23.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/1


UREDBA (EU, EURATOM) št. 741/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. avgusta 2012

o spremembi Protokola o statutu Sodišča Evropske unije in Priloge I k Protokolu

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega in drugega odstavka člena 257 in drugega odstavka člena 281 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve Sodišča,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za okrepitev sodelovanja vseh sodnikov pri odločitvah velikega senata Sodišča bi bilo treba povečati število sodnikov, ki lahko sodelujejo v velikem senatu, in ukiniti sistematično sodelovanje vseh predsednikov senatov petih sodnikov.

(2)

Temu ustrezno bi bilo treba prilagoditi pravila o sklepčnosti velikega senata in občne seje.

(3)

Zaradi obsežnega povečanja nalog predsednika Sodišča in predsednika Splošnega sodišča je treba na obeh sodiščih uvesti funkcijo podpredsednika, ki bo pomagal predsedniku pri izvajanju teh nalog.

(4)

Zaradi postopnega širjenja pristojnosti Splošnega sodišča od njegove ustanovitve je temu sodišču predloženo čedalje več zadev.

(5)

Število zadev, predloženih Splošnemu sodišču, presega število zadev, ki jih na leto reši, zaradi česar se na tem sodišču znatno povečuje število nerešenih zadev in podaljšuje trajanje postopkov.

(6)

Obstaja stalna potreba po spopadanju z zaostanki, ki so posledica izredno velike delovne obremenitve Splošnega sodišča, zato je primerno, da se deluje v smeri sprejetja ustreznih ukrepov do delne zamenjave članov tega sodišča leta 2013.

(7)

Zaradi delne zamenjave članov Sodišča 7. oktobra 2012 in v skladu z dopisom predsednika Sodišča Evropske unije z dne 8. maja 2012 bi bilo najprej treba sprejeti le spremembe Statuta, ki se nanašajo na organizacijo Sodišča in Splošnega sodišča. Preučitev dela zahteve, ki jo je predložilo Sodišče, glede članov Splošnega sodišča pa bi se morala pridržati za pozneje.

(8)

Zaradi nujnosti, da se najde rešitev, s katero bo zagotovljeno njegovo pravilno delovanje, bi bilo treba spremembe, ki se nanašajo na Sodišče za uslužbence, sprejeti skupaj s spremembami, ki se nanašajo na Sodišče.

(9)

Da bi specializirana sodišča lahko še naprej zadovoljivo delovala ob odsotnosti sodnika, ki sicer ni v stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar dolgotrajno ne more sodelovati pri reševanju zadev, bi bilo treba predvideti možnost, da se tem sodiščem dodelijo začasni sodniki.

(10)

Protokol št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije in Prilogo I k temu protokolu bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protokol št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

Sodniki izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika Sodišča za dobo treh let. Lahko sta ponovno izvoljena.

Podpredsednik v skladu s pogoji iz poslovnika pomaga predsedniku. Predsednika nadomešča, ko je ta zadržan ali ko je funkcija predsednika nezasedena.“;

2.

v členu 16 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veliki senat sestavlja petnajst sodnikov. Predseduje mu predsednik Sodišča. Člani velikega senata so tudi podpredsednik Sodišča in, v skladu s pogoji iz poslovnika, trije predsedniki senatov petih sodnikov in drugi sodniki.“;

3.

v členu 17 se tretji in četrti odstavek nadomestita z naslednjim:

„Odločitve velikega senata so veljavne le, če je navzočih enajst sodnikov.

Odločitve občne seje so veljavne le, če je navzočih sedemnajst sodnikov.“;

4.

v členu 20 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ustni postopek zajema zaslišanje zastopnikov, svetovalcev in odvetnikov, ki ga opravi Sodišče, ter poslušanje sklepnih predlogov generalnega pravobranilca, po potrebi pa tudi zaslišanje prič in izvedencev.“;

5.

v členu 39 se drugi odstavek nadomesti z naslednjima odstavkoma:

„Pooblastila iz prvega odstavka lahko pod pogoji, določenimi v poslovniku, izvršuje podpredsednik Sodišča.

Predsednika in podpredsednika v primeru zadržanosti nadomešča drug sodnik pod pogoji, določenimi v poslovniku.“;

6.

v členu 47 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Prvi odstavek člena 9, člen 9a, člen 14 in člen 15, prvi, drugi, četrti in peti odstavek člena 17 ter člen 18 se uporabljajo za Splošno sodišče in njegove člane.“;

7.

v členu 62c se doda naslednji odstavek:

„Evropski parlament in Svet lahko v skladu s členom 257 Pogodbe o delovanju Evropske unije odločita, da se specializiranim sodiščem dodelijo začasni sodniki za nadomeščanje v primeru odsotnosti sodnikov, ki sicer niso v stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar dolgotrajno ne morejo sodelovati pri reševanju zadev. V takem primeru Evropski parlament in Svet določita pogoje za imenovanje začasnih sodnikov, njihove pravice in dolžnosti, podrobna pravila o opravljanju njihovih nalog in okoliščine, v katerih bodo prenehali opravljati te naloge.“

Člen 2

V členu 2 Priloge I k Protokolu št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije obstoječe besedilo postane odstavek 1 in doda se naslednji odstavek:

„2.   Poleg sodnikov iz prvega pododstavka odstavka 1 se imenujejo začasni sodniki za nadomeščanje odsotnosti sodnikov, ki sicer niso v stanju invalidnosti, ki se šteje za popolno, vendar dolgotrajno ne morejo sodelovati pri reševanju zadev.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točke 1, 2, 3, 5 in 6 člena 1 se uporabljajo od prve delne zamenjave sodnikov, kakor je določena v prvem odstavku člena 9 Protokola št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. julija 2012.