27.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/26


DIREKTIVA KOMISIJE 2012/40/EU

z dne 26. novembra 2012

o spremembi Priloge I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Direktivi Komisije 2009/91/ES z dne 31. julija 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev dinatrijevega tetraborata kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (2) je dinatrijev tetraborat opredeljen s tremi številkami CAS za tri različne oblike snovi. Številke CAS temeljijo na poročilu, ki ga je Nizozemska predložila Komisiji 7. julija 2006, 20. februarja 2009 pa ga je potrdil Stalni odbor za biocidne pripravke.

(2)

Nizozemska je obvestila Komisijo, da je številka CAS za pentahidrat v originalnem poročilu napačna in ji je predložila revidirano poročilo, v skladu s katerim je pravilna številka CAS za to obliko 12179-04-3. Revidirano poročilo je Stalni odbor za biocidne popravke potrdil 25. maja 2012.

(3)

Prilogo I k Direktivi 98/8/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 98/8/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2013. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

(2)  UL L 201, 1.8.2009, str. 39.


PRILOGA

V Prilogi I k Direktivi 98/8/ES se tretji stolpec vnosa št. 24 nadomesti z naslednjim:

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

„dinatrijev tetraborat

Št. EC: 215-540-4

Št. CAS (brezvoden): 1330-43-4

Št. CAS (pentahidrat): 12179-04-3

Št. CAS (dekahidrat): 1303-96-4“