26.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/15


SKLEP SVETA

z dne 26. junija 2012

o stališču, ki se ga v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EU-EFTA v zvezi s sprejetjem Sklepa o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

(2012/431/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15a Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) omogoča tretji državi, da postane pogodbenica Konvencije, po tem ko Skupni odbor, vzpostavljen s Konvencijo, sprejme sklep o povabilu državi.

(2)

Člen 15 Konvencije pooblašča Skupni odbor, naj s sklepi priporoči in sprejme spremembe k tej Konvenciji in njenim dodatkom.

(3)

Hrvaška je uradno izrazila željo, da se pridruži skupnemu tranzitnemu sistemu in je bila 19. januarja 2012 povabljena s sklepom Skupnega odbora.

(4)

Po izpolnitvi pravnih in strukturnih zahtev ter zahtev v zvezi z informacijsko tehnologijo, ki so predpogoji za pristop, in po uradnem postopku za pristop bo Hrvaška pristopila h Konvenciji.

(5)

Zaradi širitve skupnega tranzitnega sistema bodo potrebne določene spremembe Konvencije. Te zadevajo nove jezikovne reference v hrvaščini ter ustrezne prilagoditve zavarovalnih dokumentov.

(6)

Predlagana sprememba je bila predstavljena v delovni skupini EU-EFTA, ki je o njej tudi razpravljala, in besedilo je bilo predhodno odobreno.

(7)

Zato bi bilo treba opredeliti stališče Evropske unije o predlagani spremembi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče Evropske unije v Skupnem odboru EU-EFTA za skupni tranzit v zvezi s sprejetjem Sklepa št. XXX navedenega odbora o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku temelji na osnutku Sklepa, ki je priložen temu sklepu.

Predstavniki Unije v Skupnem odboru EU-EFTA se lahko sporazumejo o manjših spremembah osnutka Sklepa po tem, ko so o tem obvestili Svet.

Člen 2

Komisija Sklep Skupnega odbora EU-EFTA za skupni tranzit po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 26. junija 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.


OSNUTEK

SKLEP št. XXX SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT

z dne

o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku […]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (1) in zlasti člena 15(3)(a) Konvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Hrvaška je izrazila željo, da pristopi h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in je bila 19. januarja 2012 povabljena s sklepom Skupnega odbora, vzpostavljenega na podlagi Konvencije.

(2)

Zato bi bilo treba prevode jezikovnih referenc iz Konvencije v hrvaškem jeziku v pravilnem vrstnem redu vključiti v Konvencijo.

(3)

Uporaba tega sklepa je vezana na datum pristopa Hrvaške h Konvenciji.

(4)

Da bi se omogočila uporaba zavarovalnih obrazcev, natisnjenih v skladu z merili, ki so veljala pred pristopom Hrvaške h Konvenciji, bi bilo treba določiti prehodno obdobje, v katerem je mogoče še naprej uporabljati te natisnjene obrazce z nekaterimi prilagoditvami.

(5)

Zato bi bilo treba Konvencijo ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Ta sklep se uporablja od datuma pristopa Hrvaške h Konvenciji.

2.   Obrazci iz prilog C1, C2, C3, C4, C5 in C6 k Dodatku III se lahko še naprej uporabljajo s potrebnimi prilagoditvami geografskih podatkov in službenega naslova ali naslova zastopnika najpozneje do zaključka dvanajstega meseca, ki sledi datumu začetka uporabe tega sklepa.

V Bruslju,

Za Skupni odbor

Predsednik


(1)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

PRILOGA

1.

V polju 51 Priloge B1 se med Združenim kraljestvom in Islandijo doda naslednja alinea:

„Hrvaška HR“.

2.

Naslov III Priloge B6 se spremeni:

   HR Valjanost ograničena“;

2.1

v prvem delu razpredelnice „Omejena veljavnost – 99200“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Oslobođeno“;

2.2

v drugem delu razpredelnice „Opustitev – 99201“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Alternativni dokaz“;

2.3

v tretjem delu razpredelnice „Alternativno dokazilo – 99202“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“;

2.4

v četrtem delu razpredelnice „Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) – 99203“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …“;

2.5

v petem delu razpredelnice „Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. … – 99204“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“;

2.6

v šestem delu razpredelnice „Opustitev predpisane poti – 99205“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“;

2.7

v sedmem delu razpredelnice „Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“;

2.8

v osmem delu razpredelnice „Opustitev podpisa – 99207“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“;

2.9

v devetem delu razpredelnice „Prepovedano splošno zavarovanje – 99208“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Neograničena uporaba“;

2.10

v desetem delu razpredelnice „Neomejena uporaba – 99209“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Izdano naknadno“;

2.11

v enajstem delu razpredelnice „Izdano naknadno – 99210“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Razni“;

2.12

v dvanajstem delu razpredelnice „Razno – 99211“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Rasuto“;

2.13

v trinajstem delu razpredelnice „Razsuto – 99212“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

   HR Pošiljatelj“.

2.14

v štirinajstem delu razpredelnice „Pošiljatelj – 99213“ se pred IS doda naslednja alinea:

„—

3.

Priloga C1 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C1

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

4.

Priloga C2 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C2

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

5.

Priloga C4 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA C4

SKUPNI/SKUPNOSTNI TRANZITNI POSTOPEK

Image

Image

6.

V polju 7 Priloge C5 se med besede „Evropska skupnost“ in „Islandija“ vstavi beseda „Hrvaška“.

7.

V polju 6 Priloge C6 se med besede „Evropska skupnost“ in „Islandija“ vstavi beseda „Hrvaška“.