2.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 872/2012

z dne 1. oktobra 2012

o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih, (1) ter zlasti člena 3(2) in člena 4(1) in (5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (2) in zlasti člena 25(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2232/96 določa postopek Skupnosti za ocenjevanje in odobritev aromatičnih snovi. Države članice Komisiji sporočijo seznam aromatičnih snovi, ki se lahko uporabljajo v ali na živilih v prometu na njihovem ozemlju.

(2)

Uredba (ES) št. 2232/96 določa seznam aromatičnih snovi, ki so dovoljene ob izključitvi vseh drugih aromatičnih snovi. Navedeni seznam se pripravi na podlagi registra, ki zajema aromatične snovi, ki so jih sporočile države članice, ter posebnega programa ocenjevanja.

(3)

Sporočene snovi so bile vnešene v register, določen z Odločbo Komisije 1999/217/ES z dne 23. februarja 1999 o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem v skladu z Uredbo (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 (3).

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1565/2000 (4) določa ukrepe, potrebne za sprejetje programa ocenjevanja ob uporabi Uredbe (ES) št. 2232/96. Aromatične snovi, ki v registru niso bile navedene, so bile v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 vključene v program ocenjevanja.

(5)

Evropska agencija za varnost živil (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je s postopnim pristopom, ki upošteva informacije o razmerju med strukturo in delovanjem, vnosu pri običajni uporabi, toksikološki mejni vrednosti ter razpoložljive podatke o presnovi in toksičnosti, ocenila več aromatičnih snovi (5). Navedene aromatične snovi, ki ne predstavljajo tveganja glede na zaužite količine s hrano, bi bilo treba dodati na seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96.

(6)

Snovi iz registra, ki jih je Znanstveni odbor za hrano že razvrstil v kategorijo 1 (6) ali Svet Evrope v kategorijo A (7) ali Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive za živila (v nadaljnjem besedilu: JECFA) med snovi, ki so varne, kot je navedeno v poročilih 46., 49., 51. in 53. srečanja JECFA (8), v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 1565/2000 ni treba ponovno oceniti v okviru programa ocenjevanja. Te snovi bi bilo treba dodati na seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96.

(7)

Agencija mora v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 1565/2000 obravnavati snovi iz registra, ki jih je JECFA od leta 2000 na podlagi privzetega pristopa za oceno vnosa razvrstila med snovi, ki ne predstavljajo tveganja glede varnosti. Navedene snovi, glede katerih Agencija soglaša s sklepom JECFA, bi bilo treba vključiti v seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96.

(8)

Aromatične snovi se lahko uporabljajo v ali na živilih v skladu z dobro proizvodno prakso ali po potrebi pod posebnimi pogoji. Seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96 bi moral vsebovati informacije o enotni identifikacijski številki snovi (št. FL), ime snovi (kemijsko ime), registrsko številko po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS), številko JECFA, številko Sveta Evrope, čistost, posebne pogoje uporabe ter sklic na strokovni organ, ki je izvedel ali izvaja ocenjevanje.

(9)

V tej uredbi bi bilo treba upoštevati kategorije živil, kakor so določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (9). Po potrebi je mogoče v skladu s členom 13(c) Uredbe (ES) št. 1334/2008 sprejeti razlagalne sklepe, da se pojasni, ali določeno živilo spada v določeno kategorijo živil.

(10)

Aromatične snovi, ki glede svoje varnosti niso bile pozitivno ocenjene, so navedene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 1334/2008 o snoveh, ki se kot take ne dodajajo živilom, ali so z odločbami Komisije 2005/389/ES (10), 2006/252/ES (11) in 2008/478/ES (12) izbrisane iz registra.

(11)

Aromatične snovi, za katere zahtevane informacije niso bile zagotovljene in jih zato Agencija ni ocenila v skladu s členom 3(5) Uredbe (ES) št. 1565/2000, ne bi smele biti vključene na seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96.

(12)

Aromatične snovi, za katere so osebe, odgovorne za njihovo dajanje v promet, umaknile vlogo, ne bi smele biti vključene v seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96.

(13)

Agencija za več snovi ni dokončala ocene ali pa je za dokončanje ocene zahtevala predložitev dodatnih znanstvenih podatkov. V skladu s cilji Uredbe (ES) št. 2232/96 in Uredbe (ES) št. 1334/2008 ter za večjo pravno varnost je primerno navedene snovi vključiti na seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96 ter navedenim snovem, ki se trenutno dajejo v promet, omogočiti nadaljnjo uporabo v ali na živilih do dokončanja ocene tveganja in postopkov odobritve.

(14)

Za obravnavo vlog z dodatnimi znanstvenimi podatki, ki jih je Agencija zahtevala v objavljenem mnenju, bi bilo treba določiti roke za osebe, odgovorne za dajanje aromatičnih snovi v promet. Zato so navedene snovi, za katere je Agencija zahtevala dodatne znanstvene podatke, v seznamu iz Uredbe (ES) št. 2232/96 opredeljene z opombami od 2 do 4. Določiti bi bilo treba rok, v katerem mora Agencija oceniti predložene podatke. Kadar potrebne informacije niso predložene v zahtevanem roku, se zadevnih aromatičnih snovi v skladu s členom 3(5) Uredbe (ES) št. 1565/2000 ne sme oceniti in se jih zato črta s seznama Unije v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(15)

Aromatične snovi, za katere Agencija še ni dokončala ocene in se zanje ne zahtevajo dodatne informacije, bi morale biti na seznamu iz Uredbe (ES) št. 2232/96 opredeljene kot take z opombo 1.

(16)

Če je odobrena aromatična snov racemat (enakovredna zmes optičnih izomerov), bi za uporabo morali biti odobreni obe obliki, oblika R in oblika S. Če je odobrena samo oblika R, potem oblike S odobritev ne zajema in obratno.

(17)

Agencija je več D- in D, L- aminokislin ocenila kot aromatične snovi, varne za uporabo, če ob zaužitju ne spremenijo oblike. Aminokisline bi bilo zato treba vključiti na seznam iz Uredbe (ES) št. 2232/96 samo v zvezi z njihovo uporabo kot aromatične snovi.

(18)

S seznamom iz Uredbe (ES) št. 2232/96 se ureja le uporaba aromatičnih snovi, ki se živilu dodajajo z namenom, da mu dajo ali spremenijo vonj in/ali okus. Nekatere snovi na seznamu se lahko živilom dodajo iz drugih razlogov, ki niso aromatiziranje, in za te uporabe veljajo druga pravila. Za nekatere snovi je treba določiti raven uporabe, ki se nanaša na njihovo uporabo kot aromatične snovi. Te snovi so kofein (FL 16.016), teobromin (FL 16.032), neohesperidin dihidrokalkon (FL 16.061) in rebaudiozid A (FL 16.113). Za amonijev klorid (FL 16.048) že veljajo nacionalne določbe. Za zagotovitev delovanja notranjega trga bi zato bilo treba uskladiti ravni uporabe.

(19)

Agencija je v svojem mnenju, ki ga je sprejela 22. maja 2008 (14), priporočila določitev najvišje dovoljene ravni za d-kafro (FL 07.215), s čimer bi zagotovila, da izpostavljenost d-kafri v kateri koli starostni skupini ne preseže 2 mg/kg telesne teže na dan. Zato bi bilo treba za d-kafro določiti posebne pogoje uporabe.

(20)

Znanstveni odbor za hrano je v svojem mnenju z dne 19. februarja 1988 (15) sprejel, da s toksikološkega vidika nima zadržka glede nadaljnje uporabe kinina v grenkih pijačah v trenutnih količinah (do največ 100 mg/l). Agencija ne izpodbija te ocene, vendar priporoča ponovno proučitev toksikološke podatkovne zbirke o kininu (16). Do zaključka ponovnega ocenjevanja kinina bi bilo treba uporabo treh soli kinina (FL 14.011, FL 14.152 in FL 14.155) omejiti na brezalkoholne in alkoholne pijače.

(21)

Agencija je glicirizinsko kislino in njeno sol proučila v mnenju, sprejetem 22. maja 2008 (17). Agencija se je strinjala z oceno Znanstvenega odbora za hrano (18), ki je menil, da vnos do 100 mg/na osebo/na dan ne bi povzročil pomislekov glede varnosti. Zato bi bilo treba za glicirizinsko kislino (FL 16.012) in njeno sol (FL 16.060) kot aromatični snovi določiti posebne pogoje uporabe.

(22)

Uredba (ES) št. 1334/2008 razveljavlja Uredbo (ES) št. 2232/96 z začetkom uporabe seznama iz člena 2(2) navedene uredbe. Zato je zaradi pravne varnosti primerno določiti datum začetka uporabe navedenega seznama. Načelo vzajemnega priznavanja iz Uredbe (ES) št. 2232/96 bi se moralo še naprej uporabljati za aromatične snovi iz Priloge k tej uredbi, opredeljene z opombami od 1 do 4. Uredba (ES) št. 2232/96 bo po dokončanju ocene tveganja in postopkov odobritve navedenih aromatičnih snovi prenehala veljati in bo zastarala.

(23)

Program ocenjevanja iz Uredbe (ES) št. 1565/2000 je namenjen uvedbi seznama iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96. Z uvedbo navedenega seznama Uredba (ES) št. 1565/2000 zastara in bi jo bilo treba razveljaviti. Še naprej pa bi se morala uporabljati za aromatične snovi iz Priloge k tej uredbi, opredeljene z opombami od 1 do 4. Uredba (ES) št. 1565/2000 bo po dokončanju ocene tveganja in postopkov odobritve navedenih aromatičnih snovi prenehala veljati in bo zastarela.

(24)

Register aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v ali na živilih, sprejet z Odločbo 1999/217/ES, je z uvedbo seznama iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 zastaral in bi ga bilo treba razveljaviti.

(25)

Uredba (ES) št. 1334/2008 določa, da se seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi uvede z vključitvijo seznama aromatičnih snovi iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 na dan njenega sprejetja. Seznam aromatičnih snovi iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 bi bilo treba ustrezno vključiti v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

(26)

Seznam Unije z aromami in izvornimi snovmi se uporablja brez poseganja v druge določbe iz sektorske zakonodaje.

(27)

Uporaba arom in izvornih snovi v začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke, žitnih kašicah in otroški hrani ter dietnih živilih za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke iz Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o živilih za posebne prehranske namene (19) bo v prihodnje usklajena v okviru posebnih pravil, ki bodo sprejeta o sestavi živil, namenjenih za dojenčke in majhne otroke. Medtem pa bi države članice morale imeti možnost, da na tem področju uporabljajo nacionalne določbe, strožje od tistih s seznama aromatičnih snovi iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96.

(28)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1334/2008 se aromatične snovi, ki niso vključene na seznam Unije, lahko kot take dajejo v promet in uporabljajo v ali na živilih do 18 mesecev po dnevu začetka uporabe seznama Unije. Ker se aromatične snovi že dajejo v promet v državah članicah, so bile sprejete določbe, ki zagotavljajo, da je prehod k postopku odobritve Unije nemoten. V ta namen so bila z Uredbo Komisije (EU) št. 873/2012 (20) uvedena prehodna obdobja za živila, ki vsebujejo navedene aromatične snovi.

(29)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„seznam Unije“ pomeni seznam arom in izvornih snovi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008;

(b)

„ocenjene aromatične snovi“ so snovi, ki so bile ocenjene in odobrene na ravni Unije. Navedenim snovem ni dodeljena opomba v delu A seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi;

(c)

„aromatične snovi v postopku ocenjevanja“ so snovi, za katere ocena tveganja na ravni Unije še ni bila dokončana v času začetka veljavnosti te uredbe. Navedene snovi so opredeljene z opombami od 1 do 4 v delu A seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi.

Člen 2

Sprejetje seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96

Sprejme se seznam aromatičnih snovi iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96, kakor je določeno v delu A Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Vključitev seznama aromatičnih snovi v Uredbo (ES) št. 1334/2008

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se vključi v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1334/2008.

Člen 4

Aromatične snovi v postopku ocenjevanja

Aromatične snovi v postopku ocenjevanja se lahko dajejo v promet in uporabljajo v ali na živilih, dokler niso kot ocenjene aromatične snovi vključene v del A seznama Unije ali črtane z navedenega seznama.

Člen 5

Posodabljanje seznama

Del A seznama Unije se od začetka veljavnosti te uredbe po potrebi posodablja v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

Člen 6

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 2232/96

1.   Za namene člena 24(2) Uredbe (ES) št. 1334/2008 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2232/96 je začetek uporabe seznama aromatičnih snovi iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 22. april 2013.

2.   Člena 1 in 2, člen 3(1) in (2) ter člen 4(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2232/96 in Priloga k Uredbi se še naprej uporabljajo za aromatične snovi v postopku ocenjevanja, dokler niso kot ocenjene snovi vključene v del A seznama Unije ali umaknjene z navedenega seznama. Sklicevanja v navedenih členih na register aromatičnih snovi se štejejo kot sklicevanje na del A seznama Unije.

Člen 7

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 1565/2000

Uredba (ES) št. 1565/2000 se razveljavi z dnem 22. aprila 2013. Vendar pa se še naprej uporablja za aromatične snovi v postopku ocenjevanja.

Člen 8

Razveljavitev Odločbe 1999/217/ES

Odločba 1999/217/ES se razveljavi z dnem 22. aprila 2013.

Člen 9

Določbe za živila za dojenčke in male otroke

Države članice lahko v zvezi z uporabo aromatičnih snovi v začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke, žitnih kašicah in otroški hrani ter dietnih živilih za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke, kakor je navedeno v Direktivi 2009/39/ES, uporabljajo nacionalne določbe, ki so bolj omejevalne kot del A seznama Unije. Navedeni nacionalni ukrepi morajo biti nujni za zagotovitev ustreznega varstva potrošnikov in morajo biti sorazmerni z doseganjem tega cilja.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 22. aprila 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 23.11.1996, str. 1.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 34.

(3)  UL L 84, 27.3.1999, str. 1.

(4)  UL L 180, 19.7.2000, str. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Priloga 6 poročila o 98. srečanju Znanstvenega odbora za prehrano, 21. in 22. septembra 1995.

(7)  Flavouring substances and natural sources of flavourings, Zvezek I, Chemically-defined flavouring substances, 4. izdaja. Delni dogovor Sveta Evrope o socialni in zdravstveni politiki, Strassbourg, 1992, vključno s spremembami do leta 1999.

(8)  Ocena določenih živilskih aditivov in kontaminantov; 46. poročilo Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za živilske aditive (JECFA), serija tehničnih poročil WHO 868, 1997.

49. poročilo Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za živilske aditive (JECFA), serija tehničnih poročil WHO 884, 1999.

51. poročilo Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za živilske aditive (JECFA), serija tehničnih poročil WHO 891, 2000.

53. poročilo Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za živilske aditive (JECFA), serija tehničnih poročil WHO 896, 2000.

(9)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(10)  UL L 128, 21.5.2005, str. 73.

(11)  UL L 91, 29.3.2006, str. 48.

(12)  UL L 163, 24.6.2008, str. 42.

(13)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(14)  Mnenje Znanstvenega odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije glede kafra v aromah in živilskih sestavinah z aromatičnimi lastnostmi. EFSA Journal 729, str. 1–15.

(15)  Poročilo Znanstvenega odbora za hrano o kininu. (Mnenje z dne 19. februarja 1988). Hrana – znanost in tehnike. Poročila Znanstvenega odbora za hrano (enaindvajseta serija). Generalni direktorat za notranji trg in industrijo.

(16)  Mnenje Znanstvenega odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije o oceni za aromatične skupine 35, (FGE.35) tri soli kinina iz prednostnega seznama kemijske skupine 30. EFSA Journal (2008) 739, str. 1–18.

(17)  Mnenje Znanstvenega odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Komisije o oceni za aromatične skupine 36, (FGE.36) dva triterpenska glikozida iz prednostnega seznama. EFSA Journal (2008) 740, str. 1–19.

(18)  Mnenje Znanstvenega odbora za hrano o glicirizinski kislini in njeni amonijevi soli (z dne 4. aprila 2003). Znanstveni odbor za hrano. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 10. aprila 2003. Evropska komisija, Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov.

(19)  UL L 124, 20.5.2009, str. 21.

(20)  Glej stran 162 tega Uradnega lista.


PRILOGA

SEZNAM UNIJE Z AROMAMI IN IZVORNIMI SNOVMI

DEL A

Seznam Unije aromatičnih snovi

ODDELEK 1

Vsebina seznama

V preglednici 1 so naslednje informacije:

 

Stolpec 1 (št. FL): enotna identifikacijska številka snovi.

 

Stolpec 2 (kemijsko ime): ime snovi.

 

Stolpec 3 (št. CAS): registrska številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

 

Stolpec 4 (št. JECFA): številka Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA).

 

Stolpec 5 (št. CoE): številka Sveta Evrope.

 

Stolpec 6 (vsaj 95-odstotna čistost, če ni drugače določeno): Čistost navedene aromatične snovi mora biti najmanj 95-odstotna. Če je manjša, je v tem stolpcu navedena sestava aromatičnih snovi.

 

Stolpec 7 (omejitve uporabe): Uporaba imenovanih aromatičnih snovi je dovoljena v skladu z dobro proizvodno prakso, razen če so v tem stolpcu navedene posebne omejitve. Aromatične snovi z omejeno uporabo se lahko dodajo le navedenim kategorijam živil in pod določenimi pogoji uporabe. Za namene omejitev se uporabijo naslednje kategorije živil, kakor so določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008:

Številka kategorije

Kategorija živil

1

Mlečni izdelki in podobni izdelki

2

Masti in olja ter maščobne emulzije

3

Sladoledi

4.2

Predelano sadje in zelenjava

5

Slaščičarski izdelki

5.3

Žvečilni gumi

6

Žita in izdelki iz žit

7

Pekovski izdelki

8

Meso

9

Ribe in ribiški proizvodi

10

Jajca in jajčni proizvodi

11

Sladkorji, sirupi, med in namizna sladila

12

Soli, začimbe, juhe, omake, solate in beljakovinski izdelki

13

Živila za posebne prehranske namene, kakor so opredeljena v Direktivi 2009/39/ES (1)

14.1

Brezalkoholne pijače

14.2

Alkoholne pijače, vključno s pijačami brez alkohola in pijačami z majhno vsebnostjo alkohola

15

Gotove pikantne jedi in prigrizki

16

Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4

17

Prehranska dopolnila, kakor so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

18

Predelana živila, ki niso zajeta v kategorijah 1–17, razen hrane za dojenčke in majhne otroke

 

Stolpec 8 (opombe): Z opombo „1“ so označene aromatične snovi, ki jih mora Agencija oceniti. Opombe „2“ do „4“ se nanašajo na roke, v katerih morajo vlagatelji izpolniti zahteve Agencije, kakor so navedene v objavljenjem mnenju. Kadar potrebna informacija ni zagotovljena v zahtevanem roku, se zadevna aromatična snov črta s seznama Unije. Agencija predložene podatke oceni v devetih mesecih od njihovega prejetja. Snovi, ki jih je že ocenila JECFA, imajo v stolpcu 4 navedeno številko JECFA.

(1)

ocenjevanje opravi Agencija

(2)

dodatni znanstveni podatki se predložijo do 31. decembra 2012

(3)

dodatni znanstveni podatki se predložijo do 30. junija 2013

(4)

dodatni znanstveni podatki se predložijo do 31. decembra 2013

 

Stolpec 9 (sklic): sklic na znanstveni organ, ki je opravil ocenjevanje.

ODDELEK 2

Opombe

Opomba 1: Amonijeve, natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli ter kloridi, karbonati in sulfati so zajeti v generičnih snoveh, če imajo aromatične lastnosti.

Opomba 2: Če je odobrena aromatična snov racemat (enakovredna zmes optičnih izomerov), sta za uporabo odobreni obe obliki, oblika R in oblika S. Če je odobrena samo oblika R, potem oblike S ta odobritev ne zajema in obratno.

Opomba 3: Najvišje dovoljene vsebnosti se nanašajo na vsebnost v ali na živilu, kakor je trženo. Z odstopanjem od navedenga načela za posušena in/ali koncentrirana živila, ki se morajo pripraviti, veljajo najvišje dovoljene vsebnosti za živila, kakor so pripravljena v skladu z navodili na etiketi, ob upoštevanju najmanjšega faktorja razredčenja.

Opomba 4: Prisotnost aromatične snovi je dovoljena:

(a)

v sestavljenih živilih, razen tistih iz Priloge, kadar je aromatična snov dovoljena v eni od sestavin sestavljenega živila;

(b)

v živilu, ki je namenjeno le za pripravo sestavljenega živila, in če je sestavljeno živilo v skladu s to uredbo.

Preglednica 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Št. FL

Kemijsko ime

Št. CAS

Št. JECFA

Št. Sveta Evrope

Čistost navedenih snovi vsaj 95-odstotna, če ni drugače določeno

Omejitev uporabe

Opomba

Sklic

01.001

limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropil-4-metilbenzen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-felandren

99-83-2

1328

2117

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 10–12 % cimena in drugih terpen ogljikovodikov

 

 

EFSA

01.007

beta-kariofilen

87-44-5

1324

2118

80–92 % beta-kariofilena in 15–19 % C15H24 terpen ogljikovodikov (npr. valencen)

 

2

EFSA

01.008

mircen

123-35-3

1327

2197

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: C15H24 terpen ogljikovodiki (npr. valencen); Najmanjša analizirana vrednost lahko vključuje sledi limonena, alfa- in beta-pinena in druge skupne terpene C10H16

 

4

EFSA

01.009

kamfen

79-92-5

1323

2227

vsaj 80-odstotna; sekundarne sestavine: 15–19 % C15H24 terpen ogljikovodikov (npr. valencen)

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenil-4-metilbenzen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-metilnaftalen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

vinilbenzen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bizabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencen

4630-07-3

1337

11030

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 1–4 % drugih C15H24 seskviterpenov

 

2

EFSA

01.018

beta-ocimen

13877-91-3

1338

11015

vsaj 80-odstotna; sekundarne sestavine: 15–17 % cis-beta-ocimena

 

4

EFSA

01.019

alfa-terpinen

99-86-5

1339

11023

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: 6–7 % 1,4- in 1,8-cineola

 

 

EFSA

01.020

gama-terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-burbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-gvajadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bizabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-bizabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-karen

13466-78-9

1342

10983

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % beta-pinena; 1–2 % limonena; 1–2 % mircena; 0–1 % p-cimena

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetilheksan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetilheksan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetilokta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-farnesen

502-61-4

1343

10998

vsaj 38 % alfa in 29 % beta (vsota cis/trans izomerov); sekundarne sestavine: 20 % bizabolena, do 10 % drugih izomerov (valencen, burbonen, kadinen, gvajen)

 

4

EFSA

01.045

d-limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeka-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

vsaj 94-odstotna (vsota cis/trans izomerov); sekundarne sestavine: 2,4,6-undekatrien (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-okten

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metil-1,3-cikloheksadien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metilpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

heksan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

heksadekan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzil alkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronelol

106-22-9

1219

59

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–8 % dvakrat nenasičenih in nasičenih C10 alkoholov, 1 % citronelil acetata, 1 % citronelala

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinamil alkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-feniletan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

heks-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetiloktan-1-ol

106-21-8

272

75

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 7 % geraniola in citronelola

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetiloktan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-pentilcinamil alkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenilpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenilpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenilpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metil-1-fenilpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenilbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metil-1-fenilpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenhil alkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropilbenzil alkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metilbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metilfenil)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 9–11 % p-izopropeniltoluena

 

 

EFSA

02.043

2-etilbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetiloktan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenilpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metilpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetilheksan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

heks-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneol

124-76-5

1386

2020

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–5 % borneola

 

 

EFSA

02.060

p-menta-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihidrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-feniletan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metil-1-fenilpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenilbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

cikloheksanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenilpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

heks-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metilbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolil)etan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetilheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 8–9 % 2-heptanola

 

 

JECFA

02.082

2-etilheksan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabinen hidrat

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

heksan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

mirtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehidrodihidroionol

57069-86-0

397

10195

vsaj 70-odstotna; sekundarne sestavine: 25–27 % tetrahidroionona

 

 

JECFA

02.093

non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

okt-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etilfenhol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

heks-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–8 % ionola in ionona

 

2

JECFA

02.107

dihidro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metil-4-fenilbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metilbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimetilhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–10 % 6-metil-5-hepten-2-ona

 

 

JECFA

02.111

3-metilbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

okt-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 7–9 % trans-5-okten-1-ola

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metilpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-menta-1,8(10)-dien-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-metilbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metilhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anisil alkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-bizabolol

23089-26-1

 

10178

vsota izomerov: vsaj 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

butan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cikloheksiletan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

ciklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deka-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihidrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetilbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetilokt-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % linaloola, 1–2 % linalool oksida in do 1 % nerol oksida

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetiloktan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranil linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadekan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

heks-2(cis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % heks-2(trans)-en-1-ola

 

2

EFSA

02.159

heks-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

heksa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzil alkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hidroksibenzil alkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hidroksifenil)etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihidrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

izofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoksifenil)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metilbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metilbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metilbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metilheksan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metiloktan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metilpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metilpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metilpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metilpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metilpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-nonen-1-ola

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

okta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

okta-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenilpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonil alkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

tujil alkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanilil alkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetil-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoksi)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-okten-1-ol

7540-51-4

 

 

vsaj 90-odstotni cis-izomer; sekundarne sestavine: 2–6 % dvakrat nenasičenih in nasičenih C10 alkoholov, 2–4 % citronelil acetata in 2–3 % citronelala

 

1

EFSA

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

vsota izomerov: 91–99 %; relativni prispevek vsakega izomera: 55–75 % alfa, 16–23 % gama, 1–10 % cis-beta, 1–13 % trans-beta, 0–1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoksietan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-ola

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetil-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoksietanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanilin 3-(l-mentoksi)propan-1,2-diol acetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetil-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimetil-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimetil-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-mentoksi-2-metilpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

vsaj 91-odstotna; sekundarne sestavine: (E)-4-hepten-2-ol (4–5 %), 2-heptanol (do 1 %), trans-3-hepten-2-ol (do 1 %) cis -3-hepten-2-ol (do 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzil etil eter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzil eter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butil etil eter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoksietil benzen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

vsaj 75-odstotna; sekundarne sestavine: 20–25 % 1,8-cineola

 

 

EFSA

03.008

2-acetoksi-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzil butil eter

588-67-0

1253

520

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–5 % benzilalkohola

 

 

EFSA

03.011

benzil metil eter

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzil oktil eter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

etil geranil eter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

heksil metil eter

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenil etil eter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-terpinil metil eter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoksi-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoksietil acetat

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranil eter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoksiprop-3-enilfenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

evgenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

izoevgenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoksifenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

timol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoksi-4-metilfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etilgvajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoksi-4-vinilfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoksi-2-metilbenzen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoksi-4-metilbenzen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoksibenzen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzil izoevgenil eter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetilfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetilfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etilfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etilfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metilfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metilfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metilfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-naftil etil eter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoksibenzen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenil eter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoksifenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoksifenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakril etil eter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoksi-4-propilbenzen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetilfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropilfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoksimetil)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propilfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetilfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoksi-4-propilfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propilfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-alil-2,6-dimetoksifenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etil-2,6-dimetoksifenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metil-2,6-dimetoksifenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

izobutil beta-naftil eter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoksi-4-propilfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinilfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-alilfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakril metil eter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoksi-4-vinilfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoksibenzen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetil-4-metoksibenzen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetiletil)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetilfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetilfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoksi-2-metoksibenzen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoksi-4-metoksibenzen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etil-4-metoksibenzen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etilfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropilfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropilfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoksinaftalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoksinaftalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoksifenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoksifenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metil-2-(tert-butil)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

metil 4-metoksibenzil eter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoksibenzen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetilfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoksi-4-(1-propenil)benzen;

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etil 4-hidroksibenzil eter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hidroksibenzil metil eter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butil vanilil eter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetilfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoksi-6-(2-propenil)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enilfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehid

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metilpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metilbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etilbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

heksanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % 2-metilheptanala

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % 2-metilnonanala

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–6 % tetradekanala; 2–5 % dekanala; 1–2 % heksadekanala

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetil-7-hidroksioktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehid

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

cinamaldehid

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoksibenzaldehid

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehid

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanilin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

etil vanilin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronelal

106-23-0

1220

110

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 12–14 % zmes terpenoidov (zlasti 1,8-cineol, 2-izopropiliden-5-metilcikloheksanol, linalool, citronelil acetat in drugi terpeni, prisotni v naravi)

 

 

EFSA

05.022

4-izopropilbenzaldehid

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetiloktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metiloktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–8 % 2-metiloktanala

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehid

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehid

1334-78-7

866

115

vsaj 95-odstotna (vsota o-, m- in p-izomerov)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehid

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehid

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

fenilacetaldehid

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % 2-metilheksanala

 

 

EFSA

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 10–12 % dodekanala, heksadekanala in oktadekanala

 

 

JECFA

05.033

2-etilhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–8 % 2-metildekanala

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-dodecenojske kisline

 

2

EFSA

05.038

2-fenilpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-butilcinamaldehid

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-pentilcinamaldehid

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-heksilcinamaldehid

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolilacetaldehid

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolil)propionaldehid

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropil fenilacetaldehid

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehid

103-95-7

1465

133

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5 % 3-(p-kumenil)-2-metilpropionske kisline

 

 

EFSA

05.046

2-metil-4-fenilbutiraldehid

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hidroksibenzaldehid

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoksicinamaldehid

1504-74-1

-{}-688

571

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 3 % o-metoksicinamska kislina

 

 

EFSA

05.049

2-metilbutiraldehid

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-metilcinamaldehid

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan;

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salicilaldehid

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoksibenzaldehid

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

heksa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienala

 

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 6–9 % trans-6-nonenala

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-oktanojske kisline in etiloktanoata

 

2

EFSA

05.061

okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenilkrotonaldehid

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

vsaj 71-odstotna; sekundarne sestavine: 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienola; 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienola; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienala; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienala

 

2

EFSA

05.066

4-etoksi-3-metoksibenzaldehid

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etilbenzaldehid

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metilpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: 5–6 % 2,4-nonadien-1-ola in 1–2 % 2-nonen-1-ola

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nonenal

18829-56-6

 

733

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-nonenojske kisline

 

2

CoE

05.073

heks-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-heksanojske kisline

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetilhept-5-enal

106-72-9

349

2006

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 9–10 % 6-metil-5-hepten-2-ona; 1–2 % 2,6-dimetil-6-heptenala

 

 

JECFA

05.075

heks-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-decenojske kisline

 

2

EFSA

05.077

2-metilundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-tridecenojske kisline

 

2

EFSA

05.079

citronelil oksiacetaldehid

7492-67-3

592

2012

vsaj 75-odstotna; sekundarne sestavine: 20–21 % geraniloksiacetaldehida; 1–2 % citronelola

 

 

EFSA

05.080

3-fenilpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-dekadienal

2363-88-4

 

 

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: zmes (cis, cis)-, (cis, trans)- in (trans, cis)- 2,4-dekadienalov (vsota vseh izomerov 95 %); aceton and izopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienala in 2–4 % 2,4-heptadienojske kisline

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-metilpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 1,5–2,5 % propionaldehida in 3,5–4,5 % propionske kisline

 

1

EFSA

05.091

2-hidroksi-4-metilbenzaldehid

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropilfenil)propionaldehid

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-izomera in 5–10 % o-izomera

 

 

EFSA

05.095

2-metilkrotonaldehid

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metil-2-fenilbutiraldehid

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metil-2-fenilheks-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metil-2-fenilpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenilpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehid

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butilbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

mirtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-izopropil-5-metilheks-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetilbenzaldehid

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehid

472-66-2

978

10338

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % beta-ciklocitrala; 0,5–1 % beta-ionona; 2–4 % metil beta-homociklogeranata; 0,6–1 % etil beta-homociklogeranata

 

 

EFSA

05.113

heks-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metilpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenilpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetilheksanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-menta-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-metoksicinamaldehid

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il acetaldehid

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-karboksaldehid

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-metilcinamaldehid

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metilciklopentanekarboksaldehid

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metilkrotonaldehid

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 11–12 % 2-trans-4-cis izomera

 

2

EFSA

05.126

2-metilokt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

okta-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

okt-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 10–15 % trans-5-oktenala

 

 

JECFA

05.129

2-metoksibenzaldehid

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metil-3-tolilpropionaldehid (zmes o-, m- in p-izomerov)

 

 

587

vsaj 95-odstotna (vsota p-izomerov 80 %, o-izomerov 10 % in m-izomerov 5 %)

 

 

CoE

05.137

dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: vsaj 5 % trans-izomera

 

1

EFSA

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

deka-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % zmesi (cis-cis)-, (cis-trans)- in (trans-cis)- 2,4-dekadienalov; 3–4 % acetona ter sled izopropanola

 

2

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihidroksibenzaldehid

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % 2-dodecenojske kisline

 

2

EFSA

05.147

2-etilheksanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaraldehd

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

heksadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehid

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehid

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hidroksi-3-metoksicinamaldehid (zmes izomerov)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

izociklocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoksibenzaldehid

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoksifenilacetaldehid

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metildekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metilheksanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metilpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metiltetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metiltridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-nonanojske kisline

 

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenilpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-karboksaldehid

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-metilbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-oktadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-heksenal

505-57-7

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-heksanojske kisline

 

2

EFSA

05.190

trans-2-oktenal

2548-87-0

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-oktanojske kisline in etiloktanoata

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-decenojske kisline

 

2

EFSA

05.192

3-heksenal

4440-65-7

1271

 

vsaj 80-odstotna (skupaj cis in trans izomerov); sekundarne sestavine: 18–20 % trans-2-heksenala

 

 

EFSA

05.194

trans-2, trans-4-nonadienal

5910-87-2

 

 

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: vsaj 5 % 2,4-nonadien-1-ola in 2-nonen-1-ola ter drugih izomerov 2,4-nonadienala

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–5 % 2-tridecenojske kisline in 3–5 % cis-2-tridecenala

 

2

EFSA

05.196

trans-2, trans-4-undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metiloktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metilheksanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

vsaj 94 % (4Z)-dodecenala; sekundarne sestavine: 3–4 % dodecenala

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihidroksi-5,5'-dimetoksi-bifenil-3,3'-dikarbaldehid

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-heksenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etiloktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-heksenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metilheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoksietan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksan

1708-40-3

838

36

vsaj 98 % (vsota 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksana in 2-fenil-4-hidroksimetil-1,3-dioksalana)

 

 

EFSA

06.003

alpha,alpha-dimetoksitoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citral dietil acetal

7492-66-2

948

38

vsaj 98-odstotna (vsota izomerov + hemiacetalov + citralov)

 

 

EFSA

06.005

citral dimetil acetal

7549-37-3

944

39

vsaj 98-odstotna (vsota izomerov + hemiacetalov + citralov)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoksi-2-feniletan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenilacetaldehid gliceril acetal

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolana; 38 % 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksana

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoksioktan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoksidekan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehid gliceril acetal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hidroksidioksana; 60 % 5-hidroksimetildioksalana

 

 

EFSA

06.013

alfa-pentilcinamaldehid dimetil acetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

cinamaldehid etilen glikol acetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoksietan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-feniletoksi-1-propoksi etan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(dietoksimetil)benzen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoksidekan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoksiheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoksiheksan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-izobutoksi-2-feniletan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoksinon-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolan

5468-06-4

1005

669

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % butan-2,3-diola

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoksiheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal gliceril acetal (zmes 1,2 in 1,3 acetala)

72854-42-3

912

2016

zmes acetalov (56–58 % dioksolana; 37–39 % dioksana) in 1–2 % nezreagiranega heptanala

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoksi-2-fenilpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoksiheks-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoksietan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoksietan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citral propilen glikol acetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoksihept-4-en (cis in trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoksibutan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoksi)-etoksi)propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris([1'-etoksi]-etoksi)propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamiloksi-1-etoksipropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoksi-1-etoksipropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentiloksi-1-propoksietan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentiloksi-1-propoksipropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoksi-1-etoksietan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metilbutoksi)etan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-izobutoksi-2-metilpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-izobutoksietan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-izobutoksipentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-izopentiloksietan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoksi-2-metilbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoksi-2-metilpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoksi-3-metilbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoksibutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-dietoksidodekan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoksiheks-3-en

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

dietoksimetan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-dietoksinonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-dietoksioktan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-dietoksipentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-dietoksipropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-dietoksiundekan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-diheksiloksietan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1dimetoksiheks-2(trans)-en

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimetoksiheksan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimetoksimetan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimetoksipentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimetoksipropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimetil-1,3-dioksolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenetoksietan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-etoksi-1-heksiloksietan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-etoksi-1-izopentiloksietan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-etoksi-1-metoksietan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-etoksi-1-pentiloksietan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-etoksi-1-propoksietan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

etil 2,4-dimetil-1,3-dioksolan-2-acetat

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-etil-4-metil-1,3-dioksolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-izobutoksi-1-etoksietan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-izobutoksi-1-izopentiloksietan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-metil-2-pentil-1,3-dioksolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-metil-2-propil-1,3-dioksolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

trietoksimetan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-trietoksipropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimetil-1,3-dioksolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentiloksietan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanilin propilen glikol acetal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-metil-1,1-di-izopentiloksibutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-metil-1,1-di-izopentiloksipropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-dietoksi-2,6-dimetilokt-2-en

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-etoksi-1-metoksipropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-heksiloksi-1-izopentiloksietan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-izopentiloksi-1-pentiloksietan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menton-1,2-glicerol ketal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoksi-1-izopentiloksietan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-di-izobutoksi-3-metilbutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-di-izobutoksipropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-etoksi-1-pentiloksibutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-etoksi-2-metil-1-izopentiloksipropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-etoksi-2-metil-1-propoksipropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanilin butan-2,3-diol acetal (zmes stereo izomerov)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

L-menton-1,2-glicerol ketal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-izobutil-4-metil-1,3-dioksolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]dekan-2-on

831213-72-0

1859

 

vsota izomerov 98 % z vsaj 60–70 % (3S,5R,6S,9R)- 6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioksispiro[4.5]dekan-2-ona

 

 

EFSA

06.137

acetaldehid etil izopropil acetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oksopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

acetofenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanilil aceton

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-ionon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

beta-ionon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

metil-alfa-ionon

7779-30-8

398

143

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–6 % metil-beta-ionona

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

metil-beta-ionon

127-43-5

399

144

vsaj 88-odstotna; sekundarne sestavine: 7–10 % alfa- in beta-izometilionona

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)-3-buten-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

karvon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

metil 2-naftil keton

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-metilhept-5-en-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undekan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-metilpentan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

heksan-2,3-dion

3848-24-6

412

152

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2-3 % heksandionov

 

 

JECFA

07.019

oktan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

undeka-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-metilacetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimetilacetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenilbut-3-en-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-metil-1-fenilpentan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolil)butan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-metil-4-fenilbut-3-en-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

benzoin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-metoksifenil)butan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4- metoksifenil)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonil aceton

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

benzofenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

izojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-heksilideneciklopentan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

tetrametil etilcikloheksenon (zmes izomerov)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-izometil ionon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-metoksiacetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenilpropan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

beta-izometil ionon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-izopropilacetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

pent-3-en-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimetilcikloheksanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanililiden aceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

etil maltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-heksen-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-metoksifenil)-4-metilpent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

aceton

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hidroksibutan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diacetil

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

butan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p- hidroksifenil)butan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-metilciklopentan-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-etilciklopentan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–10 % 3-etilciklopentan-1,2-diona (enolne oblike)

 

 

JECFA

07.058

heptan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-mentan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

pentan-2,3-dion

600-14-6

410

2039

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % 2,5-dietilcikloheksadien-1,4-diona (dimer 2,3-pentadiona)

 

 

JECFA

07.061

alil-alfa-ionon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/EFSA

07.062

oktan-3-on

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-metilpentan-2,3-dion

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064

heptan-2,3-dion

96-04-8

415

2044

 

 

 

JECFA

07.065

5-hidroksioktan-4-on

496-77-5

416

2045

 

 

 

JECFA

07.067

2R,5S-izopulegon

29606-79-9

754

2051

 

 

4

EFSA

07.069

tetrahidro-psevdo-ionon

4433-36-7

1121

2053

 

 

 

EFSA

07.070

3-benzilheptan-4-on

7492-37-7

830

2140

 

 

 

EFSA

07.071

oktan-4,5-dion

5455-24-3

 

2141

 

 

 

EFSA

07.072

6-metilheptan-3-on

624-42-0

 

2143

 

 

 

EFSA

07.075

3,4-dimetilciklopentan-1,2-dion

13494-06-9

420

2234

 

 

 

JECFA

07.076

3,5-dimetilciklopentan-1,2-dion

13494-07-0

421

2235

 

 

 

JECFA

07.077

heksan-3,4-dion

4437-51-8

413

2255

 

 

 

JECFA

07.078

d,l-izomenton

491-07-6

430

2259

 

 

 

JECFA

07.079

1-fenilpropan-1,2-dion

579-07-7

833

2275

 

 

 

EFSA

07.080

3-metilcikloheksan-1,2-dion

3008-43-3

425

2311

 

 

 

JECFA

07.081

okt-1-en-3-on

4312-99-6

1148

2312

 

 

1

EFSA

07.082

okt-2-en-4-on

4643-27-0

1129

2313

 

 

1

EFSA

07.083

beta-damaskon

23726-92-3

384

2340

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–8 % alfa- in delta-damaskon

 

2

JECFA/EFSA

07.084

pentan-3-on

96-22-0

 

2350

 

 

 

EFSA

07.086

1,3-difenilpropan-2-on

102-04-5

832

11839

 

 

 

EFSA

07.087

4-metoksifenilaceton

122-84-9

813

11836

 

 

 

EFSA

07.088

metil-delta-ionon

7784-98-7

400

11852

 

 

2

JECFA/EFSA

07.089

notkaton

4674-50-4

1398

11164

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % dihidronotkatona

 

2

EFSA

07.090

1-hidroksibutan-2-on

5077-67-8

1717

11102

 

 

 

EFSA

07.091

gama-ionon

79-76-5

390

 

 

 

2

JECFA/EFSA

07.092

p-mentan-2-on

499-70-7

375

11128

 

 

 

JECFA

07.093

5-metilheksan-2,3-dion

13706-86-0

414

11148

 

 

 

JECFA

07.094

3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciklopent-2-en-1-on

488-10-8

1114

11786

 

 

2

EFSA

07.095

2-(sek-butil)cikloheksanon

14765-30-1

1109

11044

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 2–2,5 % 2- izobutil cikloheksanona

 

 

EFSA

07.096

heksan-3-on

589-38-8

281

11097

 

 

 

JECFA

07.097

3-(hidroksimetil)oktan-2-on

59191-78-5

1839

11113

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 7 % 3-metilen-2-oktanona

 

 

EFSA

07.098

3-metilcikloheks-2-en-1-on

1193-18-6

1107

11134

 

 

 

EFSA

07.099

6-metilhept-3,5-dien-2-on

1604-28-0

1134

11143

 

 

1

EFSA

07.100

5-metilheks-5-en-2-on

3240-09-3

1119

11150

 

 

 

EFSA

07.101

4-metilpent-3-en-2-on

141-79-7

1131

11853

 

 

1

EFSA

07.102

pent-1-en-3-on

1629-58-9

1147

11179

 

 

1

EFSA

07.103

tridekan-2-on

593-08-8

298

11194

 

 

 

JECFA

07.104

hept-2-en-4-on

4643-25-8

1126

11093

 

 

1

EFSA

07.105

hept-3-en-2-on

1119-44-4

1127

11094

 

 

1

EFSA

07.106

5-metilheks-3-en-2-on

5166-53-0

1132

11149

 

 

1

EFSA

07.107

okt-3-en-2-on

1669-44-9

1128

11170

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 4–6 % 4-okten-2-ona

 

1

EFSA

07.108

beta-damaskenon

23696-85-7

387

11197

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.109

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1,4-dion

1125-21-9

1857

11200

 

 

2

EFSA

07.112

3-metil-2-ciklopenten-1-on

2758-18-1

1105

11137

 

 

2

EFSA

07.113

nonan-3-on

925-78-0

294

11160

 

 

 

JECFA

07.114

6,10,14-trimetilpentadeka-5,9,13-trien-2-on

762-29-8

1123

11206

 

 

 

EFSA

07.115

3,4-dehidrodihidro-beta-ionon

20483-36-7

396

11057

vsaj 70-odstotna; sekundarne sestavine: 25–27 % tetrahidroionona

 

 

JECFA

07.117

3-etil-2-hidroksi-4-metilciklopent-2-en-1-on

42348-12-9

422

11077

 

 

 

JECFA

07.118

5-etil-2-hidroksi-3-metilciklopent-2-en-1-on

53263-58-4

423

11078

 

 

 

JECFA

07.119

2-hidroksicikloheks-2-en-1-on

10316-66-2

424

11046

 

 

 

JECFA

07.120

2-hidroksi-3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on

4883-60-7

426

11198

 

 

 

JECFA

07.121

dec-3-en-2-on

10519-33-2

1130

11751

 

 

1

EFSA

07.122

2,6-dimetilheptan-4-on

108-83-8

302

11914

vsaj 80-odstotna; sekundarne sestavine: 15–17 % 4,6-dimetil-2-heptanona

 

 

JECFA

07.123

geranilaceton

3796-70-1

1122

11088

 

 

 

EFSA

07.124

2-hidroksiacetofenon

118-93-4

727

11784

 

 

 

EFSA

07.125

3-hidroksipentan -2-on

3142-66-3

409

11115

 

 

 

JECFA

07.126

3,5,5-trimetilcikloheks-2-en-1-on

78-59-1

1112

11918

 

 

 

EFSA

07.127

p-menta-1,4(8)-dien-3-on

491-09-8

757

11189

 

 

2

EFSA

07.128

dihidrokarvon

7764-50-3

377

11703

vsaj 77-odstotna; sekundarne sestavine: 10–15 % dihidrokarveola; 5–6 % karvona; 2–3 % karveola

 

 

JECFA

07.129

3-metil-5-propilcikloheks-2-en-1-on

3720-16-9

1113

 

 

 

 

EFSA

07.130

delta-damaskon

57378-68-4

386

 

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.131

dihidro-beta-ionon

17283-81-7

394

11060

 

 

 

JECFA

07.132

dihidro-alfa-ionon

31499-72-6

393

11059

 

 

 

JECFA

07.134

alfa-damaskon

43052-87-5

385

11053

 

 

2

JECFA/EFSA

07.135

2,4-dihidroksiacetofenon

28631-86-9

729

11884

23–25 % 2,3-izomera; 19–22 % 2,4-izomera; 19–20 % 2,5-izomera; 20–21 % 3,4-izomera in 15–18 % 3,5-izomera

 

 

EFSA

07.136

4,4a,5,6-tetrahidro-7-metilnaftalen-2(3H)-on

34545-88-5

1405

 

 

 

2

EFSA

07.137

pentadekan-2-on

2345-28-0

299

11808

 

 

 

JECFA

07.139

5-metilhept-2-en-4-on

81925-81-7

1133

 

 

 

1

EFSA

07.140

3-metil-2-pentilciklopent-2-en-1-on

1128-08-1

1406

 

 

 

2

EFSA

07.142

acetovanilon

498-02-2

 

11035

 

 

 

EFSA

07.146

d-karvon

2244-16-8

380.1

 

 

 

 

JECFA

07.147

l-karvon

6485-40-1

380.2

 

 

 

 

JECFA

07.148

cikloheksanon

108-94-1

1100

11047

 

 

 

EFSA

07.149

ciklopentanon

120-92-3

1101

11050

 

 

 

EFSA

07.150

dekan-2-on

693-54-9

 

11055

 

 

 

EFSA

07.151

dekan-3-on

928-80-3

1118

11056

 

 

 

EFSA

07.152

3,3-dietoksibutan-2-on

51933-13-2

 

 

 

 

 

EFSA

07.153

(4R,4aS,6R,8aS)-1,10-dihidronotkaton

20489-53-6

1407

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–6 % notkatona

 

 

EFSA

07.154

1-(3,5-dimetoksi-4-hidroksifenil)propan-1-on

5650-43-1

 

11106

 

 

 

EFSA

07.156

2,6-dimetilokt-6-en-3-on (zmes E in Z)

90975-15-8

 

 

 

 

 

EFSA

07.157

6,10-dimetilundekan-2-on

1604-34-8

 

11068

 

 

 

EFSA

07.158

dodekan-2-on

6175-49-1

 

11069

 

 

 

EFSA

07.159

d-fenhon

4695-62-9

1396

551

 

 

 

EFSA

07.160

heptadekan-2-on

2922-51-2

 

11089

 

 

 

EFSA

07.161

heks-1-en-3-on

1629-60-3

 

 

 

 

1

EFSA

07.162

heks-5-en-2-on

109-49-9

 

 

 

 

 

EFSA

07.164

4-hidroksi-3,5-dimetoksiacetofenon

2478-38-8

 

11105

 

 

 

EFSA

07.165

4-hidroksi-4-metilpentan-2-on

123-42-2

 

 

 

 

 

EFSA

07.167

4-hidroksiheksan-3-on

4984-85-4

 

11108

 

 

 

EFSA

07.168

2-hidroksipiperiton

490-03-9

 

 

 

 

 

EFSA

07.169

1-hidroksipropan-2-on

116-09-6

 

11101

 

 

 

EFSA

07.170

beta-ionon epoksid

23267-57-4

1571

11202

 

 

2

EFSA

07.171

izopinokamfon

18358-53-7

1868

11125

 

 

 

EFSA

07.172

4-izopropilcikloheks-2-en-1-on

500-02-7

1110

11127

 

 

 

EFSA

07.175

p-ment-1-en-3-on

89-81-6

435

2052

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % mentola in mentona

 

 

JECFA

07.176

trans-menton

89-80-5

429

2035

 

 

 

JECFA

07.177

7-metil-3-oktenon-2

33046-81-0

1135

 

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 2–4 % 7-metil-4-okten-2-ona, 5,6-dimetil-3-hepten-2ona in 3-nonen-2-ona

 

1

EFSA

07.178

3-metilbutan-2-on

563-80-4

 

11131

 

 

 

EFSA

07.179

2-metilcikloheksanon

583-60-8

1102

 

 

 

 

EFSA

07.180

3-metilcikloheksanon

591-24-2

1103

 

 

 

 

EFSA

07.181

6-metilheptan-2-on

928-68-7

 

11146

 

 

 

EFSA

07.182

5-metilheptan-3-on

541-85-5

 

 

 

 

 

EFSA

07.184

3-metilnona-2,4-dion

113486-29-6

2032

 

 

 

4

JECFA/EFSA

07.185

3-metilpentan-2-on

565-61-7

 

11157

 

 

 

EFSA

07.187

non-2-en-4-on

32064-72-5

 

11162

 

 

1

EFSA

07.188

non-3-en-2-on

14309-57-0

1136

11163

 

 

1

EFSA

07.189

nonan-4-on

4485-09-0

 

11161

 

 

 

EFSA

07.190

okta-1,5-dien-3-on

65213-86-7

1848

 

 

 

1

EFSA

07.193

1-fenilbutan-1-on

495-40-9

 

 

 

 

 

EFSA

07.194

4-fenilbutan-2-on

2550-26-7

 

11182

 

 

 

EFSA

07.195

1-fenilpropan-2-on

103-79-7

 

11042

 

 

 

EFSA

07.196

pin-2-en-4-on

80-57-9

1870

11186

 

 

 

EFSA

07.198

psevdo-ionon

141-10-6

 

11191

 

 

1

EFSA

07.199

tetradekan-2-on

2345-27-9

 

11192

 

 

 

EFSA

07.200

4-(2,5,6,6-tetrametil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-on

79-70-9

 

 

 

 

2

EFSA

07.201

tridec-12-en-2-on

60437-21-0

 

 

 

 

 

EFSA

07.202

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-on

20013-73-4

 

 

 

 

1

EFSA

07.203

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-on

873-94-9

 

 

 

 

 

EFSA

07.204

3,3,6-trimetilhepta-1,5-dien-4-on

546-49-6

 

 

 

 

1

EFSA

07.205

6,10,14-trimetilpentadekan-2-on

502-69-2

 

11205

 

 

 

EFSA

07.206

4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-on

56681-06-2

 

 

 

 

2

EFSA

07.210

1-nonen-3-on

24415-26-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.214

alfa-metil naftil keton

941-98-0

 

 

 

 

 

EFSA

07.215

d-kamfor

464-49-3

1395

140

 

v kategoriji 1 – največ 16 mg/kg

v kategorijah 2 in 8 – največ 50 mg/kg

v kategoriji 3 – največ 20 mg/kg

v kategorijah 5, 6, 7, 12 in 15 – največ 100 mg/kg

v kategoriji 14.1 – največ 50 mg/l

v kategoriji 14.2 – največ 50 mg/l (razen v Schwedenbitter največ 850 mg/l

 

EFSA

07.219

trans-3-metil-2-(2-pentenil)-2-ciklopenten-1-on

6261-18-3

 

 

 

 

2

EFSA

07.224

trans-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on

23726-91-2

 

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 2–4 % alfa-damaskona in 2–4 % delta-damaskona

 

2

EFSA

07.225

cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on

23726-94-5

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4 % trans-izomera

 

2

EFSA

07.226

trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)but-2-en-1-on

24720-09-0

 

 

 

 

2

EFSA

07.231

alfa-damascenon

35044-63-4

 

 

 

 

2

EFSA

07.234

1-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-3-dekanon

27113-22-0

2021

 

 

 

 

EFSA

07.236

(Z)-5-okten-2-on

22610-86-2

 

11171

 

 

 

EFSA

07.238

3-hidroksi-2-oktanon

37160-77-3

 

 

 

 

 

EFSA

07.239

[R-(E)]-5-izopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-on

2278-53-7

1840

 

 

 

 

EFSA

07.240

2-metilheptan-3-on

13019-20-0

1156

 

 

 

 

EFSA

07.242

3-hidroksi-4-fenilbutan-2-on

5355-63-5

2041

 

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 3–5 % 4-hidroksi-4-fenilbutan-2-ona

 

 

EFSA

07.243

4-hidroksiacetofenon

99-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.244

(6E)-metil-3-hepten-2-on

20859-10-3

1138

 

 

 

1

EFSA

07.247

(E,E)-3,5-oktadien-2-on

30086-02-3

1139

 

 

 

1

EFSA

07.248

oktan-2,3-dion

585-25-1

 

 

 

 

 

EFSA

07.249

undekan-6-on

927-49-1

1155

 

 

 

 

EFSA

07.254

2-metoksi-acetofenon

579-74-8

 

 

 

 

 

EFSA

07.255

l-piperiton

4573-50-6

1856

 

 

 

1

EFSA

07.256

(E) & (Z)-4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-on

817-88-9

1137

 

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ola

 

1

EFSA

07.257

2-(3,7-dimetil-2,6-oktadienil)ciklopentanon

68133-79-9

1117

 

 

 

 

EFSA

07.258

6-metil-3-hepten-2-on

2009-74-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.259

2-metil-acetofenon

577-16-2

2044

 

 

 

 

EFSA

07.260

3-hidroksi-5- metil-2-heksanon

163038-04-8

 

 

 

 

 

EFSA

07.261

4-metil-3-hepten-5-on

22319-31-9

 

 

 

 

1

EFSA

07.262

9-decen-2-on

35194-30-0

 

 

 

 

 

EFSA

08.001

mravljinčna kislina

64-18-6

79

1

 

 

 

JECFA

08.002

ocetna kislina

64-19-7

81

2

 

 

 

JECFA

08.003

propionska kislina

79-09-4

84

3

 

 

 

JECFA

08.004

mlečna kislina

598-82-3

930

4

 

 

 

EFSA

08.005

maslena kislina

107-92-6

87

5

 

 

 

JECFA

08.006

2-metilpropionska kislina

79-31-2

253

6

 

 

 

JECFA

08.007

valerianska kislina

109-52-4

90

7

 

 

 

JECFA

08.008

3-metilmaslena kislina

503-74-2

259

8

 

 

 

JECFA

08.009

heksanojska kislina

142-62-1

93

9

 

 

 

JECFA

08.010

oktanojska kislina

124-07-2

99

10

 

 

 

JECFA

08.011

dekanojska kislina

334-48-5

105

11

 

 

 

JECFA

08.012

dodekanojska kislina

143-07-7

111

12

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 3–6 % tetradekanojska kislina; 2–5 % dekanojska kislina; 1–2 % heksadekanojska kislina

 

 

JECFA

08.013

oleinska kislina

112-80-1

333

13

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–7 % palmitinske kisline in drugih maščobnih kislin

 

 

JECFA

08.014

heksadekanojska kislina

57-10-3

115

14

vsaj 80-odstotna; sekundarne sestavine: 8–11 % oktadekanojske kisline; 5–7 % tetradekanojske kisline; 3–5 % heptadekanojske kisline; <1 % pentadekanojske kisline

 

 

JECFA

08.015

oktadekanojska kislina

57-11-4

116

15

vsaj 40-odstotna; sekundarne sestavine: 5–50 % heksadekanojske kisline; <3 % tetradekanojske kisline; <5 % 9-oktadecenojske kisline; <3 % heptadekanojske kisline; <2 % ikozanojske kisline; <1 % pentadekanojske kisline

 

 

JECFA

08.016

tetradekanojska kislina

544-63-8

113

16

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 2–4 % heksadekanojske kisline; 1–3 % dodekanojske kisline

 

 

JECFA

08.017

l-jabolčna kislina

6915-15-7

619

17

 

 

 

JECFA

08.018

vinska kislina

133-37-9

621

18

 

 

 

JECFA

08.019

piruvična kislina

127-17-3

936

19

 

 

 

EFSA

08.021

benzojska kislina

65-85-0

850

21

 

 

 

EFSA

08.022

cinamska kislina

621-82-9

657

22

 

 

 

EFSA

08.023

4-oksovalerinska kislina

123-76-2

606

23

 

 

 

JECFA

08.024

jantarna kislina

110-15-6

 

24

 

 

 

CoE

08.025

fumarna kislina

110-17-8

618

25

 

 

 

JECFA

08.026

adipinska kislina

124-04-9

623

26

 

 

 

JECFA

08.028

heptanojska kislina

111-14-8

96

28

 

 

 

JECFA

08.029

nonanojska kislina

112-05-0

102

29

 

 

 

JECFA

08.031

2-metilvalerianska kislina

97-61-0

261

31

 

 

 

JECFA

08.032

3- fenilpropionska kislina

501-52-0

646

32

 

 

 

EFSA

08.033

prop-1-en-1,2,3-trikarboksilna kislina

499-12-7

627

33

 

 

 

JECFA

08.034

cikloheksilacetilna kislina

5292-21-7

965

34

 

 

 

EFSA

08.035

2-metilheksanojska kilsina

4536-23-6

265

582

 

 

 

JECFA

08.036

citronelna kislina

502-47-6

1221

616

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–8 % citronelala, citronelila, nerila ter geranil acetat estrov in drugih terpenov, prisotnih v naravi

 

 

EFSA

08.037

2-oksoglutarna kislina

328-50-7

634

653

 

 

 

JECFA

08.038

fenilocetna kislina

103-82-2

1007

672

 

 

 

EFSA

08.039

undec-10-enojska kislina

112-38-9

331

689

 

 

 

JECFA

08.040

4-hidroksibenzojska kislina

99-96-7

957

693

 

 

 

EFSA

08.041

oktadeka-9,12-dienojska kislina

60-33-3

332

694

44–46 % linolenske kisline; 18–20 % linolne kisline; 22–25 % stearinske in oleinske kisline; 7–8 % palmitinske kisline

 

 

JECFA

08.042

undekanojska kislina

112-37-8

108

696

 

 

 

JECFA

08.043

vanilinska kislina

121-34-6

959

697

 

 

 

EFSA

08.044

(2E),4-dimetilpent-2-enojska kislina

21016-46-6

1211

744

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 5–7 % 4-metil-2-metilenvalerianske kisline

 

 

EFSA

08.045

2-etilmaslena kislina

88-09-5

257

2001

 

 

 

JECFA

08.046

2-metilmaslena kislina

116-53-0

255

2002

 

 

 

JECFA

08.047

2-metilheptanojska kislina

1188-02-9

1212

2003

 

 

 

EFSA

08.048

pent-4-enojska kislina

591-80-0

314

2004

 

 

 

JECFA

08.049

fenoksiocetna kislina

122-59-8

1026

2005

 

 

 

EFSA

08.050

heks-3-enojska kislina

4219-24-3

317

2256

 

 

 

JECFA

08.051

3-metil-2-oksomaslena kislina

759-05-7

631

2262

 

 

 

JECFA

08.052

4-metil-2-oksovalerianska kislina

816-66-0

633

2263

 

 

 

JECFA

08.053

malonska kislina

141-82-2

 

2264

 

 

 

EFSA

08.054

heks-2(trans)-enojska kislina

13419-69-7

1361

11777

 

 

 

EFSA

08.055

2-metil-2-pentenojska kislina

3142-72-1

1210

11680

 

 

 

EFSA

08.056

3-metilvalerianska kislina

105-43-1

262

10149

 

 

 

JECFA

08.057

4-metilvalerianska kislina

646-07-1

264

10150

 

 

 

JECFA

08.058

2-metilpent-3-enojska kislina

37674-63-8

347

10147

 

 

 

JECFA

08.059

2-metilpent-4-enojska kislina

1575-74-2

355

10148

 

 

 

JECFA

08.060

cikloheksankarboksilna kislina

98-89-5

961

11911

 

 

 

EFSA

08.061

5-metilheksanojska kilsina

628-46-6

266

10142

 

 

 

JECFA

08.062

4-metilnonanojska kislina

45019-28-1

274

11925

 

 

 

JECFA

08.063

4-metiloktanojska kislina

54947-74-9

271

11926

 

 

 

JECFA

08.064

(2E)-metilkrotonska kislina

80-59-1

1205

10168

 

 

 

EFSA

08.065

dec-9-enojska kislina