat

S

2837

Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

NS

2839

Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

NS

2840

Borati; peroksiborati (perborati)

NS

ex 2841

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2841 61 00

NS

2841 61 00

Kalijev permanganat

S

2842

Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (vključno z aluminosilikati, kemično določenimi ali ne), razen azidov

NS

2843

Plemenite kovine v koloidnem stanju; anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično določene ali nedoločene; amalgami plemenitih kovin

NS

ex 2844 30 11

Kermeti, ki vsebujejo uran, osiromašen z U-235 ali sestavine tega izdelka, razen neobdelani

NS

ex 2844 30 51

Kermeti, ki vsebujejo torij ali sestavine torija, razen neobdelani

NS

2845 90 90

Izotopi, razen tistih iz tarifne številke 2844, in organske ali anorganske spojine takih izotopov, kemično določene ali nedoločene, razen devterija in njegovih spojin, vodika in njegovih spojin, obogatenih z devterijem ali mešanic in raztopin, ki vsebujejo te izdelke

NS

2846

Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin

NS

2847 00 00

Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne

NS

2848 00 00

Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen železovih fosfidov

NS

ex 2849

Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2849 20 00 in 2849 90 30

NS

2849 20 00

Silicijevi karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

S

2849 90 30

Karbidi volframa, kemično določeni ali nedoločeni

S

ex 2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično določeni ali ne, razen spojin, ki so tudi karbidi iz tarifne številke 2849

NS

ex 2850 00 60

Silicidi, kemično določeni ali ne

S

2852 00 00

Organske ali anorganske spojine živega srebra, razen amalgamov

NS

2853 00

Druge anorganske spojine (vključno z destilirano ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

NS

29

2903

Halogenirani derivati ogljikovodikov

S

ex 2904

Sulfo, nitro ali nitrozo derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali nitrozo- skupine

S

ex 2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2905 45 00 ter izdelkov iz tarifnih podštevilk 2905 43 00 in 2905 44

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

NS

ex 2907

Fenoli, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2907 15 90 in ex 2907 22 00; fenolni alkoholi

NS

2907 15 90

Naftoli in njihove soli, razen 1-naftol

S

ex 2907 22 00

Hidrokinon (kinol)

S

2908

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov

NS

2909

Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (kemično opredeljeni ali neopredeljeni) in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

S

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

NS

2911 00 00

Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

NS

ex 2912

Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

S

2913 00 00

Halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati izdelkov iz tarifne številke 2912

NS

ex 2914

Ketoni in kinoni, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih, in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2914 11 00, ex 2914 29 in 2914 22 00

NS

2914 11 00

Aceton

S

ex 2914 29

Kafra

S

2914 22 00

Cikloheksanon in metilcikloheksanoni

S

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

S

ex 2916

Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk ex 2916 11 00, 2916 12 in 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Akrilna kislina

S

2916 12

Estri akrilne kisline

S

2916 14

Estri metakrilne kisline

S

ex 2917

Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2917 11 00, 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 in 2917 36 00

NS

2917 11 00

Oksalna kislina, njene soli in estri

S

ex 2917 12 00

Adipinska kislina in njene soli

S

2917 14 00

Anhidrid maleinske kisline

S

2917 32 00

Dioktil ortoftalati

S

2917 35 00

Anhidrid ftalne kisline

S

2917 36 00

Tereftalna kislina in njene soli

S

ex 2918

Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 in ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Citronska kislina

S

2918 15 00

Soli in estri citronske kisline

S

2918 21 00

Salicilna kislina in njene soli

S

2918 22 00

o-acetilsalicilna kislina, njene soli in estri

S

ex 2918 29 00

Sulfosalicilne kisline, hidroksinaftonske kisline; njihove soli in estri

S

2919

Estri fosforne kisline in njihove soli, vključno z laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

NS

2920

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

NS

2921

Spojine z amino funkcijo

S

2922

Aminospojine s kisikovo funkcijo

S

2923

Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemično določeni ali nedoločeni

NS

ex 2924

Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z amidno funkcijo, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2924 23 00

S

2924 23 00

2-acetamidobenzojska kislina (N-acetilantranilna kislina) in njene soli

NS

2925

Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo

NS

ex 2926

Spojine z nitrilno funkcijo, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2926 10 00

NS

2926 10 00

Akrilonitril

S

2927 00 00

Diazo-, azo- ali azoksi spojine

S

2928 00 90

Drugi organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

NS

2929 10

Izocianati

S

2929 90 00

Druge spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

NS

2930 20 00

Tiokarbamati in ditiokarbamati in tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi; ditiokarbonati (ksantati)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) in druge organske žveplove spojine, razen ditiokarbonata (ksantati)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Druge organsko-anorganske spojine

NS

ex 2932

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2932 12 00, 2932 13 00 in ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-furaldehid (furfuraldehid)

S

2932 13 00

Furfurilalkohol in tetrahidrofurfuril alkohol

S

ex 2932 20 90

Kumarin, metilkumarini in etilkumarini

S

ex 2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamin

S

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

NS

2935 00 90

Drugi sulfonamidi

S

2938

Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

NS

ex 2940 00 00

Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; razen ramnoze, rafinoze in manoze; sladkorni etri, sladkorni acetali in sladkorni estri, in njihove soli, razen proizvodov iz tarifnih številk 2937, 2938 ali 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnoza, rafinoza in manoza

NS

2941 20 30

Dihidrostreptomicin, njegove soli, estri in hidrati

NS

2942 00 00

Druge organske spojine

NS

S-6b

31

3102 21

Amonijev sulfat

NS

3102 40

Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi

NS

3102 50

Natrijev nitrat

NS

3102 60

Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata

NS

3103 10

Superfosfati

S

3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente – dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz poglavja 31 v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg

S

32

ex Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; pripravljena premazna sredstva in laki; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; razen izdelkov iz tarifnih številk 3204 in 3206 ter izdelkov iz tarifnih podštevilk 3201 90 20, ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti evkaliptusa), ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev „gambier“ in mirobolan) in ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti rastlinskega izvora)

NS

3201 20 00

Ekstrakt mimoze

NS

3204

Sintetične organske barvilne snovi, kemično opredeljene ali neopredeljene; preparati na osnovi sintetičnih organskih barvil, navedeni v opombi 3 k poglavju 32 o sintetičnih organskih barvilih; sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belila ali kot luminofori, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

S

3206

Druga barvila; preparati, navedeni v opombi 3 k poglavju 32, razen tistih iz tarifnih številk 3203, 3204 ali 3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali nedoločeni

S

33

Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

NS

34

Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre

NS

35

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila

S

3502 90 90

Albuminati in drugi derivati albumina

NS

3503 00

Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in pravokotnih listih po površini obdelano ali neobdelano ali barvano ali ne) in njeni deri vati; isinglass; razen kazeinskih lepil iz tarifne številke 3501 Peptoni in njihovi derivati;

NS

3504 00 00

Peptoni in njihovi derivati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prah iz kože usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja

NS

3505 10 50

Škrobi, esterificirani ali eterificirani

NS

3506

Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje, v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase

NS

3507

Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

S

36

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

NS

37

Poglavje 37

Izdelki za fotografske in kinematografske namene

NS

38

ex Poglavje 38

Razni kemijski izdelki, razen izdelkov iz tarifnih številk 3802 in 3817 00, tarifnih podštevilk 3823 12 00 in 3823 70 00 ter tarifne številke 3825, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 3809 10 in 3824 60

NS

3802

Aktivno oglje; aktivirani naravni mineralni proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno živalsko oglje

S

3817 00

Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, razen tistih iz tarifne številke 2707 ali 2902

S

3823 12 00

Oleinska kislina

S

3823 70 00

Industrijski maščobni alkoholi

S

3825

Ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; komunalni odpadki; kanalizacijsko blato; drugi odpadki, navedeni v opombi 6 k poglavju 38

S

S-7a

39

ex Poglavje 39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, razen izdelkov iz tarifnih številk 3901, 3902, 3903 in 3904, tarifnih podštevilk 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 in 3907 99, tarifnih številk 3908 in 3920 ter tarifnih podštevilk 3921 90 10 in 3923 21 00

NS

3901

Polimeri etilena (PE) v primarnih oblikah

S

3902

Polimeri propilena (PP) ali drugih olefinov, v primarnih oblikah

S

3903

Polimeri stirena (PS) v primarnih oblikah

S

3904

Polimeri vinilklorida (PVC) ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah

S

3906 10 00

Poli(metilmetakrilat) (PMMA)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 60

Poli(etilentereftalat) (PET), razen izdelkov iz tarifne podštevilke 3907 60 20

S

3907 60 20

Poli(etilentereftalat) v primarnih oblikah z viskoznim številom 78 ml/g ali več

NS

3907 99

Drugi poliestri, razen nenasičenih

S

3908

Poliamidi (PAM), v primarnih oblikah

S

3920

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture, neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali

S

Ex39219010

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, razen izdelkov celičaste strukture, razen valovitih listov ali plošč

S

3923 21 00

Vreče in vrečke (vključno trikotne) iz polimerov etilena

S

S-7b

40

ex Poglavje 40

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in gume, razen izdelkov iz tarifne številke 4010

NS

4010

Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo

S

S-8a

41

ex 4104

Strojene ali „crust“ kože goved (vključno z bivoli) ali kopitarjev, brez dlake, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 4104 41 19 in 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Strojene ali „crust kože prašičev, brez dlake, mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue)), cepljene, toda nadalje neobdelane, ali suhe („crust“) cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

NS

4106 32 00

4107

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlak, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114

S

4112 00 00

Usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovac ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114

S

ex 4113

Usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, drugih živali, brez volne ali dlake, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114, razen proizvodov iz tarifne podštevilke 4113 10 00

NS

4113 10 00

Usnje koz ali kozličkov

S

4114

Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja); lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

S

4115 10 00

Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih

S

S-8b

42

ex Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za poto vanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti); razen izdelkov iz tarifnih številk 4202 in 4203

NS

4202

Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki; potovalke, izolirane torbe za hrano ali pijačo, toaletne torbe, nahrbtniki, ročne torbice, nakupovalne torbe, listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit, pudrnice, škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, iz folij iz plastičnih mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s temi materiali ali papirjem

S

4203

Oblačila in oblačilni dodatki, iz usnja ali umetnega usnja

S

43

Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

NS

S-9a

44

ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki, razen izdelkov iz tarifnih številk 4410, 4411, 4412, tarifnih podštevilk 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 in 4420 90 91; lesno oglje

NS

4410

Iverne plošče, usmerjene pramenske plošče in podobne plošče (na primer oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnatih (ligninskih) mate rialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi

S

4411

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi

S

4412

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les

S

4418 10

Okna, francoska okna in njihovi okviri, iz lesa

S

4418 20 10

Vrata, podboji in pragovi iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni opombi 2 k poglavju 44

S

4418 71 00

Sestavljene talne plošče za mozaična tla, iz lesa

S

4420 10 11

Kipci in drugi okraski, kot je določeno v dodatni opombi 2 k poglavju 44; lesena marketerija in intarziran les; skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni leseni izdelki in izdelki za notranjo opremo, ki se ne uvrščajo v poglavje 94, iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni opombi 2 k poglavju 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex Poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki, razen izdelkov iz tarifne številke 4503

NS

4503

Izdelki iz naravne plute

S

46

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

S

S-11a

50

Poglavje 50

Svila

S

51

ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka, razen izdelkov iz tarifne številke 5105; preja in tkanine iz konjske žime

S

52

Poglavje 52

Bombaž

S

53

Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje

S

54

Poglavje 54

Sintetični ali umetni filamenti; trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

S

55

Poglavje 55

Umetna in sintetična rezana vlakna

S

56

Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi

S

57

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

S

58

Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine

S

59

Poglavje 59

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani; tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene

S

60

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

S

S-11b

61

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

S

62

Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani

S

63

Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe

S

S-12a

64

Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov

S

S-12b

65

Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli

NS

66

Poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli

S

67

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

NS

S-13

68

Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov

NS

69

Poglavje 69

Keramični izdelki

S

70

Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki

S

S-14

71

ex Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci; razen izdelkov iz tarifne številke 7117

NS

7117

Imitacije nakita

S

S-15a

72

7202

Železove zlitine

S

73

Poglavje 73

Izdelki iz železa ali jekla

NS

S-15b

74

Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki

S

75

7505 12 00

Palice, drogovi in profili iz nikljevih zlitin

NS

7505 22 00

Žica iz nikljevih zlitin

NS

7506 20 00

Plošče, pločevine, trakovi in folije iz nikljevih zlitin

NS

7507 20 00

Pribor za cevi iz niklja

NS

76

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki, razen izdelkov iz tarifne številke 7601

S

78

ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki, razen izdelkov iz tarifne številke 7801

S

7801 99

Surovi svinec, ki ni rafiniran in ki po masi ne vsebuje antimona kot glaven drug element

NS

79

ex Poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki, razen izdelkov iz tarifnih številk 7901 in 7903

S

81

ex Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; in njihovi izdelki, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 in 8113 00 20 razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 8191 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 in 8108 30 00

S

8101 94 00

Volfram, surov, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem

NS

8104 11 00

Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas. % magnezija

NS

8104 19 00

Surov magnezij razen iz tarifne podštevilke 8104 11 00)

NS

8107 20 00

Kadmij, surov; prah

NS

8108 20 00

Titan, surov; prah

NS

8108 30 00

Odpadki in ostanki iz titana

NS

82

Poglavje 82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin

S

83

Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin

S

S-16

84

ex poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave in njihovi deli, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 8401 10 00 in 8407 21 10

NS

8401 10 00

Jedrski reaktorji

S

8407 21 10

Izvenkrmni motorji s prostornino cilindrov do vključno 325 cm3

S

85

ex poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in zvoka, deli in pribor za te izdelke, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, tarifnih številk 8521, 8525 in 8527, tarifnih podštevilk 8528 49, 8528 59 in 8528 69 do 8528 72, tarifne številke 8529 in tarifnih podštevilk 8540 11 in 8540 12

NS

8516 50 00

Mikrovalovne pečice

S

8517 69 39

Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, razen prenosnih sprejemnikov klicev, opozoril ali obvestil (pozivniki – „paging“)

S

8517 70 15

Antene in antenski reflektorji vseh vrst, razen anten za radiotelegrafske ali radiotelefonske aparate; deli, namenjeni za uporabo z njimi

S

8517 70 19

8519 20

Aparati, ki se poženejo s kovancem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom; gramofoni

S

8519 30

8519 81 11 do 8519 81 45

Aparati za reprodukcijo zvoka (kasetni magnetofoni), ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

S

8519 81 85

Drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, razen kasetnih

S

8519 89 11 do 8519 89 19

Drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

S

ex 8521

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV – sprejemno enoto) ali ne, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 8521 90 00

S

8521 90 00

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike (razen tistih z magnetnim trakom); aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner ali ne (razen tistih z magnetnim trakom in video snemalnih kamer)

NS

8525

Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere; digitalni fotoaparati in video snemalne kamere

S

8527

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro

S

8528 49

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika, razen tistih, namenjenih samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

S

8528 59

8528 69 do 8528 72

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tarifnih številk 8525 do 8528

S

8540 11

Katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno katodne cevi za video monitorje, za prikazovanje črno-belih ali enobarvnih podatkov ali grafičnih zapisov

S

8540 12 00

S-17a

86

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (tudi elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

NS

S-17b

87

ex poglavje 87

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor, razen izdelkov iz tarifnih številk 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 in 8714

NS

8702

Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb, vštevši voznika

S

8703

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili

S

8704

Motorna vozila za prevoz blaga

S

8705

Motorna vozila za posebne namene, razen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb ali blaga (npr.: samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote)

S

8706 00

Šasije z vgrajenimi motorji, za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705

S

8707

Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705

S

8708

Deli in pribor za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705

S

8709

Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil

S

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice

S

8712 00

Dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavni tricikli), brez motornega pogona

S

8714

Deli in pribor vozil iz tarifnih številk 8711 do 8713

S

88

Poglavje 88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

NS

89

Poglavje 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

NS

S-18

90

Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor

S

91

Poglavje 91

Ure in njihovi deli

S

92

Poglavje 92

Glasbila; njihovi deli in pribor

NS

S-20

94

ex Poglavje 94

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe, razen izdelkov iz tarifne številke 9405

NS

9405

Svetilke in pribor zanje, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene plošče z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

S

95

ex Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 9503 00 35 do 9503 00 99

NS

9503 00 35 do 9503 00 99

Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom ali brez; sestavljanke (puzzles) vseh vrst

S

96

Poglavje 96

Razni izdelki

NS

PRILOGA VI

Načini uporabe člena 8

1.

Člen 8 se uporablja, če odstotni delež iz odstavka 1 navedenega člena preseže 17,5 %.

2.

Člen 8 se uporablja za vsak oddelek GSP S-11(a) in S-11(b) Oddelka V, če odstotni delež iz odstavka 1 navedenega člena preseže 14,5 %.

PRILOGA VII

Načini uporabe poglavja III te uredbe

1.

Za namene poglavja III je ranljiva država tista država:

(a)

pri kateri sedem največjih GSP-oddelkov njenega uvoza izdelkov iz Priloge IX v Unijo v povprečju zadnjih treh zaporednih let predstavlja več kot 75 % vrednosti njenega skupnega uvoza izdelkov iz navedene Priloge,

in

(b)

katere uvoz izdelkov iz Priloge IX v Unijo v povprečju zadnjih treh zaporednih let predstavlja manj kot 2 % vrednosti skupnega uvoza izdelkov iz Priloge IX s poreklom iz držav iz Priloge II v Unijo.

2.

Za namene točke (a) člena 9(1) se pri izvajanju točke 1 te priloge uporabijo podatki, ki so na voljo 1. septembra leta pred letom zahtevka iz člena 10(1).

3.

Za namene člena 11 se pri izvajanju točke 1 te priloge uporabijo podatki, ki so na voljo 1. septembra leta pred letom sprejetja delegiranega akta iz člena 11(2).

PRILOGA VIII

Konvencije iz člena 9

DEL A

Temeljne konvencije ZN/ILO o človekovih pravicah in pravicah delavcev

1.

Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida (1948)

2.

Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965)

3.

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (1966)

4.

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966)

5.

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (1979)

6.

Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (1984)

7.

Konvencija o otrokovih pravicah (1989)

8.

Konvencija o prisilnem ali obveznem delu (št. 29) (1930)

9.

Konvencija o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (št. 87) (1948)

10.

Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98) (1949)

11.

Konvencija o enakem plačilu delavcev in delavk za delo enake vrednosti (št. 100) (1951)

12.

Konvencija o odpravi prisilnega dela (št. 105) (1957)

13.

Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (št. 111) (1958)

14.

Konvencija o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja (št. 138) (1973)

15.

Konvencija o prepovedi in takojšnjih ukrepih za odpravo najhujših oblik otroškega dela (št. 182) (1999)

DEL B

Konvencije, povezane z okoljem in načeli upravljanja

16.

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (1973)

17.

Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (1987)

18.

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja (1989)

19.

Konvencija o biološki raznovrstnosti (1992)

20.

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (1992)

21.

Kartagenski protokol o biološki varnosti (2000)

22.

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih (2001)

23.

Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (1998)

24.

Enotna konvencija Združenih narodov o mamilih (1961)

25.

Konvencija Združenih narodov o psihotropnih snoveh (1971)

26.

Konvencija Združenih narodov proti nezakonitemu prometu z mamili in psihotropnimi snovmi (1988)

27.

Konvencija Združenih narodov proti korupciji (2004)

PRILOGA IX

Seznam izdelkov, za katere velja posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje iz točke (b) člena 1(2)

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je poimenovanje izdelkov le informativne narave, tarifni preferenciali pa se določijo glede na oznake KN. Če so navedene oznake KN „ex“, se tarifni preferenciali določijo v skladu z oznako KN in ustreznim poimenovanjem.

Za vnos izdelkov z oznako KN, označeno z zvezdico (*), veljajo pogoji iz ustreznega prava Unije.

Stolpec „Oddelek“ navaja oddelke GSP (člen 2(h)).

Stolpec „Poglavje“ navaja poglavja KN, ki jih zajema oddelek GSP (člen 2(i)).

Zaradi poenostavitve so izdelki navedeni v skupinah. Skupine lahko vključujejo izdelke, za katere so bile dajatve skupne carinske tarife preklicane ali opuščene.

Oddelek

Poglavje

Oznaka KN

Poimenovanje

 

S-1a

01

0101 29 90

Živi konji, razen čistih pasem, plemenskih, razen za zakol

 

0101 30 00

Živi osli

 

0101 90 00

Žive mule in mezge

 

0104 20 10*

Žive koze čistih pasem, plemenske

 

0106 14 10

Živi domači kunci

 

0106 39 10

Živi golobi

 

02

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

0206 80 91

Užitni klavnični odpadki konj, oslov, mul in mezgov, sveži ali ohlajeni, razen tistih, ki so namenjeni za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

0206 90 91

Užitni klavnični odpadki konj, oslov, mul in mezgov, zamrznjeni, razen tistih, ki so namenjeni za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

0207 14 91

Jetra kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, zamrznjena

 

0207 27 91

Jetra puranov, zamrznjena

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Jetra rac, gosi ali pegatk, razen mastnih jeter rac ali gosi, zamrznjena

 

ex 0208

Drugo meso in užitni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0208 40 20

 

0210 99 10

Meso konjev, nasoljeno, v slanici ali sušeno

 

0210 99 59

Odpadki govedi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni, razen mišičnega dela (stebrička) in rebrnega dela trebušne prepone

 

ex 0210 99 85

Odpadki ovac ali koz, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

 

ex 0210 99 85

Odpadki govedi, ovac ali koz, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni, razen perutninskih jeter ter razen odpadkov domačih prašičev, govedi ali ovac in koz

 

04

0403 10 51

Jogurt, aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, aromatizirani ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar do vključno 75 mas. % maščobe

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana, razen perutninskih jajc

 

0409 00 00

Med, naravni

 

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

05

0511 99 39

Spužve, naravne, živalskega izvora, razen surovih

 

S-1b

03

Poglavje 3 (1)

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

 

S-2a

06

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

 

S-2b

07

0701

Krompir, svež ali ohlajen

 

0703 10

Čebula in šalotka, sveža ali ohlajena

 

0703 90 00

Por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

 

0704

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene

 

0705

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena

 

0706

Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene

 

ex 0707 00 05

Kumare, sveže ali ohlajene, od 16. maja do 31. oktobra

 

0708

Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene

 

0709 20 00

Beluši, sveži ali ohlajeni

 

0709 30 00

Jajčevci, sveži ali ohlajeni

 

0709 40 00

Zelena, razen gomoljne zelene, sveža ali ohlajena

 

0709 51 00

Gobe, sveže ali ohlajene, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Sladke paprike, sveže ali ohlajene

 

0709 60 99

Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, sveži ali ohlajeni, razen sladkih paprik, razen za proizvodnjo capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol in razen za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol

 

0709 70 00

Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda, sveža ali ohlajena

 

0709 92 10*

Oljke, sveže ali ohlajene, za razne namene, razen za proizvodnjo olja

 

0709 99 10

Solatna zelenjava, sveža ali ohlajena, razen solate (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Blitva in kardij, sveža ali ohlajena

 

0709 93 10

Bučke, sveže ali ohlajene

 

0709 99 40

Kapre, sveže ali ohlajene

 

0709 99 50

Koromač, svež ali ohlajen

 

ex 0709 91 00

Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene, od 1. julija do 31. oktobra

 

0709 93 90

0709 99 90

Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuha njem v vodi), zamrznjene

 

ex 0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 0711 20 90

 

ex 0712

Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen oljk in izdelkov iz tarifne podštevilke 0712 90 19

 

0713

Sušene stročnice, oluščene ali zdrobljene ali ne

 

0714 20 10*

Sladki krompir, svež, cel, namenjen za človeško prehrano

 

0714 20 90

Sladki krompir, svež, ohlajen, zamrznjen ali posušen, cel ali razrezan ali v peletih, razen svežega in celega, namenjenega za človeško prehrano

 

0714 90 90

Topinambur in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa

 

08

0802 11 90

Mandeljni, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni, razen grenkih

 

0802 12 90

0802 21 00

Lešniki (Corylus spp.), sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

 

0802 22 00

0802 31 00

Navadni orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Kostanji (Castanea spp.), sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacije, sveže ali suhe, oluščene ali neoluščene

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadamije, sveže ali suhe, oluščene ali neoluščene

 

0802 90 50

Pinjole, sveže ali suhe, oluščene ali neoluščene

 

0802 90 85

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni

 

0803 10 10

Pisang (rajske smokve), svež

 

0803 10 90

0803 90 90

Banane, vključno pisang (rajske smokve), suhe

 

0804 10 00

Dateljni, sveži ali suhi

 

0804 20 10

Fige, sveže ali suhe

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, svež ali suh

 

0804 40 00

Avokado, svež ali suh

 

ex 0805 20

Mandarine (vključno tangerine in mandarine satsuma) in klementine, mandarine wilking in podobni hibridi agrumov, sveži ali suhi, od 1. marca do 31. oktobra

 

0805 40 00

Grenivke, vključno pomelo, sveže ali suhe

 

0805 50 90

Limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), sveže ali suhe

 

0805 90 00

Drugi agrumi, sveži ali suhi

 

ex 0806 10 10

Namizno grozdje, sveže, od 1. januarja do 20. julija in od 21. novembra do 31. decembra, razen grozdja vrste Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. decembra

 

0806 10 90

Drugo grozdje, sveže

 

ex 0806 20

Suho grozdje, razen izdelkov iz tarifne podštevilke ex 0806 20 30 v izvirni embalaži z neto vsebino več kot 2 kg

 

0807 11 00

Melone (vključno lubenice), sveže

 

0807 19 00

0808 10 10

Jabolka za predelavo v mošt, sveža, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra

 

0808 30 10

Hruške za predelavo v mošt, sveže, razsute, od 1. avgusta do 31. decembra

 

ex 0808 30 90

Druge hruške, sveže, od 1. maja do 30. junija

 

0808 40 00

Kutine, sveže

 

ex 0809 10 00

Marelice, sveže, od 1. januarja do 31. maja in od 1. avgusta do 31. decembra

 

0809 21 00

Višnje (Prunus cerasus), sveže

 

ex 0809 29

Češnje, sveže, od 1. januarja do 20. maja in od 11. avgusta do 31. decembra, razen višenj (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Breskve, vključno z nektarinami, sveže, od 1. januarja do 10. junija in od 1. oktobra do 31. decembra

 

ex 0809 40 05

Slive, sveže, od 1. januarja do 10. junija in od 1. oktobra do 31. decembra

 

0809 40 90

Trnulje, sveže

 

ex 0810 10 00

Jagode, sveže, od 1. januarja do 30. aprila in od 1. avgusta do 31. decembra

 

0810 20

Maline, robide, murve in Loganove robide, sveže

 

0810 30 00

Črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje, sveži

 

0810 40 30

Sadje vrste Vaccinium myrtillus, sveže

 

0810 40 50

Sadje vrste Vaccinium macrocarpon in Vaccinium corymbosum, sveže

 

0810 40 90

Drugo sadje rodu Vaccinium, sveže

 

0810 50 00

Kivi, svež

 

0810 60 00

Durian, svež

 

0810 70 00

Kaki

 

0810 90 75

Drugo sadje, sveže

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne

 

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

 

0813 10 00

Marelice, suhe

 

0813 20 00

Slive

 

0813 30 00

Jabolka, suha

 

0813 40 10

Breskve, vključno z nektarinami, suhe

 

0813 40 30

Hruške, suhe

 

0813 40 50

Papaje, suhe

 

0813 40 95

Drugo sadje, suho, razen tistega iz tarifnih številk 0801 do 0806

 

0813 50 12

Mešanice iz suhega sadja (razen tistih iz tarifnih številk 0801 do 0806), iz papaj tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, karambol in pitahaje, ki ne vsebujejo suhih sliv

 

0813 50 15

Druge mešanice iz suhega sadja (razen tistih iz tarifnih številk 0801 do 0806), ki ne vsebujejo suhih sliv

 

0813 50 19

Mešanice iz suhega sadja (razen tistih iz tarifnih številk 0801 do 0806), ki vsebujejo suhe slive

 

0813 50 31

Mešanice izključno iz tropskih oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802

 

0813 50 39

Mešanice izključno iz oreškov iz tarifnih številk 0801 in 0802, razen tropskih oreškov

 

0813 50 91

Druge mešanice oreškov in suhega sadja iz poglavja 8, ki ne vsebujejo suhih sliv ali fig

 

0813 50 99

Druge mešanice oreškov in suhega sadja iz poglavja 8

 

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

 

S-2c

09

Poglavje 9

Kava, pravi čaj, maté čaj in začimbe

 

S-2d

10

1008 50 00

Kvinoja (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Oluščena žitna zrna, razen ječmenovih, ovsenih, koruznih, riževih in pšeničnih

 

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči, peleti iz krompirja

 

1106 10 00

Moka, zdrob, prah iz suhih stročnic iz tarifne številke 0713

 

1106 30

Moka, prah in zdrob iz izdelkov iz poglavja 8

 

1108 20 00

Inulin

 

12

ex Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi, industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma, razen izdelkov iz tarifnih številk 1210 in tarifnih podštevilk 1212 91 in 1212 93 00

 

13

Poglavje 13

Šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti

 

S-3

15

1501 90 00

Perutninska maščoba, razen tiste iz tarifne številke 0209 ali 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Maščobe govedi, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503 in tistih za industrijske namene ter za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

 

1503 00 19

Stearin iz prašičje masti in oleostearin, razen za industrijske namene

 

1503 00 90

Olje iz prašičje masti, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani, razen olja iz loja za industrijske namene ter za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

 

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

 

1505 00 10

Maščoba iz volne, surova

 

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

 

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

 

1511 10 90

Palmovo olje, surovo, razen za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

 

1511 90

Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, razen surovega olja

 

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

 

1513

Olje iz kokosovega oreha (kopra), palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme babassu in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

 

1514

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njihove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano

 

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem) in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani

 

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz poglavja 15, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516

 

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ali olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz poglavja 15, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

1521 90 99

Čebelji vosek in voski drugih insektov, prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali nebarvani, razen surovega

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Oljne gošče in usedline; milne usedline, razen tistih, ki vsebujejo olje, z značilnostmi oljčnega olja

 

S-4a

16

1601 00 10

Klobase in podobni izdelki, iz jeter in sestavljena živila na osnovi jeter

 

1602 20 10

Gosja ali račja jetra, pripravljena ali konzervirana

 

1602 41 90

Šunka prašičev in njeni kosi, pripravljena ali konzervirana, razen domačih prašičev

 

1602 42 90

Plečeta prašičev in njeni kosi, pripravljena ali konzervirana, razen domačih prašičev

 

1602 49 90

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso prašičev ali mesni klavnični odpadki, razen domačih prašičev

 

1602 50 31,

1602 50 95

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso govedi ali mesni klavnični odpadki govedi, termično obdelani, v neprodušni embalaži ali ne

 

1602 90 31

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali mesni klavnični odpadki divjadi ali kuncev

 

1602 90 69

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali mesni klavnični odpadki ovac ali koz ali drugih živali, ki ne vsebujejo termično neobdelanega mesa ali klavničnih odpadkov govedi in mesa ali klavničnih odpadkov domačih prašičev

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

 

1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

 

1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani

 

S-4b

17

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

 

1702 90 10

Kemično čista maltoza

 

1704 (2)

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

 

18

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

 

19

Poglavje 19

Izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki

 

20

Poglavje 20

Izdelki iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin

 

21

ex Poglavje 21

Razna živila, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 in 2106 90 59

 

22

ex Poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2204 10 11 do 2204 30 10 in tarifne podštevilke 2208 40

 

23

2302 50 00

Podobni ostanki in odpadki, peletizirani ali nepeletizirani, dobljeni pri mletju ali drugi obdelavi stročnic

 

2307 00 19

Druga vinska usedlina

 

2308 00 19

Druge grozdne tropine

 

2308 00 90

Drugi rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

2309 10 90

Druga hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, razen tiste, ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup iz tarifnih podštevilk 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne izdelke

 

2309 90 10

Hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva, ki se uporablja kot krma za živali

 

2309 90 91

Rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso, ki se uporabljajo kot krma za živali

 

2309 90 96

Drugi izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki vsebujejo 49 mas. % ali več holinklorida na organskem ali anorganskem nosilcu ali ne

 

S-4c

24

Poglavje 24

Tobak in izdelani tobačni nadomestki

 

S-5

25

2519 90 10

Magnezijev oksid, razen žganega naravnega magnezijevega karbonata

 

2522

Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne številke 2825

 

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

 

27

Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski

 

S-6a

28

2801

Fluor, klor, brom in jod

 

2802 00 00

Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno žveplo

 

ex 2804

Vodik, žlahtni plini in druge nekovine, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 2804 69 00

 

2805 19

Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine, razen natrija in kalcija

 

2805 30

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine

 

2806

Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina

 

2807 00

Žveplova kislina; oleum

 

2808 00 00

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline

 

2809

Difosforjev pentoksid; fosforna kislina; polifosforjeve kisline, kemično določene ali ne

 

2810 00 90

Borovi oksidi, razen diborovega trioksida; borove kisline

 

2811

Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin

 

2812

Halogenidi in oksihalogenidi nekovin

 

2813

Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid, komercialni

 

2814

Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini

 

2815

Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi

 

2816

Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

 

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

 

2818 10

Umetni korund, kemično določen ali ne

 

2818 20

Aluminijev oksid razen umetnega korunda

 

2819

Kromovi oksidi in hidroksidi

 

2820

Manganovi oksidi

 

2821

Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo 70 mas. % ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3

 

2822 00 00

Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi

 

2823 00 00

Titanovi oksidi

 

2824

Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid

 

2825

Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anor ganske baze; drugi oksidi, hidroksidi in peroksidi

 

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli

 

2827

Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

 

2828

Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti

 

2829

Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati

 

2830

Sulfidi; polisulfidi, kemično določeni ali ne

 

2831

Ditioniti in sulfoksilati

 

2832

Sulfiti; tiosulfati

 

2833

Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

 

2834 10 00

Nitriti

 

2834 21 00

Nitrati

 

2834 29

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemično določeni ali ne

 

2836

Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje amonijev karbamat

 

2837

Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

 

2839

Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

 

2840

Borati; peroksiborati (perborati)

 

2841

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

 

2842

Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (vključno z aluminosilikati, kemično določenimi ali ne), razen azidov

 

2843

Plemenite kovine v koloidnem stanju; anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično določene ali nedoločene; amalgami plemenitih kovin

 

ex 2844 30 11

Kermeti, ki vsebujejo uran, osiromašen z U235 ali sestavine tega izdelka, razen neobdelani

 

ex 2844 30 51

Kermeti, ki vsebujejo torij ali sestavine torija, razen neobdelani

 

2845 90 90

Izotopi, razen tistih iz tarifne številke 2844, in organske ali anorganske spojine takih izotopov, kemično določene ali nedoločene, razen devterija in njegovih spojin, vodika in njegovih spojin, obogatenih z devterijem ali mešanic in raztopin, ki vsebujejo te izdelke

 

2846

Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin

 

2847 00 00

Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne

 

2848 00 00

Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen železovih fosfidov

 

2849

Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 

2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično opredeljeni ali ne, razen spojin, ki so tudi karbidi iz tarifne številke 2849

 

2852 00 00

Organske ali anorganske spojine živega srebra, razen amalgamov

 

2853 00

Druge anorganske spojine (vključno z destilirano ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

 

29

2903

Halogenirani derivati ogljikovodikov

 

2904

Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

 

ex 2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 2905 43 00 in 2905 44

 

2906

Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2907

Fenoli; fenolni alkoholi

 

2908

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov

 

2909

Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (kemično opredeljeni ali neopredeljeni) in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2911 00 00

Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2912

Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid

 

2913 00 00

Halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati izdelkov iz tarifne številke 2912

 

2914

Ketoni in kinoni, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih, in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati

 

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2916

Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične monoka rboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in perok sikisline, njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati

 

2917

Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati

 

2918

Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, in njihovi halogenski, sulfo, nitro ali nitrozo derivati

 

2919

Estri fosforne kisline in njihove soli, vključno z laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2920

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 

2921

Spojine z amino funkcijo

 

2922

Aminospojine s kisikovo funkcijo

 

2923

Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemično določeni ali nedoločeni

 

2924

Spojine s karboksiamidno funkcijo in spojine ogljikove kisline z amidno funkcijo

 

2925

Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo

 

2926

Spojine z nitrilno funkcijo

 

2927 00 00

Diazo-, azo- ali azoksi spojine

 

2928 00 90

Drugi organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

 

2929 10

Izocianati

 

2929 90 00

Druge spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

 

2930 20 00

Tiokarbamati in ditiokarbamati in tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi; ditiokarbonati (ksantati)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) in druge organske žveplove spojine, razen ditiokarbonata (ksantati)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Druge organsko-anorganske spojine

 

2932

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika

 

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

 

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

 

2935 00 90

Drugi sulfonamidi

 

2938

Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 

2940 00 00

Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni etri, sladkorni acetali in sladkorni estri, in njihove soli, razen proizvodov iz tarifnih številk 2937, 2938 ali 2939

Popravljeno v skladu z opisom v KN

2941 20 30

Dihidrostreptomicin, njegove soli, estri in hidrati

 

2942 00 00

Druge organske spojine

 

S-6b

31

3102

Dušikova gnojila, mineralna ali kemična

 

3103 10

Superfosfati

 

3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz poglavja 31 v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg

 

32

ex poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; pripravljena premazna sredstva in laki; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti evkaliptusa), ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev „gambier“ in mirobolan) in ex 3201 90 90 (strojilni ekstrakti rastlinskega izvora)

 

33

Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

 

34

Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre

 

35

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila

 

3502 90 90

Albuminati in drugi derivati albumina

 

3503 00

Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in pravokotnih listih po površini obdelano ali neobdelano ali barvano ali ne) in njeni deri vati; isinglass; razen kazeinskih lepil iz tarifne številke 3501 Peptoni in njihovi derivati;

 

3504 00 00

Druge proteinske snovi in njihovi deri vati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja

 

3505 10 50

Škrobi, esterificirani ali eterificirani

 

3506

Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje, v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase

 

3507

Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 

36

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

 

37

Poglavje 37

Izdelki za fotografske in kinematografske namene

 

38

ex poglavje 38

Razni kemijski izdelki, razen proizvodov iz tarifnih podštevilk 3809 10 in 3824 60

 

S-7a

39

Poglavje 39

Plastične mase in izdelki iz plastičnih mas

 

S-7b

40

Poglavje 40

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in gume

 

S-8a

41

ex 4104

Strojene ali „crust“ kože goved (vključno z bivoli) ali kopitarjev, brez dlake, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 4104 41 19 in 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Strojene ali „crust“ kože prašičev, brez dlake, mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue)), cepljene, toda nadalje neobdelane, ali suhe („crust“) cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

 

4106 32 00

4107

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlak, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114

 

4112 00 00

Usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovac ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114

 

4113

Usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, drugih živali, brez volne ali dlake, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114

 

4114

Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja); lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

 

4115 10 00

Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih

 

S-8b

42

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

 

43

Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

 

S-9a

44

Poglavje 44

Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

S-9b

45

Poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki

 

46

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

 

S-11a

50

Poglavje 50

Svila

 

51

ex poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka, razen izdelkov iz tarifne številke 5105; preja in tkanine iz konjske žime

 

52

Poglavje 52

Bombaž

 

53

Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje

 

54

Poglavje 54

Sintetični ali umetni filamenti; trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

 

55

Poglavje 55

Umetna in sintetična rezana vlakna

 

56

Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi

 

57

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

 

58

Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine

 

59

Poglavje 59

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani; tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene

 

60

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

 

S-11b

61

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

 

62

Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani

 

63

Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe

 

S-12a

64

Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov

 

S-12b

65

Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli

 

66

Poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli

 

67

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

 

S-13

68

Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov

 

69

Poglavje 69

Keramični izdelki

 

70

Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki

 

S-14

71

Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci;

 

S-15a

72

7202

Železove zlitine

 

73

Poglavje 73

Izdelki iz železa ali jekla

 

S-15b

74

Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki

 

75

7505 12 00

Palice, drogovi in profili iz nikljevih zlitin

 

7505 22 00

Žica iz nikljevih zlitin

 

7506 20 00

Plošče, pločevine, trakovi in folije iz nikljevih zlitin

 

7507 20 00

Pribor za cevi iz niklja

 

76

ex poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki, razen izdelkov iz tarifne številke 7601

 

78

ex poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki, razen izdelkov iz tarifne podštevilke 7801 99

 

7801 99

Surovi svinec, ki ni rafiniran in ki po masi ne vsebuje antimona kot glaven drug element

 

79

ex poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki, razen izdelkov iz tarifnih številk 7901 in 7903

 

81

ex poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti, in njihovi izdelki, razen izdelkov iz tarifnih podštevilk 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 in 8113 00 20

 

82

Poglavje 82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin

 

83

Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin

 

S-16

84

Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave in njihovi deli

 

85

Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

S-17a

86

Poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (tudi elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

 

S-17b

87

Poglavje 87

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

 

88

Poglavje 88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

 

89

Poglavje 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

 

S-18

90

Poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor

 

91

Poglavje 91

Ure in njihovi deli

 

92

Poglavje 92

Glasbila; njihovi deli in pribor

 

S-20

94

Poglavje 94

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

 

95

Poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor

 

96

Poglavje 96

Razni izdelki

 


(1)  Za izdelke iz tarifne podštevilke 0306 13 dajatev znaša 3,6 %.

(2)  Za izdelke iz tarifne podštevilke 1704 10 90 je posebna dajatev omejena na 16 % carinske vrednosti.

PRILOGA X

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 732/2008

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, točka (a)

Člen 2, točka (a)

Člen 2, točka (g)

Člen 2, točka (b)

Člen 2, točka (h)

Člen 2, točka (c)

Člen 2, točke (b) do (f)

Člen 2, točka (i)

Člen 2, točka (j)

Člen 2, točka (k)

Člen 2, točka (l)

Člen 3(1) in člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 4(1)

Člen 3(2), drugi pododstavek

Člen 3(3)

Člen 5(4)

Člen 4(2) in (3)

Člen 4

Člen 6(1) in člen 11(1)

Člen 5(1) in (2)

Člen 33(1) in (2)

Člen 5(3)

Člen 6(1) do (6)

Člen 7(1) do (6)

Člen 6(7)

Člen 7(1) in (2)

Člen 12(1) in (2)

Člen 7(3)

Člen 8(1)

Člen 9(1)

Člen 9(2)

Člen 8(2)

Priloga VII

Člen 8(3), prvi pododstavek

Člen 13(1)

Člen 13(2)

Člen 8(3), drugi pododstavek

Člen 14(1)

Člen 14(2) in (3)

Člen 9(1) in (2)

Člen 10(1) in (2)

Člen 9(3)

Člen 10(3)

Člen 10(1)

Člen 10(2)

Člen 10(4)

Člen 10(5)

Člen 10(3)

Člen 10(6)

Člen 10(4)

Člen 10(5)

Člen 10(6)

Člen 10(7)

Člen 16

Člen 11(1) do (7)

Člen 18

Člen 11(8)

Člen 17

Člen 12

Člen 13

Člen 8 in Priloga VI

Člen 14

Člen 34

Člen 15(1)

Člen 19(1)

Člen 15(2)

Člen 15(1)

Člen 15(2)

Člen 15(3)

Člen 19(2)

Člen 20

Člen 16

Člen 21

Člen 17

Člen 15(3) in člen 19(3)

Člen 18

Člen 15(4) do (7) in člen 19(4) do (7)

Člen 19

Člen 15(8) do (12) in člen 19(8) do (14)

Člen 20(1)

Člen 22

Člen 20(2) in (3)

Člen 24(1) do (3)

Člen 20(4)

Člen 23

Člen 20(5)

Člen 10(4)

Člen 20(6)

Člen 26

Člen 20(7)

Člen 25

Člen 27

Člen 28

Člen 20(8)

Člen 29

Člen 21

Člen 30

Člen 22(1)

Člen 31

Člen 22(2)

Člen 23

Člen 32

Člen 24

Člen 25, točka (a)

Člen 6(2) in člen 11(2)

Člen 25, točka (b)

Člen 3(3) in člen 17(2) in (3)

Člen 25, točka (c)

Člen 5(2)

Člen 25, točka (d)

Člen 8(3)

Člen 25, točka (e)

Člen 10(4)

Člen 26

Člen 35

Člen 36

Člen 37

Člen 38

Člen 27(1) in (2)

Člen 39(1)

Člen 27(3)

Člen 27(4) in (5)

Člen 39(2) do (4)

Člen 28

Člen 29

Člen 30

Člen 31

Člen 40

Člen 41

Člen 42

Člen 32(1)

Člen 43(1)

Člen 32(2)

Člen 43(2) in (3)

Priloga I

Priloga I

Priloge II, III in IV

Priloga II

Prilogi V in IX

Priloga III del A

Priloga VIII del A

Priloga III del B

Priloga VIII del B

Priloga X