17.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/1


SKLEP SVETA 2012/642/SZVP

z dne 15. oktobra 2012

o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je prvič sprejel omejevalne ukrepe proti Belorusiji s Skupnim stališčem 2004/661/SZVP (1). Za tem je še naprej izražal globoko zaskrbljenost zaradi nenehnega nespoštovanja človekovih pravic, demokracije in pravne države v Belorusiji in dejstva, da politični zaporniki niso bili izpuščeni ali rehabilitirani, ter je zato svoje ukrepe obnovil in podaljšal.

(2)

Svet je 25. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (2).

(3)

Določene zadeve so privedle do sprejetja omejevalnih ukrepov proti osebam, ki naj bi imele po Pourgouridesovem poročilu ključno vlogo pri nejasnem izginotju štirih znanih oseb v Belorusiji v letih 1999 in 2000 in pri naknadnem prikrivanju tega, ali proti osebam, ki v zvezi s temi izginotji niso začele neodvisne preiskave ali pregona.

(4)

Ukrepi so bili uvedeni tudi proti osebam, odgovornim za potvorjene volitve in referendum v Belorusiji 17. oktobra 2004, za kršitve mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah v Belorusiji 19. marca 2006 in 19. decembra 2010 ter proti tistim, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic in zatiranje mirnih demonstracij po teh volitvah in referendumu in volitvah.

(5)

Posebno odgovornost nosijo uradniki, ki so bili neposredno vpleteni v potvarjanje predsedniških volitev in referenduma; tisti, ki so bili odgovorni za pripravo in širjenje potvorjenih informacij prek medijev, ki so pod nadzorom države; tisti, ki so odgovorni za prekomerno in neizzvano uporabo sile proti neoboroženim in mirnim protestnikom; tisti, ki so odgovorni za izvajanje stalnih in politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti večjim skupinam predstavnikov civilne družbe, demokratične opozicije, nevladnih organizacij in svobodnih medijev v Belorusiji, ter tisti, ki so odgovorni za načrtno in usklajeno kršenje mednarodnih standardov za človekove pravice ter zakonodaje Republike Belorusije na področju vodenja pravosodja in izvajanja sredstev prisile in ustrahovanja proti pravnim zastopnikom pridržanih oseb ali proti drugim posameznikom.

(6)

Glede na resnost razmer bi bilo treba ukrepe uvesti tudi proti osebam na vodilnih položajih v Belorusiji ter osebam in subjektom, ki izkoriščajo ali podpirajo režim Lukašenka, zlasti proti osebam in subjektom, ki režimu zagotavljajo finančno ali materialno podporo.

(7)

Da bi bili ti ukrepi lahko učinkoviti, bi se morali uporabljati tudi za subjekte, ki so v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic ali zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ali katerih dejavnosti na kakršen koli način resno ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Belorusiji, ter za subjekte, ki so v lasti ali pod nadzorom oseb in subjektov, ki izkoriščajo ali podpirajo režim Lukašenka.

(8)

Glede na to, da je bilo zlasti na podlagi predhodnih ugotovitev misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev v Belorusiji ugotovljeno, da nedavne volitve 23. septembra 2012 prav tako niso potekale v skladu z mednarodnimi standardi in da se razmere glede demakracije, človekovih pravic in pravne države niso izboljšale, Svet ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi razmer v tej državi.

(9)

Na podlagi pregleda Sklepa 2010/639/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 31. oktobra 2013.

(10)

Zaradi jasnosti bi bilo treba ukrepe, uvedene s Sklepom 2010/639/SZVP, združiti v en sam pravni instrument –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prodaja, dobava, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto, ter opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, v Belorusijo s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo, se prepove ne glede na to, ali ima navedeno izvor na njihovih ozemljih ali ne.

2.   Prepovedano je:

(a)

zagotavljati, neposredno ali posredno, tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve, povezane s predmeti iz odstavka 1 ali povezane z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo takih predmetov, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v ali za uporabo v Belorusiji;

(b)

zagotavljati, neposredno ali posredno, financiranje ali finančno pomoč v zvezi s predmeti iz odstavka 1, med drugim še posebej subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takih predmetov ali za zagotavljanje sorodne tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kakršnim koli fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v ali za uporabo v Belorusiji;

(c)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) ali (b).

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nesmrtonosne vojaške opreme ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, namenjene zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo ali za programe Združenih narodov (ZN) in Unije za vzpostavljanje institucij ali za operacije EU in ZN za krizno upravljanje;

(b)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja Unije in njenih držav članic v Belorusiji;

(c)

zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških in drugih storitev v zvezi s to opremo ali takšnimi programi in operacijami;

(d)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s to opremo ali takšnimi programi in operacijami,

pod pogojem, da je takšen izvoz in takšno pomoč vnaprej odobril ustrezni pristojni organ.

2.   Člen 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Belorusijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi preprečijo, da bi na njihovo ozemlje vstopale ali prek njega potovale osebe:

(a)

ki so odgovorne za hude kršitve človekovih pravic ali zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ali katerih dejavnosti na kakršen koli drug način resno ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Belorusiji, ali katere koli osebe, ki so z njimi povezane;

(b)

ki izkoriščajo ali podpirajo režim Lukašenka,

in so navedene v Prilogi.

2.   Odstavek 1 države članice ne zavezuje, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 ne vpliva na primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali pa je pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah

ali

(d)

v skladu z Lateransko pogodbo, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.   Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.

6.   Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje upravičeno zaradi nujne humanitarne potrebe ali zaradi udeležbe na medvladnih sestankih, vključno s tistimi, ki jih spodbuja ali gosti Unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, kadar se odvija politični dialog za neposredno spodbujanje demokracije, človekovih pravic in pravne države v Belorusiji.

7.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 6, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

8.   V primerih, ko posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 6 in 7 dovoli vstop na svoje ozemlje ali potovanje prek njega kateri koli osebi, navedeni v Prilogi, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebo, na katero se nanaša.

Člen 4

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti oziroma jih posedujejo ali nadzirajo:

(a)

osebe, subjekti ali organi, ki so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic ali zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije ali katerih dejavnosti na kakršen koli način resno ogrožajo demokracijo ali pravno državo v Belorusiji, ali katere koli fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so z njimi povezani, pa tudi pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki izkoriščajo ali podpirajo režim Lukašenka, in pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom,

in so navedene v Prilogi, se zamrznejo.

2.   Takim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi ne smejo biti dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri, ne posredno ne neposredno.

Člen 5

1.   Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali zagotovitev nekaterih sredstev ali gospodarskih virov, po tem, ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne potrebe katere koli osebe, navedene v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb,

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov

(d)

potrebni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno odobritev, uradno obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritivijo, ali

(e)

nakazani na račun ali z računa diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije, ki uživa imunitete v skladu z mednarodnim pravom, v kolikor so taka plačila namenjena uporabi v uradne namene diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o kakršnem koli dovoljenju, izdanem na podlagi tega člena.

2.   Člen 4(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b)

zapadla plačila na podlagi pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo določbe Skupnega stališča 2006/276/SZVP, Sklepa Sveta 2010/639/SZVP ali tega sklepa,

in pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja člen 4(1) tega sklepa.

3.   Člen 4(1) fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama ne preprečuje, da bi plačal zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo take fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na seznam, pod pogojem, da se je zadevna država članica prepričala, da plačila neposredno ali posredno ne bo prejela fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 4(1).

Člen 6

1.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter ob upoštevanju političnih razmer v Belorusiji po potrebi spremeni sezname iz Priloge.

2.   Svet o svojem sklepu, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam obvesti zadevno osebo, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s tem pa taki osebi da možnost, da predloži pripombe.

3.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo.

Člen 7

Da bi bili navedeni ukrepi čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 8

Ta sklep se uporablja do 31. oktobra 2013. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga lahko po potrebi podaljša ali spremeni.

Člen 9

Ta sklep začne veljati 1. novembra 2012.

V Luxembourgu, 15. oktobra 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 201, 28.9.2004, str. 67.

(2)  UL L 280, 26.10.2010, str. 18.


PRILOGA

OSEBE IN SUBJEKTI IZ ČLENOV 3(1) IN 4(1)

A.   Osebe iz členov 3(1) in 4(1)

 

Priimek in ime

(angleško prečrkovanje beloruskega in

ruskega zapisa)

Priimek in ime

(belorusko črkovanje)

Priimek in ime

(rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Datum rojstva: 24.9.1956, Voronovo, regija Grodna

Rektor beloruske državne univerze. Odgovoren je bil za izključitev več študentov iz univerze, ker so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010 in drugih mirnih demonstracij leta 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Datum rojstva: 27.8.1948 ali 1949

Odgovorna je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe. Sodnica na okrožnem sodišču Pukhoviči. Nezakonito je zavrnila predlog sodišču, da se Nataliji Ilinič omogoči vrnitev na njeno delovno mesto učiteljice na srednji šoli v mestu Talkov.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДР-AЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Sodnik na vrhovnem gospodarskem sodišču. Ohranil je prepoved neodvisne radijske postaje "Autoradio", ki je oddajala predvolilni program Andreja Sanikova, enega od opozicijskih kandidatov.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

 

Major, vodja operativne enote kazenske kolonije IK-17 v Šklovu. Nad političnimi zaporniki je izvajal pritisk, tako da jim je odrekal pravice do dopisovanja in stikov, izdajal je ukaze, s katerimi je zanje poostril kazenski režim, in ukaze za izvajanje osebnih preiskav, ter skušal z grožnjami izsiliti priznanja. Neposredno je odgovoren za kršitve človekovih pravic političnih zapornikov in opozicijskih aktivistov, saj je zoper njih uporabil prekomerno silo. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Rektorica mednarodnega humanitarno-ekonomskega inštituta. Odgovorna je za izključitev študentov, ki so sodelovali v protestih po volitvah decembra 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Sodnica sodišča okrožja Pervomajski v mestu Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktiviste civilne družbe Pavla Šalamitskega, Mihajla Pjatrenka, Jauhena Batura in Taciana Gribuskaja obsodila na 10-dnevni zapor, Tornika Beridzeja pa na 11-dnevni zapor. Način, kako je vodila sojenje, je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Datum rojstva: 1960

ID 4020160A013PB7

Prva namestnica ministra za informiranje. Od leta 2033 dalje ima pomembno vlogo pri širjenju državne propagande, ki spodbuja, podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo ter zatira svobodo medijev. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Datum in kraj rojstva: 1959, Mogilev

Regionalni državni tožilec v Minsku. Odgovoren je za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ,

Аляксей Apлaў Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ,

Алексей Opлов Александр Владимирович

 

Polkovnik, vodja zapora KGB v Minsku. Osebno je odgovoren za kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje z osebami, ki so bile pridržane v tednih in mesecih po zadušitvi protestnih demonstracij po volitvah v Minsku 19. decembra 2010, ali njihovo kaznovanje. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович

(Атабеков Кхазалбек Баxтибекович)

 

Polkovnik, poveljnik posebne brigade policijskih sil v predmestju Minska Uručje. Enoti je poveljeval ob zadušitvi protestnih demonstracij po volitvah v Minsku 19. decembra 2010, pri čemer je bila uporabljena prekomerna sila. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Datum rojstva: 30.8.1967

Številka potnega lista: SP0013023

Namestnica ministra za pravosodje, odgovorna za pravno podporo institucijam, ki oblikujejo zakonodajne in regulativne akte. Njene naloge vključujejo nadzor priprave zakonodaje.

Odgovorna je bila za naloge in delovanje ministrstva za pravosodje in sodstva Belorusije, ki sta glavna instrumenta za represijo prebivalstva, in sicer z oblikovanjem zakonov, ki zatirajo civilno družbo in demokratično opozicijo.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot nekdanji namestnik vodje KGB, pristojen za uslužbence in razporejanje njihovih nalog, je bil odgovoren za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo. Maja 2012 je bil prerazporejen v rezervne enote.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Sodnik sodišča okrožja Zavadskoi mesta Minsk.

Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktiviste civilne družbe Igarja Paškoviča, Dimitrija Pašika, Antona Davidženka, Artsema Ljaudanskega in Artsema Kuzmina obsodil na 10-dnevni zapor. Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Naslov: Department of law of administration of Pervomaysky district

Chornogo K. 5, office 417

Tel.: +375 17 2800264

Sodnik na okrožnem sodišču Pervomajski v Minsku. 24. novembra 2011 je obsodil Aleša Bjaljatskega, enega osrednjih zagovornikov človekovih pravic, vodjo beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" in podpredsednika Mednarodne zveze za človekove pravice (FIDH). Potek sojenja je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Sodnik sodišča okrožja Partizanski mesta Minsk. Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodil aktivista civilne družbe Sergeja Pjakarčika in Sergeja Navitskega na 13 dni zapora, Jaugena Kandrautsuja pa na 11 dni zapora. Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Državni tožilec na okrožnem sodišču Oktiabrski (Kastričnitski) v Minsku. Zadolžen je bil za kazensko zadevo Pavla Vinogradova, Dmitrija Drozda, Aleša Kirkeviča in Vladimirja Homičenka. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temeljila je na nepravilni klasifikaciji dogodkov, ki so se zgodili 19. decembra 2010, ter ni bila podprta z dokazi ali izjavami prič.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Polkovnik, načelnik policije v Minsku. Od imenovanja na mesto načelnika policije v Minsku 21. oktobra 2011 je bil kot poveljnik odgovoren za represijo nad približno ducatom miroljubnih protestnikov v Minsku, ki so bili pozneje obsojeni kršenja zakona o množičnih dogodkih. Več let je poveljeval policijskim organom, ki so ukrepali na uličnih protestih opozicije.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Sodnik na okrožnem sodišču Partizanski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 23.6.2011, Belush Zmitser, 20 dnevnic (700 000 BLR); b) 20.12.2010, Zhawnyak Ihar, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Nyestser Aleh, 10 dni zapora; d) 20.12.2010, Trybushewski Kiryl, 10 dni zapora; e) 20.12.2010, Murashkevich Vyachaslaw, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni in visoke globe, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Rektor državne univerze za informatiko in radioelektroniko v Minsku, odgovoren za izključitev študentov, ki so sodelovali v protestih po volitvah decembra 2010.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Kraj rojstva: Kazahstan Datum rojstva: 26.11.1962

Direktor, informacijski in analitični center predsedniške administracije. Je eden glavnih virov državne propagande, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Vodja regionalnega volilnega odbora regije Mohilev. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010 v regiji Mohilev.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiра вiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Datum rojstva: 1964

Prvi namestnik ministra za pravosodje, pristojen za sodne službe, civilni status in notarske službe. Odgovoren je tudi za nadzor nad odvetniško zbornico. Imel je pomembno vlogo pri skoraj sistematičnem odvzemanju licence odvetnikom, ki so zastopali politične zapornike.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Datum rojstva: 28.5.1953

Kraj rojstva: Minsk

Naslov: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Št. potnega lista: MP0469554

Državni tožilec.

Leta 2006 je obravnaval primer nekdanjega predsedniškega kandidata Aleksandra Kazulina, ki je bil obtožen, da je marca 2006 organiziral proteste proti potvorjenim volitvam. Obtožba, ki jo je predstavil, je bila politično motivirana in je pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Aprila 2012 je prav tako soglašal z uvedbo dvoletnega preventivnega policijskega nadzora nad uglednim političnim aktivistom Pavlom Vinogradovom.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Namestnica predsednika in nekdanja sodnica na okrožnem sodišču Zavodskoj v Minsku. Vodila je primer vidnih predstavnikov civilne družbe Irine Kalip, Sergeja Martseleva, Pavla Severinetsa. Z načinom, na katerega je vodila sojenje, je očitno kršilazakon o kazenskem postopku. Dovolila je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Namestnica predsednika okrožnega sodišča Kastričnitski v Minsku in nekdanja sodnica na okrožnem sodišču Oktiabrski (Kastričnitski) v Minsku. Vodila je kazensko zadevo Pavla Vinogradova, Dmitrija Drozda, Aleša Kirkeviča, Andreja Protasenie in Vladimirja Homičenka. Z načinom, na katerega je vodila sojenje, je očitno kršila zakon o kazenskem postopku. Dovolila je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Član centralne volilne komisije. Kot član centralne volilne komisije je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Datum in kraj rojstva: 1953, Mogilev

Št. osebne izkaznice: 4110653A014PB7

Aktivno je spodkopavala demokracijo v Belorusiji. Kot nekdanja članica centralne volilne komisije je bila odgovorna za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Vodja KGB okrožja Brest. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo v regiji Brest.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Sodnik na osrednjem okrožnem sodišču v Minsku. 26. oktobra je izrekel sodbo, s kateri je bil aktivist civilne družbe Sergej Kazaku obsojen na 10-dnevno zaporno kazen. Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Datum rojstva: 17.10.1937

Kraj rojstva: Minsk

Št. osebne izkaznice: 3171037A004PB4

Vodja prorežimske zveze pisateljev in predsednik Republiškega ljudskega sveta za moralo (ki sodeluje v cenzurnih dejavnostih režima) in nekdanji predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma. Je vnet podpornik predsednika Lukašenka ter ključna oseba režimske propagande in cenzure.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Sodnica v okrožju Frunzenski v Minsku, ki je vodila zadevo protestnikov Aleksandra Otroščenkova (obsojen na štiri leta stroge zaporne kazni), Aleksandra Molčanova (3 leta) in Dmitrija Novika (3,5 leta zaporne kazni). Odgovorna je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Sodnica na sodišču okrožja Moskva mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktivista civilne družbe Andreja Elizeva na 10 dni zapora, Hano Jakavenko na 11 dni zapora in Henadza Čebataroviča na 12 dni zapora. Način, kako je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Polkovnik, vodja protiteroristične enote KGB "Alfa". Osebno je sodeloval pri nečloveškem in ponižujočem ravnanju z opozicijskimi aktivisti v zaporu KGB v Minsku po zadušitvi protestnih demonstracij po volitvah v Minsku 19. decembra 2010. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

 

Rektor državne univerze v Brestu. Odgovoren je za izključitev študentov, ki so sodelovali v protestih po volitvah decembra 2010.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Nekdanja sodnica na okrožnem sodišču Partizanski v Minsku.

Vodila je sojenje nekdanjemu predsedniškemu kandidatu Andreju Sanikovu ter aktivistom civilne družbe Iliju Vasileviču, Fedorju Mirzojanovu, Olegu Gnedčiku in Vladimirju Jeriomenoku. Z načinom, na katerega je vodila sojenje, je očitno kršila zakon o kazenskem postopku. Dovolila je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

36.

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Državni tožilec v zadevi proti nekdanjima predsedniškima kandidatoma Nikolaju Statkeviču in Dmitriju Usu ter proti političnim in civilnodružbenim aktivistom Andreju Pozniaku, Aleksandru Klaskovskemu, Aleksandru Kvetkeviču, Artiomu Gribkovu in Dmitriju Bulanovu. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temeljila je na nepravilni klasifikaciji dogodkov, ki so se zgodili 19. decembra 2010, ter ni bila podprta z dokazi ali izjavami prič.

Kot državni tožilec je predlagal, da se zavrne pritožba Aleša Bjaljatskega zoper kazen, ki mu jo je naložilo okrožno sodišče Pervomajski v Minsku, čeprav je sojenje v tem primeru pomenilo očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Kraj rojstva: Soboli, okrožje Bierezovskij, Brestska oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Datum rojstva: 28.3.1963

Št. potnega lista: SP 0008543 (trenutna veljavnost vprašljiva)

Finančno pomaga Lukašenkovemu režimu prek svojega holdinga LLC Triple, ki deluje v številnih sektorjih beloruskega gospodarstva, vključno z dejavnostmi na podlagi javnih naročil in koncesij s strani režima. Funkcije v športu, ki jih ima, med drugim kot predsednik nogometnega kluba Dinamo Minsk in predsednik beloruske rokoborske zveze, potrjujejo njegovo povezanost z režimom.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Datum rojstva: 29.9.1955, Senno, regija Vitebsk

Predsednik državne radio-televizije. Sebe opisuje kot avtoritativnega demokrata, odgovoren bil za širjenje državne propagande na TV, ki je podprla in opravičila represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo po volitvah decembra 2010. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Vojaški tožilec. Odgovoren je za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Zavodskoj v Minsku. V letu 2010 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 20.12.2010, Hulyak Vital, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Vaskabovich Lyudmila, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Urywski Alyaksandr, 10 dni zapora; d) 20.12.2010, Stashulyonak Veranika, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); e) 20.12.2010, Say Syarhey, 10 dni zapora; f) 20.12.2010, Maksimenka Hastassya, 10 dni zapora; g) 20.12.2010, Nikitarovich Yuliya, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Državni tožilec za prometne zadeve Republike Belorusije. Odgovoren je za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Okrožni državni tožilec v Vitebsku. Odgovoren za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Datum rojstva: 20.9.1954

Št. osebne izkaznice: 3200954E045PB4

Vodja regionalnega carinskega odbora v okrožju Grodno, nekdanji prvi namestnik predsednika KGB (2005–2007) in nekdanji namestnik vodje državnega carinskega odbora.

Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo, zlasti v letih 2006 in 2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Datum rojstva: 10. 1964

Št. osebne izkaznice: 3271064M000PB3

Kot namestnik vodje KGB je soodgovoren za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандр-авiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Sodnik sodišča centralnega okrožja v Minsku. Neposredno je sodeloval v sodnih postopkih proti mirnim protestnikom, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodil aktiviste civilne družbe, in sicer Sergeja Martinauja na 10 dni zapora, Dimitrija Čiarnjaka na 11 dni zapora, Eugena Vaskoviča pa na 12 dni zapora. Junija, julija in oktobra 2011 je na 10- in 11-dnevni zapor obsodil več drugih aktivistov. Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Datum rojstva: 27.8.1962

Namestnik vodje akademije ministrstva za notranje zadeve. Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot nekdanji poveljnik milice (do junija 2011) mesta Minsk je poveljeval milici iz Minska, ki je 19. decembra 2010 surovo zatrla demonstracije.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Namestnik urednika glavnega propagandnega časopisa "Sovietskaia Belarus", ki ga nadzoruje predsednikova administracija. Odgovoren je za širjenje državne propagande v tiskanih medijih, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ki sta sistematično prikazani kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene in lažne informacije, zlasti po predsedniških volitvah leta 2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Odgovoren za pripravo in širjenje potvorjenih informacij prek medijev, ki so pod državnim nadzorom. Nekdanji prvi namestnik direktorja, informacijski in analitični center predsednikove administracije.

Vir in glasnik državne propagande, ki spodbuja, podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Datum rojstva: 19.1.1953

Kraj rojstva: Behoml, okrožje Dokšitski, regija Vitebsk

Namestnik ministra za notranje zadeve. Poveljnik notranjih enot in poslanec v spodnjem domu parlamenta.

Kot poveljnik notranjih enot je bil odgovoren za nasilno zatrtje demonstracij 19. decembra 2012 v Minsku, kjer so se njegove enote prve dejavno vključile.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Datum rojstva: 1952 Borisov

Ko je bil minister za pravosodje, so njegove službe pripravile zakone, ki so represivni do civilne družbe in demokratične opozicije. Nevladnim organizacijam in političnim strankam je onemogočil ali odvzel registracijo in ni ukrepal proti protipravnim dejanjem varnostnih služb zoper prebivalstvo.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Sodnik na okrožnem sodišču Pervomajski v Minsku. V letu 2010 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 20.12.2010, Hubskaya Iryna, 10 dni zapora; b) 20.12.2010, Kaptsiuh Dzmitry, 10 dni zapora; c) 20.12.2010, Mikheyenka Yahor, 12 dni zapora; d) 20.12.2010, Burbo Andrey, 10 dni zapora; e) 20.12.2010, Pushnarova Hanna, 10 dni zapora; f) 20.12.2010, Shepuraw Mikita, 15 dni zapora; g) 20.12.2010, Zadzyarkowski Andrey, 10 dni zapora; h) 20.12.2010, Yaromyenkaw Yawhen, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Namestnik vodje Inštituta za nacionalno varnost (šola KGB) in nekdanji vodja KGB okrožja Vitebsk.

Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in politično opozicijo v regiji Vitebsk.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(Герасiмовi-ч Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Tožilka, ki je zastopala primer proti Bjaljatskemu na mestnem sodišču v Minsku, potem ko je Bjaljatski predložil vlogo na sodišču v zvezi s svojim pridržanjem. Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Sodnik na okrožnem sodišču Oktiabrski v Minsku. V letu 2010 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 20.12.2010, Sidarevich Katsyaryna, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Lyskavets Paval, 15 dni zapora; c) 20.12.2010, Sachylka Syarhey, 15 dni zapora; d) 20.12.2010, Krawtsow Dzianis, 10 dni zapora; e) 20.12.2010, Vyarbitski Uladzimir, 15 dni zapora; f) 20.12.2010, Newdakh Maksim, 15 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni in visoke globe, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Datum rojstva: 1977

Odgovorni urednik mesečnika "Belorusskaia Dumka", ki ga nadzoruje predsednikova administracija.

Je eden od najglasnejših in najvplivnejših članov državnega propagandnega ustroja v tiskanih medijih. Podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ki sta sistematično prikazani kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije, zlasti po predsedniških volitvah leta 2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Leninski v Minsku. Obravnavala je zadevo proti nekdanjima predsedniškima kandidatoma Nikolaju Statkeviču in Dmitriju Usu ter proti političnim in civilnodružbenim aktivistom Andreju Pozniaku, Aleksandru Klaskovskemu, Aleksandru Kvetkeviču, Artiomu Gribkovu in Dmitriju Bulanovu. Z načinom, na katerega je vodila sojenje, je očitno kršila zakon o kazenskem postopku. Dovolila je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Dejavno sodeluje pri represiji civilne družbe v Belorusiji. Kot nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve in vodje predkazenskega postopka je bil odgovoren za nasilno zatrtje protestov in kršitve človekovih pravic v preiskovalnih postopkih v zvezi z volitvami decembra 2010. Februarja 2012 se je pridružil rezervnim silam.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Sodnica na sodišču okrožja Oktiabrski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktivistki civilne družbe Aleksandrino Alibovič in Olgo Kaštalian na 10 dni zapora ter Alekseja Varončanko in Erika Arlova na 12 dni zapora. Način, kako je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Datum rojstva: 23.9.1946

Član zgornjega doma parlamenta, imenoval ga je predsednik Lukašenko; je tudi odgovorni urednik glavnega propagandnega časopisa "Sovietskaia Belarus", ki ga nadzoruje predsednikova administracija.

Je eden od najglasnejših in najvplivnejših članov državnega propagandnega ustroja v tiskanih medijih. Podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ki sta sistematično prikazani kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije. Temu se je še posebej posvetil po zatrtju mirnih demonstracij 19. decembra 2010 in poznejših protestov.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Datum in kraj rojstva: 22.4.1976, Borisov

Pomočnik predsednika, vodja oddelka za ideologijo predsedniške administracije.

Glavni tvorec režimske ideologije in državne propagande, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Datum rojstva: 29.1.1953

Kraj rojstva: Slutsk (regija Minsk)

Predsednica beloruske centralne volilne komisije. Od leta 1996 je ena glavnih oseb, ki je sodelovala pri ponarejanju potvorjenih volitev in referendumov, zlasti v letih 2004, 2006, 2008 in 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Vodja odbora KGB za državno komuniciranje. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Datum rojstva: 26.11.1961

Kraj rojstva: Buhani, okrožje Vitebsk

Naslov: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Št. potnega lista: MP0515811

Namestnik predsednika osrednjega okrožnega sodišča v Minsku. Nekdanji sodnik na osrednjem okrožnem sodišču v Minsku. 6. avgusta 2006 je aktiviste civilne družbe iz civilne iniciative "Partnerstvo" obsodil na zaporno kazen zaradi spremljanja predsedniških volitev leta 2006. Nikolaj Astrejko je bil obsojen na dve leti, Timofej Drančuk na eno leto, Aleksander Šalajko in Enira Bronitskaja pa na 6 mesecev zapora.

Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Leto rojstva: 1968

Vodja regionalne policije v Vitebsku. Nekdanji namestnik vodje policije v Minsku in vodja protiizgredne operativne skupine v Minsku. Poveljeval je enotam, ki so 19. decembra 2010 zatrle miroljubne demonstracije, pri čemer je osebno sodeloval pri nasilju ter zato februarja 2011 od predsednika Lukašenka prejel nagrado in pisno priznanje. Tudi v letu 2011 je poveljeval enotam, ki so zatrle več drugih protestov političnih aktivistov in miroljubnih državljanov v Minsku.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА, Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА, Людмила

 

Tožilka na mestnem sodišču v Minsku, ki je bila leta 2011 odgovorna za zavrnitev pritožb zoper obsodbo Dimitrija Daškeviča in Eduarda Lobova, aktivistov "Mlade fronte". To sojenje je pomenilo očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Datum rojstva: 30.10.1964

Kraj rojstva: Ukrajina

Št. osebne izkaznice: 3301064A004PB5

Namestnik predsednika centralne volilne komisije. Kot član centralne volilne komisije je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Namestnik vodje dobavne službe direktorata za ideologijo in kadre na oddelku za notranje zadeve občine Minsk. Februarja 2011 je prejel nagrado in pisno priznanje predsednika Lukašenka za dejavno udeležbo in izvajanje ukazov med zatrtjem demonstracij 19. decembra 2010.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Pomočnik/svetovalec ministra za pravosodje. Kot pomočnik ministra za pravosodje je bil odgovoren za naloge in delovanje ministrstva za pravosodje in sodstva Belorusije z oblikovanjem zakonov, ki so represivni do civilne družbe in demokratične opozicije, nadzorom dela sodnikov in tožilcev, onemogočanjem ali odvzemom registracije nevladnih organizacij in političnih strank, ukrepanjem proti odvetnikom, ki branijo politične zapornike, ter namernim ignoriranjem nezakonitih dejanj, ki jih varnostne službe izvajajo proti prebivalstvu.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН Раман

КАДИН Роман

 

Poveljujoči častnik za orožje in tehnično dobavo službe za motorizirane patrulje.

Februarja 2011 je prejel nagrado in pisno priznanje predsednika Lukašenka za dejavno udeležbo in izvajanje ukazov med zatrtjem demonstracij 19. decembra 2010.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Vodja KGB regije in mesta Minsk in nekdanji namestnik vodje KGB za Minsk. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Minsku.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Datum rojstva: 21.3.1958

Št. osebne izkaznice: 3210358C033PB6

Član centralne volilne komisije in predsednik regionalnega volilnega odbora regije Brest. Kot član centralne volilne komisije je bil odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov na predsedniških volitvah v letih 2006 in 2010 v regiji Brest.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Sodnica na mestnem sodišču v Minsku. Kot sodnica porotnica je zavrnila pritožbe na obsodbe nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Sanikova ter političnih in civilnodružbenih aktivistov Irine Kalip, Sergeja Martseleva, Pavla Severinetsa, Aleksandra Otroščenkova, Dmitrija Novika, Aleksandra Molčanova, Ilije Vasileviča, Fiodora Mirzajanova, Olega Gnedčika, Vladimirja Jeriomenoka, Dmitrija Doronina, Sergeja Kazakova, Vladimirja Lobana, Vitalija Matsukeviča, Evgenija Sekreta in Olega Fedorkeviča. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku. Kot glavni sodnik je zavrnil pritožbe zoper obsodbe političnih in civilnodružbenih aktivistov Dimitrija Daškeviča, Eduarda Lobova, Aleksandra Otroščenkova, Dmitrija Novika in Aleksandra Molčanova. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Datum rojstva: 3.1.1954

Kraj rojstva: Akulintsi, okrožje Mogilev

Št. osebne izkaznice: 3030154A124PB9

Tesno je povezan s predsednikom Lukašenkom, s katerim je tesno sodeloval v 80. letih, predvsem pa v 90. letih prejšnjega stoletja. Nekdanji predsednik spodnjega doma parlamenta, kamor ga je imenoval predsednik. Bil je eden glavnih akterjev na potvorjenih predsedniških volitvah leta 2006.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Frunzenski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 30.6.2011, Tsyareshchanka Uladzimir, 25 dnevnic (875 000 BLR); b) 30.6.2011, Sytsko Stefan, 10 dni zapora; c) 30.6.2011, Arapinovich Alyaksandr, 25 dnevnic (875 000 BLR); d) 30.6.2011, Yukhnowski Dzyanis, 25 dnevnic (875 000 BLR); e) 30.6.2011, Sarachuk Yulian, 25 dnevnic (875 000 BLR); f) 23.6.2011, Shewtsow Syarhey, 8 dnevnic (280 000 BLR); g) 20.12.2010, Vashkevich Alyaksandr, 10 dnizapora; h) 20.12.2010, Myadzvedz Lyeanid, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Datum rojstva: 28.4.1964

Kraj rojstva: Novokuznetsk, Rusija

Vodja regionalnega volilnega odbora mesta Minsk, nekdanji član spodnjega doma parlamenta, trenutno namestnik župana Minska. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil neposredno odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov na predsedniških volitvah, zlasti leta 2006 v mestu Minsk.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Datum rojstva: 15.1.1941

Kraj rojstva: Usoki, okrožje Mogilev

Predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma. Pomembna osebnost v Lukašenkovem režimu.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Članica centralne volilne komisije. Kot članica centralne volilne komisije je bila odgovorna za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Direktor zapora v Gorkiju. Odgovoren je bil za nehumano ravnanje s priporniki, zlasti za pregon in mučenje civilnodružbenega aktivista Dmitrija Daškeviča, ki je bil zaprt v zvezi z volitvami 19. decembra 2010, ter za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Sodnik sodišča okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je na 12-dnevni zapor obsodil aktivista civilne družbe Sergeja Arluja in Dimitrija Kresika, na 10-dnevni zapor pa Valerija Njadzvitskaja, Valjancina Busko in Hanno Dainjak.

27. decembra 2010 je pomočnika vodje "Mlade fronte" obsodil na 10-dnevni zapor, ker se je udeležil demonstracij 19. decembra 2010.

4. in 7. julija 2011, 8. novembra 2011 in 20. decembra 2011 je obsodil več drugih aktivistov (Viktorija Bandarenka na 10-dnevni zapor, Andreja Zakareuskega na 5-dnevni zapor, Mihajla Muskija na 7-dnevni zapor, Ramana Gričeviča na 7-dnevni zapor).

Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэй у

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Državni tožilec v zadevi proti nekdanjima predsedniškima kandidatoma Vladimirju Nekljaevu in Vitaliju Rimaševskemu, članom ekipe Nekljaeve kampanje Andreju Dmitrievu, Aleksandru Feduti in Sergeju Vozniaku ter namestnici predsednika "Mlade fronte" Anastasii Položanka. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temeljila je na nepravilni klasifikaciji dogodkov, ki so se zgodili 19. decembra 2010, ter ni bila podprta z dokazi ali izjavami prič.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Datum rojstva: 1964, Brest

Generalni direktor javnega televizijske postaje "Stolichnoe Televidenie", avtor in voditelj televizijskega programa "Slika sveta". Ta program je instrument državne propagande, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

Temu se je še posebej posvetil po zatrtju mirnih demonstracij 19. decembra 2010 in poznejših protestov.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Sodnik sodišča centralnega okrožja mesta Minsk. Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. oktobra je izrekel sodbo, s kateri je bil aktivist civilne družbe Vladimir Kozič obsojen na 14-dnevno zaporno kazen. 31. januarja 2011 je aktivista civilne družbe Maksima Vinjarskega obsodil na 10-dnevni zapor zaradi udeležbe v demonstracijah v podporo političnim zapornikom. 24. in 26. oktobra 2011 je na 7-dnevni zapor obsodil aktivista civilne družbe Aleksandra Valanteviča in Aleksandra Saldatenka. 9. januarja 2012 je aktivista civilne družbe Mikito Kavalenka obsodil na 15-dnevni zapor zaradi sodelovanja pri enominutni akciji v podporo političnim zapornikom. Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Višji svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in nevladne organizacije pri ministrstvu za pravosodje. Od leta 2001 ima aktivno vlogo pri represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo, tako da nevladnim organizacijam in političnim strankam osebno onemogoča registracijo, kar pogosto privede do njihove razpustitve.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Sodnik na sodišču okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. Obsodil je aktiviste civilne družbe, in sicer 20. decembra 2010 Aleksandro Suslavo in Svetlano Pankavets na 10 dni zapora, 22. decembra 2010 Fedarja Maslianikova in MihoLebedža na 12 dni zapora ter 27. decembra 2010 Zmitserja Bandarčuka, Artsema Dubskija in Miho Paškeviča na 15 dni zapora. V letih 2011 in 2012 je obsodil druge aktiviste na zaporne kazni v razponu od 7 do 14 dni. Način, na katerega je vodil sojenja, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Okrožni državni tožilec v Brestu. Odgovoren za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku. Kot sodnik porotnik je zavrnil pritožbo zoper obsodbo političnega aktivista Vasilija Parfenkova. To sojenje je pomenilo očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. 24. januarja 2012 je zavrnil pritožbo Alesa Bjaljatskega zoper kazen, ki mu jo je naložilo okrožno sodišče Pervomajski v Minsku, čeprav je sojenje v tem primeru pomenilo očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku. Kot glavni sodnik je zavrnil pritožbe zoper obsodbe nekdanjih predsedniških kandidatov Andreja Sanikova, Nikolaja Statkeviča, Dmitrija Usa, Vladimirja Nekljaeva, političnih in civilnodružbenih aktivistov Andreja Dmitrieva, Ilije Vasileviča, Fiodora Mirzajanova, Olega Gnedčika, Vladimirja Jeriomenoka, Andreja Pozniaka, Aleksandra Klaskovskega, Aleksandra Kviatkeviča, Artioma Gribkova, Dmitrija Bulanova in kot sodnik porotnik Dmitrija Daškeviča, Eduarda Lobova, Aleksandra Otroščenkova, Dmitrija Novika, Aleksandra Molčanova. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Zavodskoj v Minsku. Naslednje predstavnike civilne družbe je zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 20.12.2010, Makarenka Adam, 6 dni zapora; b) 20.12.2010, Bachyla Uladzimir, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Kukalyew Syarhey, 10 dni zapora; d) 20.12.2010, Astafyew Alyaksandr, 10 dni zapora; e) 20.12.2010, Yazerski Raman, 10 dni zapora; f) 20.12.2010, Sapranyetskaya Darya, 10 dni zapora; g) 20.12.2010, Aheyeva Iryna, 10 dni zapora; h) 20.12.2010, Drahun Alyaksandr, 10 dni zapora; i)20.12.2010, Shambalava Tatsyana, 10 dni zapora; j) 20.12.2010, Dzyemidzyuk Barys, 10 dni zapora; k) 20.12.2010, Kassabuka Alyaksandr, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Vodja regionalnega volilnega odbora regije Brest; vodja regionalnega prorežimskega sindikata.

Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010 v regiji Brest.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

Št. osebne izkaznice: 4280558A069PB9

Aktivno je spodkopavala demokracijo v Belorusiji. Kot nekdanja članica centralne volilne komisije je bila odgovorna za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Sodnik na okrožnem sodišču Partizanski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 7.7.2011, Revut Yawhen, 8 dni zapora; 4.7.2011, Nikitsenka Katsyaryna, 5 dni zapora; c) 23.6.2011, Kazak Zmitser, 28 dnevnic (980 000 BLR); d) 20.12.2010, Dzyezidzenka Dzianis, 12 dni zapora; e) 20.12.2010, Navumovich Syarhey, 14 dni zapora; f) 20.12.2010, Kavalenka Wsevalad, 15 dni zapora; g) 20.12.2010, Tsupa Dzyanis, 15 dni zapora; h) 20.12.2010, Makashyn Syarhey, 10 dni zapora; i) 20.12.2010, Zhakhavets Illya, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni in visoke globe, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Namestnica direktorja, informacijski in analitični center predsednikove administracije. Pomemben vir in glasnik državne propagande, ki spodbuja, podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Sodnica v okrožju Frunzenski v Minsku, ki je vodila zadevo protestnika Vasilija Parfenkova. Odgovorna je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Kot nekdanji namestnik generalnega državnega tožilca je vodil in bil neposredno vpleten v vse obveščevalne dejavnosti generalnega državnega tožilstva zoper neodvisne in opozicijske akterje, tudi v letu 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku, ki je dovolil zavrnitev pritožbe odvetnika Bjaljatskega. Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Vodja KGB okrožja Grodno. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo v regiji Hrodno.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Datum rojstva: 13.7.1948

Kraj rojstva: Borisov

Št. osebne izkaznice: 3130748A017PB8

Vodja zveze sindikatov. Nekdanji namestnik predsednika vlade in namestnik vodje predsedniške administracije. Ključna osebnost in podpornik režima. Odgovoren je za kršitve v zvezi z goljufivo ustanovitvijo volilnih odborov, ki jih po večini sestavljajo člani prorežimskih sindikatov, in goljufivim imenovanjem kandidatov ter za izvajanje pritiska na delavce, da glasujejo za režim.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Vodja GRU. Odgovoren za delo obveščevalnih služb in represivne ukrepe nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Leninski v Minsku. V letu 2010 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 20.12.2010, Krawchuk Volha, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Charukhina Hanna, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Dubovik Alena, 15 dni zapora; d) 20.12.2010, Boldzina Alena, 12 dni zapora; e) 20.12.2010, Syrakvash Andrey, 15 dni zapora; f) 20.12.2010, Klimko Nastassiya, 12 dni zapora; g) 20.12.2010, Kuwshinaw Viktar, 15 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku. Kot sodnik porotnik je zavrnil pritožbo na obsodbo političnega aktivista Vasilija Parfenkova. To sojenje je pomenilo očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Vodja regionalnega volilnega odbora regije Vitebsk. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010 v regiji Vitebsk.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Namestnik direktorja, informacijski in analitični center predsednikove administracije.

Pomemben vir in glasnik državne propagande, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Datum rojstva: 22.2.1945

Št. osebne izkaznice: 3220345A033PB9

Rektor državne pedagoške univerze v Minsku, odgovoren za izključitev študentov, ki so sodelovali v protestih po volitvah decembra 2010.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Namestnik generalnega državnega tožilca, ki je odgovoren za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Datum rojstva: 25.7.1959

Kraj rojstva: Ali Bajramli, Azerbajdžan

Št. osebne izkaznice: 3250759A066PB3

Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot nekdanji minister za notranje zadeve je poveljeval enotam ministrstva za notranje zadeve, ki so surovo zatrle miroljubne demonstracije 19. decembra 2010, in se obenem ponašal s to odgovornostjo. Januarja 2012 je bil dodeljen rezervnim vojaškim enotam.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Do 31. julija 2012 državni tožilec v mestu Minsk. Odgovoren je za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

Eden glavnih akterjev nasilja in represije nad demokratično opozicijo in civilno družbo v letih 2002–2008. Nekdanji namestnik generalnega državnega tožilca, ki je ključna funkcija v pravosodnem sistemu Lukašenkovega režima.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Nekdanji predsednik regionalnega volilnega odbora regije Minsk.

Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov na predsedniških volitvah, zlasti leta 2006 v regiji Minsk.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Vodja centra za usposabljanje KGB, nekdanji vodja KGB v regiji Minsk in mestu Minsku.

Kot oseba, zadolžena za pripravo in usposabljanje uslužbencev KGB, je bil odgovoren za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo. V zvezi z njegovimi prejšnjimi funkcijami je bil odgovoren za enake represivne ukrepe KGB v mestu Minsk in regiji Minsk.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Datum rojstva: 1973, Minsk

Sodnica na sodišču okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktivistko civilne družbe Anastazijo Lazarevo obsodila na 10 dni zapora. Način, kako je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženo niso bili relevantni.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Sodnik na sodišču okrožja Oktiabrski v Minsku.

Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodil aktiviste civilne družbe Ramana Šerbova in Vitala Tracjakova na 10 dni zapora, Jurija Kriloviča in Pavla Kavalenko na 15 dni zapora ter aktivista Mlade fronte Zmitserja Kremenickija na 14 dni in Vladimirja Jaromenaka na 15 dni zapora. V letu 2012 je druge aktiviste, predvsem aktiviste Mlade fronte, obsodil na od 7 do 14 dni zapora. 17. julija 2012 je obsodil Ramana Vasilijeva na 12 dni in Vladimirja Jaromenaka na 15 dni zapora. Način, na katerega je vodil sojenja, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Dovolil je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obtožene niso bili relevantni.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Frunzenski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 7.7.2011, Melyanets Mikalay, 10 dni zapora; b) 30.6.2011, Shastseryk Uladzimir, 10 dni zapora; c) 30.6.2011, Zyakaw Eryk, 10 dni zapora; d) 25.4.2011, Grynman Nastassiya, 25 dnevnic (875 000 BLR); e) 20.12.2010, Nikishyn Dzmitry, 11 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Sodnica sodišča okrožja Zavadski mesta Minsk. Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktiviste civilne družbe Ramana Maksimenka, Jurasa Špak-Rizkuja, Hanno Belskaja, Pavla Sakolčika, Svetlano Rubaskina, Vladimirja Parkaluja in Tatjano Vajkovih obsodila na 10-dnevni zapor. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Datum rojstva: 31.8.1947, Minsk

Odgovoren za pripravo in širjenje potvorjenih informacij prek medijev, ki so pod nadzorom države. Kot nekdanji namestnik ministra je imel pomembno vlogo pri širjenju državne propagande, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Demokratična opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene in lažne informacije.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Namestnik generalnega državnega tožilca, ki je odgovoren za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Datum in kraj rojstva: 18.1.1951

Nevinjanij, regija Minsk,

Невинянн Вилейского р-на Минской обл

Št. osebne izkaznice: 3180151H004PB2

Sekretar beloruske centralne volilne komisije.

Od leta 2000 je eden glavnih akterjev, vpletenih v ponarejanja na potvorjenih volitvah in referendumih, zlasti v letih 2004, 2006, 2008 in 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНО-К, Анатолий Иванович

Datum rojstva: 14.5.1947

Odgovorni urednik časopisa "Republika", ki je časopis sveta ministrov. V tej vlogi je en najglasnejših in najvplivnejših članov državnega propagandnega ustroja v tiskanih medijih. Podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ki sta sistematično prikazani kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije, zlasti po predsedniških volitvah leta 2010.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Prvi namestnik urednika časopisa predsedniške administracije in glavnega propagandnega časopisa "Sovietskaia Belarus". Vir provladne politike, ki ponareja dejstva in nepošteno komentira tekoče procese v Belorusiji proti demokratični opoziciji in civilni družbi, ki se ju sistematično prikazuje na negativen in omalovažujoč način, zlasti po predsedniških volitvah leta 2010.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Vodja KGB za Homel in nekdanji namestnik vodje KGB za Homel. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo v regiji Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Sodnik na okrožnem sodišču Pervomajski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 14.7.2011, Struy Vitali, 10 dnevnic (35 000 BLR); b) 4.7.2011, Shalamitski Paval, 10 dni zapora; c) 20.12.2010, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dni zapora; d) 20.12.2010, Dranchuk Yuliya, 13 dni zapora; e) 20.12.2010, Lapko Mikalay, 12 dni zapora; f) 20.12.2010, Pramatoraw Vadzim, 12 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni in visoke globe, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Datum in kraj rojstva: 1944, Karabani

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Kot nekdanji predsednik odbora za državni nadzor je bil med glavnimi akterji v primeru Aleša Bjaljatskega, enega najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodje beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" in podpredsednika Mednarodne zveze za človekove pravice (FIDH). Bjaljatski je aktivno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Datum rojstva: 18.11.1947

Kraj rojstva: Pristupovščina, regija Minsk

д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Nekdanji predsednik regionalnega volilnega odbora regije Grodno.

Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil neposredno odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov na predsedniških volitvah, zlasti leta 2006 v regiji Grodno.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Datum rojstva: 30.8.1954

Kraj rojstva: Kopis, okrožje Vitebsk

Predsednik Republike Belorusije.

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Datum rojstva: 23.3.1980

Poslovnež, ki je dejavno udeležen pri finančnih transakcijah, v katere je vpletena družina Lukašenko.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Datum rojstva: 28.11.1975

Pomočnik/pribočnik predsednika, odgovoren za nacionalno varnost.

Kot eden najožjih sodelavcev svojega očeta ima eno ključnih vlog pri izvajanju represivnih ukrepov zoper demokratično opozicijo in civilno družbo. Kot eden ključnih članov državnega varnostnega sveta je bil odgovoren za koordinacijo represivnih ukrepov zoper demokratično opozicijo in civilno družbo, zlasti pri zatrtju demonstracij 19. decembra 2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Datum rojstva: 12.8.1971

Št. osebne izkaznice: 3120871A074PB7

Poveljnik posebnega polka ministrstva za notranje zadeve mesta Minsk.

Poveljeval je enotam, ki so 19. decembra 2010 zatrle miroljubne demonstracije, in zato februarja 2011 od predsednika Lukašenka prejel nagrado in pisno priznanje. Tudi junija 2011 je poveljeval enotam, ki so izvajale represijo nad miroljubnimi državljani v Minsku.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Tožilec na sojenju Sjarheju Kavalenki, ki je bil zaradi kršitve pogojne obsodbe obsojen na dve leti in mesec dni zapora. Sjarhej Kavalenka je bil pred tem obsojen na pogojno zaporno kazen, ker je na božičnem drevesu v Vitebsku izobesil belo-rdeče-belo zastavo, simbol opozicijskega gibanja. Naknadna obsodba, ki jo je izrekla sodnica v tej zadevi, je bila nesorazmerno stroga glede na naravo kaznivega dejanja in ni bila v skladu s kazenskim zakonikom Belorusije. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Datum in kraj rojstva: 5.8.1958, regija Grodno

Št. osebne izkaznice:

3050858A060PB5

Minister za zunanje zadeve, nekdanji vodja predsednikove administracije.

Kot vodja predsednikove administracije je veljal za drugega najvplivnejšega človeka režima, v tej vlogi je bil odgovoren za organizacijo potvorjenih volitev v letih 2008 in 2010, na katerih je prišlo do nepravilnosti, ter poznejšo represijo nad miroljubnimi protestniki.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Tožilka v okrožju Frunzenski v Minsku, ki je vodila zadevo Aleksandra Otroščenkova, Aleksandra Molčanova in Dimitrija Novika. Odgovorna je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Datum in kraj rojstva: 9.8.1949,

Vetenevka, okrožje Slonim, regija Grodno

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

Št. osebne izkaznice: 3290849A002PB5

Sekretar varnostnega sveta.

Odgovoren za vse službe za državno varnost. Načrtoval in zaukazal je zatrtje mirnih demonstracij 19. decembra 2010.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

Vodja obveščevalnega odbora KGB. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(Мазовкa Анжелика Михайловна)

 

Sodnica na okrožnem sodišču Sovetski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na zaporno kazen: a) 14.7.2011, Bussel Alyaksandr, 10 dni zapora; b) 14.7.2011, Krukowski Syarhey, 8 dni zapora; c) 14.7.2011, Kantsin Yahor, 10 dni zapora; d) 7.7.2011, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dni zapora; e) 21. 12. 2010, Nyanakhaw Andrey, 15 dni zapora; f) 20. 12. 2010, Myslivets Ihar, 15 dni zapora; g) 20. 12. 2010, Vilkin Alyaksey, 12 dni zapora; h) 20.12.2010, Kharitonaw Paval, 12 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Tožilec v zadevi Daškevič-Lobov. Dmitri Daškevič in Eduard Lobov, aktivista "Mlade fronte" (Molodoi front), sta bila obsojena na več let zapora zaradi "huliganstva". Povod za zaporno kazen je bilo njuno dejavno sodelovanje v predvolilni kampanji decembra 2010, v kateri sta podpirala enega od opozicijskih kandidatov.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Datum rojstva: 13.11.1964

Ravnateljica srednje šole v mestu Talkov v okrožju Pukhoviči. 27. januarja 2011 je odpustila Natalijo Ilinič, zelo spoštovano učiteljico srednje šole, zaradi njenih političnih nazorov in udeležbe v dogodkih 19. decembra 2010.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Nekdanji predsednik regionalnega volilnega odbora okrožja Mogilev. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil neposredno odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov na predsedniških volitvah, zlasti leta 2006 v regiji Mogilev.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Datum rojstva: 5.2.1978

Kraj rojstva: Minsk

Naslov: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Št. potnega lista: MP1313262

Državni tožilec.

Leta 2006 je obravnaval primer civilne iniciative "Partnerstvo" zaradi spremljanja predsedniških volitev leta 2006. Obtožba, ki jo je predstavil zoper Nikolaja Astrejka, Timofeja Drančuka, Aleksandra Šalajka in Eniro Bronitskaja, je bila politično motivirana in je pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Datum rojstva: 1973

Novinar, ki ima na državni televizijski postaji ONT visok in vpliven položaj. Je voditelj televizijskega programa "Tako to je". Ta program je instrument državne propagande na televiziji, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije. Temu se je še posebej posvetil po zatrtju mirnih demonstracij 19. decembra 2010 in poznejših protestov.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Datum rojstva: 14.10.1949

Kraj rojstva: Sosnovka, območje Šklov, okrožje Mohilev

д. Сосновка Шкловского района Могилевской области

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Nekdanji predsednik regionalnega volilnega odbora regije Gomel, nekdanji član spodnjega doma parlamenta. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil neposredno odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov, zlasti na predsedniških volitvah leta 2006 v regiji Gomel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Datum rojstva: 18.10.1954

Kraj rojstva: Kosuta, regija Minsk

Predsednik ustavnega sodišča in nekdanji državni tožilec, ki je bil dejaven pri represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo. V nekdanji funkciji je bil ena glavnih oseb, vpletenih v represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo v letih od 2004 do 2008. Vse od imenovanja za predsednika ustavnega sodišča v letu 2008 zvesto izvaja represivne politike režima in potrjuje represivne zakone, tudi kadar je njihova vsebina v nasprotju z ustavo.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Sodnica na sodišču okrožja Oktiabrski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktivista civilne družbe Alega Jastrutseva in Marka Mecialkova na 15 dni zapora. 7. julija 2011 je obsodila aktiviste civilne družbe Edvarda Bajdo in Andreja Racolko na 10 dni zapora ter Artsema Starikova na 12 dni zapora zaradi sodelovanja na tihem protestu. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Regionalni državni tožilec v Grodnem. Odgovoren je za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Sodnica na sodišču okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 10. januarja 2011 je obsodila aktivista Mlade fronte Julijana Mizijukeviča na 12 dni zapora ter 21. januarja 2011 političnega aktivista Usevalada Šašarina in 31. januarja 2011 aktivista civilne družbe Cimafeja Atranšankova, oba na 9 dni zapora.

Za sodelovanje pri podpori političnih zapornikov je 27. decembra 2010 obsodila tudi zagovornika človekovih pravic Mihajla Mackeviča na 10 dni zapora in 20. januarja 2011 aktivista civilne družbe Valerja Siaduja na 12 dni zapora, za njuno udeležbo pri aktivnostih v podporo političnim zapornikom.

Neposredno je sodelovala tudi v sodni represiji aktivistov civilne družbe leta 2011. 4. in 7. julija 2011 je obsodila Antona Glinistija in Andreja Ignačika na 10 dni zapora. Neposredno je sodelovala tudi v sodni represiji političnih aktivistov v letu 2012.

22. februarja 2012 je na 10 dni zapora obsodila uglednega političnega aktivista Pavla Vinogradova, zoper katerega je 10. aprila 2012 uvedla tudi preventivni policijski nadzor za dve leti. 23. marca 2012 je na 5 dni zapora obsodila politična aktivista Miho Kostko in Anastazijo Šulejko iz gibanja "Revolucija prek socialnih omrežij".

Slednjo je 21. aprila 2012 ponovno obsodila na 10 dni zapora. Obsodila je aktiviste Mlade fronte, in sicer 24. maja 2012 Vladimirja Jaromenaka na 10 dni zapora, 25. maja 2012 Zmitserja Kremenetskija na 10 dni zapora in 26. maja 2012 Ramana Vasilijeva na 12 dni zapora. 22. junija 2012 je obsodila novinarja Euroradia Pavla Sverdlova na 15 dni zapora. Način, na katerega je vodila sojenja, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Datum rojstva: 7.2.1956

Kraj rojstva: Smolensk (Rusija)

Ni sprožil preiskave v primeru nepojasnjenih izginotij Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dimitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Nekdanji minister za notranje zadeve in nekdanji vodja varnostne službe predsednika.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku. Kot glavni sodnik je zavrnil pritožbe zoper obsodbe političnih in civilnodružbenih aktivistov Vasilija Parfenkova in kot sodnik porotnik Dmitrija Dačkeviča in Eduarda Lobova. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Sodnica sodišča okrožja Zavadski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktiviste civilne družbe Tatjano Grečanikava, Aleksandra Baranuja, Jevgena Carjakuja, Marino Paulusaja in Andreja Zjaljonija obsodila na na 15-dnevni zapor. 4. in 7. julija 2011 ter 6. oktobra 2011 je obsodila več drugih aktivistov (Katarino Davjdzik na 10-dnevni zapor, Javgenija Kamarova na 10-dnevni zapor, Alega Bazoka na 10-dnevni zapor, Jana Melnjakaua na 5-dnevni zapor). Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Datum rojstva: 11.2.1954

Kraj rojstva: Parahonsk, okrožje Pinsk

Št. osebne izkaznice: 3110254A014PB5

Namestnik generalnega sekretarja Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti in nekdanji vodja varnostne službe predsednika, nekdanji vodja Sveta za nacionalno varnost, nekdanji vodja predsedniške administracije. Kot vodja predsedniške administracije bil neposredno odgovoren za organizacijo volitev leta 2006, na katerih je prišlo do nepravilnosti, in naknadno represijo nad miroljubnimi demonstranti.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Datum rojstva: 28.9.1966

Kraj rojstva: Djatlovo, regija Grodno,

Дятлово Гродненской Области

Št. osebne izkaznice: 3280966A011PB2

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Nekdanji član zgornjega doma in nekdanji vodja BRSM (beloruske mladinske organizacije). V slednji funkciji je bil zlasti glavni organizator dejanj aktivistov BRSM zoper miroljubne demonstrante, ki so protestirali proti potvorjenim predsedniškim volitvam leta 2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Datum rojstva: 5.3.1962

Kraj rojstva: Slutsk (regija Minsk)

Vodja varnostne službe holdinga Triple Jurija Čiža, nekdanji vodja enote za posebne namene na ministrstvu za notranje zadeve. Kot poveljnik notranjih protiizgrednih sil je bil neposredno odgovoren in je bil neposredno vpleten v nasilno zatrtje mirnih demonstracij, zlasti v letih 2004 in 2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. Kot nekdanji član centralne volilne komisije bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Ravnatelj državnega politehničnega kolidža v Minsku, odgovoren za izključitev študentov, ki so sodelovali v protestih po volitvah decembra 2010.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Leto in kraj rojstva: 1961,

vas Nekraševiči, okrožje Kareliči, regija Grodno

Minister za davke in dajatve. Nadzira davčne organe, ki podpirajo kazensko zadevo proti Bjaljatskemu, pod pretvezo, da gre za utajo davkov. Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Datum rojstva: 1966

Kraj rojstva: Vitebsk

Ključna oseba pri nepojasnjenih izginotjih Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dimitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Vodja "Honour", združenja veteranov posebnih sil ministrstva za notranje zadeve pri ministrstvu za notranje zadeve, nekdanji vodja posebne odzivne skupine na ministrstvu za notranje zadeve (SOBR).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Datum in kraj rojstva: 1.7.1957,

Berdjansk, Zaporožskaja oblast, Ukrajina.

Št. sedanjega potnega lista: MP2405942

Oseba, povezana s predsednikom Lukašenkom, Viktorjem Lukašenkom in Dzmitrijem Lukašenkom. Ekonomski svetovalec predsednika Lukašenka in ključni finančni sponzor njegovega režima prek svojih poslovnih interesov, med katere sodijo Sport-Pari, BT Telecommunications ter podjetje za proizvodnjo žganih pijač in vodke Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Št. osebne izkaznice: 3130564A041PB9

Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot Nekdanji prvi namestnik ministra za notranje zadeve je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Datum rojstva: 24.10.1972

Kraj rojstva: Minsk

Št. osebne izkaznice: 4241072A012PB1

Pomočnica predsednika in nekdanja namestnica vodje predsedniške administracije. V prejšnji funkciji je bila odgovorna za vprašanja s področja prava in pravosodja v predsedniški administraciji in je bila neposredno odgovorna za organizacijo potvorjenih volitev v letih 2006 in 2010, na katerih je prišlo do nepravilnosti.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Datum rojstva: 30.1.1962

Št. osebne izkaznice: 3300162A006PB3

Nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve in vodja milice. Pod njegovim poveljstvom je milica surovo zatrla miroljubne demonstracije 19. decembra 2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Datum rojstva: 7.10.1978

ID 3071078A031PB4

Novinar, ki ima na državni televizijski postaji "Pervi" (št. 1) visok in vpliven položaj. Je voditelj televizijskega programa "V središču pozornosti".

Ta program je instrument državne propagande na televiziji, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Opozicija in civilna družba sta sistematično označeni kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo številne potvorjene informacije. Temu se je še posebej posvetil po zatrtju mirnih demonstracij 19. decembra 2010 in poznejših protestov.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСК, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Datum rojstva: 1.10.1963

Kraj rojstva: Zagorsk

(Sergijev Posad/Rusija)

Minister za informiranje, nekdanji namestnik vodje predsedniške administracije, nekdanji vodja generalnega direktorata za ideologijo v predsedniški administraciji, nekdanji direktor informacijskega in analitičnega centra v predsedniški administraciji.

Bil je eden glavnih virov in glasnikov državne propagande in ideološke podpore režimu. Promoviran je bil na položaj ministra in je še naprej glasen propagandist in zagovornik dejanj režima proti demokratični opoziciji in civilni družbi.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

 

Sodnica na sodišču okrožja Oktiabrski v Minsku. Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktiviste civilne družbe Sergeja Ševčenka, Katarino Sljadzevskajo in Aleksandra Čemizavo na 10 dni zapora ter Jauhena Mironova, Iharja Macuto, Iljo Lapceva, Mihajla Korzuna in Vitala Muraškeviča na 15 dni zapora. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

 

Predsednik mestnega sodišča zadnje stopnje v Minsku, odgovoren za nadzorovanje sodb (ki jih je izdalo sodišče prve stopnje in potrdilo pritožbeno sodišče) v primeru mednarodno priznanega političnega zapornika Pavla Severinetsa (podpredsednika organizacijskega odbora za ustanovitev beloruske krščansko-demokratske stranke in vodje kampanje Vitala Rimaševskega, kandidata na predsedniških volitvah leta 2010) in v primeru nekdanjega političnega zapornika Aleksandra Otroščenkova (tiskovnega sekretarja Andreja Sanikova, prav tako kandidata na predsedniških volitvah leta 2010). Zavrnil je pritožbo zoper navedeni sodbi, ki sta pomenili očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Datum rojstva: 20.4.1971

Kraj rojstva: Rakov

Odgovorna je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe. Sodnica na okrožnem sodišču Partizanski, ki je vodila zadevo Likhovid. Nikito Likhovida, aktivista "Gibanja za svobodo", je obsodila na tri leta in pol zaporne kazni.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Datum rojstva: 1.7.1951

Kraj rojstva: Botnija, okrožje Mogilev

Št. osebne izkaznice: 3010751M102PB0

Prvi namestnik vodje predsedniške administracije, nekdanji minister za izobraževanje.

Zaprl je Evropsko univerzo za humanistične študije, zaukazal represijo nad opozicijskimi študenti in organiziral študente, da bi jih prisilil h glasovanju na volitvah v podporo režimu. Imel je aktivno vlogo pri organizaciji potvorjenih volitev v letih 2008, 2010 in 2012, na katerih je prišlo do nepravilnosti, ter pri naknadni represiji nad miroljubnimi demonstranti v letih 2008 in 2010. Je zelo blizu predsedniku Lukašenku in je vodja Bele Rusije, glavne ideološke in politične organizacije režima.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр’еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Članica centralne volilne komisije. Kot članica centralne volilne komisije je bila odgovorna za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Sodnica sodišča okrožja Pervomajski v mestu Minsk.

27. aprila 2011 je na dve leti zapora obsodila politika Dimitrija Bandarenka, koordinarorja civilne kampanje "Evropska Belorusija" nekdanjega predsedniškega kandidata A. Sanikaja. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Moskva v Minsku, odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo. S svojim načinom izvrševanja svoje funkcije je prispevala k nastanku ozračja strahu v družbi, zlasti v zvezi z volitvami leta 2006.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Sovetski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 23.6.2011, Khalyezin Yuri, 20 dnevnic (700 000 BLR); b) 23.6.2011, Rutski Alyaksandr, 20 dnevnic (700 000 BLR); c) 28.3.2011, Ivashkevich Viktar, 10 dni zapora; d) 21.12.2010, Asmanaw Arsen, 15 dni zapora; e) 20.12.2010, Kudlayew Alyaksandr, 30 dnevnic; f) 20.12.2010, Tryputsin Vitaut, 15 dni zapora; g) 20.12.2010, Assipenka Andrey, 15 dni zapora; h) 20.12.2010, Ardabatski Dzyanis, 15 dni zapora; i) 20.12.2010, Kazlowski Andrey, 15 dni zapora in 1 050 000 BLR. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Datum in kraj rojstva: 15.4.1939

Mogilev

Predsednik zgornjega doma parlamenta, nekdanji namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo v predsedniški administraciji (2006–2008). V tej funkciji je bil eden glavnih virov in glasnikov državne propagande in ideološke podpore režimu.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Datum rojstva: 7.2.1955

Št. osebne izkaznice: 3070255A000PB6

Vodja odbora KGB za ekonomsko varnost.

Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in politično opozicijo.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Datum rojstva: 13.9.1947

Kraj rojstva: Vigonošči, okrožje Brest

Aktivno je spodkopaval demokracijo v Belorusiji. V nekdanji funkciji ministra za informiranje je bil glavna odgovorna oseba za izvajanje pritiska na neodvisne medije in novinarje ter represijo nad njimi v letih med 2003 in 2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Datum rojstva: 31.7.1966

Naslov: Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

Št. potnega lista: MP2937413

Sodnik na vrhovnem sodišču. Kot nekdanji sodnik na okrožnem sodišču okrožja Moskovski v Minsku, trenutno pa sodnik na vrhovnem sodišču, je obsodil nekdanjega predsedniškega kandidata Aleksandra Kazulina na petinpolletno zaporno kazen, ker je marca 2006 organiziral proteste proti potvorjenim volitvam.

Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Naslov: Department of law of administration of Pervomaysky district

Chornogo K. 5, office 417

Tel.: +375 17 2800264

Januarja 2012 je bil imenovan za namestnika vodje oddelka preiskovalne komisije v Minsku. Kot državni tožilec na okrožnem sodišču Pervomajski v Minsku je sodeloval na sojenju Alešu Bjaljatskemu, enemu osrednjih zagovornikov človekovih pravic, vodji beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" inpodpredsedniku FIDH. Obtožnica, ki jo je na tem sojenju vložil tožilec, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitno kršila zakon o kazenskem postopku. Bjaljatski je dejavno branil žrtverepresije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Nekdanja sodnica na sodišču okrožja Frunzenski v Minsku.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktivista civilne družbe Aleksandra Stijašenko obsodila na 10 dni zapora. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Major, glavni preiskovalec KGB. Vodil je preiskave, ki so vključevale uporabo ponarejenih dokazov proti opozicijskim aktivistom v zaporu KGB v Minsku po zadušitvi protestnih demonstracij po volitvah v Minsku 19. decembra 2010. Njegova dejanja pomenijo jasno kršitev človekovih pravic z odrekanjem pravice do poštenega sojenja in kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Vodja regionalnega volilnega odbora regije Hrodno. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010 v regiji Hrodno.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Nekdanja namestnica glavnega urednika glavnega propagandnega časopisa "Sovietskaia Belarus", ki ga nadzoruje predsednikova administracija.

Odgovorna je za širjenje državne propagande v tiskanih medijih, ki je spodbudila, podprla in opravičila represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo 19. decembra 2010, v ta namen pa se uporabljajo tudi potvorjene informacije.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ,Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Namestnik preiskovalnega odbora, nekdanji regionalni državni tožilec v regiji Homel. Odgovoren je za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Sodnica na sodišču okrožja Oktiabrski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktiviste civilne družbe Aleša Sobala, Maksima Hrišela in Kostantina Čufistova na 10 dni zapora ter Sergeja Kardimona na 15 dni zapora. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Stotnik, vodja operativne enote kazenske kolonije IK-17 v Šklovu. Nad političnimi zaporniki je izvajal pritisk, tako da jim je odrekal pravice do dopisovanja, in skušal z grožnjami izsiliti priznanja. Neposredno je odgovoren za kršitve človekovih pravic političnih zapornikov in opozicijskih aktivistov, saj je nad njimi izvajal kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanja. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Tožilec, ki je zastopal kazensko zadevo proti Bjaljatskemu na okrožnem sodišču Pervomajski v Minsku, potem ko je Bjaljatski predložil vlogo na sodišču v zvezi s svojim pridržanjem. Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Član centralne volilne komisije. Kot član centralne volilne komisije je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО, Iна Валер’еўна

(ШAЙКО, Iна Валер’еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Sodnica na osrednjem okrožnem sodišču v Minsku. V letu 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 21.7.2011, Shapavalaw Paval 12 dni zapora; b) 21.7.2011, Ivanyuk Yawhen, 12 dni zapora; c) 14.7.2011, Khadzinski Paval, 25 dnevnic (875 000 BLR); d) 23.6.2011, Sudnik Andrey, 25 dnevnic (875 000 BLR); e) 23.6.2011, Yatskow Usevalad, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); f) 28.4.2011, Kudlaew Alyaksandr, 50 dnevnic (1 750 000 BLR). Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Datum rojstva: 26.5.1958

Kraj rojstva: regija Grodno

Odgovoren za nepojasnjena izginotja Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dimitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Nekdanji sekretar Varnostnega sveta. Sedaj posebni pomočnik/pribočnik predsednika.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Sodnik na sodišču okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodeloval v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. in 27. decembra 2010 je aktiviste civilne družbe Iljo Vasilijeviča, Nadeždo Čajukovo, Tatjano Radeckajo, Sergeja Kanapatskija in Olgo Damarad obsodil na 10 dni zapora. Način, kako je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich)

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

Vodja protiobveščevalnega oddelka KGB in nekdanji namestnik vodje protiobveščevalnega odbora KGB. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Namestnik vodje preiskovalnega odbora, nekdanji namestnik generalnega državnega tožilca in vodja preiskovalnega oddelka.

Na zahtevo KGB je sprožil preiskavo v primeru Aleša Bjaljatskega, enega najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodje beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" in podpredsednika Mednarodne zveze za človekove pravice (FIDH). Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Sodnik na okrožnem sodišču Železnodorožni v Vitebsku. V ponovnem sojenju na podlagi pritožbe je obsodil več protestnikov, čeprav jih je sodišče prve stopnje spoznalo za nedolžne. Odgovoren je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Sodnica sodišča okrožja Moskva mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20., 24. in 30. decembra 2010 je obsodila aktiviste civilne družbe, in sicer Igarja Šeršana na 12-dnevni zapor, Zmitserja Šurkaja na 10-dnevni zapor in Franka Vjačorka na 12-dnevni zapor.

24. januarja 2012 je zavrnila pritožbo Alesa Bjaljatskega zoper kazen, ki mu jo je naložilo okrožno sodišče Pervomajski v Minsku, čeprav je sojenje v tem primeru očitno kršilo zakon o kazenskem postopku. Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal. Način, kako je vodila sojenje, je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Regionalni državni tožilec v Mogilevu, ki je odgovoren za represijo nad civilno družbo po volitvah v decembru 2010.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Vodja KGB okrožja Mogilev. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo v regiji Mohilev.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Sodnica na sodišču okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktivista civilne družbe Sergeja Barsukuja na 12 dni zapora.

8. decembra 2011 je aktivista civilne družbe Pavla Sergeja obsodila na 7 dni zapora. Način, kako je vodila sojenji, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžena niso bili relevantni.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Datum in kraj rojstva: 1952, Homel

Št. osebne izkaznice: 3100552C033PB6

Namestnik ministra za pravosodje, odgovoren za sodno osebje, ideologijo in nadzor izvajanja obsodb. Njegove naloge vključujejo spremljanje in nadzor sodnikov. Odgovoren je bil za naloge in delovanje beloruskega ministrstva za pravosodje in sodstva, ki sta glavna instrumenta za represijo prebivalstva, in sicer z izvajanjem državne propagande v sodstvu in zagotavljanjem, da sodniki sprejemajo odločitve, ki so v skladu z represivno naravo režima ali namerno ignorirajo nezakonita dejanja, ki jih varnostne službe izvajajo proti prebivalstvu.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Državni tožilec na okrožnem sodišču Pervomajski v Minsku. Zadolžen je bil za primer Dmitrija Bondarenka. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temeljila je na nepravilni klasifikaciji dogodkov, ki so se zgodili 19. decembra 2010, ter ni bila podprta z dokazi ali izjavami prič.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА,Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Datum rojstva: 4.3.1962

Št. osebne izkaznice: 3040362B062PB7

Vodja odbora za zdravstveno varstvo mesta Minsk in nekdanji glavni kirurg na urgenci v Minsku. Ni obsodil ugrabitve predsedniškega kandidata Nekliajeva, ki je bil hudo pretepen na demonstracijah 19. decembra 2010 in nato prepeljan v bolnico; ker ni poklical policije, je "sodeloval" z neznanimi storilci. To neukrepanja je pripomoglo k njegovemu napredovanju.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Datum rojstva: 5.8.1946

Kraj rojstva: regija Sahalin

Organiziral je nepojasnjena izginotja Jurija Zaharenka, Viktorja Gončarja, Anatolija Krasovskega in Dimitrija Zavadskega v Belorusiji v letih 1999 in 2000. Namestnik rektorja inštituta za menedžement v Minsku, nekdanji minister za turizem in šport, nekdanji minister za notranje zadeve ter nekdanji namestnik vodje predsedniške administracije.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Vodja občinskega direktorata oddelka za javno varnost v Minsku na ministrstvu za notranje zadeve. Februarja 2011 je prejel nagrado in pisno priznanje predsednika Lukašenka za dejavno udeležbo in izvajanje ukazov med zatrtjem demonstracij 19. decembra 2010.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Datum rojstva: 16.8.1972

Kraj rojstva: Grodno

Minister za pravosodje, član centralne volilne komisije ter nekdanji vodja oddelka za družbene organizacije in politične stranke pri ministrstvu za pravosodje. Kot član centralne volilne komisije je bil odgovoren za kršitve mednarodnih volilnih standardov, do katerih je prihajalo na volitvah od leta 2007 naprej. S svojimi funkcijami na ministrstvu za pravosodje in nadzorom, ki ga izvaja nad sodstvom, ima aktivno vlogo pri represiji nad civilno družbo in demokratično opozicijo, tako da nevladnim organizacijam in političnim strankam onemogoča registracijo, kar pogosto privede do njihove razpustitve.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Namestnik vodje protiterorističnega centra CIS in nekdanji namestnik vodje KGB, pristojen za uslužbence in razporejanje njihovih nalog. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Datum rojstva: 15.3.1949

Kraj rojstva: okrožje Rjazan, Rusija

Št. osebne izkaznice: 3160872K021PB4

Predsednik sodišča Evrazijske gospodarske skupnosti, prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča, odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo, zlasti v zvezi z volitvami leta 2006.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ, Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Vodja regionalnega volilnega odbora regije Homel. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010 v regiji Homel.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Sodnik na mestnem sodišču v Minsku. Kot glavni sodnik je zavrnil pritožbe zoper obsodbe političnih in civilnodružbenih aktivistov Irine Kalip, Sergeja Martseleva, Pavla Severinetsa, Dmitrija Bondarenka, Dmitrija Doronina, Sergeja Kazakova, Vladimirja Lobana, Vitalija Matsukeviča, Evgenija Sekreta in Olega Fedorkeviča. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

24. januarja 2012 je zavrnil pritožbo Aleša Bjaljatskega zoper kazen, ki mu jo je naložilo okrožno sodišče Pervomajski v Minsku, čeprav je sojenje v tem primeru pomenilo očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

Bjaljatski je dejavno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Namestnik generalnega državnega tožilca.

V letih 2007 in 2008 je sprožil postopke proti neodvisnim medijem, novinarjem in opozicijskim političnim strankam. Odobril je preiskave prostorov radia Racija, televizije ERB Belsat, pisarne beloruske narodne fronte v Hrodnem, nevladne organizacije Batskavščina in stanovanj 17 novinarjev, ki so jih izvedli uslužbenci KGB.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Datum rojstva: 27.1.1957

Kraj rojstva: Zdudiči, okrožje Gomel

Veleposlanik pri beloruskem ministrstvu za zunanje zadeve in nekdanji predsednik KGB. Pred demonstracijami leta 2006 je grozil miroljubnim aktivistom, po potvorjenih volitvah, na katerih je prišlo do nepravilnosti, pa je bil eden glavnih akterjev represije nad demokratično opozicijo in civilno družbo. Bil je tudi pobudnik represivnih zakonodajnih sprememb in zakonov, usmerjenih zoper demokratično opozicijo in civilno družbo.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Podpolkovnik in agent vojaške protiobveščevalne službe KGB. Ponaredil je dokaze zoper opozicijske aktiviste in od njih skušal z grožnjami izsiliti priznanja v zaporu KGB v Minsku po zadušitvi protestnih demonstracij po volitvah v Minsku 19. decembra 2010. Neposredno je odgovoren za kršitve temeljnih človekovih pravic političnih zapornikov in opozicijskih aktivistov, saj je zoper njih uporabil prekomerno silo. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Sodnica na osrednjem okrožnem sodišču v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na zaporno kazen: a) 21.7.2011, Bandarenka Volha, 10 dni zapora; b) 21.7.2011, Ruskaya Volha, 11 dni zapora; c) 20.12.2010, Marchyk Stanislaw, 15 dni zapora; d) 20.12.2010, Stanchyk Alyaksandr, 10 dni zapora; e) 20.12.2010, Anyankow Syarhey, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoв ич

 

Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot nekdanji namestnik vodje KGB je bil odgovoren za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

Vodja odbora KGB za zaščito ustavnega reda in boj proti terorizmu.

Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Podurednik glavnega propagandnega časopisa "Sovietskaia Belarus", ki ga nadzoruje predsednikova administracija.

Odgovoren je za širjenje državne propagande v tiskanih medijih, ki podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ki sta sistematično prikazani kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije, zlasti po predsedniških volitvah leta 2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Namestnica urednika glavnega propagandnega časopisa "Sovietskaia Belarus", ki ga nadzoruje predsednikova administracija.

Odgovorna je za širjenje državne propagande v tiskanih medijih, ki spodbuja, podpira in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ki sta sistematično prikazani kot slabi in škodljivi, v ta namen pa se uporabljajo potvorjene informacije, zlasti po predsedniških volitvah leta 2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Datum rojstva: 1950

Kraj rojstva: Donetsk, Ukrajina

Oseba, ki je blizu družinskim članom predsednika Lukašenka, in sponzor predsednikovega športnega kluba. Njegovo trgovanje z nafto in njenimi derivati priča o njegovih tesnih povezavah z režimom, saj ima država monopol nad naftnim sektorjem, v njem pa smejo delovati le nekateri posamezniki. Njegovo podjetje Univest-M je eden od dveh vodilnih zasebnih izvoznikov nafte v Belorusiji.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot nekdanji namestnik vodje KGB in član komisije varnostnega sveta za radijske frekvence je bil odgovoren za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Podpolkovnik, nekdanji agent vojaške protiobveščevalne službe KGB (trenutno vodja tiskovne službe novoustanovljene beloruske preiskovalne komisije). Ponaredil je dokaze in skušal z grožnjami izsiliti priznanja od opozicijskih aktivistov v zaporu KGB v Minsku po zadušitvi protestnih demonstracij po volitvah v Minsku 19. decembra 2010. Neposredno je odgovoren za kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje in za odrekanje pravice do poštenega sojenja. Njegova dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Sodnik na okrožnem sodišču Partizanski v Minsku. Bil je neposredno vpleten v sodno represijo nad civilno družbo in politično opozicijo v letih 2006 in 2007. 15. januarja 2007 je političnega aktivista Andreja Dzmitrijeva obsodil na 3-dnevno zaporno kazen. Način, na katerega je vodil sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejel je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženca niso bili relevantni.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Sodnica na sodišču okrožja Moskovski mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktivista civilne družbe Mihajla Barsukuja obsodila na 10 dni zapora. Način, kako je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolženega niso bili relevantni.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

Namestnik vodje KGB, ki pokriva področje gospodarskega kriminala in boja proti korupciji.

Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Nekdanja sodnica sodišča okrožja Partizanksi mesta Minsk.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktivista civilne družbe Antona Gulaka obsodila na 15-dnevni zapor, Alesa Milineta in Pavla Kamaruja na 12-dnevni zapor ter Sergeja Pjatrušina na 11-dnevni zapor. Julija 2011 je druge aktiviste obsodila na 5- in 10-dnevnizapor. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Sodnica sodišča okrožja Leninski mesta Minsk. Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je aktivistko civilne družbe Natalijo Visiljevič obsodila na 15-dnevni zapor, Katarino Parfiljevo, Aleksandra Piatnickega in Svetlano Rasliakova pa na 10-dnevni zapor. Julija 2011 je druge aktiviste obsodila na 10-dnevni zapor. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obdolžene niso bili relevantni.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Namestnik ministra za pravosodje, odgovoren za pravno podporo institucijam, ki oblikujejo zakonodajne in regulativne akte o gospodarskih vprašanjih, in odgovoren za registracijo pravnih oseb.

Odgovoren je bil za naloge in delovanje beloruskega ministrstva za pravosodje in sodstva, ki sta glavna instrumenta za represijo prebivalstva, in sicer z izvajanjem državne propagande v sodstvu, ki spodbuja in opravičuje represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo, ter onemogočanjem ali odvzemom registracije nevladnih organizacij in političnih strank.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Sodnica na mestnem sodišču v Minsku. Kot sodnica porotnica je zavrnila pritožbe zoper obsodbe političnih in civilnodružbenih aktivistov Irine Kalip, Sergeja Martseleva in Pavla Severinetsa. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Datum in kraj rojstva: 1971, Penza (Rusija)

Vodja predsedniškega varnostnega odreda.

Pod njegovim nadzorom je več pripadnikov odreda sodelovalo pri zasliševanju političnih aktivistov po demonstracijah 19. decembra 2010.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Datum in kraj rojstva: 19.6.1964, regija Brest

Vodja preiskovalne komisije, nekdanji vodja operativnega in analitskega centra predsedniške administracije, odgovoren za telekomunikacije, vključno s spremljanjem, filtriranjem, nadziranjem in posredovanjem v okviru različnih komunikacijskih kanalov, kot je internet.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Partizanski v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 7.7.2011, Lelikaw Andrey, 7 dni zapora; b) 7.7.2011, Lapatsik Yawhen, kazen ni znana; c) 7.7.2011, Syarheyew Uladzimir, 11 dni zapora; d) 4.7.2011, Stsepanenka Alyaksandr, 5 dni zapora; e) 4.7.2011, Plyuto Tatsyana, 20 dnevnic (700 000 BLR); f) 23.6.2011, Kanaplyannik Syarhey, 20 dnevnic (700 000 BLR); g) 20.12.2010, Furman Viktar, 11 dni zapora; h) 20.12.2010, Astashow Anton, 11 dni zapora; i) 20.12.2010, Navumava Valyantsina, 11 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni in visoke globe, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Namestnik generalnega direktorja za znanstveno delo v raziskovalnem inštitutu za elektronske računalnike, ki je pod nadzorom državnega vojaško-industrijskega odbora, in nekdanji vodja odbora KGB za državno komuniciranje. Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Sodnica na sodišču okrožja Frunzenski v Minsku.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktivista civilne družbe Valiancino Furman in Vadzima Klišejko na 10 dni zapora. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Dovolila je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obtožene niso bili relevantni.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Datum rojstva: 13.2.1955

Št. osebne izkaznice: 3130255A011PB5

Generalni državni tožilec. Nadzoroval je pregon vseh oseb, ki so bile priprte po zatrtju miroljubnih demonstracij 19. decembra 2010.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Vodja regionalnega volilnega odbora regije Minsk. Kot predsednik regionalnega volilnega odbora je bil odgovoren za kršitev mednarodnih volilnih standardov pri predsedniških volitvah 19. decembra 2010 v regiji Minsk.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Prvi namestnik vodje KGB.

Odgovoren je za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo. Pobudnik preiskave zoper političnega zapornika Aleša Bjaljatskega, enega najuglednejših zagovornikov človekovih pravic, vodje beloruskega centra za človekove pravice "Vjasna" in podpredsednika Mednarodne zveze za človekove pravice (FIDH). Bjaljatski je aktivno branil žrtve represije, povezane z volitvami 19. decembra 2010, ter nasilja nad civilno družbo in demokratično opozicijo in jim pomagal.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Dejavno sodeluje pri represiji civilne družbe v Belorusiji. Kot nekdanji vodja obveščevalnega odbora KGB je bil odgovoren za represivne ukrepe KGB nad civilno družbo in demokratično opozicijo.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Sodnik na osrednjem okrožnem sodišču v Minsku. V letih 2010 in 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 17.11.2011, Makayew Alyaksandr, 5 dni zapora; b) 7.7.2011, Tukay Illya, 12 dni zapora; c) 7.7.2011, Shapchyts Yawhen, 12 dni zapora; d) 31.1.2011, Kulakow Lyeanid, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); e) 21.12.2010, Yaromyenak Uladzimir, 15 dni zapora; f) 20.12.2010, Daroshka Alyaksey, 12 dni zapora; g) 20.12.2010, Kakhno Herman, 12 dni zapora; h) 20.12.2010, Palyakow Vital, 15 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni in visoke globe, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Direktor zapora v Šklovu. Odgovoren je bil za nehumano ravnanje s priporniki in pregon nekdanjega predsedniškega kandidata Nikolaja Statkeviča, ki je bil zaprt v zvezi z dogodki 19. decembra 2010, ter drugih zapornikov.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Sodnik na okrožnem sodišču Leninski v Minsku. V letu 2010 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodil na denarno oz. zaporno kazen: a) 20.12.2010, Charukhin Kanstantsin, 30 dnevnic (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Yarmola Mikalay, 15 dni zapora; c) 20.12.2010, Halka Dzmitry, 10 dni zapora; d) 20.12.2010, Navumaw Viktar, 12 dni zapora; e) 20.12.2010, Haldzenka Anatol, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložil zaporne kazni in visoke globe, zato je bil odgovoren za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Tožilec v okrožju Frunzenski v Minsku, ki je vodil zadevo protestnika Vasilija Parfenkova. Odgovoren je za izvajanje politično motiviranih upravnih in kazenskih sankcij proti predstavnikom civilne družbe.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Leto rojstva: 1964

Vodja KGB.

Odgovoren za preoblikovanje KGB v glavni organ za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo. Odgovoren za širjenje potvorjenih informacij o protestnikih, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010, prek medijev, ki so pod državnim nadzorom, namreč, da naj bi slednji s seboj prinesli material, ki naj bi ga uporabili kot orožje. Ženi in otrokom nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Sanikova je osebno grozil s smrtjo in fizičnim napadom. Na njegovo pobudo so bili izdani ukazi za nezakonito nadlegovanje demokratične opozicije in mučenje političnih nasprotnikov opozicije ter slabo ravnanje z zaporniki.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Sodnica na mestnem sodišču v Minsku. Kot sodnica porotnica je zavrnila pritožbe zoper obsodbe nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Sanikova ter političnih in civilnodružbenih aktivistov Ilije Vasileviča, Fiodora Mirzajanova, Olega Gnedčika in Vladimirja Jeriomenoka. Ta sojenja so pomenila očitno kršitev zakona o kazenskem postopku.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktivno sodeluje pri represiji nad civilno družbo v Belorusiji. Kot nekdanji vodja vojaškega protiobveščevalnega odbora KGB je bil odgovoren za represivne ukrepe KGB zoper civilno družbo in demokratično opozicijo. Pod njegovim nadzorom so uslužbenci KGB sodelovali pri zasliševanju političnih aktivistov po demonstracijah 19. decembra 2010.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Leninski v Minsku. V letu 2011 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na denarno oz. zaporno kazen: a) 18.7.2011, Palyakow Vital, 12 dni zapora; b) 7.7.2011, Marozaw S., 10 dni zapora; c) 7.7.2011, Badrahin Alyaksandr, 10 dni zapora; d) 7.7.2011, Marozaw S., 10 dni zapora; e) 7.7.2011, Varabey Alyaksandr, 15 dni zapora; f) 4.7.2011, Mazurenka Mikita, 10 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Datum rojstva: 14.11.1954

Št. osebne izkaznice: 3141154A021PB0

Minister za obrambo.

Kot član varnostnega sveta je tisti, ki odobri odločitve o represivnih ukrepih, dogovorjenih na ministrski ravni, vključno z odločitvijo o zatrtju mirnih demonstracij 19. decembra 2010. Po decembru 2010 je v govorih o demokratični opoziciji navedel, da je to primer "popolnega poraza uničujočih sil".

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Pervomajski v Vitebsku. 24. februarja 2012 je Sjarheja Kavalenko, ki od začetka februarja 2012 velja za političnega zapornika, obsodila na dve leti in mesec dni zapora zaradi kršitve pogojne obsodbe. Alena Šuk je bila neposredno odgovorna za kršitve človekovih pravic posameznika, saj je Sjarheju Kavalenki odrekla pravico do poštenega sojenja. Sjarhej Kavalenka je bil pred tem obsojen na pogojno zaporno kazen, ker je v Vitebsku izobesil prepovedano zgodovinsko belo-rdeče-belo zastavo, simbol opozicijskega gibanja. Naknadna obsodba, ki jo je izrekla Alena Žuk, je bila nesorazmerno stroga glede na naravo zločina in ni bila v skladu z beloruskim kazenskim zakonikom. Dejanja Alene Šuk pomenijo neposredno kršitev mednarodnih zavez Belorusije na področju človekovih pravic.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Datum rojstva: 7.7.1970

Št. osebne izkaznice: 3070770A081PB7

Izvršilni direktor državne tiskovne agencije BELTA.

Odgovoren je za širjenje državne propagande v medijih, ki je podprla in opravičila represijo nad demokratično opozicijo in civilno družbo 19. decembra 2010, v ta namen pa se uporabljajo tudi potvorjene informacije.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Sodnica na sodišču okrožja Frunzenski v Minsku.

Neposredno je sodelovala v sodni represiji mirnih protestnikov, ki so se udeležili demonstracij 19. decembra 2010. 20. decembra 2010 je obsodila aktivista civilne družbe Irino Jaraševič na 15 dni in Mihajla Jakavenko na 10 dni zapora. 7. julija 2011 je obsodila aktivista civilne družbe Borisa Sidarejko na 10 dni zapora zaradi sodelovanja na tihem protestu. Način, na katerega je vodila sojenje, je pomenil očitno kršitev zakona o kazenskem postopku. Sprejela je uporabo dokazov in pričevanj, ki za obtožene niso bili relevantni.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Državni tožilec na okrožnem sodišču Zavodskoj v Minsku, zadolžen za primer vidnih predstavnikov civilne družbe Irine Kalip, Sergeja Martseleva, Pavla Severinetsa. Obtožnica, ki jo je vložil, je bila očitno in neposredno politično motivirana ter je očitna kršitev zakona o kazenskem postopku. Temeljila je na nepravilni klasifikaciji dogodkov, ki so se zgodili 19. decembra 2010, ter ni bila podprta z dokazi ali izjavami prič.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Sodnica na okrožnem sodišču Leninski v Minsku. V letu 2010 je naslednje predstavnike civilne družbe zaradi udeležbe na miroljubnih protestih obsodila na zaporno kazen: a) 20.12.2010, Yarmolaw Yahor, 12 dni zapora; b) 20.12.2010, Palubok Alyaksandr, 15 dni zapora; c) 20.12.2010, Mikhalkin Zakhar, 10 dni zapora; d) 20.10.2010, Smalak Syarhey, 15 dni zapora; e) 20.12.2010, Vassilewski Alyaksandr, 15 dni zapora. Udeležencem miroljubnih protestov je večkrat naložila zaporne kazni, zato je bila odgovorna za represijo nad civilno družbo in demokratično opozicijo v Belorusiji.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Datum rojstva: 10.1.1961

Kraj rojstva: Nemčija (NDR)

Št. osebne izkaznice: 3100161A078PB5

Svetovalec za medije in nekdanji direktor državne radiotelevizije. Do decembra 2010 je bil glavni akter režimske propagande, ko je ne le sistematično blatil opozicijo, pač pa tudi upravičeval hude kršitve človekovih pravic ter pogosto uporabo nasilja nad opozicijo in civilno družbo v Belorusiji.


B.   Subjekti iz člena 4(1)

 

Ime

(angleško prečrkovanje beloruskega

in ruskega zapisa)

Ime

(belorusko črkovanje)

Ime

(rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Republika Belorusija, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel.: (+375 17) 263-63-83,

Faks: (+375 17) 263-90-12

Subjekt, nekdaj v lasti Vladimirja Peftijeva. Večinski lastnik je Dmitri Gurinovič, nekdanji svetovalec Vladimirja Peftijeva pri podjetju Velcom. Beltechexport ima koristi od režima, saj je glavni izvoznik orožja in vojaške opreme, ki sta v državni lasti ali ju proizvajajo državna podjetja. S prodajo orožja podpira in financira Lukašenkov režim.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev prek svojih subjektov Business Network in BT Telecommunications. Peftijev nadzira Sport-Pari skupaj z Dzmitrijem Aljaksandravičem Lukašenkom, saj ima slednji nadzor nad predsedniškim športnim klubom, ki je nosilec zakonsko predpisanega državnega večinskega deleža v Sport-Pariju.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Vladimir Peftijev.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Prospekt pobeditelej 51/2, soba 15, 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Holding v lasti Jurija Čiža. Slednji finančno podpira Lukašenkov režim, zlasti prek svojega holdinga LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registriran leta 2002 v Minsku.

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Hčerinsko podjetje holdinga LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Subjekt, ki ga nadzira Anatolij Ternavski.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Hčerinsko podjetje družbe Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Hčerinsko podjetje družbe Univest-M.