26.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 874/2012

z dne 12. julija 2012

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo velik potencial za prihranke energije in med katerimi so velike razlike v ravneh učinkovitosti pri enakovrednem delovanju.

(2)

Določbe o energijskem označevanju gospodinjskih sijalk so bile opredeljene v Direktivi Komisije 98/11/ES (2).

(3)

Poraba električne energije za električne sijalke predstavlja pomemben delež v celotni porabi električne energije v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav na področju energijske učinkovitosti so možnosti za nadaljnje zmanjšanje porabe energije električnih sijalk precejšnje.

(4)

Direktivo 98/11/ES bi bilo treba preklicati in s to uredbo predpisati nove določbe, s čimer bi zagotovili, da bi energijske nalepke dobaviteljem predstavljale dinamično spodbudo za dodatno izboljšanje energijske učinkovitosti električnih sijalk, in pospešili preoblikovanje trga v smeri energijsko učinkovitih tehnologij. Področje uporabe Direktive 98/11/ES je omejeno na le nekatere tehnologije na področju gospodinjskih sijalk. Da bi zagotovili, da bo uporaba nalepk izboljšala energijsko učinkovitost drugih tehnologij na področju sijalk, tudi na področju razsvetljave za strokovno uporabo, bi moralo področje uporabe te uredbe obsegati tudi usmerjene sijalke, sijalke za zelo nizko napetost, svetleče diode in sijalke, ki se uporabljajo pretežno za razsvetljavo za strokovno uporabo, kot so na primer visokointenzivnostne razelektritvene sijalke.

(5)

Svetilke se pogosto prodajajo z vgrajenimi ali priloženimi sijalkami. Ta uredba bi morala zagotoviti, da bodo potrošnikom na voljo ustrezni podatki glede združljivosti svetilk z varčnimi sijalkami in glede energijske učinkovitosti sijalk, ki so se prodajajo skupaj s svetilkami. Obenem ta uredba ne bi smela povzročiti nesorazmernih upravnih bremen proizvajalcem in prodajalcem svetilk ter ne bi smela razlikovati med svetilkami z vidika obveznosti zagotavljanja podatkov o njihovi energijski učinkovitosti potrošnikom.

(6)

Podatki, navedeni na nalepki, bi morali biti zbrani na podlagi zanesljivih, točnih in ponovljivih merilnih postopkov, ki upoštevajo najsodobnejše priznane merilne metode, vključno z usklajenimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), če so na voljo.

(7)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepk za električne sijalke in svetilke.

(8)

Ta uredba bi morala določiti tudi zahteve glede tehnične dokumentacije električnih sijalk in svetilk ter standardnih podatkov za električne sijalke.

(9)

Ta uredba bi morala poleg tega določiti tudi zahteve glede podatkov, ki jih je treba zagotoviti za kakršno koli obliko prodaje na daljavo, oglaševanja in tehničnega promocijskega gradiva za električne sijalke in svetilke.

(10)

Ob upoštevanju tehničnega napredka je primerno predpisati revizijo določb te uredbe.

(11)

Za pospešitev prehoda z Direktive 98/11/ES na to uredbo bi se morale gospodinjske sijalke, označene v skladu s to uredbo, upoštevati kot skladne z Direktivo 98/11/ES.

(12)

Direktivo 98/11/ES bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje z nalepkami in zagotavljanje dodatnih informacij o izdelkih za električne sijalke, kot so:

(a)

žarnice z nitko;

(b)

fluorescenčne sijalke;

(c)

visokointenzivnostne razelektritvene sijalke in

(d)

LED-sijalke in LED-moduli.

Ta uredba določa tudi zahteve za označevanje svetilk, ki so zasnovane za uporabo v kombinaciji z navedenimi sijalkami in se prodajajo končnim uporabnikom, tudi če so sestavni del drugih proizvodov, ki za opravljanje svojega prvotnega namena niso odvisni od dotoka energije (npr. pohištvo).

2.   Področje uporabe te uredbe ne vključuje naslednjih proizvodov:

(a)

sijalk in LED-modulov, katerih svetlobni tok je manjši od 30 lumnov;

(b)

sijalk in LED-modulov, ki so namenjeni delovanju z baterijskim napajanjem;

(c)

sijalk in LED-modulov, ki se tržijo za uporabo, kjer njihov prvotni namen ni razsvetljevanje, temveč na primer:

(i)

oddajanje svetlobe kot agensa v kemičnih in bioloških procesih (kot so na primer polimerizacija, fotodinamična terapija, vrtnarstvo, skrb za domače ljubljenčke, proizvodi za odganjanje mrčesa);

(ii)

zajemanje in projiciranje podob (npr. bliskavice za fotografske aparate, fotokopirni stroji, videoprojektorji);

(iii)

ogrevanje (npr. infrardeče sijalke);

(iv)

signalizacija (npr. sijalke na pristajalnih stezah letališč).

Te sijalke in LED-moduli niso izključeni iz področja uporabe te uredbe, kadar se jih oglašuje kot izdelke za razsvetljavo;

(d)

sijalk in LED-modulov, ki se tržijo kot del svetilke in naj jih končni uporabnik ne bi odstranil iz svetilke, razen kadar se jih ponuja za prodajo, najem ali najemni nakup ali so končnemu uporabniku predstavljeni ločeno, na primer kot rezervni deli;

(e)

svetilk in LED-modulov, ki se tržijo kot del izdelka, katerega prvotni namen ni razsvetljevanje. Vendar so, če se jih ponuja za prodajo, najem ali najemni nakup ali so predstavljeni ločeno, na primer kot rezervni deli, prav tako vključeni v področje uporabe te uredbe;

(f)

sijalk in LED-modulov, ki niso skladni z zahtevami, ki se začnejo uporabljati v letih 2013 in 2014 v skladu z uredbami, s katerimi se izvaja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES (4);

(g)

svetilk, ki so zasnovane za delovanje izključno s sijalkami in LED-moduli, navedenimi v točkah (a) do (c).

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU, se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„svetlobni vir“ pomeni površino ali predmet, zasnovan za oddajanje predvsem vidnega optičnega sevanja, ki nastaja zaradi pretvorbe energije. Izraz „vidno“ pomeni 380–780 nm;

2.

„razsvetljava“ pomeni dovajanje svetlobe v prostor, na predmete ali njihovo okolico, da postanejo vidni ljudem;

3.

„poudarjena osvetlitev“ pomeni obliko razsvetljave, pri kateri je svetloba usmerjena tako, da poudari predmet ali del prostora;

4.

„sijalka“ pomeni enoto, sestavljeno iz enega ali več svetlobnih virov, katere učinkovitost je mogoče neodvisno oceniti. Vključuje lahko dodatne dele, potrebne za vklop, napajanje ali stabilno delovanje enote ali oddajanje, filtriranje ali pretvarjanje optičnega sevanja, če teh delov ni mogoče odstraniti, ne da bi se enota trajno poškodovala;

5.

„vznožek“ pomeni del sijalke, ki prek okova sijalke omogoča povezavo z električnim napajanjem in je lahko namenjen tudi pritrditvi sijalke v okov;

6.

„okov sijalke“ ali „priključek“ pomeni pripravo, s katero se sijalka pritrdi, običajno tako, da vanj vstavimo vznožek, kar omogoča tudi povezavo sijalke z električnim napajanjem;

7.

„usmerjena sijalka“ pomeni sijalko, ki najmanj 80 % izhodne svetlobe oddaja v prostorskem kotu π sr (kar ustreza stožcu s kotom 120°);

8.

„neusmerjena sijalka“ pomeni sijalko, ki ni usmerjena sijalka;

9.

„žarnica z nitko“ pomeni sijalko, v kateri svetlobo proizvaja nitki podoben prevodnik, ki se pri pretoku električnega toka segreje do žarenja. Taka sijalka lahko vsebuje pline, ki vplivajo na nastajanje žarenja;

10.

„žarnica“ pomeni sijalko z nitko, pri kateri nitka žari v steklenem balonu z izsesanim zrakom ali je obkrožena z inertnim plinom;

11.

„halogenska žarnica (z volframovo nitko)“ pomeni žarnico, v kateri je žarilna nitka iz volframa, ki jo obdaja plin s halogeni ali halogenskimi spojinami. Lahko se dobavlja z vdelanim napajalnikom;

12.

„razelektritvena sijalka“ pomeni sijalko, ki posredno ali neposredno proizvaja svetlobo z električno razelektritvijo v plinu, kovinski pari ali zmesi plinov ali hlapov;

13.

„fluorescenčna sijalka“ pomeni nizkotlačno razelektritveno živosrebrovo sijalko, v kateri večino svetlobe oddajajo ena ali več plasti fosforja, ki jih vzbuja ultravijolično sevanje pri razelektritvi. Fluorescenčne sijalke se lahko dobavljajo z vdelano predstikalno napravo;

14.

„fluorescenčna sijalka brez vdelane predstikalne naprave“ pomeni fluorescenčno sijalko z enim ali dvema vznožkoma brez vdelane predstikalne naprave;

15.

„visokointenzivnostna razelektritvena sijalka“ pomeni razelektritveno električno sijalko, v kateri se svetlobni oblok stabilizira s temperaturo stene, obremenitev stene balona pa je večja od 3 W na kvadratni centimeter;

16.

„svetleča dioda (LED)“ pomeni svetlobni vir, sestavljen iz trdnega telesa, ki vključuje pn-spoj. Slednji ob prevajanju električnega toka oddaja optično sevanje;

17.

„paket LED“ pomeni sklop ene ali več svetlečih diod. Paket lahko vključuje optični element ter toplotne, mehanske in električne vmesnike;

18.

„LED-modul“ pomeni sklop brez vznožka z enim ali več paketi LED na tiskanem vezju. Sklop ima lahko električne, optične, mehanske in toplotne dele, vmesnike ter krmilno napravo;

19.

„LED-sijalka“ pomeni sijalko z enim ali več LED-moduli. Sijalka je lahko opremljena z vznožkom;

20.

„krmilna naprava za sijalko“ pomeni napravo, ki je nameščena med električnim napajanjem ter eno ali več sijalkami in zagotavlja funkcijo, povezano z delovanjem sijalke (sijalk), kot je spreminjanje napajalne napetosti, omejevanje toka sijalke (sijalk) na zahtevano vrednost, zagotavljanje začetne napetosti in toka predogrevanja, preprečevanje hladnega zagona, korekcijo faktorja moči ali zmanjšanje radijskih motenj. Naprava je lahko zasnovana tako, da se za izvajanje teh funkcij poveže z drugo krmilno napravo za sijalke. Izraz ne vključuje:

kontrolnih naprav,

napajalnikov, ki omrežno napetost spreminjajo na drugo napajalno napetost in so zasnovani tako, da kot ena enota hkrati napajajo tako svetila kot tudi izdelke, katerih prvotni namen ni razsvetljevanje;

21.

„kontrolna naprava“ pomeni elektronsko ali mehansko napravo, ki nadzoruje ali spremlja svetlobni tok sijalke brez pretvorbe energije za sijalko s sredstvi, kot so časovna stikala, tipala za zaznavanje prisotnosti, tipala za zaznavanje svetlobe in naprave za prilagajanje osvetlitve jakosti dnevne svetlobe. Dodatno se kot kontrolne naprave obravnavajo tudi fazno regulirani zatemnilniki;

22.

„zunanja krmilna naprava za sijalko“ pomeni krmilno napravo za sijalko, ki ni vdelana in je zasnovana za namestitev zunaj ohišja sijalke ali svetilke ali odstranitev iz ohišja, ne da bi se sijalka ali svetilka pri tem trajno poškodovala;

23.

„predstikalna naprava“ pomeni krmilno napravo za sijalke, ki je vstavljena med napajanje in eno ali več razelektritvenih sijalk ter z indukcijo, kapacitivnostjo ali kombinacijo indukcije in kapacitivnosti predvsem omejuje tok sijalke (sijalk) na zahtevano vrednost;

24.

„krmilna naprava za halogenske žarnice“ pomeni krmilno napravo za sijalke, ki pretvarja omrežno napetost na zelo nizko napetost za halogenske žarnice;

25.

„kompaktna fluorescenčna sijalka“ pomeni fluorescenčno sijalko, ki vsebuje vse sestavne dele, potrebne za vklop in stabilno delovanje sijalke;

26.

„svetilka“ pomeni napravo, ki oddaja, filtrira ali pretvarja svetlobo, ki prihaja iz ene ali več sijalk, in vključuje vse dele, potrebne za podporo, pritrditev in zaščito sijalk, ter po potrebi obsega pomožno opremo s sredstvi za povezavo te opreme z virom električnega napajanja;

27.

„prodajno mesto“ pomeni fizično lokacijo, kjer je izdelek razstavljen ali ponujen v prodajo, najem ali najemni nakup končnemu uporabniku;

28.

„končni uporabnik“ pomeni fizično osebo, ki kupi ali namerava kupiti izdelek za namene, ki so zunaj njegove trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

29.

„končni lastnik“ pomeni osebo ali subjekt, ki je lastnik izdelka v obdobju uporabe njegovega življenjskega cikla, ali vsako osebo ali subjekt, ki deluje v imenu takšne osebe ali subjekta.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji električnih sijalk, ki se dajejo na trg kot samostojni izdelki, zagotovijo, da:

(a)

so na voljo standardni podatki o izdelku v skladu s Prilogo II;

(b)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo na voljo tehnična dokumentacija iz Priloge III;

(c)

je v vsakršnih oglasih, uradnih predračunih ali prijavi na javni razpis, v okviru katerega se razkriva podatke, povezane z energijsko učinkovitostjo, ali podatke o ceni posamezne sijalke, naveden razred energijske učinkovitosti;

(d)

vsakršno tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določeno sijalko in opisuje njene tipične tehnične parametre, navaja tudi razred energijske učinkovitosti te sijalke;

(e)

če je sijalka namenjena prodaji na prodajnih mestih, se nalepka, pripravljena v takšni obliki in s takšnimi informacijami, kot je določeno v Prilogi I.1, namesti ali natisne ali pritrdi na zunanjo stran embalaže vsakega posameznega izdelka, na embalaži pa mora biti zunaj same nalepke prikazana tudi nazivna moč sijalke.

2.   Dobavitelji svetilk, namenjenih prodaji končnim uporabnikom, zagotovijo, da:

(a)

je organom držav članic in Komisiji na zahtevo na voljo tehnična dokumentacija iz Priloge III;

(b)

se podatki na nalepki v skladu s Prilogo I.2 zagotovijo v naslednjih primerih:

(i)

v vsakršnih oglasih, uradnih predračunih ali prijavah na javni razpis, v okviru katerih se razkriva podatke, povezane z energijsko učinkovitostjo ali ceno posamezne svetilke;

(ii)

v vsakršnem tehničnem promocijskem gradivu, ki zadeva določeno sijalko in opisuje njene tipične tehnične parametre.

V navedenih primerih se lahko te podatke da na voljo v drugačni obliki, kot je določeno v Prilogi I.2, na primer kot golo besedilo;

(c)

če je svetilka namenjena prodaji na prodajnih mestih, se nalepka, pripravljena v takšni obliki in s takšnimi informacijami, kot je določeno v Prilogi I, prodajalcem da na voljo brezplačno, v elektronski ali tiskani obliki. Če dobavitelj uporablja sistem dobave, pri katerem nalepke posreduje le na zahtevo prodajalcev, na zahtevo te nalepke nemudoma dobavi;

(d)

če se svetilka na trgu končnim uporabnikom ponuja v embalaži, ki vsebuje električne sijalke, ki jih končni uporabnik v svetilki lahko nadomesti, mora embalaža svetilke vsebovati tudi originalno embalažo teh sijalk. Če je ne vsebuje, morajo biti na zunanji ali notranji strani embalaže svetilke v takšni ali drugačni obliki predstavljene informacije, ki so podane na originalni embalaži teh sijalk ter so zahtevane s to uredbo in uredbami Komisije, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo sijalk v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Za dobavitelje svetilk, namenjenih prodaji na prodajnih mestih, ki dajejo na voljo podatke v skladu s to uredbo, velja, da so izpolnili svoje odgovornosti kot distributerji v zvezi z zahtevami za navajanje podatkov o sijalkah iz uredb Komisije, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo sijalk v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Člen 4

Odgovornosti prodajalcev

1.   Prodajalci električnih sijalk zagotovijo, da:

(a)

se, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni lastnik videl razstavljen izdelek, vsak model, ponujen v prodajo, najem ali najemni nakup, trži s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV;

(b)

je v vsakršnih oglasih, uradnih predračunih ali prijavah na javni razpis, v okviru katerih se razkriva podatke, povezane z energijsko učinkovitostjo, ali podatke o ceni posameznega modela, naveden razred energijske učinkovitosti;

(c)

vsakršno tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva posamezen model in opisuje njegove tipične tehnične parametre, navaja tudi razred energijske učinkovitosti tega modela.

2.   Prodajalci svetilk, namenjenih prodaji končnim uporabnikom, zagotovijo, da:

(a)

se podatki na nalepki v skladu s Prilogo I.2 zagotovijo v naslednjih primerih:

(i)

v vsakršnih oglasih, uradnih predračunih ali prijavah na javni razpis, v okviru katerih se razkriva podatke, povezane z energijsko učinkovitostjo ali ceno posamezne svetilke;

(ii)

v vsakršnem tehničnem promocijskem gradivu, ki zadeva določeno svetilko in opisuje njene tipične tehnične parametre.

V navedenih primerih se lahko te podatke da na voljo v drugačni obliki, kot je določena v Prilogi I.2, na primer kot golo besedilo;

(b)

je vsak model, predstavljen na prodajnem mestu, opremljen z nalepko iz Priloge I.2. Nalepka mora biti prikazana na enega od ali oba spodaj opisana načina:

(i)

v bližini razstavljene svetilke, tako da je zlahka opazna in da je jasno, da pripada danemu modelu, ne da bi bilo treba za to prebrati blagovno znamko ali številko modela na nalepki;

(ii)

kot nedvoumen spremni podatek najbolj neposredno vidni informaciji o svetilki (na primer ceni ali tehničnim podatkom), razstavljeni na prodajnem mestu;

(c)

če je svetilka naprodaj v embalaži za končne uporabnike, ki vsebuje električne sijalke, ki jih končni uporabnik v svetilki lahko nadomesti, embalaža svetilke vsebuje tudi originalno embalažo teh sijalk. Če je ne vsebuje, morajo biti na zunanji ali notranji strani embalaže svetilke v takšni ali drugačni obliki predstavljene informacije, ki so podane na originalni embalaži teh sijalk ter so zahtevane s to uredbo in uredbami Komisije, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo sijalk v skladu z Direktivo 2009/125/ES.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivih, točnih in ponovljivih merilnih postopkov, ki upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne metode, kot je to določeno v Prilogi V.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice ocenjujejo skladnost deklariranega razreda energijske učinkovitosti in porabe energije z uporabo postopka iz Priloge V.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo pregleda ob upoštevanju tehnološkega napredka najpozneje tri leta po njenem začetku veljavnosti. Pri pregledu se ocenijo zlasti tolerance pri preverjanju iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 98/11/ES se razveljavi s 1. septembrom 2013.

Sklici na Direktivo 98/11/ES se razlagajo kot sklici na to uredbo. Sklici na Prilogo IV k Direktivi 98/11/ES se razlagajo kot sklici na Prilogo VI k tej uredbi.

Člen 9

Prehodne določbe

1.   Člen 3(2) in člen 4(2) se za svetilke ne začneta uporabljati pred 1. marcem 2014.

2.   Člen 3(1)(c)–(d) in člen 4(1)(a)–(c) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljeno pred 1. marcem 2014.

3.   Sijalke iz člena 1(1) in (2) Direktive 98/11/ES, dane na trg pred 1. septembrom 2013, so skladne z določbami Direktive 98/11/ES.

4.   Sijalke iz člena 1(1) in (2) Direktive 98/11/ES, ki so skladne z določbami te uredbe in dane na trg ali ponujene v prodajo, najem ali najemni nakup pred 1. septembrom 2013, veljajo za skladne z zahtevami Direktive 98/11/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Uporabljati se začne 1. septembra 2013, razen v primerih iz člena 9.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  UL L 71, 10.3.1998, str. 1.

(3)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(4)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.


PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA ZA ELEKTRIČNE SIJALKE, PREDSTAVLJENE NA PRODAJNEM MESTU

1.

Če nalepka ni natisnjena na embalaži, je takšna kot na spodnji sliki:

Image

2.

Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se posamezen model sijalke razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo VI; konica puščice z oznako razreda energijske učinkovitosti sijalke se nahaja na isti višini kot konica puščice ustreznega razreda energijske učinkovitosti;

IV.

ponderirana poraba energije (EC ) v kWh na 1 000 ur, izračunana in zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo VII.

3.

Če je nalepka natisnjena na embalaži in so podatki iz točke 2(I), (II) in (IV) navedeni drugje na embalaži, se te informacije na nalepki lahko izpusti. Nalepka se nato izbere izmed naslednjih vzorcev:

Image

Image

Image

Image

4.

Oblika nalepke mora biti takšna, kot je opisana spodaj:

Image

pri čemer velja naslednje:

(a)

Določbe o merah iz zgornje slike in točke (d) se uporabljajo za nalepke širine 36 mm in višine 75 mm za sijalke. Če je nalepka natisnjena v drugačnem formatu, morajo razmerja med merami ostati enaka kot pri zgornjih specifikacijah.

Različica nalepke iz točk 1 in 2 mora meriti vsaj 36 mm v širino in 75 mm v višino, različice iz točke 3 pa vsaj 36 mm v širino in 68 mm v višino oziroma vsaj 36 mm v širino in 62 mm v višino. Če embalaža nima dovolj velike stranice za nalepko in njeno nepotiskano obrobo ali če bi nalepka pokrivala več kot 50 % površine največje stranice, se lahko nalepka in rob zmanjšata, vendar ne za več, kot je potrebno za izpolnitev obeh navedenih pogojev. V nobenem primeru se nalepka ne sme zmanjšati na manj kot 40 % (po višini) svoje standardne velikosti. Če je embalaža premajhna za vključitev takšne zmanjšane nalepke, mora biti na svetilko ali embalažo pritrjena nalepka, široka 36 mm in visoka 75 mm.

(b)

Tako večbarvna kot enobarvna različica nalepke morata imeti belo ozadje.

(c)

Pri večbarvni različici nalepke morajo biti barve sestavljene iz CMYK – cianove, škrlatne, rumene in črne, kot je prikazano na naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianove, 70 % škrlatne, 100 % rumene, 0 % črne.

(d)

Nalepka mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v nadaljevanju (številke se nanašajo na zgornjo sliko; barvne značilnosti se nanašajo le na večbarvno različico nalepke):

Image

Obrobna črta: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 1 mm.

Image

Logotip EU – barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Logotip za energijo: barva: X-00-00-00. Piktogram, kot je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 30 mm, višina: 9 mm.

Image

Črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 30 mm.

Image

Lestvica od A++ do E

Puščica: višina: 5 mm, razmak: 0,8 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

najnižji razred: 00-X-X-00.

Besedilo: Calibri krepko 15 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 15 pt, nadpisano, bele barve, poravnano v isto vrstico.

Image

Razred energijske učinkovitosti

Puščica: širina: 11,2 mm, višina: 7 mm, 100 % črna;

Besedilo: Calibri krepko 20 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 20 pt, nadpisano, bele barve, poravnano v isto vrstico.

Image

Ponderirana poraba energije

Vrednost: Calibri krepko 16 pt, 100 % črna, in Calibri navadno 9 pt, 100 % črna,

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela je mogoče zapisati na prostoru velikosti 30 × 7 mm.

Nalepke ne smejo zakrivati ali njene vidnosti zmanjševati nobeni drugi podatki, ki so nameščeni, natisnjeni ali pritrjeni na embalažo.

Za modele, ki jim je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1), velja odstopanje v smislu, da se jih lahko opremi z znakom za okolje EU.

2.   NALEPKA ZA SVETILKE, PREDSTAVLJENE NA PRODAJNEM MESTU

1.

Ta nalepka mora biti v ustreznem jeziku in takšna kot na spodnji sliki ali skladna z različicami iz točk 2 in 3.

Image

2.

Na nalepki morajo biti navedeni naslednji podatki:

I.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se posamezen model svetilke razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III.

stavek, kot je prikazan na primeru v točki 1, ali po potrebi eden od nadomestkov zanj iz primerov v točki 3 spodaj. Namesto besede „svetilka“ se lahko uporabi izraz, ki natančneje opiše zadevno vrsto svetilke ali izdelek, v katerega je svetilka vgrajena (na primer pohištvo), pod pogojem, da ostane jasno razvidno, da se izraz nanaša na razstavljeni proizvod, v katerega je zadevni svetlobni vir vgrajen;

IV.

nabor razredov energijske učinkovitosti v skladu z delom 1 te priloge, po potrebi dopolnjen z naslednjimi elementi:

(a)

piktogram „žarnice“, ki prikazuje razrede sijalk, ki jih lahko uporabnik nadomesti in s katerimi je glede na najnovejše zahteve o združljivosti svetilka združljiva;

(b)

križec preko razredov sijalk, s katerimi glede na najnovejše zahteve o združljivosti svetilka ni združljiva;

(c)

črke „LED“, navedene navpično vzdolž razredov A do A++, če svetilka uporablja LED-module, ki naj jih končni uporabnik ne bi odstranil iz svetilke. Če takšna svetilka nima priključkov za sijalke, ki jih uporabnik lahko zamenja, se s križcem prečrta razrede od B do E;

V.

po potrebi eno naslednjih možnosti:

(a)

če svetilka uporablja sijalke, ki jih končni uporabnik lahko nadomesti, in so takšne sijalke priložene embalaži svetilke, se uporabi stavek, kot je prikazan na primeru v točki 1, z navedbo ustreznih energijskih razredov. Po potrebi se stavek lahko prilagodi, da se nanaša na eno ali na več sijalk, prav tako se lahko navede več energijskih razredov;

(b)

če svetilka uporablja le LED-module, ki naj jih končni uporabnik ne bi odstranil iz svetilke, se uporabi stavek, kot je prikazan na primeru v točki 3(b);

(c)

če svetilka uporablja tako LED-module, ki naj jih končni uporabnik ne bi odstranil iz svetilke, kot tudi priključke za sijalke, ki jih je mogoče nadomestiti, in takšne sijalke svetilki niso priložene, se uporabi stavek, kot je prikazan na primeru v točki 3(d);

(d)

če svetilka uporablja le sijalke, ki jih končni uporabnik lahko nadomesti, in takšne sijalke svetilki niso priložene, se pusti prazen prostor, kot je prikazano na primeru v točki 3(a).

3.

Poleg slike v točki 1 so tipični primeri nalepk za svetilke podani tudi na slikah v nadaljevanju, ki pa ne prikazujejo vseh možnih kombinacij.

(a)

Svetilka, ki uporablja sijalke, ki jih uporabnik lahko nadomesti in so združljive z vsemi energijskimi razredi, brez priloženih sijalk:

Image

(b)

Svetilka, ki uporablja le LED-module, ki jih ni mogoče nadomestiti:

Image

(c)

Svetilka, ki je opremljena tako z LED-moduli, ki jih ni mogoče nadomestiti, kot tudi s priključki za sijalke, ki jih uporabnik lahko nadomesti, s priloženimi sijalkami:

Image

(d)

Svetilka, ki je opremljena tako z LED-moduli, ki jih ni mogoče nadomestiti, kot tudi s priključki za sijalke, ki jih uporabnik lahko nadomesti, brez priloženih sijalk:

Image

4.

Oblika nalepke je takšna, kot je prikazana na spodnjih slikah:

Image

(a)

Ta različica nalepke mora biti široka najmanj 50 mm in visoka najmanj 100 mm.

(b)

Ozadje je belo ali prosojno, črke, ki označujejo energijske razrede, pa so vedno bele. Če je ozadje prosojno, prodajalci zagotovijo, da je nalepka pritrjena na površino, ki je bele ali svetlo sive barve, da se tako ohrani čitljivost vseh elementov nalepke.

(c)

Barve so sestavljene iz CMYK – cianove, škrlatne, rumene in črne, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianove, 70 % škrlatne, 100 % rumene, 0 % črne.

(d)

Nalepka mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v nadaljevanju (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

Obrobna črta: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 1 mm.

Image

Črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 43 mm.

Image

Logotip s svetilko: črta: 1 pt – barva: cianova 100 % – velikost: 13 mm × 13 mm – zaobljeni koti: 1 mm. Piktogram, kakršen je prikazan, ali dobaviteljev lastni piktogram ali fotografija, če bolje opisuje svetilko, ki ji zadevna nalepka pripada.

Image

Besedilo: Calibri navadno 9 pt ali več, 100 % črna.

Image

Lestvica od A++ do E

Puščica: višina: višina: 5 mm, razmak: 0,8 mm – barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

najnižji razred: 00-X-X-00.

Besedilo: Calibri krepko 14 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 14 pt, nadpisano, bele barve, poravnano v isto vrstico.

Image

Besedilo LED: Verdana navadno 15 pt, 100 % črna.

Image

Križec: barva: 13-X-X-04, debelina: 3 pt.

Image

Logotip z žarnico: piktogram, kakršen je prikazan.

Image

Besedilo: Calibri navadno 10 pt ali več, 100 % črna.

Image

Številka uredbe: Calibri krepko 10 pt, 100 % črna.

Image

Logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

Image

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka.

Image

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 43 × 10 mm.

Image

Puščica za oznako energijskega razreda

Puščica: višina: 3,9 mm, širina: kot je prikazana na sliki v točki 4, vendar zmanjšana v enakem razmerju kot višina, barva: ustrezna barva, določena v točkiImage.

Besedilo: Calibri krepko 10,5 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 10,5 pt, nadpisano, bele barve, poravnano v isto vrstico.

Če na mestu, predvidenem za stavek iz točke 2(V)(a), ni dovolj prostora za prikaz puščic za oznako energijskega razreda, se za ta namen lahko uporabi prostor med številko uredbe in logotipom EU.

(e)

Nalepka je lahko prikazana tudi vodoravno, v takšnem primeru pa je široka vsaj 100 mm in visoka vsaj 50 mm. Elementi nalepke so skladni z opisi v točkah (b) do (d) in razporejeni v skladu z naslednjimi primeri, kot je to ustrezno. Če v besedilnem okencu levo od lestvice od A++ do E ni dovolj prostora za prikaz puščic za oznako energijskega razreda, se besedilno okence lahko ustrezno poveča v navpično smer.

Image Image Image

(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA II

Standardni podatki za električne sijalke

Standardni podatki o izdelku vključujejo podatke, navedene na nalepki. Če niso priložene brošure o izdelku, se lahko nalepka, s katero je proizvod opremljen, obravnava tudi kot navedba standardnih podatkov o izdelku.


PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(b) in (2)(a) mora vsebovati:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

splošni opis modela, ki zadostuje za nedvoumno in preprosto prepoznavo;

(c)

po potrebi sklice na uporabljene usklajene standarde;

(d)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(f)

tehnične parametre za določitev porabe električne energije in energijske učinkovitosti za električne sijalke ter združljivost s sijalkami za svetilke, pri čemer se navede vsaj ena realistična kombinacija nastavitev in pogojev, ob kateri se dani izdelek preskuša;

(g)

za električne sijalke rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

Podatke, navedene v takšni tehnični dokumentaciji, se lahko združi s tehnično dokumentacijo, zagotovljeno v skladu z ukrepi iz Direktive 2009/125/ES.


PRILOGA IV

Informacije, ki morajo biti zagotovljene v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni lastniki lahko videli razstavljeni izdelek

1.

Podatki iz člena 4(1)(a) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

razred energijske učinkovitosti, kot je določen v Prilogi VI;

(b)

ponderirana poraba električne energije v kWh na 1 000 ur, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu z delom 2 Priloge VII, če jo zahteva Priloga I.

2.

Če so v sklopu standardnih podatkov o izdelku navedeni tudi drugi podatki, so podani v obliki in vrstnem redu, ki sta določena v Prilogi II.

3.

Velikost in oblika pisave, ki sta uporabljeni za natis ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, sta čitljivi.


PRILOGA V

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Pri opravljanju tržnega nadzora morajo organi za nadzor trga druge države članice in Komisijo obveščati o izsledkih opravljenih pregledov.

Organi držav članic uporabljajo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, ki upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne metode, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

1.   POSTOPEK PREVERJANJA ZA ELEKTRIČNE SIJALKE IN LED-MODULE, KI SE TRŽIJO SAMOSTOJNO

Za namene preverjanja skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 organi držav članic preskusijo serijo vsaj dvajsetih sijalk istega modela in proizvajalca, po možnosti v enakih deležih iz štirih naključno izbranih virov ter ob upoštevanju tehničnih parametrov, opredeljenih v tehnični dokumentaciji v skladu s točko (f) Priloge III.

Šteje se, da model izpolnjuje zahteve iz členov 3 in 4, če indeks energijske učinkovitosti modela ustreza njegovemu deklariranemu razredu energijske učinkovitosti in če povprečni rezultati serije od deklariranih mej, pragov ali vrednosti (vključno z indeksom energijske učinkovitosti) ne odstopajo za več kot 10 %.

V nasprotnem primeru se šteje, da model ni skladen z zahtevami iz členov 3 in 4.

Dovoljena odstopanja zgoraj navedenih vrednosti veljajo le za preverjanje skladnosti merjenih parametrov, ki jih izvajajo organi držav članic, in ne za to, da bi jih dobavitelj uporabil kot dovoljeno odstopanje od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji, da bi zagotovil uvrstitev izdelka v višji energijski razred.

Deklarirane vrednosti za dobavitelja ne smejo biti ugodnejše od vrednosti iz tehnične dokumentacije.

2.   POSTOPEK PREVERJANJA ZA SVETILKE, KI SO NAMENJENE PRODAJI NA TRGU ALI PRODAJI KONČNIM UPORABNIKOM

Svetilka se šteje za skladno z zahtevami iz členov 3 in 4, če so ji priložene zahtevane informacije o izdelku in če se ugotovi, da je skladna s katerimi koli sijalkami, s katerimi naj bi bila skladna na podlagi točk 2.2.IV(a) in (b) Priloge I, ob uporabi najsodobnejših metod in meril za ocenjevanje skladnosti.


PRILOGA VI

Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti sijalk se določi na podlagi njihovega indeksa energijske učinkovitosti (EEI) v skladu s preglednico 1.

EEI sijalk se določi v skladu s Prilogo VII.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti za sijalke

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEI) za neusmerjene sijalke

Indeks energijske učinkovitosti (EEI) za usmerjene sijalke

A++ (najučinkovitejše)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (najmanj učinkovite)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


PRILOGA VII

Metoda za izračun indeksa energijske učinkovitosti in porabe energije

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEI) modela se njegovo moč, popravljeno za vsakršne izgube pri krmilni napravi, primerja z njegovo referenčno močjo. Referenčna moč se izračuna na podlagi koristnega svetlobnega toka, ki je pri neusmerjenih sijalkah enak skupnemu toku, pri usmerjenih sijalkah pa toku v stožcu s kotom 90° ali 120°.

EEI se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

EEI = Pcor/Pref

pri čemer:

je pri modelih brez zunanje krmilne naprave Pcor enaka naznačeni moči (Pnazn), pri modelih z zunanjo krmilno napravo pa enaka naznačeni moči (Pnazn), popravljeni v skladu s preglednico 2. Naznačena moč sijalk je merjena pri njihovi nazivni vhodni napetosti.

Preglednica 2

Popravki moči, če model potrebuje zunanjo krmilno napravo

Področje uporabe popravka

Moč s popravkom za izgube pri krmilni napravi (Pcor)

Sijalke, ki delujejo na zunanjo krmilno napravo za halogenske žarnice

Pnazn × 1,06

Sijalke, ki delujejo na zunanjo krmilno napravo za LED-sijalke

Pnazn × 1,10

Fluorescenčne sijalke premera 16 mm (sijalke T5) in fluorescenčne sijalke z enim štirikontaktnim vznožkom, ki delujejo na zunanjo krmilno napravo za fluorescenčne sijalke

Pnazn × 1,10

Druge sijalke, ki delujejo na zunanjo krmilno napravo za fluorescenčne sijalke

Formula

Sijalke, ki delujejo na zunanjo krmilno napravo za visokointenzivnostne razelektritvene sijalke

Pnazn × 1,10

Sijalke, ki delujejo na zunanjo krmilno napravo za nizkotlačne natrijeve sijalke

Pnazn × 1,15

Pref je referenčna moč, ki se izračuna na podlagi koristnega svetlobnega toka modela (Φuse) po naslednjih formulah:

 

za modele s Φuse < 1 300 lumnov: Pref = 0,88√Φuse + 0,049 Φuse

 

za modele s Φuse ≥ 1 300 lumnov: Pref = 0,07341 Φuse

Koristni svetlobni tok (Φuse) je opredeljen v skladu s preglednico 3.

Preglednica 3

Opredelitev koristnega svetlobnega toka

Model

Koristni svetlobni tok (Φuse)

Neusmerjene sijalke

Skupni naznačeni svetlobni tok (Φ)

Usmerjene sijalke, katerih svetlobni snop je večji ali enak 90°, razen žarnic z nitko, in imajo na embalaži besedilno ali slikovno opozorilo, da niso primerne za poudarjeno osvetlitev

Naznačeni svetlobni tok v stožcu s kotom 120° (Φ120°)

Druge usmerjene sijalke

Naznačeni svetlobni tok v stožcu s kotom 90° (Φ90°)

2.   IZRAČUN PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ponderirana poraba energije (Ec ) se izračuna v kWh/1 000 h na naslednji način in zaokroži na dve decimalni mesti:

Formula

pri čemer je Pcor moč, popravljena za vsakršne izgube pri krmilni napravi v skladu z delom 1 zgoraj.