28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/18


SKLEP SVETA

z dne 20. novembra 2012

o stališču, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije v okviru mednarodne študijske skupine za juto glede pogajanj o novem mandatu po letu 2014

(2012/730/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(3) in (4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Sveta 2002/312/ES (1) je bil Sporazum o uvedbi projektne naloge mednarodne študijske skupine za juto 2001 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) sprejet v imenu Evropske skupnosti.

(2)

Sedanji mandat se izteče 30. aprila 2014 in vprašanje začetka pogajanj o obnovitvi tega mandata bo obravnavano na 15. seji sveta mednarodne študijske skupine za juto decembra 2012.

(3)

Podaljšanje Sporazuma ni v interesu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se ga sprejme v imenu Evropske unije, ki jo zastopa Komisija, v okviru mednarodne študijske skupine za juto je, da glasuje proti začetku pogajanj o podaljšanju mandata po letu 2014.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 112, 27.4.2002, str. 34.