20.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/18


SKLEP SVETA 2012/159/SZVP

z dne 19. marca 2012

o spremembi Sklepa Sveta 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. marca 2011 sprejel Sklep 2011/172/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/172/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 22. marca 2013.

(3)

Sklep 2011/172/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 5 Sklepa 2011/172/SZVP se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

Ta sklep se uporablja do 22. marca 2013.

Ta sklep se redno pregleduje. Veljavnost sklepa se podaljša ali ustrezno spremeni, če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi."

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Bruslju, 19. marca 2012

Za Svet

Predsednica

M. GJERSKOV


(1)  UL L 76, 22.3.2011, str. 63.