2.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/162


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 873/2012

z dne 1. oktobra 2012

o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (1) in zlasti člena 25(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1334/2008 določa vrsto arom in izvornih snovi, ki jih je treba ovrednotiti in odobriti.

(2)

Člen 10 Uredbe (EC) št. 1334/2008 določa, da se le tiste arome in izvorne snovi iz člena 9, ki so na seznamu Unije, lahko kot take dajejo na trg in uporabljajo v ali na živilih, v skladu z morebitnimi pogoji uporabe s seznama.

(3)

Člen 30 Uredbe (ES) št. 1334/2008 določa, da se člen 10 začne uporabljati 18 mesecev po dnevu začetka uporabe seznama Unije.

(4)

Zato je treba določiti navedeni datum začetka uporabe seznama Unije za namene tretjega odstavka člena 30 Uredbe (ES) št. 1334/2008.

(5)

Najprej je bil z Uredbo Komisije (EU) št. 872/2012 (2) o vključitvi seznama z aromatičnimi snovmi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta (3) v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 in z določitvijo datumov začetka uporabe navedenega seznama pripravljen seznam Unije z aromatičnimi snovmi iz točke (a) člena 9 Uredbe (ES) št. 1334/2008.

(6)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1334/2008 se aromatične snovi, ki niso vključene na seznam Unije, lahko kot take dajejo na trg in uporabljajo v ali na živilih do 18 mesecev po dnevu začetka uporabe seznama Unije. Ker se aromatične snovi že dajejo na trg v državah članicah, bi bilo treba zagotoviti, da je prehod k postopku odobritve Unije nemoten. Za povečanje pravne varnosti bi bilo treba določiti prehodno obdobje tudi za živila, ki vsebujejo navedene aromatične snovi.

(7)

Potem je treba ovrednotiti arome in izvorne snovi iz člena 9(b) do (f). Zainteresirane strani morajo predložiti zahtevke za posodobitev seznama Unije z dodajanjem snovi na seznam v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008, zanje pa mora veljati Uredba Komisije (EU) št. 234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (4) glede potrebnih podatkov ter vsebine, priprave in predstavitve zahtevkov za odobritev arom in izvornih snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008.

(8)

V skladu s cilji Uredbe (ES) št. 1334/2008 je za okrepitev pravne varnosti in nediskriminacije primerno sprejeti prehodne ukrepe, da se pridobi čas za ovrednotenje in odobritev navedenih arom in izvornih snovi.

(9)

Datum začetka uporabe delov B do F Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 o aromah in izvornih snoveh iz člena 9(b) do (f) navedene uredbe bi bilo treba odložiti, da se pridobi čas za ovrednotenje in odobritev navedenih arom in izvornih snovi.

(10)

Zainteresirane strani bi morale predložiti zahtevke za odobritve v določenem roku za arome in izvorne snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008, ki se trenutno dajejo na trg.

(11)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1334/2008 se arome in izvorne snovi iz člena 9(b) do (f), ki niso na seznamu Unije, lahko kot take dajejo na trg in uporabljajo v ali na živilih do 18 mesecev po dnevu začetka uporabe seznama Unije. Ker se arome in izvorne snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008 že dajejo na trg v državah članicah, bi bilo treba zagotoviti, da je prehod k postopku odobritve Unije nemoten. Za povečanje pravne varnosti bi bilo treba določiti prehodno obdobje tudi za živila, ki vsebujejo navedene arome in izvorne snovi.

(12)

Člen 30 Uredbe (ES) št. 1334/2008 določa, da se člena 26 in 28 Uredbe (ES) št. 1334/2008 glede sprememb Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (5) in Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (6) uporabljata od datuma začetka uporabe seznama Unije. Zato bi bilo treba določiti navedeni datum začetka uporabe za namene tretjega odstavka člena 30 Uredbe (ES) št. 1334/2008.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

AROMATIČNE SNOVI IZ ČLENA 9(A) UREDBE (ES) št. 1334/2008

Člen 1

Prehodni ukrepi za živila, ki vsebujejo aromatične snovi

Živila, ki vsebujejo aromatične snovi, ki se zakonito dajejo na trg ali so bila označena pred 22. oktobrom 2014, vendar niso v skladu z delom A Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008, se lahko tržijo do svojega datuma minimalne trajnosti ali datuma uporabe.

POGLAVJE II

AROME IN IZVORNE SNOVI IZ ČLENA 9(B) DO (F) UREDBE (ES) št. 1334/2008

Člen 2

Datum začetka uporabe delov B do F seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi

Za namene tretjega odstavka člena 30 v povezavi s členom 10 Uredbe (ES) št. 1334/2008 se deli B do F seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k navedeni uredbi uporabljajo od 22. oktobra 2016.

Člen 3

Rok za predložitve

Zainteresirane strani Komisiji predložijo zahtevke za odobritev arom in izvornih snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008, ki se dajejo na trg ob začetku veljavnosti te uredbe, v skladu z Uredbo (ES) št. 1331/2008 najpozneje do 22. oktobra 2015.

Člen 4

Prehodni ukrepi za živila, ki vsebujejo arome in izvorne snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008

Živila, ki vsebujejo arome in izvorne snovi iz člena 9(b) do (f) Uredbe (ES) št. 1334/2008, ki se zakonito dajejo na trg ali so bila označena pred 22. aprilom 2018, vendar niso v skladu z deli B do F Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008, se lahko tržijo do datuma minimalne trajnosti ali datuma uporabe.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 5

Spremembe uredb (EGS) št. 1601/91 in (ES) št. 110/2008

Za namene četrtega odstavka člena 30 Uredbe (ES) št. 1334/2008 o spremembi uredb (EGS) št. 1601/91 in (ES) št. 110/2008 je datum začetka uporabe seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi 22. april 2013.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 299, 23.11.1996, str. 1.

(4)  UL L 64, 11.3.2011, str. 15.

(5)  UL L 149, 14.6.1991, str. 1.

(6)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.