8.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/80


SKLEP EVROPSKEGA SVETA

z dne 22. novembra 2012

o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

(2012/758/EU)

EVROPSKI SVET JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 283(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke in zlasti člena 11.2 Protokola,

ob upoštevanju priporočila Sveta Evropske unije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju mnenja Sveta Evropske centralne banke (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandat člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke g. Joséja Manuela GONZÁLEZA-PÁRAMA se je iztekel 31. maja 2012, zato je treba imenovati novega člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke.

(2)

Evropski svet želi imenovati g. Yvesa MERSCHA, ki po njegovem mnenju izpolnjuje vse zahteve iz člena 283(2) Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

G. Yves MERSCH se imenuje za člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke za mandat osmih let od 15. decembra 2012.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. novembra 2012

Za Evropski svet

Predsednik

H. VAN ROMPUY


(1)  UL C 215, 21.7.2012, str. 4.

(2)  Mnenje z dne 25. oktobra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 218, 24.7.2012, str. 3.