14.9.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/13


SKLEP SVETA 2012/503/SZVP

z dne 13. septembra 2012

o spremembi Sklepa 2010/452/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28, 42(4) in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. avgusta 2010 sprejel Sklep 2010/452/SZVP (1) o nadaljevanju nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (v nadaljnjem besedilu: EUMM Georgia ali misija), ki je bila vzpostavljena 15. septembra 2008. Navedeni sklep preneha veljati 14. septembra 2012.

(2)

Politični in varnostni odbor (PVO) je 15. maja 2012 potrdil priporočila za pregled EUMM Georgia na strateški ravni.

(3)

EUMM Georgia bi se morala na podlagi sedanjega mandata podaljšati za dvanajst mesecev.

(4)

Misija se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe.

(5)

Sklep 2010/452/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/452/SZVP se spremeni:

1.

člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Vse osebje spoštuje minimalne varnostne operativne standarde, specifične za misijo, ter varnostni načrt misije, ki podpira varnostno politiko Unije na tem področju. Glede varovanja tajnih podatkov EU, ki so mu zaupani pri opravljanju nalog, vse osebje upošteva varnostna načela in minimalne standarde, določene v Sklepu Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (2).

2.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Varnost

1.   Civilni poveljnik operacije usmerja načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in zagotavlja, da se ti ukrepi za EUMM Georgia ustrezno in učinkovito izvajajo v skladu s členoma 5 in 9.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost misije in za izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za misijo, v skladu s politiko Unije v zvezi z varnostjo osebja, napotenega izven Unije v operativni vlogi v skladu z naslovom V Pogodbe in pripadajočimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga višji uradnik za varnost misije (SMSO), ki poroča vodji misije in vzdržuje tesne delovne stike z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD).

4.   Osebje EUMM Georgia pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Temu osebju se na območju operacije prav tako zagotovi redno osvežitveno usposabljanje, ki ga organizira SMSO.

5.   Vodja misije je odgovoren za varstvo tajnih podatkov EU v skladu s Sklepom 2011/292/EU.“;

3.

v členu 14(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 15. septembrom 2012 in 14. septembrom 2013 znaša 20 900 000 EUR.“;

4.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Razkritje tajnih podatkov

1.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, če je ustrezno in ob upoštevanju potreb misije, v skladu s Sklepom 2011/292/EU razkrije tajne podatke in dokumente EU do stopnje ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘, ki so bili pripravljeni za namene misije.

2.   VP je prav tako pooblaščen, da ZN in OVSE, ob upoštevanju operativnih potreb misije, v skladu s Sklepom 2011/292/EU razkrije tajne podatke in dokumente EU do stopnje ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘, ki so bili pripravljeni za namene misije. V ta namen se sklenejo dogovori med VP ter pristojnimi organi ZN in OVSE.

3.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da v skladu s Sklepom 2011/292/EU državi gostiteljici razkrije tajne informacije in dokumente EU do stopnje ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED‘, ki so bili pripravljeni za namene misije. V ta namen se sklenejo dogovori med VP in pristojnimi organi države gostiteljice.

4.   VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, razkrije kakršne koli netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o misiji, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti (3).

5.   VP lahko pooblastila iz odstavkov 1 do 4 ter možnost sklepanja dogovorov iz odstavkov 2 in 3 prenese na podrejene osebe, na civilnega poveljnika operacije in/ali na vodjo misije.

5.

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Pregled misije

PVO se vsakih šest mesecev predloži pregled misije, ki temelji na poročilu vodje misije in ESZD.“;

6.

v členu 18 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 14. septembra 2013.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. septembra 2012

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL L 213, 13.8.2010, str. 43.

(2)  UL L 141, 27.5.2011, str. 17.“;

(3)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).“;