8.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 5/3


SPORAZUM

z dne 13. decembra 2010

med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije

2011/C 5/04

1.

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13

15095 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8–9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

ter

2.

Evropska centralna banka (ECB)

(v nadaljevanju: stranke) SO SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet se je z resolucijo z dne 16. junija 1997 (v nadaljnjem besedilu: Resolucija) odločil za vzpostavitev mehanizma deviznih tečajev (v nadaljnjem besedilu: ERM II) ob začetku tretje faze ekonomske in monetarne unije dne 1. januarja 1999.

(2)

Po določbah Resolucije naj bi ERM II pomagal zagotoviti, da države članice zunaj euroobmočja, ki sodelujejo v ERM II, usmerijo svojo politiko v stabilnost, spodbujal naj bi zbliževanje in državam članicam zunaj euroobmočja s tem pomagal v prizadevanjih za uvedbo eura.

(3)

Estonija je kot država članica z odstopanjem sodelovala v ERM II od 28. junija 2004. Eesti Pank je stranka Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (1), kot je bil spremenjen s Sporazumom z dne 21. decembra 2006 (2), Sporazumom z dne 14. decembra 2007 (3) in Sporazumom z dne 8. decembra 2008 (4) (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani: Sporazum med centralnimi bankami o ERM II).

(4)

Na podlagi člena 1 Sklepa Sveta 2010/416/EU z dne 13. julija 2010 v skladu s členom 140(2) Pogodbe o uvedbi eura v Estoniji 1. januarja 2011 (5) se odstopanje v korist Estonije v skladu s členom 4 Akta o pristopu iz leta 2003 razveljavi z učinkom od 1. januarja 2011. Euro bo valuta Estonije od 1. januarja 2011 in Eesti Pank od tega datuma ne bo več stranka Sporazuma med centralnimi bankami o ERM II.

(5)

Sporazum med centralnimi bankami o ERM II je torej treba spremeniti, da se upošteva razveljavitev odstopanja v korist Estonije –

SPORAZUMELE:

Člen 1

Sprememba Sporazuma med centralnimi bankami o ERM II zaradi razveljavitve odstopanja Estonije

Eesti Pank ni več stranka Sporazuma med centralnimi bankami o ERM II z učinkom od 1. januarja 2011.

Člen 2

Nadomestitev Priloge II k Sporazumu med centralnimi bankami o ERM II

Priloga II k Sporazumu med centralnimi bankami o ERM II se nadomesti z besedilom Priloge k temu sporazumu.

Člen 3

Končni določbi

1.   Ta sporazum spreminja Sporazum med centralnimi bankami o ERM II z učinkom od 1. januarja 2011.

2.   Ta sporazum je sestavljen v angleškem jeziku in pravilno podpisan s strani ustrezno pooblaščenih predstavnikov strank. ECB, ki hrani izvirni sporazum, pošlje overjeno kopijo izvirnega sporazuma vsaki nacionalni centralni banki v euroobmočju in zunaj euroobmočja. Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 13. decembra 2010

Za

centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Za

centralno banko Česká národní banka

Za

centralno banko Danmarks Nationalbank

Za

centralno banko Eesti Pank

Za

centralno banko Latvijas Banka

Za

centralno banko Lietuvos bankas

Za

centralno banko Magyar Nemzeti Bank

Za

centralno banko Narodowy Bank Polski

Za

centralno banko Banca Națională a României

Za

centralno banko Sveriges Riksbank

Za

centralno banko Bank of England

Za

Evropsko centralno banko


(1)  UL C 73, 25.3.2006, str. 21.

(2)  UL C 14, 20.1.2007, str. 6.

(3)  UL C 319, 29.12.2007, str. 7.

(4)  UL C 16, 22.1.2009, str. 10.

(5)  UL L 196, 28.7.2010, str. 24.


PRILOGA

„PRILOGA II

ZGORNJE MEJE DOSTOPA DO SREDSTEV ZELO KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA IZ ČLENOV 8, 10 IN 11 SPORAZUMA MED CENTRALNIMI BANKAMI O ERM II

z učinkom od 1. januarja 2011

(v milijonih EUR)

Centralne banke, ki so stranke tega sporazuma

Zgornje meje (1)

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

530

Česká národní banka

710

Danmarks Nationalbank

720

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 800

Banca Națională a României

1 030

Sveriges Riksbank

960

Bank of England

4 840

Evropska centralna banka

ni


Nacionalne centralne banke iz euroobmočja

Zgornje meje

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

ni

Deutsche Bundesbank

ni

Eesti Pank

ni

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

ni

Bank of Greece

ni

Banco de España

ni

Banque de France

ni

Banca d’Italia

ni

Central Bank of Cyprus

ni

Banque centrale du Luxembourg

ni

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

ni

De Nederlandsche Bank

ni

Oesterreichische Nationalbank

ni

Banco de Portugal

ni

Banka Slovenije

ni

Národná banka Slovenska

ni

Suomen Pankki

ni“


(1)  Zneski, ki so navedeni pri centralnih bankah, ki ne sodelujejo v ERM II, so namišljeni.