3.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 901/2012

z dne 2. oktobra 2012

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Štajersko prekmursko bučno olje (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), zlasti tretjega pododstavka člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vloga Slovenije za registracijo imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ kot zaščitene geografske označbe, ki je bila prejeta 29. oktobra 2004, je bila v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Več fizičnih in pravnih oseb v Avstriji je nasprotovalo predlagani registraciji s predložitvijo utemeljenih ugovorov pri avstrijskih pristojnih organih v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(3)

Ugovor registraciji je nato vložila Avstrija v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 510/2006. Ugovor se je na podlagi točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka člena 7(3) Uredbe štel za sprejemljivega.

(4)

Komisija je v dopisu z dne 8. oktobra 2009 zadevni državi članici pozvala, naj med seboj dosežeta dogovor v skladu z njunimi notranjimi postopki.

(5)

Ker v določenem roku soglasje ni bilo doseženo, bi morala Komisija sprejeti sklep v skladu s postopkom iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(6)

Ugovor zaradi domnevne neskladnosti s členom 2 Uredbe (ES) št. 510/2006 se je nanašal na izvor surovin, ki ni niti omejen na določeno geografsko območje niti naveden; način proizvodnje, ki domnevno ni ne specifičen ne tradicionalen; domnevno pomanjkanje povezave med ugledom proizvoda in območjem, na katerem se proizvaja; ter domnevno nepravilno rabo imena regije za geografsko označbo. Vendar Komisija ni ugotovila nobene nepravilnosti v zvezi z navedenimi elementi. Slovenija je predložila dodatna dokazila, ki so potrdila, da se ime „Štajersko prekmursko bučno olje“ uporablja v smislu člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(7)

V ugovoru je navedeno, da je bila blagovna znamka, ki je vsebovala ime „Steirisches Kürbiskernöl“, registrirana, preden je bila predložena vloga za registracijo imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ kot zaščitene geografske označbe. Kljub temu pa ni bilo nikakršnih dokazov, da bi potrošniki lahko bili zavedeni, kar zadeva resnično identiteto proizvoda, trženega pod imenom „Štajersko prekmursko bučno olje“. Komisija zato ne more zaključiti, da bi bila registracija imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ v nasprotju s členom 3(4) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(8)

To blagovno znamko se lahko še naprej uporablja, kljub temu, da je ime „Štajersko prekmursko bučno olje“ registrirano kot geografska označba, razen če se v okviru prava blagovnih znamk pojavijo razlogi za razveljavitev ali preklic njene registracije.

(9)

Poleg tega bi bilo treba upoštevati, da je ime „Steirisches Kürbiskernöl“ prav tako geografska označba, registrirana v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1263/96 (3). Imeni „Štajersko prekmursko bučno olje“ in „Steirisches Kürbiskernöl“, kot se imenujeta v svojih izvornih jezikih, se med seboj jasno razlikujeta, tako da je mogoče skleniti, da ne gre za enakozvočni poimenovanji; zato obstoj imena „Steirisches Kürbiskernöl“ z registracijo imena „Štajersko prekmursko bučno olje“ ne bi bilo ogroženo v smislu člena 7(3)(c) Uredbe (ES) št. 510/2006.

(10)

Ker sporazum ni bil dosežen, bi morala Komisija sprejeti odločitev v skladu s tretjim pododstavkom člena 7(5) Uredbe (ES) št. 510/2006. Označba „Steierisches Kürbiskernöl“ je bila registrirana pred imenom „Štajersko prekmursko bučno olje“. Označba „Steierisches Kürbiskernöl“ je v skladu s členom 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006 zaščitena pred uporabo, kadar je to ime prevedeno. Izraz „Štajersko“ se šteje za dobeseden prevod geografskega imena „Steirisches“. Poleg tega sta si ti dve poimenovanji pri prevodu v tretji jezik lahko zelo podobni. Čeprav ni razloga, ki bi preprečeval registracijo izraza „Štajersko prekmursko bučno olje“, je treba vseeno zaščititi obstoječe starejše pravice in zagotoviti pravično uporabo. Zato se geografske komponente označbe „Štajersko prekmursko bučno olje“ ne bi smele prevajati v druge jezike pri trženju proizvoda, ki ustreza specifikacijam za „Štajersko prekmursko bučno olje“. Navedeno bi torej veljalo za uporabo takega prevoda na oznaki in pri predstavitvah ali oglaševanju proizvoda. Poleg tega bi bilo treba na oznaki državo porekla navesti v istem vidnem polju kot izraz „Štajersko prekmursko bučno olje“ in sicer s črkami enake velikosti, kot so tiste, uporabljene za zadevni izraz.

(11)

Glede na to bi bilo treba ime „Štajersko prekmursko bučno olje“ vpisati v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zaščitene geografske označbe in zaščitene označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se vpiše v register.

Člen 2

Sklici na regiji Štajersko in Prekmurje se ne prevajajo za namene trženja proizvodov, ki ustrezajo specifikacijam označbe iz Priloge k tej uredbi.

Na oznakah z omembo označbe iz Priloge k tej uredbi se državo porekla navede v istem vidnem polju, in sicer s črkami enake velikosti, kot so tiste, s katerimi je zapisana označba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(2)  UL C 72, 26.3.2009, str. 67.

(3)  UL L 163, 2.7.1996, str. 19.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5   Olja in masti (maslo, margarina, olje itd.)

SLOVENIJA

Štajersko prekmursko bučno olje (ZGO)