13.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 310/2012

z dne 21. decembra 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 1569/2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (1) in zlasti prvega pododstavka člena 20(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (2) ter zlasti četrtega pododstavka člena 23(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 23(4) Direktive 2004/109/ES od Komisije zahteva, da vzpostavi mehanizem za ugotavljanje enakovrednosti informacij, ki se zahtevajo z Direktivo. Komisija mora sprejeti ukrepe za ugotavljanje splošnih meril enakovrednosti v zvezi z računovodskimi standardi, ki zadevajo izdajatelje iz več kot ene države. Člen 23(4) Direktive 2004/109/ES od Komisije zahteva tudi, da sprejme potrebne odločitve v zvezi z enakovrednostjo računovodskih standardov, ki jih uporabljajo izdajatelji iz tretjih držav, ter Komisiji omogoča, da dovoli uporabo računovodskih standardov tretje države v ustreznem prehodnem obdobju. Glede na tesno medsebojno povezanost informacij, ki se zahtevajo z Direktivo 2004/109/ES, in informacij, ki se zahtevajo z Direktivo 2003/71/ES, je treba v okviru obeh direktiv uporabljati enaka merila za opredelitev enakovrednosti.

(2)

Skladno s tem so bili z Uredbo Komisije (ES) št. 1569/2007 (3) določeni pogoji za sprejetje računovodskih standardov tretje države za omejeno časovno obdobje, ki se izteče 31. decembra 2011.

(3)

Komisija je ocenila uporabnost in delovanje mehanizma enakovrednosti in ugotovila, da bi ga bilo treba podaljšati za obdobje treh let, in sicer do 31. decembra 2014. Ker se prehodno obdobje, za katerega je Komisija določila pogoje za podelitev enakovrednosti splošno sprejetim računovodskim načelom (GAAP) tretjih držav, izteče 31. decembra 2011, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2012. To je potrebno za zagotovitev pravne varnosti izdajateljem iz zadevnih tretjih držav, ki kotirajo na borzah v Uniji, in za izogib tveganju, da bi morali svoje računovodske izkaze uskladiti z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Z določbo o retroaktivnosti se tako zmanjšujejo morebitna dodatna bremena za zadevne izdajatelje.

(4)

Za zagotovitev, da se enakovrednost računovodskih standardov tretje države ugotovi v vseh primerih, ki so povezani s trgi Unije, mora Komisija oceniti enakovrednost računovodskih standardov tretje države na zahtevo pristojnega organa države članice ali organa tretje države, pristojnega za računovodske standarde ali nadzor trga, ali na svojo pobudo. Komisija naj se o tehničnih vidikih ocene enakovrednosti zadevnih računovodskih standardov posvetuje z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA). Izdajateljem iz Evropske unije bi tudi morala biti v zadevnih tretjih državah omogočena uporaba MSRP, sprejetih v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(5)

Uredbo (ES) št. 1569/2007 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4 Uredbe (ES) št. 1569/2007 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Pogoji za sprejetje računovodskih standardov tretjih držav za omejeno obdobje

1.   Izdajatelji iz tretjih držav lahko uporabljajo računovodske izkaze, pripravljene v skladu z računovodskimi standardi tretje države, da bi izpolnili obveznosti v skladu z Direktivo 2004/109/ES in, z odstopanjem od člena 35(5) Uredbe (ES) št. 809/2004, zagotovili pretekle finančne informacije v skladu z Uredbo za obdobje, ki se začne kadar koli po 31. decembru 2008 in konča najpozneje 31. decembra 2014, v naslednjih primerih:

(a)

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, se je javno obvezal, da bo te standarde uskladil z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja najpozneje do 31. decembra 2014 in izpolnjena sta oba naslednja pogoja:

(i)

organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, je oblikoval obsežen konvergenčni program, ki se lahko zaključi pred 31. decembrom 2014;

(ii)

konvergenčni program se dejansko izvaja brez odloga, za zaključek njegovega izvajanja pa so dodeljena potrebna sredstva;

(b)

Organ tretje države, odgovoren za zadevne nacionalne računovodske standarde, se je javno obvezal, da bo pred 31. decembrom 2014 sprejel mednarodne standarde računovodskega poročanja, v tretji državi pa so sprejeti učinkoviti ukrepi, da se do tega datuma zagotovi njihovo pravočasno in popolno izvajanje.

2.   Vsaka odločitev iz odstavka 1 za omogočanje nadaljnjega sprejetja računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z računovodskimi standardi tretje države, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 2003/71/ES in člena 27(2) Direktive 2004/109/ES.

3.   Če Komisija omogoči nadaljnje sprejemanje računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z računovodskimi standardi tretje države, v skladu z odstavkom 1, redno preverja, ali so pogoji iz točke (a) ali (b) (odvisno od primera) še vedno izpolnjeni, ter o tem poroča Evropskemu parlamentu.

4.   Če pogoji iz točke (a) ali (b) odstavka 1 niso več izpolnjeni, Komisija sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 24 Direktive 2003/71/ES in člena 27(2) Direktive 2004/109/ES o spremembi svoje odločitve iz odstavka 1 v zvezi s temi računovodskimi standardi.

5.   Pri upoštevanju tega člena se Komisija glede na posamezni primer o konvergenčnem programu ali napredku pri sprejemanju MSRP najprej posvetuje z organom ESMA.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(2)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(3)  UL L 340, 22.12.2007, str. 66.

(4)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.