25.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/1


UREDBA SVETA (EU) št. 867/2012

z dne 24. septembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (2), da bi uveljavil večino ukrepov iz Sklepa 2011/782/SZVP.

(2)

Sklep Sveta 2012/420/SVZP z dne 23. julija 2012 o spremembi Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (3) določa dodaten ukrep, in sicer da bi morale države članice pregledati vsa plovila in zrakoplove, namenjene v Sirijo, če imajo informacije, po katerih lahko utemeljeno sklepajo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani ali je zanje potrebno dovoljenje.

(3)

V povezavi z navedenim ukrepom Sklep 2012/420/SVZP tudi določa, da za zrakoplove in plovila, ki prevažajo tovor v Sirijo, velja zahteva glede dodatnih informacij pred prihodom ali pred odhodom za vse blago, ki se vnaša v državo članico ali jo zapušča.

(4)

Poleg tega Sklep 2012/42/SVZP določa odstopanje od zamrznitve sredstev in gospodarskih virov v zvezi s prenosom sredstev pri zagotavljanju finančne podpore sirskim državljanom, ki se izobražujejo, poklicno usposabljajo ali so vključeni v akademske raziskave v Uniji.

(5)

Predpise, ki določajo odstopanja od zamrznitve sredstev in gospodarskih virov Centralne banke Sirije, bi bilo treba spremeniti.

(6)

Nekateri od navedenih ukrepov spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njihovo izvajanje, predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(7)

Iz enakega razloga je potrebna sprememba za razjasnitev obsega Uredbe (EU) št. 36/2012.

(8)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 36/2012 se spremeni:

1.

v členu 1 se vstavi naslednja točka:

„(r)

‚carinsko območje Unije‘ pomeni območje, kot je opredeljeno v členu 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4).

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2c

1.   Pravila, ki urejajo obveznost glede predložitve predhodnih informacij, kakor je določeno v zadevnih določbah o skupnih deklaracijah in carinskih deklaracijah v Uredbi (EGS) št. 2913/92 in Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (5), se uporabljajo za vsakršno blago, ki zapušča carinsko območje Unije v Sirijo.

Oseba ali subjekt, ki zagotovi navedene informacije, predloži tudi kakršna koli dovoljenja, če se to zahteva v tej uredbi.

2.   Zaseg in odstranitev opreme, blaga ali tehnologije, katerega dobava, prodaja ali izvoz so prepovedani po členih 2 in 2a te uredbe, se lahko, v skladu z nacionalno zakonodajo ali odločitvijo pristojnega organa, izvedejo na stroške osebe ali subjekta iz odstavka 1, ali, če ni mogoče, da bi se ti stroški povrnili od navedene osebe ali subjekta, se lahko stroške v skladu z nacionalno zakonodajo povrne od katere koli osebe ali subjekta, ki je odgovoren za prevoz blaga ali opreme pri poskusu nezakonite dobave, prodaje, prenosa ali izvoza.

3.

v členu 12 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je:

(a)

prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo ali tehnologijo, namenjeno uporabi pri izgradnji ali nameščanju novih elektrarn v Siriji, kakor je navedena v Prilogi VII;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanje ali pozavarovanje v zvezi s kakršnim koli projektom iz točke (a).“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 20a

Z odstopanjem od člena 14 pristojni organi držav članic, kakor so določeni na spletnih mestih iz Priloge III, lahko odobrijo, pod takimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, prenos sredstev ali gospodarskih virov, ki ga opravi finančni subjekt iz Priloge II ali IIa ali preko njega, kadar je prenos povezan s plačilom, ki ga opravi oseba ali subjekt, ki ni naveden v Prilogi II ali IIa, v povezavi z zagotavljanjem finančne pomoči državljanom Sirije, ki se izobražujejo, poklicno usposabljajo ali udejstvujejo v akademskih raziskavah Unije, pod pogojem, da pristojni organ zadevne države članice za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ne bo neposredno ali posredno prejela oseba ali subjekt iz Priloge II ali IIa.“;

5.

člen 21a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21a

1.   Z odstopanjem od člena 14 pristojni organi držav članic, kakor so določeni na spletnih mestih iz Priloge III, lahko odobrijo, pod takimi pogoji, ki se jim zdijo primerni:

(a)

prenos sredstev ali gospodarskih virov s strani Centralne banke Sirije ali prek nje, ki jih je prejela ali so bili zamrznjeni po datumu njene uvrstitve na seznam, kadar je prenos opravljen zaradi plačila v povezavi s posebno pogodbo o trgovskih poslih; ali

(b)

prenos sredstev ali gospodarskih virov Centralni banki Sirije ali prek nje, kadar je prenos opravljen zaradi plačila v povezavi s posebno pogodbo o trgovskih poslih,

pod pogojem, da pristojen organ zadevne države članice za vsak primer posebej ugotovi, da plačila ne bo neposredno ali posredno prejela nobena oseba ali subjekt iz Priloge II ali IIa in pod pogojem, da prenos ni drugače prepovedan s to uredbo.

2.   Z odstopanjem od člena 14 pristojni organi držav članic, kakor so določeni na spletnih mestih iz Priloge III, lahko odobrijo, pod takimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, prenos zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov s strani Centralne banke Sirije ali prek nje, da bi se finančnim institucijam v pristojnosti držav članic zagotovila likvidnost za financiranje trgovine.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. septembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.

(2)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

(3)  UL L 196, 24.7.2012, str. 59.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“;

(5)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.“;