29.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1386/2011

z dne 19. decembra 2011

o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 704/2002 z dne 25. marca 2002 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife pri uvozu nekaterih industrijskih izdelkov in o odprtju ter upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti pri uvozu nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke (3) opustitev dajatve skupne carinske tarife za nekatere industrijske izdelke za trgovsko ali industrijsko rabo preneha veljati 31. decembra 2011.

(2)

Septembra 2010 je vlada Španije v imenu vlade Kanarskih otokov zaprosila za podaljšanje opustitve avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za več izdelkov v skladu s členom 349 Pogodbe. V utemeljitvi prošenje so navedli, da so zaradi oddaljenosti navedenih otokov gospodarski subjekti z gospodarskega in trgovskega vidika močno prikrajšani, kar negativno vpliva na demografsko gibanje, zaposlenost ter socialni in gospodarski razvoj.

(3)

Nedavna gospodarska kriza je močno prizadela industrijski sektor na Kanarskih otokih, vključno z gradbenim sektorjem. Nagel padec v gradbeništvu je povzročil krizo v vseh pomožnih industrijah, ki so odvisne od gradbeništva. Neugodne finančne razmere so imele resne posledice za mnoga poslovna področja. Obenem je močno povečana nezaposlenost v Španiji še pospešila hud padec domačega povpraševanja, vključno s povpraševanjem po industrijskih izdelkih.

(4)

Nezaposlenost na Kanarskih otokih je bila v zadnjih desetih letih stalno nad španskim nacionalnim povprečjem in v letu 2009 so Kanarski otoki zabeležili najvišjo stopnjo nezaposlenosti v državi (Eurostat: Statistika po regijah – Stopnja nezaposlenosti, po regijah NUTS 2, 1999–2009). Poleg tega se več kot polovica industrijske proizvodnje na Kanarskih otokih porabi na samih otokih, kar še posebej otežuje razmere, saj je bilo povpraševanje tam močneje prizadeto.

(5)

Da bi vlagateljem ponudili dolgoročno perspektivo, gospodarskim subjektom pa omogočili doseči raven industrijske in trgovske dejavnosti, ki bi stabilizirala gospodarsko in socialno okolje na Kanarskih otokih, je primerno za obdobje 10 let v celoti podaljšati opustitev dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, kot je podrobneje določeno v Prilogi II in Prilogi III Uredbe (ES) št. 704/2002.

(6)

Obenem so španske oblasti v povezavi s tem zaprosile za opustitev dajatev skupne carinske tarife za tri nove izdelke z oznakami KN 3902 10, 3903 11 in 3906 10. Ta prošnja je bila sprejeta, saj bi te opustitve okrepile gospodarstvo Kanarskih otokov.

(7)

Da se zagotovi, da bodo ti tarifni ukrepi koristili le gospodarskim subjektom, ki imajo sedež na ozemlju Kanarskih otokov, bi morale biti opustitve pogojene s končno uporabo izdelkov v skladu z Uredbo Sveta (EGS) 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) in Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (5).

(8)

V primeru preusmeritve trgovine bi bilo treba za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, ki bi Komisiji omogočila začasen umik opustitve. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (6).

(9)

Zaradi sprememb kombinirane nomenklature se narava opustitve dajatev ne sme vsebinsko spremeniti. Pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe bi bilo zato treba prenesti na Komisijo, da bi lahko izvedli nujne spremembe in tehnične prilagoditve seznama blaga, za katero se opustitev uporablja. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da se ustrezni dokumenti Svetu predložijo pravočasno in na ustrezen način.

(10)

Da bi zagotovili kontinuiteto ukrepov v skladu z Uredbo (ES) št. 704/2002, je treba s 1. januarjem 2012 začeti uporabljati ukrepe, predvidene v tej uredbi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2021 se v celoti opustijo dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo za uvoz industrijskega blaga za trgovsko ali industrijsko rabo, ki spadajo pod tarifne oznake KN iz Priloge I, na Kanarske otoke.

To blago se uporablja v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EGS) št. 2913/92 in Uredbe (EGS) št. 2454/93 za obdobje najmanj 24 mesecev po sprostitvi v prosti promet s strani gospodarskih subjektov, ki imajo sedež na Kanarskih otokih.

Člen 2

Za obdobje med 1. januarjem 2012 in 31. decembrom 2021 se v celoti opustijo dajatve skupne carinske tarife, veljavne za uvoz surovin na Kanarske otoke, delov in komponent, ki spadajo pod oznake KN iz Priloge II in ki se uporabljajo za industrijsko predelavo ali vzdrževanje na Kanarskih otokih.

Člen 3

Za opustitev dajatev iz členov 1 in 2 veljajo posebna uporaba v skladu s členoma 21 in 82 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in kontrole, določene s členi 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

1.   Kadar Komisija utemeljeno domneva, da so opustitve, določene s to uredbo, povzročile preusmeritev trgovinskih tokov za določeni izdelek, lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi začasno umakne opustitev za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8.

Uvozne dajatve za izdelke, za katere je opustitev začasno umaknjena, se zavarujejo z varščino, sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet na Kanarskih otokih pa je pogojena s pologom take varščine.

2.   Če Svet v skladu s postopkom iz Pogodbe v 12-mesečnem obdobju odloči, da bi bilo treba opustitev dokončno umakniti, se zneski dajatev, zavarovanih z varščino, dokončno poberejo.

3.   Če se v 12-mesečnem obdobju ne sprejme nobena dokončna odločitev v skladu z odstavkom 2, se varščine sprostijo.

Člen 5

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6, in sicer glede sprememb in tehničnih prilagoditev prilog I in II, ki so potrebne zaradi sprememb kombinirane nomenklature.

Člen 6

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 1. januarja 2012.

3.   Pooblastilo iz člena 5 lahko kadar koli prekliče Svet. Odločitev o preklicu začne prenos pooblastil iz člena 5. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5, začne veljati le, če Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Svetu o tem aktu ali če je pred iztekom tega roka Svet obvestil Komisijo, da mu ne bo nasprotoval.

Člen 7

Komisija obvesti Evropski parlament o delegiranih aktih, ki jih sprejme Komisija, o kakršnem koli nasprotovanju delegiranim aktom ali o preklicu pooblastila s strani Sveta.

Člen 8

1.   Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 247a(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  Mnenje z dne 15. novembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 22. septembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 111, 26.4.2002, str. 1.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(5)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(6)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.


PRILOGA I

Industrijsko blago za trgovsko ali industrijsko rabo, ki spada pod oznake KN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Kakor so opredeljene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in o Skupni carinski tarifi (UL L 282, 28.10.2011, str. 1).


PRILOGA II

Surovine, deli in komponente, ki se uporabljajo za kmetijske namene, industrijsko predelavo ali vzdrževanje in spadajo pod oznake KN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Kakor so opredeljene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in o Skupni carinski tarifi (UL L 282, 28.10.2011, str. 1).