20.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/20


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1332/2011

z dne 16. decembra 2011

o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti členov 8(1), 8(5) in 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostne zahteve bi morale biti obvezne za operaterje zrakoplovov, ki so registrirani v državi članici ali v tretji državi, vendar z njimi upravlja operater Unije in za operaterje zrakoplovov, ki jih znotraj Unije uporabljajo operaterji iz tretjih držav.

(2)

Po vrsti trčenj letal, pri katerih varnostne rezerve niso bile upoštevane, vključno z nesrečo blizu mesta Yaizu (Japonska) leta 2001 in pri mestu Überlingen (Nemčija) leta 2002, je treba posodobiti programsko opremo sistema za izogibanje trčenj v zraku. Rezultati študije kažejo, da je z uporabo trenutne programske opreme sistema za izogibanje trčenj v zraku verjetnost tveganja trčenja letal v zraku 2,7 × 10-8 na uro leta. Zato se šteje, da je varnostno tveganje sistema ACAS II različice 7.0 nesprejemljivo.

(3)

Treba je uvesti novo programsko različico sistema za izogibanje trčenj v zraku (ACAS II), da bi se izognili trčenjem v zraku pri vseh zrakoplovih, ki letijo v zračnem prostoru, zajetem v Uredbi (ES) št. 216/2008.

(4)

Za zagotavljanje najvišjih možnih varnostnih standardov, bi morali zrakoplovi, ki niso zajeti v območje uporabe obveznih zahtev glede prevoza, vendar so opremljeni s sistemom ACAS II, pred začetkom veljavnosti te Uredbe vgraditi sistem ACAS II z najnovejšo različico programske opreme za preprečevanje trčenj.

(5)

Za zagotavljanje izboljšane varnosti v povezavi z novo različico programske opreme morajo biti vsi zrakoplovi opremljeni v najkrajšem možnem času. Kljub temu je treba časovni okvir postaviti realistično, da se lahko letalska industrija ob upoštevanju razpoložljivosti nove opreme prilagodi novi uredbi.

(6)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih predpisov in jih je v obliki mnenja predložila Komisiji v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa pogoje uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku, ki jih morajo izpolnjevati:

(a)

operaterji zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 216/2008, ki opravljajo letne prevoze v Unijo, znotraj ali iz nje, ter

(b)

operaterji zrakoplovov iz člena 4(1)(d) Uredbe (ES) št. 216/2008, ki opravljajo lete znotraj zračnega prostora nad ozemlji, zajetimi s Pogodbo, kot tudi v katerem koli zračnem prostoru, kjer države članice uporabljajo Uredbo (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„sistem za izogibanje trčenj v zraku (ACAS)“ pomeni sistem v zrakoplovu na podlagi signalov transponderja sekundarnega nadzornega radarja (SSR), ki deluje neodvisno od zemeljske opreme, za zagotavljanje nasvetov pilotom o morebitnih nevarnih zrakoplovih, opremljenih s transponderji SSR;

2.

„sistem za izogibanje trčenj v zraku II (ACAS II)“ pomeni sistem za izogibanje trčenj v zraku, ki poleg prometnih navodil zagotavlja navodila za vertikalni izogib;

3.

„navedba navodil za izogib (RA)“ pomeni navedbo, posredovano letalski posadki, s katero se priporoči manever za zagotovitev odmika od vseh nevarnosti ali omejitev manevra za ohranitev obstoječega razmika;

4.

„navedba prometnega navodila (TA)“ pomeni navedbo, posredovano letalski posadki, da bi bližina drugega zrakoplova lahko pomenila nevarnost.

Člen 3

Sistem za izogibanje trčenj v zraku (ACAS)

1.   Zrakoplovi iz Oddelka I Priloge k tej uredbi morajo biti opremljeni in delovati v skladu s predpisi in postopki iz Priloge.

2.   Države članice zagotovijo, da je delovanje zrakoplovov iz člena 1(2)(a) Uredbe (ES) št. 216/2008 v skladu s predpisi ter da so postopki iz Priloge v skladu s pogoji iz navedenega člena.

Člen 4

Posebne določbe za operaterje, za katere velja Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 (3)

1.   Ne glede na določbe OPS 1.668 in 1.398 Priloge III k Uredbi (EGS) št. 3922/91, se člen 3 in Priloga k tej uredbi nanašata na letalske operaterje iz člena 1(a).

2.   Vse druge obveznosti letalskih prevoznikov iz Uredbe (EGS) št. 3922/91 glede priznanja, namestitve ali delovanja opreme veljajo tudi za ACAS II.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

3.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Člena 3 in 4 se uporabljata od 1. marca 2012.

5.   Ne glede na odstavek 2 se določbe členov 3 in 4 za zrakoplove z individualnim spričevalom o plovnosti, izdanim pred 1. marcem 2012, uporabljajo od 1. decembra 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4.


PRILOGA

Sistem za izogibanje trčenj v zraku (ACAS) II

[Del-ACAS]

Oddelek I —   Oprema ACAS II

AUR.ACAS.1005   Zahteve za delovanje

1.

Z opremo logike za izogibanje trčenj ACAS II različico 7.1 morajo biti opremljena letala na turbinski pogon:

(a)

z največjo potrjeno vzletno maso nad 5 700 kg ali

(b)

ki lahko prevažajo več kot 19 potnikov.

2.

Zrakoplovi, ki niso navedeni v točki (1), vendar se prostovoljno opremijo s sistemom ACAS II, se opremijo s programom za izogibanje trčenj različico 7.1.

3.

Točka (1) se ne uporablja za sisteme zrakoplovov brez posadke.

Oddelek II —   Operacije

AUR.ACAS.2005   Uporaba sistema ACAS II

1.

Sistem ACAS II se med letom, razen v primerih iz seznama minimalne opreme iz Priloge III k Uredbi Sveta (EGS) št. 3922/91, uporablja tako, da omogoča podajanje navodil za izogib (RA) letalskemu osebju, kadar se zazna neprimerna bližina drugega zrakoplova, razen če se zaradi neobičajnega postopka ali razmer, v katerih je delovanje omejeno, zahteva omejitev načina navodil RA (zahteva se izključna uporaba navodil TA ali enakovredna rešitev).

2.

Kadar sistem ACAS II poda navodilo za izogib (RA):

(a)

mora pilot, ki upravlja zrakoplov, nemudoma upoštevati navedbe navodila za izogib, tudi če je to v nasprotju z navodili službe kontrole zračnega prometa, razen če bi to ogrozilo varnost zrakoplova;

(b)

letalska posadka mora takoj, ko to omogoča delovna obremenitev, ustrezno enoto službe kontrole zračnega prometa obvestiti o vseh navodilih za izogib, zaradi katerih je potrebno odstopanje od veljavnega navodila ali dovoljenja službe kontrole zračnega prometa;

(c)

ko je navzkrižje odpravljeno, zrakoplov:

(i)

začne nemudoma spet upoštevati pogoje potrjenega navodila ali dovoljenja službe kontrole zračnega prometa, pri čemer je treba službo kontrole zračnega prometa obvestiti o tem manevru, ali

(ii)

ravna v skladu z vsemi izdanimi spremenjenimi dovoljenji ali navodili službe kontrole zračnega prometa.

AUR.ACAS.2010   Usposabljanje za sistem ACAS II

Operaterji določijo operativne postopke ACAS II in programe usposabljanja, da se letalska posadka za primere preprečevanja trčenj in uporabo opreme ACAS II ustrezno usposobi.