14.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 815/2012

z dne 13. septembra 2012

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (1) ter zlasti člena 44(1), drugega pododstavka člena 44(2), člena 45(1) in (2) ter člena 51(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 904/2010 določa pravila o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV). Člena 44 in 45 Uredbe (EU) št. 904/2010 se nanašata predvsem na izmenjavo informacij v zvezi s posebnimi ureditvami za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve iz poglavja 6 naslova XII Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (2). Te posebne ureditve vključujejo davčnega zavezanca s sedežem zunaj države članice potrošnje, ki prijavi DDV, ki ga je treba plačati za ustrezno prodajo v državi članici potrošnje, prek elektronskega vmesnika v državi članici identifikacije (vse na enem mestu).

(2)

Države članice morajo zbrati nekatere informacije v zvezi s transakcijami, opravljenimi v okviru teh posebnih ureditev, in si jih med seboj izmenjati. To zlasti velja za izmenjavo identifikacijskih podatkov ter zbiranje podatkov o obračunu DDV in njihovo izmenjavo med državami članicami, vključno s popravki teh obračunov DDV.

(3)

Za zagotovitev enotne izmenjave informacij je treba določiti tehnične podrobnosti za takšno izmenjavo, vključno s skupnim elektronskim sporočilom. To bi omogočilo tudi enoten razvoj tehničnih in funkcionalnih specifikacij, ker bi se pri tem upošteval reguliran okvir.

(4)

Nekatere informacije v zvezi s spremembami identifikacijskih podatkov, kot je izključitev iz posebnih ureditev, prostovoljno prenehanje uporabe ali sprememba države članice identifikacije, bi bilo treba prav tako nemudoma izmenjati na enoten način, da bi se državam članicam omogočila spremljanje pravilne uporabe posebnih ureditev in boj proti goljufijam. V zvezi s tem bi bilo treba zagotoviti skupne ureditve za elektronsko izmenjavo takšnih informacij.

(5)

Da bi se ohranilo čim manjše upravno breme, je treba določiti nekatere zahteve glede elektronskega vmesnika, ki davčnim zavezancem olajšajo predložitev identifikacijskih podatkov in obračunov DDV. Državam članicam ne bi smelo biti preprečeno zagotavljanje dodatnih funkcij za nadaljnje zmanjšanje upravnih bremen.

(6)

Za omogočanje učinkovitega prenosa in obdelave informacij v zvezi z registracijo za uporabo ureditve in v zvezi z obračuni DDV, opravljenimi v okviru te ureditve, bi moral biti elektronski vmesnik v vseh državah članicah razvit na enoten način. Zato je treba vzpostaviti skupno elektronsko sporočilo za prenos teh informacij.

(7)

Pojasniti je treba, katere informacije je treba predložiti, kadar se v določenem obdobju v eni ali vseh državah članicah ne opravi nobena prodaja v okviru posebnih ureditev.

(8)

Da bi se državam članicam in davčnim zavezancem v njihovih poznejših sporočilih omogočilo nedvoumno sklicevanje na obračune DDV, vključno s plačilom davka, bi morala država članica identifikacije vsakemu obračunu DDV dodeliti enotno sklicno številko.

(9)

Ta uredba bi se morala uporabljati od dne začetka uporabe členov 44 in 45 Uredbe (EU) št. 904/2010.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so usklajeni z mnenjem Stalnega odbora za upravno sodelovanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„ureditev ne-Unije“ pomeni posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve iz oddelka 2 poglavja 6 naslova XII Direktive 2006/112/ES, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Skupnosti;

2.

„ureditev Unije“ pomeni posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve iz oddelka 3 poglavja 6 naslova XII Direktive 2006/112/ES, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež v Skupnosti, vendar ne v državi članici potrošnje;

3.

„posebni ureditvi“ pomeni „ureditev ne-Unije“ in „ureditev Unije“.

Člen 2

Funkcije elektronskega vmesnika

Elektronski vmesnik v državi članici identifikacije, s katerim se davčni zavezanec registrira za uporabo ene od posebnih ureditev in prek katerega ta oseba državi članici identifikacije predloži obračune davka na dodano vrednost (DDV) v okviru te ureditve, ima naslednji funkciji:

(a)

zagotavljati mora zmogljivost za shranjevanje identifikacijskih podatkov v skladu s členom 361 Direktive 2006/112/ES ali obračunov DDV v skladu s členom 365 in členom 369g Direktive 2006/112/ES, preden se le-ti predložijo;

(b)

davčnemu zavezancu mora omogočati, da predloži ustrezne informacije v zvezi z obračuni DDV prek prenosa elektronske datoteke v skladu s pogoji, ki jih določi država članica identifikacije.

Člen 3

Prenos identifikacijskih podatkov

1.   Država članica identifikacije prek omrežja CCN/CSI drugi državi članici prenese naslednje podatke:

(a)

podatke za identifikacijo davčnega zavezanca, ki uporablja ureditev ne-Unije;

(b)

podobne podatke za identifikacijo davčnega zavezanca, ki uporablja ureditev Unije;

(c)

dodeljeno identifikacijsko številko.

Skupno elektronsko sporočilo iz Priloge I se uporablja za prenos informacij iz prvega pododstavka. Stolpec B skupnega elektronskega sporočila iz Priloge I se uporablja za ureditev ne-Unije, stolpec C zadevnega skupnega elektronskega sporočila pa za ureditev Unije.

2.   Država članica identifikacije prek omrežja CCN/CSI z uporabo skupnega elektronskega sporočila iz Priloge II k tej uredbi nemudoma obvesti drugo državo članico, če je davčni zavezanec:

(a)

izključen iz ene od posebnih ureditev;

(b)

prostovoljno preneha uporabljati eno od posebnih ureditev;

(c)

zamenja državo članico identifikacije v okviru ureditve Unije.

Člen 4

Predložitev obračuna DDV s strani davčnega zavezanca

1.   Davčni zavezanec predloži obračune DDV s podatki v skladu s členom 365 in členom 369g Direktive 2006/112/ES državi članici identifikacije z uporabo skupnega elektronskega sporočila iz Priloge III k tej uredbi. Stolpec B skupnega elektronskega sporočila iz Priloge III se uporablja za ureditev ne-Unije, stolpec C zadevnega skupnega elektronskega sporočila pa za ureditev Unije.

2.   Če davčni zavezanec v obračunskem obdobju v nobeni državi članici ne opravi nobene storitve v okviru posebnih ureditev, se izpolni nični obračun DDV. Za ta namen se v zvezi z ureditvijo Unije izpolnijo le polja 1, 2 in 21 skupnega elektronskega sporočila iz Priloge III, v zvezi z ureditvijo ne-Unije pa polja 1, 2 in 11.

3.   Davčni zavezanec mora vnesti opravljene storitve, ki se nanašajo na državo članico potrošnje, in storitve, opravljene iz države članice sedeža, le, če so bile storitve v okviru posebnih ureditev v obračunskem obdobju opravljene v tej državi članici ali iz te države članice.

Člen 5

Prenos informacij iz obračuna DDV

Država članica identifikacije pošlje informacije, navedene v obračunu DDV iz člena 4(1), vsem državam članicam potrošnje in sedeža, ki so navedene v obračunu DDV, in sicer prek omrežja CCN/CSI, pri čemer uporabi skupno elektronsko sporočilo iz Priloge III k tej uredbi.

Za namene prvega odstavka država članica identifikacije državi članici potrošnje in sedeža, v kateri ali iz katere so bile opravljene storitve, prenese splošne informacije iz dela 1 skupnega elektronskega sporočila iz Priloge III skupaj z informacijami iz dela 2 zadevnega skupnega elektronskega sporočila, ki se nanašajo na zadevno državo članico potrošnje ali sedeža.

Država članica identifikacije prenese informacije iz obračuna DDV le državam članicam, ki so bile navedene v tem obračunu DDV.

Člen 6

Enotna sklicna številka

Informacije, prenesene v skladu s členom 5, vsebujejo sklicno številko, ki jo dodeli država članica identifikacije, pri čemer je to enotna številka specifičnega obračuna DDV.

Člen 7

Popravki obračunov DDV

Država članica identifikacije davčnemu zavezancu dovoli, da prek elektronskega vmesnika iz člena 2 popravi kateri koli obračun DDV. Država članica identifikacije posreduje informacije o popravkih zadevnim državam članicam potrošnje in sedeža v skladu s členom 5 ter tem informacijam dodeli časovni žig.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. septembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 12.10.2010, str. 1.

(2)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.


PRILOGA I

Identifikacijski podatki

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

Številka polja

Ureditev ne-Unije

Ureditev Unije

1

individualna identifikacijska številka DDV, ki jo dodeli država članica identifikacije v skladu s členom 362 Direktive 2006/112/ES (1)

individualna identifikacijska številka DDV, ki jo dodeli država članica identifikacije v skladu s členom 369d Direktive 2006/112/ES, vključno s kodo države

2

nacionalna davčna številka, če obstaja

 

3

ime družbe

ime družbe

4

tržna imena družbe, če se razlikujejo od njenega imena

tržna imena družbe, če se razlikujejo od njenega imena

5

poln poštni naslov (2)

poln poštni naslov (3)

6

država, v kateri ima davčni zavezanec sedež

država, v kateri ima davčni zavezanec sedež, če je to zunaj Unije

7

elektronski naslov davčnega zavezanca

elektronski naslov davčnega zavezanca

8

spletne strani davčnega zavezanca, če obstajajo

spletne strani davčnega zavezanca, če obstajajo

9

kontaktna oseba

kontaktna oseba

10

telefonska številka

telefonska številka

11

številka IBAN ali OBAN

številka IBAN

12

številka BIC

številka BIC

13.1

 

individualne identifikacijske številke DDV ali, če te niso na voljo, davčne sklicne številke, ki jih dodelijo države članice, v katerih ima davčni zavezanec stalne poslovne enote (4), razen tistih v državi članici identifikacije

14.1

 

polni poštni naslovi in tržna imena stalnih poslovnih enot (5), razen tistih v državi članici identifikacije

15.1

 

identifikacijske številke DDV, ki jih dodelijo države članice za davčne zavezance, ki nimajo sedeža (6)

16

elektronska izjava, da davčni zavezanec ni registriran za namene DDV znotraj Unije

 

17

datum začetka uporabe ureditve (7)

datum začetka uporabe ureditve (8)

18

datum vloge, ki jo za registracijo v okviru posebne ureditve predloži davčni zavezanec

datum vloge, ki jo za registracijo v okviru posebne ureditve predloži davčni zavezanec

19

datum odločitve v zvezi z registracijo, ki jo sprejme država članica identifikacije

datum odločitve v zvezi z registracijo, ki jo sprejme država članica identifikacije

20

 

kazalnik, ali je davčni zavezanec del skupine zavezancev za plačilo DDV (9)

21

individualne identifikacijske številke za DDV, ki jih dodeli država članica identifikacije v skladu s členom 362 ali členom 369d Direktive 2006/112/ES, če se je pred tem uporabljala katera od ureditev

individualne identifikacijske številke za DDV, ki jih dodeli država članica identifikacije v skladu s členom 362 ali členom 369d Direktive 2006/112/ES, če se je pred tem uporabljala katera od ureditev


(1)  Za spremljanje oblike zapisa: EUxxxyyyyyz, pri čemer: xxx pomeni trimestno kodo ISO države članice identifikacije, yyyyy pomeni petmestno številko, ki jo dodeli država članica identifikacije, z pa pomeni kontrolno številko.

(2)  Navesti je treba poštno številko, če obstaja.

(3)  Navesti je treba poštno številko, če obstaja.

(4)  Če je stalnih poslovnih enot več, uporabite polja 13.1, 13.2 itd.

(5)  Če je stalnih poslovnih enot več, uporabite polja 14.1, 14.2 itd.

(6)  Če države članice kot davčne zavezanke, ki nimajo sedeža, dodelijo več kot eno identifikacijsko številko za namene DDV, uporabite polja 15.1, 15.2 itd.

(7)  To je lahko v nekaterih omejenih primerih pred datumom registracije za uporabo ureditve.

(8)  To je lahko v nekaterih omejenih primerih pred datumom registracije za začetek uporabe ureditve.

(9)  V tem polju označite odgovor da/ne.


PRILOGA II

Podatki v zvezi s statusom davčnega zavezanca v registru države članice identifikacije

Individualna identifikacijska številka DDV, ki jo dodeli država članica identifikacije, vključno s kodo države

Datum začetka veljavnosti spremembe

Razlog za spremembo statusa davčnega zavezanca v registru z uporabo naslednjih kod:

(1)

davčni zavezanec je obvestil državo članico identifikacije, da ne opravlja več telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev;

(2)

država članica identifikacije predvideva, da je davčni zavezanec prenehal opravljati obdavčljive dejavnosti iz posebne ureditve;

(3)

davčni zavezanec ne izpolnjuje več pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo posebne ureditve;

(4)

davčni zavezanec stalno krši pravila za uporabo posebne ureditve;

(5)

davčni zavezanec je prostovoljno zaprosil za prenehanje uporabe ureditve;

(6)

davčni zavezanec je zaprosil za identifikacijo v novi državi članici identifikacije.


PRILOGA III

Obračun DDV

Del 1:   Splošne informacije

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

Številka polja

Ureditev ne-Unije

Ureditev Unije

Enotna sklicna številka  (1):

1

individualna identifikacijska številka za DDV, ki jo dodeli država članica identifikacije v skladu s členom 362 Direktive 2006/112/ES

individualna identifikacijska številka za DDV, ki jo dodeli država članica identifikacije v skladu s členom 369d Direktive 2006/112/ES, vključno s kodo države

2

obdobje DDV (2)

obdobje DDV (3)

2a

datum začetka in zaključka obdobja (4)

datum začetka in zaključka obdobja (5)

3

valuta

valuta

Del 2:   Za vsako državo članico potrošnje, v kateri je treba plačati DDV  (6)

2(a)   Storitve, ki se opravijo s sedeža ali iz stalne poslovne enote v državi članici identifikacije

4.1

koda države članice potrošnje

koda države članice potrošnje

5.1

standardna stopnja DDV v državi članici potrošnje

standardna stopnja DDV v državi članici potrošnje

6.1

nižja stopnja DDV v državi članici potrošnje

nižja stopnja DDV v državi članici potrošnje

7.1

davčna osnova pri standardni stopnji

davčna osnova pri standardni stopnji

8.1

znesek DDV pri standardni stopnji

znesek DDV pri standardni stopnji

9.1

davčna osnova pri nižji stopnji

davčna osnova pri nižji stopnji

10.1

znesek DDV pri nižji stopnji

znesek DDV pri nižji stopnji

11.1

skupni znesek DDV, ki ga je treba plačati

skupni znesek DDV, ki ga je treba plačati za storitve, ki jih je opravil sedež ali stalna poslovna enota v državi članici identifikacije

2(b)   Storitve, ki jih opravijo stalne poslovne enote zunaj države članice identifikacije  (7)

12.1

 

koda države članice potrošnje

13.1

 

standardna stopnja DDV v državi članici potrošnje

14.1

 

nižja stopnja DDV v državi članici potrošnje

15.1

 

individualna identifikacijska številka za DDV ali, če ta ni na voljo, davčna sklicna številka, ki jo dodeli država članica stalne poslovne enote, vključno s kodo države

16.1

 

davčna osnova pri standardni stopnji

17.1

 

znesek DDV, ki ga je treba plačati pri standardni stopnji

18.1

 

davčna osnova pri nižji stopnji

19.1

 

znesek DDV, ki ga je treba plačati pri nižji stopnji

20.1

 

skupni znesek DDV, ki ga je treba plačati za storitve, ki se opravijo iz stalne poslovne enote zunaj države članice identifikacije

2(c)   Skupni seštevek za sedež ali stalno poslovno enoto v državi članici identifikacije in vse stalne poslovne enote v vseh drugih državah članicah

21.1

 

skupni znesek DDV, ki ga morajo plačati vse poslovne enote (polje 11.1 + polje 11.2 … + polje 20.1 + polje 20.2 …)


(1)  Enotna sklicna številka, ki jo dodeli država članica identifikacije, vsebuje kodo države članice identifikacije/številko DDV/obdobje (četrtletje) – npr. GB/xxxxxxxxx/Č1.ll + časovni žig za vsako različico. Številko dodeli država članica identifikacije pred predložitvijo obračuna drugi zadevni državi članici.

(2)  Nanaša se na koledarska četrtletja: Č1.llll – Č2.llll – Č3.llll – Č4.llll.

(3)  Nanaša se na koledarska četrtletja: Č1.llll – Č2.llll – Č3.llll – Č4.llll.

(4)  Izpolni se samo, kadar davčni zavezanec vloži več kot en obračun DDV za isto četrtletje. Vpišejo se koledarski dnevi: dd.mm.llll – dd.mm.llll.

(5)  Izpolni se samo, kadar davčni zavezanec vloži več kot en obračun DDV za isto četrtletje. Vpišejo se koledarski dnevi: dd.mm.llll – dd.mm.llll.

(6)  Če je držav članic potrošnje več (ali če se je v isti državi članici potrošnje stopnja DDV spremenila sredi četrtletja), uporabite polja 4.2, 5.2, 6.2 itd.

(7)  Če je stalnih poslovnih enot več, uporabite polja 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 itd.