16.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 225/2012

z dne 15. marca 2012

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 glede posebnih zahtev za odobritev obratov, ki dajejo na trg za uporabo kot krma proizvode, pridobljene iz rastlinskih olj in mešanic maščob, v zvezi s proizvodnjo, shranjevanjem, prevozom in testiranjem olj, maščob in proizvodov, pridobljenih iz njih, na dioksin

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (1) in zlasti člena 27(b) in (f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 183/2005 določa splošna pravila glede higiene krme ter pogoje in ureditve, ki zagotavljajo, da so izpolnjeni pogoji predelave za čim večje zmanjšanje morebitnega tveganja in nadzor nad njim. Obrate za poslovanje s krmo registrira ali odobri pristojni organ. Poleg tega lahko nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki so nižje na krmni verigi, pridobijo krmo samo od obratov, ki so registrirani ali odobreni.

(2)

Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi (2) določa, da mora biti krma, dana na trg, varna in jasno označena z ustrezno vrsto krme. Poleg tega Uredba Komisije (EU) št. 575/2011 z dne 16. junija 2011 o katalogu posamičnih krmil (3) vsebuje podrobne opise, ki jih je treba navesti na oznakah za posebna posamična krmila.

(3)

Vse te zahteve skupaj morajo zagotoviti sledljivost in visoko raven zaščite potrošnikov po vsej prehranski in krmni verigi.

(4)

Uradni nadzor in nadzor, ki ga izvajajo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, sta pokazala, da so bila nekatera olja ter maščobe in proizvodi, pridobljeni iz njih, ki niso namenjeni za uporabo v krmi, uporabljeni kot posamična krmila, zaradi česar so bile v krmi presežene mejne vrednosti za dioksin iz Direktive 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (4). Zato lahko živila, pridobljena od živali, ki so bile krmljene z onesnaženo krmo, pomenijo tveganje za javno zdravje. Poleg tega lahko umik onesnažene krme in živil s trga pomeni finančno izgubo.

(5)

Za izboljšanje higiene krme in brez poseganja v pristojnosti držav članic iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 183/2005 je treba obrate, ki dodatno predelujejo surova rastlinska olja, proizvajajo proizvode, pridobljene iz olj rastlinskega izvora, in mešajo maščobe, odobriti v skladu z navedeno uredbo, če so ti proizvodi namenjeni za uporabo v krmi.

(6)

Določiti je treba posebne zahteve za proizvodnjo, označevanje, shranjevanje in prevoz navedenih posamičnih krmil, da se upoštevajo izkušnje, pridobljene pri uporabi sistemov, ki temeljijo na analizi tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP).

(7)

Okrepljeno spremljanje dioksina bi olajšalo odkrivanje neizpolnjevanja zahtev in izvrševanje zakonodaje o krmi. Določiti je treba, da morajo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo testirati maščobe, olja in proizvode, pridobljene iz njih, na dioksin in dioksinu podobne poliklorirane bifenile, da se zmanjša tveganje vstopa onesnaženih proizvodov v prehransko verigo in podpre strategija za zmanjšanje izpostavljenosti državljanov EU dioksinu. Tveganje za onesnaženje z dioksinom mora biti podlaga za oblikovanje načrta spremljanja. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo so odgovorni za dajanje varne krme na trg. Zato morajo v celoti nositi stroške za analizo. Države članice morajo biti še naprej pristojne za pripravo natančnih določb o vzorčenju in analizi, ki niso navedene v tej uredbi. Poleg tega se države članice spodbuja, da se osredotočijo na nadzor tistih nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki jih spremljanje dioksina sicer ne zajema, vendar dobivajo navedene proizvode.

(8)

Obvezni sistem spremljanja na podlagi tveganja ne sme vplivali na obveznost nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, da izpolnjujejo zahteve iz zakonodaje Unije o higieni krme. Vključiti ga je treba v dobro higiensko prakso in sistem na podlagi HACCP. Pristojni organ mora to preveriti v postopku odobritve nosilca dejavnosti poslovanja s krmo. Nosilec dejavnosti mora pri rednem pregledu lastne ocene tveganja upoštevati ugotovitve o spremljanju dioksina.

(9)

Določiti je treba, da morajo laboratoriji, ki opravljajo analize dioksina, rezultate, ki presegajo najvišje dovoljene vrednosti iz Direktive 2002/32/ES, sporočiti ne le nosilcu dejavnosti poslovanja s krmo, temveč tudi pristojnemu organu, da se izboljša preglednost. Kljub tej obveznosti mora nosilec dejavnosti poslovanja s krmo še naprej obveščati pristojni organ.

(10)

Za preveritev učinkovitosti določb o obveznem spremljanju dioksina in njegovi vključitvi v sistem na podlagi HACCP, ki ga izvajajo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, je treba določiti, da se po dveh letih opravi pregled.

(11)

Zagotoviti je treba dovolj časa, da se lahko pristojni organi in nosilci dejavnosti poslovanja s krmo pripravijo na izvajanje določb te uredbe.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 183/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. septembra 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 1.

(2)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

(3)  UL L 159, 17.6.2011, str. 25.

(4)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 183/2005 se spremeni:

1.

za naslovom Priloge II se vstavi naslednji oddelek:

„OPREDELITEV POJMOV

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„serija“ pomeni določljivo količino krme, ki ima skupne lastnosti, kot so izvor, sorta, vrsta embaliranja, izvajalec embaliranja, pošiljatelj ali oznake, in v primeru proizvodnega postopka enota proizvodnje iz posameznega obrata, ki uporablja enotne proizvodne parametre, ali več takšnih enot, ki se proizvedejo v zaporednem vrstnem redu in skladiščijo skupaj;

(b)

„proizvodi, pridobljeni iz rastlinski olj“, pomenijo kateri koli proizvod iz surovih rastlinskih olj ali rastlinskih olj, pridobljenih z oleokemijsko ali biodizelsko predelavo ali destilacijo, kemijskim ali fizikalnim rafiniranjem, razen rafiniranih olj;

(c)

„mešanje maščob“ pomeni mešanje surovih olj, rafiniranih olj, živalskih maščob, odpadnih olj iz živilske industrije in/ali proizvodov, pridobljenih iz njih, za proizvodnjo mešanic olj ali maščob, razen za izključno shranjevanje zaporednih serij.“

2.

V oddelku z naslovom „PROSTORI IN OPREMA“ se doda naslednja točka:

„10.

V skladu s členom 10(3) se odobrijo obrati, ki izvajajo eno ali več naslednjih dejavnosti za dajanje na trg proizvodov za uporabo v krmi:

(a)

predelava surovega rastlinskega olja, razen tistega iz področja uporabe Uredbe (ES) št. 852/2004;

(b)

oleokemijska proizvodnja maščobnih kislin;

(c)

proizvodnja biodizla;

(d)

mešanje maščob.“

3.

V oddelku z naslovom „PROIZVODNJA“ se dodata naslednji točki:

„7.

Obrati, ki mešajo maščobe in dajejo na trg proizvode za uporabo v krmi, hranijo vse proizvode za uporabo v krmi fizično ločene od proizvodov za druge namene, razen če ti drugi proizvodi izpolnjujejo:

zahteve iz te uredbe ali člena 4(2) Uredbe (ES) št. 852/2004 in

Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1).

8.

Proizvodi se jasno označijo, ali so namenjeni za krmo ali druge namene. Če proizvajalec izjavi, da določena serija proizvoda ni namenjena za krmo ali živila, nosilec dejavnosti na nižji stopnji verige ne sme spremeniti te izjave.

4.

Za oddelek z naslovom „KONTROLA KAKOVOSTI“ se doda naslednji oddelek:

„SPREMLJANJE DIOKSINA

1.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki dajejo na trg maščobe, olja ali proizvode, pridobljene iz njih, namenjene za uporabo v krmi, vključno s krmnimi mešanicami, analizirajo navedene proizvode v akreditiranih laboratorijih glede vsote dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009 (2).

2.

Za dopolnitev sistema na podlagi HACCP, ki ga izvajajo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, se analize iz točke 1 opravijo na vsaj naslednjem deležu proizvodov:

(a)

predelovalci surovih rastlinskih olj:

(i)

100 % serij surovega kokosovega olja se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

(ii)

100 % serij proizvodov, pridobljenih iz rastlinskih olj, razen glicerola, lecitina in gumijev, namenjenih za krmo, se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

(b)

proizvajalci živalske maščobe:

en reprezentativen vzorec na 2 000 ton živalske maščobe in proizvodov, pridobljenih iz nje, iz kategorije 3, kot so določeni v členu 10 Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(c)

nosilci dejavnosti poslovanja z ribjim oljem:

(i)

100 % serij ribjega olja se analizira, če je proizvedeno:

iz proizvodov, pridobljenih iz surovega ribjega olja, razen rafiniranega ribjega olja,

v ribogojnicah, ki se ne spremljajo, so nedoločenega izvora ali iz Baltskega morja,

iz ribiških stranskih proizvodov iz obratov, ki gojijo ribe za prehrano ljudi in jih EU ni odobrila,

iz sinjega mola ali menhadna;

serija pa lahko zajema največ 1 000 ton ribjega olja;

(ii)

100 % odposlanih serij proizvodov, pridobljenih iz surovega ribjega olja, razen rafiniranega ribjega olja, se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

(iii)

ena reprezentativna analiza na 2 000 ton se izvede za ribje olje, ki ni zajeto v (i);

(iv)

ribje olje, dekontaminirano z uradno odobrenim zdravilom, se analizira v skladu z načeli HACCP iz člena 6;

(d)

oleokemijska in biodizelska industrija:

(i)

100 % prejetih serij surovih kokosovih olj in proizvodov, pridobljenih iz rastlinskih olj, razen glicerola, lecitina in gumijev, živalskih maščob, ki niso zajete v (b), ribjega olja, ki ni zajeto v (c), odpadnih olj iz živilske industrije in mešanic maščob, namenjenih za krmo, se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

(ii)

100 % serij proizvodov, pridobljenih s predelavo proizvodov iz (i), razen glicerola, lecitina in gumijev, se analizira;

(e)

obrati za mešanje maščob:

(i)

100 % prejetih serij surovih kokosovih olj in proizvodov, pridobljenih iz rastlinskih olj, razen glicerola, lecitina in gumijev, živalskih maščob, ki niso zajete v (b), ribjega olja, ki ni zajeto v (c), odpadnih olj iz živilske industrije in mešanic maščob, namenjenih z krmo, se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

ali

(ii)

100 % serij mešanic maščob, namenjenih za krmo, se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo pristojnemu organu poda izjavo, katero možnost je izbral v okviru svoje ocene tveganja;

(f)

proizvajalci krmne mešanice za živali za proizvodnjo živil, razen tistih iz (e):

(i)

100 % prejetih serij surovih kokosovih olj in proizvodov, pridobljenih iz rastlinskih olj, razen glicerola, lecitina in gumijev, živalskih maščob, ki niso zajete v (b), ribjega olja, ki ni zajeto v (c), odpadnih olj iz živilske industrije in mešanic maščob, namenjenih z krmo, se analizira. Serija lahko zajema največ 1 000 ton teh proizvodov;

(ii)

za proizvedeno krmno mešanico, ki vsebuje proizvode iz (i), se analizira 1 % serij.

3.

Če je mogoče dokazati, da je homogena pošiljka večja od največje velikosti serije v skladu s točko 2 in da je bila analizirana na reprezentativen način, se rezultati analize ustrezno odvzetega in zapečatenega vzorca štejejo za sprejemljive.

4.

Kadar nosilec dejavnosti poslovanja s krmo dokaže, da je bila serija proizvoda ali vsi sestavni deli serije iz točke 2, ki vstopajo v njegovo dejavnost, že analizirana na zgodnejši stopnji proizvodnje, predelave ali distribucije ali izpolnjuje zahteve iz točke 2. (b) ali (c)(iii), ni dolžan analizirati te serije in jo analizira v skladu s splošnimi načeli na podlagi HACCP iz člena 6.

5.

Pri vsaki dostavi proizvodov iz točke 2. (d)(i), (e)(i) in (f)(i) se priloži dokazilo, da so bili ti proizvodi ali vsi njihovi sestavni deli analizirani ali izpolnjujejo zahteve iz točke 2. (b) ali (c)(iii).

6.

Če so bile vse prejete serije proizvodov iz točke 2. (d)(i), (e)(i) in (f)(i), ki vstopajo v proizvodni postopek, analizirane v skladu z zahtevami iz te uredbe in če je mogoče dokazati, da se med proizvodnim postopkom, ravnanjem in shranjevanjem ne poveča onesnaženost z dioksinom, nosilec dejavnosti poslovanja s krmo ni dolžan analizirati končnega proizvoda in ga analizira v skladu s splošnimi načeli HACCP iz člena 6.

7.

Kadar nosilec dejavnosti poslovanja s krmo pooblasti laboratorij za izvedbo analize, kot je navedeno v točki 1, naroči laboratoriju, da v primeru, da so mejne vrednosti dioksina iz točk 1 in 2 oddelka V Priloge I k Direktivi 2002/32/ES presežene, rezultat navedene analize sporoči pristojnemu organu.

Kadar nosilec dejavnosti poslovanja s krmo za izvedbo analize pooblasti laboratorij, ki se nahaja v drugi državi članici kot nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki naroča analizo, naroči laboratoriju, naj rezultat sporoči svojemu pristojnemu organu, ki ta rezultat nato sporoči pristojnemu organu države članice, v kateri se nahaja nosilec dejavnosti poslovanja s krmo.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo obvestijo pristojni organ države članice, v kateri se nahajajo, če pooblastijo laboratorij, ki se nahaja v tretji državi. Predložiti je treba dokazila, da laboratorij analizo izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 152/2009.

8.

Zahteve za testiranje na dioksin se pregledajo do 16. marca 2014.

5.

V oddelku z naslovom „HRANJENJE IN PREVOZ“ se doda naslednja točka:

„7.

Vsebniki, ki se uporabljajo za hranjenje ali prevoz mešanic maščob, olj rastlinskega izvora ali proizvodov, pridobljenih iz njih, namenjenih za uporabo v krmi, se ne uporabljajo za prevoz ali hranjenje drugih proizvodov, razen če ti proizvodi izpolnjujejo zahteve iz:

te uredbe ali člena 4(2) Uredbe (ES) št. 852/2004 in

Priloge I k Direktivi 2002/32/ES.

Ločeni so od katere koli druge pošiljke, kadar obstaja tveganje za onesnaženje.

Kadar ta ločitev ni mogoča, se vsebniki učinkovito očistijo, da se odstranijo vse sledi proizvoda, če so bili navedeni vsebniki uporabljeni za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahteve iz:

te uredbe ali člena 4(2) Uredbe (ES) št. 852/2004 in

Priloge I k Direktivi 2002/32/ES.

Živalske maščobe kategorije 3, kot so določene v členu 10 Uredbe (ES) št. 1069/2009, namenjene za uporabo v krmi, se hranijo in prevažajo v skladu z navedeno uredbo.“


(1)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.“

(2)  UL L 54, 26.2.2009, str. 1.

(3)  UL L 300, 14.11.2009, str. 1.“