17.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/30


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 135/2012

z dne 16. februarja 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov zaradi vključitve nekaterih neuvrščenih odpadkov v Prilogo IIIB k Uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1) in zlasti člena 58(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Irska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija in Finska so Komisiji predložile zahtevo za razmislek o vključitvi nekaterih neuvrščenih odpadkov v Prilogo IIIB k Uredbi (ES) št. 1013/2006.

(2)

Komisija je prejela pripombe Bolgarije, Češke, Nemčije, Francije, Madžarske, Nizozemske, Avstrije, Poljske, Finske in Švedske v zvezi s sprejemljivostjo predloženih zahtev, da bi bile obravnavane kot odpadki na zelenem seznamu za vključitev v Prilogo IIIB k Uredbi (ES) št. 1013/2006.

(3)

Ob upoštevanju navedenih pripomb je Komisija svetovala Irski, Nizozemski in Finski, naj sekretariatu Baselske konvencije z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja (2) („Baselska konvencija“) predložijo vloge za nove klasifikacijske številke v Prilogi IX k Baselski konvenciji po postopku Sklepa VIII/15 osme konference pogodbenic Baselske konvencije v zvezi z revizijami postopka za ponovni pregled ali prilagoditev seznamov odpadkov iz prilog VIII in IX k Baselski konvenciji.

(4)

Finska, Nizozemska in Irska so sekretariatu Baselske konvencije predložile vloge za nove klasifikacijske številke v Prilogi IX k Baselski konvenciji 14. januarja 2011, 25. januarja 2011 in 1. februarja 2011. Do sprejetja odločitve o vključitvi neuvrščenih klasifikacijskih številk v ustrezne priloge k Baselski konvenciji ali Sklepu C(2001)107/final Sveta OECD glede revizije Sklepa C(92)39/final o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja („Sklep OECD“) se te klasifikacijske številke lahko začasno dodajo Prilogi IIIB k Uredbi (ES) št. 1013/2006.

(5)

Uredbo (ES) št. 1013/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IIIB k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  UL L 39, 16.2.1993, str. 3.

(3)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.


PRILOGA

„PRILOGA IIIB

DODATNI ODPADKI NA ZELENEM SEZNAMU, KI ČAKAJO NA VKLJUČITEV V USTREZNE PRILOGE K BASELSKI KONVENCIJI ALI SKLEPU OECD, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 58(1)(b)

1.

Ne glede na to, ali so odpadki vključeni v ta seznam ali ne, za njih ne smejo veljati zahteve po splošnih informacijah iz člena 18, če so onesnaženi z drugimi materiali do te mere, da to:

(a)

dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti s seznama v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1), ali

(b)

onemogoči predelavo odpadkov na okolju varen način.

2.

V to prilogo so vključeni naslednji odpadki:

BEU01

odpadki samolepilnega materiala (laminata) za etikete, ki vsebujejo surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji etiket, in niso vključeni v klasifikacijsko številko B3020 Baselske konvencije

BEU02

neločljiva plastična frakcija iz predobdelave rabljenih embalaž za tekočine

BEU03

neločljiva plastično-aluminijasta frakcija iz predobdelave rabljenih embalaž za tekočine

BEU04

sestavljena (kompozitna) embalaža, ki vsebuje pretežno papir in nekaj plastike, ne vsebuje ostankov in ni vključena v klasifikacijsko številko B3020 Baselske konvencije

BEU05

čisti biorazgradljivi odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, vrtov, parkov in pokopališč

3.

Pošiljke odpadkov, navedene v tej prilogi, ne posegajo v določbe Direktive Sveta 2000/29/ES (2), vključno z ukrepi, ki so bili sprejeti v skladu s členom 16(3) Direktive.


(1)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

(2)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.“