23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 430/2012

z dne 22. maja 2012

o začetku razpisnega postopka za pomoč za zasebno skladiščenje oljčnega olja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(a), (d) in (j) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 33 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se Komisija lahko odloči, da pooblasti organe, ki dajejo zadostna jamstva in so jih odobrile države članice, za sklenitev pogodb za skladiščenje oljčnega olja, ki ga tržijo, kadar gre za hude motnje na trgu v nekaterih regijah Evropske unije.

(2)

V Španiji in Grčiji, državah članicah, ki skupaj proizvedeta več kot dve tretjini vsega oljčnega olja, proizvedenega v Uniji, je povprečna cena oljčnega olja, zabeležena na trgu v obdobju iz člena 4 Uredbe Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (2), pod ravnijo iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1234/2007. To povzroča resne motnje na trgih teh držav članic. Za trg oljčnega olja v Uniji je značilna visoka raven medsebojne odvisnosti in zato obstaja nevarnost, da bi se hujše motnje na španskem in grškem trgu razširile na vse države članice, ki proizvajajo oljčno olje.

(3)

Člen 31 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se pomoč za zasebno skladiščenje lahko dodeli za oljčno olje in da Komisija določi pomoč vnaprej ali z razpisnim postopkom.

(4)

Uredba (ES) št. 826/2008 določa skupna pravila za izvajanje sheme pomoči za zasebno skladiščenje. V skladu s členom 6 navedene uredbe se razpisni postopek začne v skladu s podrobnimi pravili in pogoji iz člena 9 navedene uredbe.

(5)

Največjo skupno količino, ki se lahko dodeli za pomoč za zasebno skladiščenje, bi bilo treba določiti na taki ravni, da bo v skladu z analizo trga prispevala k stabilizaciji trga.

(6)

Za olajšanje upravnega in nadzornega dela v zvezi s sklepanjem pogodb bi bilo treba določiti najmanjšo količino proizvoda za vsako ponudbo.

(7)

Določiti bi bilo treba varščino za zagotovitev, da bodo izvajalci izpolnili svoje pogodbene obveznosti in da bo ukrep imel želeni učinek na trgu.

(8)

Glede na spreminjanje razmer na trgu v tekočem tržnem letu in napovedi za prihodnje tržno leto se Komisija lahko odloči, da skrajša trajanje pogodb, ki se izvajajo, in ustrezno prilagodi raven pomoči. To možnost je treba vključiti v pogodbo, kot je določeno v členu 21 Uredbe (ES) št. 826/2008.

(9)

V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 826/2008 je treba določiti obdobje, v katerem države članice obvestijo Komisijo o vseh veljavnih ponudbah.

(10)

Za preprečitev nenadzorovanih padcev cen, hiter odziv na izredne razmere na trgu ter zagotovitev učinkovitega upravljanja tega ukrepa bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(11)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

1.   Začne se razpisni postopek, da se določi raven pomoči za zasebno skladiščenje iz člena 31(1)(b) Uredbe (ES) št. 1234/2007 za kategorije oljčnega olja iz Priloge k tej uredbi in točke 1 Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 1234/2007.

2.   Največja skupna količina, ki se lahko dodeli za pomoč za zasebno skladiščenje, je 100 000 ton.

Člen 2

Veljavna pravila

Če s to uredbo ni drugače določeno, se uporablja Uredba (ES) št. 826/2008.

Člen 3

Oddaja ponudb

1.   Podobdobje za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis se začne 31. maja 2012 in konča 5. junija 2012 ob 11:00 po bruseljskem času.

Podobdobje za oddajo ponudb v odgovor na drugi delni javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku predhodnega podobdobja in konča 19. junija 2012 ob 11:00 po bruseljskem času.

2.   Ponudbe veljajo za obdobje skladiščenja 180 dni.

3.   Vsaka ponudba zajema najmanjšo količino najmanj 50 ton.

4.   Kjer izvajalec sodeluje v razpisnem postopku za več kakor eno kategorijo olja ali kadi za olje, ki so na različnih naslovih, mora oddati ločeno ponudbo za vsak primer posebej.

5.   Ponudbe je mogoče vložiti samo v Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Cipru, Malti, Portugalskem in v Sloveniji.

Člen 4

Varščine

Ponudnik položi varščino v višini 50 EUR na tono oljčnega olja, zajetega v ponudbi.

Člen 5

Skrajšanje pogodbenega obdobja

Komisija se lahko na podlagi sprememb na trgu oljčnega olja in obetov za prihodnost v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 odloči, da skrajša trajanje pogodb, ki se izvajajo, in ustrezno prilagodi raven pomoči. Pogodba z izbranim ponudnikom navaja to možnost.

Člen 6

Obveščanje Komisije o ponudbah

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 826/2008 države članice Komisijo obvestijo o vsaki veljavni ponudbi posebej v 24 urah po izteku vsakega razpisnega podobdobja iz člena 3(1) te uredbe.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2012

Za Komisijo V imenu predsednika

Michel BARNIER

Član Komisije


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 223, 21.8.2008, str. 3.


PRILOGA

Kategorije oljčnega olja iz člena 1(1)

Ekstra deviško oljčno olje

Deviško oljčno olje