27.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/47


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 25. oktobra 2012

o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov proti aviarni influenci na Nizozemskem leta 2011

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7440)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2012/667/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 4 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 75 finančne uredbe in členom 90(1) izvedbenih pravil institucija ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo izdatka iz proračuna Unije sprejme sklep o financiranju, ki določa bistvene elemente ukrepa, ki zahteva izdatke.

(2)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Unija bi morala finančno prispevati k upravičenim izdatkom držav članic, da pomaga pri izkoreninjenju aviarne influence v najkrajšem možnem času. Prva in druga alinea člena 4(3) navedene odločbe določata pravila o deležu, ki se uporablja za stroške držav članic.

(3)

Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (2) določa pravila o upravičenih izdatkih za finančno pomoč Uniji.

(4)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/132/EU z dne 15. februarja 2012 o finančnem prispevku Unije za nujne ukrepe za boj proti aviarni influenci v Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem leta 2011 (3) je bil odobren finančni prispevek Unije za nujne ukrepe, sprejete v boju proti aviarni influenci na Nizozemskem leta 2011. Nizozemska je 13. aprila 2012 predložila uradni zahtevek za povračilo iz členov 7(1) in 7(2) Uredbe (ES) št. 349/2005.

(5)

Plačilo finančnega prispevka Unije se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in so pristojni organi sporočili vse potrebne informacije v predpisanih rokih.

(6)

Nizozemska je v skladu s členom 3(4) Odločbe 2009/470/ES brez odlašanja obvestila Komisijo in druge države članice o ukrepih, ki se izvajajo v skladu z zakonodajo Unije na področju prijavljanja in izkoreninjenja živalskih bolezni ter o rezultatih ukrepov. Zahtevek za povračilo škode je v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 349/2005 vključeval finančno poročilo, dokazilne listine, epidemiološko poročilo o vsakem kmetijskem gospodarstvu, kjer je prišlo do zakola ali uničenja živali, in rezultate zadevnih revizij.

(7)

Pripombe Komisije, metoda izračuna upravičenih odhodkov in končne ugotovitve so bili Nizozemski sporočeni 25. aprila 2012 in 4. junija 2012. Nizozemska je svoje soglašanje sporočila po elektronski pošti 11. junija 2012.

(8)

Zato je zdaj mogoče določiti skupni znesek finančnega prispevka Unije za upravičene izdatke, nastale zaradi izkoreninjenja aviarne influence na Nizozemskem leta 2011.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Finančni prispevek Unije za izdatke pri izkoreninjenju aviarne influence na Nizozemskem za leto 2011 se določi v višini 429 425,74 EUR.

Člen 2

Ta sklep je sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe in je naslovljen na Kraljevino Nizozemsko.

V Bruslju, 25. oktobra 2012

Za Komisijo

Maroš ŠEFČOVIČ

Podpredsednik


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 59, 1.3.2012, str. 34.