8.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/26


UREDBA (EU) št. 1232/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. novembra 2011

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (2) zahteva, da je blago z dvojno rabo (vključno s programsko opremo in tehnologijo) ob izvozu iz Unije, tranzitu skozi njo ali ko je to blago dobavljeno v tretjo državo na podlagi posredovalnih storitev posrednika s prebivališčem ali s sedežem v Uniji, predmet učinkovitega nadzora.

(2)

Zaželeno je, da se doseže enotna in dosledna uporaba nadzora po celotni Uniji, da bi se izognili nelojalni konkurenci med izvozniki Unije, uskladili obseg uporabe splošnih izvoznih dovoljenj Unije in pogojev njihove uporabe pri izvoznikih Unije ter zagotovili učinkovite in uspešne varnostne nadzore v Uniji.

(3)

Komisija je v svojem sporočilu z dne 18. decembra 2006 predstavila zamisel o novem splošnem izvoznem dovoljenju Unije, da se poveča konkurenčnost industrije in vzpostavijo enaki konkurenčni pogoji za vse izvoznike Unije, kadar izvažajo določene posebne vrste blaga z dvojno rabo v določene posebne namembne države, hkrati pa bi se zagotovila visoka stopnja varnosti in popolno spoštovanje mednarodnih obvez.

(4)

Uredba (ES) št. 428/2009 je razveljavila Uredbo Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (3) z učinkom od 27. avgusta 2009. Vendar pa se zadevne določbe Uredbe (ES) št. 1334/2000 uporabljajo še naprej v primeru vlog za izvozno dovoljenje, ki so bile predložene pred tem datumom.

(5)

Za oblikovanje novih splošnih izvoznih dovoljenj Unije za izvoz določenega posebnega blaga z dvojno rabo v določene posebne namembne države je treba spremeniti zadevne določbe Uredbe (ES) št. 428/2009 tako, da se ji dodajo nove priloge.

(6)

Pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, bi morali imeti možnost, da prepovejo uporabo splošnih izvoznih dovoljenj Unije v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 428/2009, kakor je spremenjena s to uredbo.

(7)

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe se embargo na orožje v okviru skupne zunanje in varnostne politike Unije sprejme s sklepi Sveta. V skladu s členom 9 Protokola (št. 36) o prehodni ureditvi se ohranijo pravni učinki skupnih stališč, ki jih je sprejel Svet v skladu s poglavjem V Pogodbe o Evropski uniji pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, dokler niso razveljavljeni, razglašeni za nične ali spremenjeni ob izvajanju Pogodb.

(8)

Uredbo (ES) št. 428/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 428/2009 se spremeni:

1.

v členu 2 se točka 9 nadomesti z naslednjim:

„9.

‚splošno izvozno dovoljenje Unije‘ pomeni izvozno dovoljenje za izvoz v določene namembne države, ki je na voljo vsem izvoznikom, ki spoštujejo njegove pogoje uporabe, kakor so navedeni v prilogah IIa do IIf“;

2.

v členu 4(2) se besedilo „uveden s skupnim stališčem ali skupnim ukrepom“ nadomesti z besedilom „uveden s sklepom ali skupnim stališčem“;

3.

člen 9 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba uveljavlja splošna izvozna dovoljenja Unije za določen izvoz, naveden v prilogah IIa do IIf.

Pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, lahko izvozniku prepovejo uporabo teh dovoljenj, če obstaja upravičen sum glede njegove zmožnosti za upoštevanje dovoljenja ali določb zakonodaje o nadzoru izvoza.

Pristojni organi držav članic si izmenjajo informacije o izvoznikih, katerim je bila odvzeta pravica do uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije, razen če presodijo, da izvoznik ne bo poskušal izvoziti blaga z dvojno rabo prek druge države članice. V ta namen bo uporabljen sistem iz člena 19(4).“;

(b)

v odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

ne veljajo za blago iz Priloge IIg“;

(c)

v odstavku 4(c) se besedilo „vzpostavljen s skupnim stališčem ali skupnim ukrepom“ nadomesti z besedilom „uveden s sklepom ali skupnim stališčem“;

4.

v prvem stavku člena 11(1) se sklicevanje na „Prilogo II“ nadomesti s sklicevanjem na „Prilogo IIa“;

5.

v členu 12(1)(b) se besedilo „uvedenimi s skupnim stališčem ali skupnim ukrepom“ nadomesti z besedilom „uvedenimi s sklepom ali skupnim stališčem“;

6.

v členu 13 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Vsa obvestila iz tega člena se pošljejo prek varnih elektronskih sredstev, vključno prek sistema iz člena 19(4).“;

7.

člen 19 se spremeni:

(a)

v odstavku 2(a) se besedilo „splošnih izvoznih dovoljenj Skupnosti“ nadomesti z besedilom „splošnih izvoznih dovoljenj Unije“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija po posvetovanju z usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo, vzpostavljeno v skladu s členom 23, uvede varen in šifriran sistem za izmenjavo informacij med državami članicami in po potrebi s Komisijo. Evropski parlament je obveščen o proračunu sistema, njegovem razvoju, začasni in končni postavitvi, delovanju ter stroških omrežja.“;

8.

v členu 23 se doda naslednji odstavek:

„3.   Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo, za katero velja člen 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (4).

9.

člen 25 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 25

1.   Vsaka država članica obvesti Komisijo o zakonih in drugih predpisih, sprejetih na podlagi izvajanja te uredbe, vključno z ukrepi iz člena 24. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam.

2.   Vsaka tri leta Komisija pregleda izvajanje te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži obsežno poročilo o izvajanju in oceni učinka, ki lahko vključuje predloge za njene spremembe. Države članice Komisiji predložijo vse potrebne podatke za pripravo poročila.

3.   Posebni deli poročila obravnavajo:

(a)

usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo in njene dejavnosti. Informacije, ki jih zagotovi Komisija o preverjanjih in posvetovanjih usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo, se obravnavajo kot zaupne v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001. Informacije se v vsakem primeru štejejo za zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo posredovalcu ali viru takih informacij;

(b)

izvajanje člena 19(4) in poročanje o doseženi fazi pri vzpostavljanju varnega in šifriranega sistema za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo;

(c)

izvajanje člena 15(1);

(d)

izvajanje člena 15(2);

(e)

obsežne informacije o ukrepih, ki so jih sprejele države članice v skladu s členom 24 in o katerih je Komisija obveščena v skladu z odstavkom 1 tega člena.

4.   Komisija najpozneje 31. decembra 2013 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni izvajanja te uredbe s posebnim poudarkom na izvajanju Priloge IIb, splošnega izvoznega dovoljenja Unije št. EU002, ki ga po potrebi spremlja zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, zlasti glede vprašanja pošiljk majhne vrednosti.“;

10.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 25a

Brez poseganja v določbe sporazumov o medsebojni upravni pomoči ali protokolov o carinskih zadevah, ki so jih sklenile Unija in tretje države, lahko Svet pooblasti Komisijo, da se s tretjimi državami pogaja o sporazumih za vzajemno priznavanje nadzorov izvoza blaga z dvojno rabo iz te uredbe ter zlasti za odpravo zahtev za dovoljenja za ponovni izvoz na ozemlju Unije. Ta pogajanja potekajo v skladu s postopki iz člena 207(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, če je to primerno.“;

11.

Priloga II se preštevilči v Prilogo IIa in se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE UNIJE št. EU001

(iz člena 9(1) te uredbe)

Izvoz v Avstralijo, Japonsko, Kanado, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, in Združene države Amerike

Organ, ki izdaja dovoljenje: Evropska unija“;

(b)

del 1 se nadomesti z naslednjim:

Del 1

To splošno izvozno dovoljenje zajema vse blago z dvojno rabo, določeno v Prilogi I te uredbe, razen tistega, ki je navedeno v Prilogi IIg.“;

(c)

del 2 se črta;

(d)

del 3 se preštevilči v del 2 in se spremeni:

(i)

v prvem odstavku se beseda „Skupnosti“ nadomesti z besedo „Uniji“;

(ii)

beseda „Švica“ se nadomesti z besedami „Švica, vključno z Lihtenštajnom“;

(iii)

besedilo „splošno izvozno dovoljenje Skupnosti“ in „tega splošnega izvoznega dovoljenja Skupnosti“ se nadomesti z besedilom „to dovoljenje“ v ustrezni slovnični obliki;

(iv)

besedilo „vzpostavljen s skupnim stališčem ali skupnim ukrepom“ se nadomesti z „uveden s sklepom ali skupnim stališčem“;

12.

vstavijo se priloge IIb do IIg, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 16. novembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

W. SZCZUKA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 27. septembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 27. oktobra 2011.

(2)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

(3)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1.

(4)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.“;


PRILOGA

PRILOGA IIb

SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE UNIJE št. EU002

(iz člena 9(1) te uredbe)

Izvoz določenega blaga z dvojno rabo v določene namembne države

Organ izdajatelj: Evropska unija

Del 1 –   Blago

To splošno izvozno dovoljenje zajema naslednje blago z dvojno rabo, določeno v Prilogi I k tej uredbi:

1A001

1A003

1A004

1C003b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006.

Del 2 –   Namembne države

To izvozno dovoljenje velja povsod v Uniji za izvoz v naslednje namembne države:

Argentina

Hrvaška

Islandija

Južna Afrika

Južna Koreja

Turčija.

Del 3 –   Pogoji in zahteve za uporabo

1.

To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga, če:

1.

so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri ima sedež, kakor je opredeljeno v členu 9(6) te uredbe, obvestili, da je zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno:

(a)

za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo;

(b)

za končno vojaško uporabo, kakor je opredeljeno v členu 4(2) te uredbe, v državi z embargom na orožje, uveden s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ali embargo na orožje, uveden z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ali

(c)

za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice;

2.

je izvozniku v skladu s svojo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;

3.

se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je v namembni državi, ki jo zajema to dovoljenje.

2.

Izvozniki morajo v polju 44 enotne upravne listine navesti referenčno številko EU X002 ter da se blago izvaža s splošnim izvoznim dovoljenjem Unije EU002.

3.

Vsak izvoznik, ki uporablja to dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri ima sedež, obvestiti o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Zahteve o poročanju, ki so priložene uporabi tega dovoljenja, in dodatne informacije, ki jih država članica, iz katere se izvaža, lahko zahteva za blago, ki se izvaža s tem dovoljenjem, določijo države članice.

Država članica lahko zahteva, da se izvozniki s sedežem v tej državi članici registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v 10 delovnih dneh od prejema v skladu s členom 9(1) te uredbe.

Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega odstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih podelijo tiste države članice, ki izdajo ta dovoljenja.

PRILOGA IIc

SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE UNIJE št. EU003

(iz člena 9(1) te uredbe)

Izvoz po popravilu/zamenjavi

Organ izdajatelj: Evropska unija

Del 1 —   Blago

1.

To splošno izvozno dovoljenje zajema vse blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi, razen tistega, ki je našteto v odstavku 2, če:

(a)

je bilo blago na carinsko območje Evropske unije ponovno uvoženo za namene vzdrževanja, popravila ali zamenjave in če se izvaža ali ponovno izvaža v državo odpreme brez kakršnih koli sprememb njegovih izvirnih značilnosti v obdobju petih let po datumu izdaje izvirnega izvoznega dovoljenja, ali

(b)

se blago izvaža v državo odpreme v zameno za blago iste kakovosti in količine, ki je bilo na carinsko območje Evropske unije ponovno uvoženo za vzdrževanje, popravilo ali zamenjavo v obdobju petih let po datumu izdaje izvirnega izvoznega dovoljenja.

2.

Izključeno blago:

(a)

vse blago, navedeno v Prilogi IIg;

(b)

vse blago v oddelkih D in E iz Priloge I k tej uredbi;

(c)

naslednje blago, navedeno v Prilogi I k tej uredbi:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 do 5A002a9

5B002 Oprema:

(a)

posebej oblikovana oprema za ‚razvoj‘ ali ‚proizvodnjo‘ opreme iz točk 5A002a2 do 5A002a9;

(b)

merilna oprema, izdelana posebej za ocenjevanje in vrednotenje funkcij ‚informacijske varnosti‘ opreme iz točk 5A002a2 do 5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011.

Del 2 —   Namembne države

To dovoljenje velja povsod v Uniji za izvoz v naslednje namembne države:

 

Albanija

 

Argentina

 

Bosna in Hercegovina

 

Brazilija

 

Čile

 

Črna gora

 

Francoska čezmorska ozemlja

 

Hrvaška

 

Indija

 

Islandija

 

Južna Afrika

 

Južna Koreja

 

Kazahstan

 

Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom)

 

Maroko

 

Mehika

 

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

Rusija

 

Singapur

 

Srbija

 

Tunizija

 

Turčija

 

Ukrajina

 

Združeni arabski emirati

Del 3 —   Pogoji in zahteve za uporabo

1.

To splošno dovoljenje se lahko uporablja le po opravljenem začetnem izvozu v okviru splošnega izvoznega dovoljenja Unije ali po dodelitvi izvoznega dovoljenja s strani države članice, v kateri je sedež izvirnega izvoznika za izvoz blaga, ki je bilo nato ponovno uvoženo na carinsko območje Evropske unije zaradi vzdrževanja, popravila ali zamenjave. To dovoljenje je veljavno le za izvoze prvotnemu končnemu uporabniku.

2.

To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga, če:

1.

so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri ima sedež, kakor je določeno v členu 9(6) te uredbe, obvestili, da je zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno:

(a)

za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo;

(b)

za vojaško uporabo, kakor je določeno v členu 4(2) te uredbe, če ima država nakupa oziroma namembna država embargo na orožje, uveden s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ali embargo na orožje, uveden z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ali

(c)

za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice;

2.

je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;

3.

se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je v namembni državi, ki jo zajema to dovoljenje;

4.

je bilo začetno dovoljenje preklicano, začasno ukinjeno, spremenjeno ali razveljavljeno;

5.

je izvozniku, v skladu s svojo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov, znano, da je končna raba zadevnega blaga drugačna od navedene v izvirnem izvoznem dovoljenju.

3.

Pri izvažanju katerega koli blaga s tem dovoljenjem morajo izvozniki:

1.

v izvozni deklaraciji za carino navesti referenčno številko začetnega izvoznega dovoljenja, skupaj z imenom države članice, ki je dodelila dovoljenje, referenčno številko EU X002 in oznako, da se blago izvaža s splošnim izvoznim dovoljenjem Unije EU003, v polju 44 enotne upravne listine;

2.

na zahtevo carinskih uradnikov predložiti dokumentirane dokaze o datumu uvoza blaga v Unijo, o kakršnih koli popravilih, vzdrževanju ali zamenjavi blaga, opravljenih v Uniji, in o tem, da se blago vrne končnemu uporabniku in državi, iz katere je bilo uvoženo v Unijo.

4.

Vsak izvoznik, ki uporablja to dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri ima sedež, obvestiti o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Zahteve po poročanju, priložene uporabi tega dovoljenja, in dodatne informacije, ki jih država članica, iz katere se izvaža, lahko zahteva za blago, ki se izvaža s tem dovoljenjem, določijo države članice.

Država članica lahko zahteva od izvoznika, ki ima sedež v tej državi članici, da se registrira pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka, ob upoštevanju člena 9(1) te uredbe.

Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih podelijo države članice, ki izdajo ta dovoljenja.

5.

To dovoljenje zajema blago za ‚popravilo‘, ‚zamenjavo‘ in ‚vzdrževanje‘. To lahko vključuje naključno izboljšavo izvornega blaga, npr. zaradi uporabe modernih rezervnih delov za zamenjavo ali uporabe poznejših standardov za zanesljivost in varnost, če zaradi tega ne pride do povečanja funkcionalnih zmogljivosti blaga ali novih ali dodatnih funkcij blaga.

PRILOGA IId

SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE UNIJE št. EU004

(iz člena 9(1) te uredbe)

Začasni izvoz za razstave ali sejme

Organ izdajatelj: Evropska unija

Del 1 –   Blago

To splošno izvozno dovoljenje zajema vse blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi razen:

(a)

vse blago iz Priloge IIg;

(b)

vse blago v oddelku D Priloge I k tej uredbi (to ne vključuje programske opreme, nujne za pravilno delovanje opreme za namene predstavitve);

(c)

vse blago v oddelku E Priloge I k tej uredbi;

(d)

blago iz Priloge I k tej uredbi:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 do 5A002a9

5B002 Oprema:

(a)

posebej oblikovana oprema za ‚razvoj‘ ali ‚proizvodnjo‘ opreme iz točk 5A002a2 do 5A002a9;

(b)

merilna oprema, izdelana posebej za ocenjevanje in vrednotenje funkcij ‚informacijske varnosti‘ opreme iz točk 5A002a2 do 5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011.

Del 2 –   Namembne države

To dovoljenje velja povsod v Uniji za izvoz v naslednje namembne države:

Albanija, Argentina, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Črna gora, Francoska čezmorska ozemlja, Hrvaška, Indija, Islandija, Južna Afrika, Južna Koreja, Kazahstan, Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom), Maroko, Mehika, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Rusija, Singapur, Srbija, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.

Del 3 –   Pogoji in zahteve za uporabo

1.

To dovoljenje dovoljuje izvoz blaga, naštetega v delu 1, če gre za začasni izvoz v razstavne ali sejemske namene, kakor je opredeljeno v točki 6, in če se blago v 120 dneh po začetnem izvozu v celoti in brez sprememb uvozi nazaj v carinsko območje Evropske unije.

2.

Pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik sedež, kakor je opredeljeno v členu 9(6) te uredbe, lahko na prošnjo izvoznika umakne zahtevo, da mora biti blago ponovno uvoženo, kakor je navedeno v odstavku 1. Za postopek umika se ustrezno uporabi postopek za posamezna dovoljenja iz člena 9(2) in člena 14(1) te uredbe.

3.

To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga, če:

1.

so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri ima sedež, obvestili, da je zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno:

(a)

za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo;

(b)

za vojaško uporabo, kakor je opredeljeno v členu 4(2) te uredbe, če ima država nakupa oziroma namembna država embargo na orožje, uveden s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ali embargo na orožje, uveden z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ali

(c)

za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice;

2.

je izvozniku znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;

3.

se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je v namembni državi, ki jo zajema to dovoljenje;

4.

so izvoznika pristojni organi države članice v kateri ima sedež, obvestili, ali mu je bilo kako drugače znano (npr. informacijo mu je poslal proizvajalec), da je pristojni organ zadevno blago uvrstil pod zaščitno nacionalno oznako stopnje tajnosti, enakovredno ali višjo oznaki ZAUPNO EU (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL);

5.

izvoznik ne more jamčiti za vrnitev blaga v prvotnem stanju brez odstranitve, kopiranja ali razdelitve katere koli od komponent ali programske opreme ali če je prenos tehnologije povezan s predstavitvijo;

6.

se zadevno blago izvaža zaradi zasebne predstavitve ali prikaza (na primer interni razstavni prostori);

7.

bo zadevno blago del proizvodnega procesa;

8.

se bo zadevno blago uporabljalo za svoj pravi namen z minimalnimi izjemami, potrebnimi za učinkovito predstavitev, pri čemer konkretni rezultati testiranj ne bi bili na razpolago tretjim stranem;

9.

je izvoz načrtovan kot rezultat trgovske transakcije, zlasti glede prodaje, najema ali zakupa zadevnega blaga;

10.

bo zadevno blago shranjeno na razstavi ali sejmu samo v namen prodaje, najema ali zakupa, ne pa zaradi predstavitve ali prikaza;

11.

izvoznik sprejme kakršen koli ukrep, ki mu onemogoča, da bi bilo zadevno blago ves čas začasnega izvoza pod njegovim nadzorom.

4.

Izvozniki morajo v polju 44 enotne upravne listine navesti referenčno številko EU X002 ter da se blago izvaža s splošnim izvoznim dovoljenjem Unije EU004.

5.

Vsak izvoznik, ki uporablja to dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri ima sedež, obvestiti o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Zahteve po poročanju, priložene uporabi tega dovoljenja, in dodatne informacije, ki jih država članica, iz katere se izvaža, lahko zahteva za blago, ki se izvaža s tem dovoljenjem, določijo države članice.

Država članica lahko zahteva od izvoznikov, ki imajo sedež v tej državi članici, da se registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka, ob upoštevanju člena 9(1) te uredbe.

Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih podelijo države članice, ki izdajo ta dovoljenja.

6.

Za namene tega dovoljenja ‚razstava ali sejem‘ pomeni poslovne dogodke določenega trajanja, na katerih številni razstavljavci predstavljajo svoje izdelke poslovnim obiskovalcem ali splošni javnosti.

PRILOGA IIe

SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE UNIJE št. EU005

(iz člena 9(1) te uredbe)

Telekomunikacije

Organ izdajatelj: Evropska unija

Del 1 –   Blago

To splošno izvozno dovoljenje zajema naslednje blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi:

(a)

naslednje blago iz skupine 5 dela 1:

(i)

blago, vključno s posebej izdelanimi ali razvitimi sestavnimi deli in priborom, določenim v 5A001b2 ter 5A001c in d;

(ii)

blago, določeno v 5B001 in 5D001, kadar gre za opremo za testiranje, pregled in proizvodnjo ter programsko opremo za blago iz točke (i).

(b)

tehnologija, ki se nadzira po 5E001a, kadar se zahteva za namestitev, delovanje, vzdrževanje ali popravilo blaga iz točke (a) in je namenjena za istega končnega uporabnika.

Del 2 –   Namembne države

To dovoljenje velja povsod v Uniji za izvoz v naslednje namembne države:

Argentina, Hrvaška, Indija, Južna Afrika, Južna Koreja, Kitajska (vključno s Hongkongom in Macaom), Rusija, Turčija, Ukrajina.

Del 3 –   Pogoji in zahteve za uporabo

1.

To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga, če:

1.

so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri ima sedež, kakor je opredeljeno v členu 9(6) te uredbe, obvestili, da je zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno:

(a)

za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo;

(b)

za vojaško uporabo, kakor je opredeljeno v členu 4(2) te uredbe, če ima država nakupa oziroma namembna država embargo na orožje, uveden s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ali embargo na orožje, uveden z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov;

(c)

za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice, ali

(d)

za uporabo, povezano s kršenjem človekovih pravic, demokratičnih načel ali svobode govora, kakor je opredeljeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, z uporabo tehnologij za prestrezanje in naprav za digitalni prenos podatkov za nadzorovanje mobilnih telefonov in besedilnih sporočil ter ciljno nadzorovanje uporabe interneta (na primer prek centrov za spremljanje in zakonitih portalov za prestrezanje);

2.

je izvozniku, v skladu s svojo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov, znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;

3.

je izvozniku, v skladu s svojo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov, znano, da bo zadevno blago ponovno izvoženo v katero koli namembno državo, ki ni navedena v delu 2 te priloge ali v delu 2 Priloge IIa ali ni država članica;

4.

se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je v namembni državi, ki jo zajema to dovoljenje.

2.

Izvozniki morajo v polju 44 enotne upravne listine navesti referenčno številko EU X002 ter da se blago izvaža s splošnim izvoznim dovoljenjem Unije EU005.

3.

Vsak izvoznik, ki uporablja to dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri ima sedež, obvestiti o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za to dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Zahteve po poročanju, priložene uporabi tega dovoljenja, in dodatne informacije, ki jih država članica, iz katere se izvaža, lahko zahteva za blago, ki se izvaža s tem dovoljenjem, določijo države članice.

Država članica lahko zahteva od izvoznikov, ki imajo sedež v tej državi članici, da se registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka, ob upoštevanju člena 9(1) te uredbe.

Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih podelijo države članice, ki izdajo ta dovoljenja.

PRILOGA IIf

SPLOŠNO IZVOZNO DOVOLJENJE UNIJE št. EU006

(iz člena 9(1) te uredbe)

Kemikalije

Del 1 –   Blago

To splošno izvozno dovoljenje zajema naslednje blago z dvojno rabo iz Priloge I k tej uredbi:

 

1C350:

1.

tiodiglikol (111-48-8);

2.

fosforjev oksiklorid (10025-87-3);

3.

dimetil metilfosfonat (756-79-6);

5.

metilfosfonoil diklorid (676-97-1);

6.

dimetilfosfit (DMP) (868-85-9);

7.

fosforjev triklorid (7719-12-2);

8.

trimetilfosfit (TMP) (121-45-9);

9.

tionilklorid (7719-09-7);

10.

3-hidroksi-1-metilpiperidin (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid (5842-07-9);

13.

kinuklidin-3-ol (1619-34-7);

14.

kalijev flourid (7789-23-3);

15.

2-kloretanol (107-07-3);

16.

dimetilamin (124-40-3);

17.

dietil etilfosfonat (78-38-6);

18.

dietil-N,N-dimetilfosforamidat (2404-03-7);

19.

dietilfosfit (762-04-9);

20.

dimetilamin-hidroklorid (506-59-2);

21.

etilfosfinil diklorid (1498-40-4);

22.

etilfosfonil diklorid (1066-50-8);

24.

vodikov fluorid (7664-39-3);

25.

metilbenzilat (76-89-1);

26.

metilfosfinil diklorid (676-83-5);

27.

N,N-diizopropil-(beta)-amino etanol (96-80-0);

28.

pinakolil alkohol (464-07-3);

30.

trietilfosfit (122-52-1);

31.

arzenov triklorid (7784-34-1);

32.

benzilska kislina (76-93-7);

33.

dietil metilfosfonit (15715-41-0);

34.

dimetil etilfosfonat (6163-75-3);

35.

etilfosfinil difluorid (430-78-4);

36.

metilfosfinil difluorid (753-59-3);

37.

3-kinuklidon (3731-38-2);

38.

fosforjev pentaklorid (10026-13-8);

39.

pinakolon (75-97-8);

40.

kalijev cianid (151-50-8);

41.

kalijev difluorid (7789-29-9);

42.

amonijev vodikov fluorid ali amonijev difluorid (1341-49-7);

43.

natrijev fluorid (7681-49-4);

44.

natrijev difluorid (1333-83-1);

45.

natrijev cianid (143-33-9);

46.

trietanolamin (102-71-6);

47.

fosforjev pentasulfid (1314-80-3);

48.

diizopropilamin (108-18-9);

49.

dietilaminoetanol (100-37-8);

50.

natrijev sulfid (1313-82-2);

51.

žveplov monoklorid (10025-67-9);

52.

žveplov diklorid (10545-99-0);

53.

trietanolamin-hidroklorid (637-39-8);

54.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorid (4261-68-1);

55.

metilfosfonska kislina (993-13-5);

56.

dietil metilfosfonat (683-08-9);

57.

N,N-dimetilaminofosforil diklorid (677-43-0);

58.

triisopropil fosfit (116-17-6);

59.

etildietanolamin (139-87-7);

60.

O, O-dietil fosforotioat (2465-65-8);

61.

O, O-dietil fosforotitioat (298-06-6);

62.

natrijev hesafluorosilikat (16893-85-9);

63.

metilfosfonotiojski diklorid (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

fosgen: karbonil diklorid (75-44-5);

5.

cianogen klorid (506-77-4);

6.

vodikov cianid (74-90-8);

7.

kloropikrin: trikloronitrometan (76-06-2).

 

1C450 b:

1.

kemikalije, razen tistih iz Nadzora vojaškega blaga ali iz točke 1C350, ki vsebujejo fosforjev atom, na katerega je vezana ena metilna, etilna ali propilna (normalna ali izo) skupina, vendar noben nadaljnji ogljikov atom;

2.

N,N-dialkil [metil, etil ali propil (normalni ali izo)] fosforamidni dihalidi, razen N,N-dimetilaminofosforil diklorida, ki je določen v točki 1C350.57;

3.

dialkil [metil, etil ali propil (normalni ali izo)] N,N-dialkil [metil, etil ali propil (normalni ali izo)]-fosforamidati, razen dietil-N,N-dimetilfosforamidata, ki je določen v točki 1C350;

4.

N,N-dialkil [metil, etil ali propil (normalni ali izo)] aminoetil-2-kloridi in ustrezne protonirane soli, razen N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorida ali N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilklorid hidroklorida, ki sta določena v točki 1C350;

5.

N,N-dialkil [metil, etil ali propil (normalni ali izo)] aminoetan-2-ol in ustrezne protonirane soli, razen N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanola (96-80-0) in N,N-dietilaminoetanola (100-37-8), ki sta določena v točki 1C350;

6.

N,N-dialkil [metil, etil ali propil (normalni ali izo)] aminoetan-2-tiolov in ustrezne protonirane soli, razen N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiola, določenega v točki 1C350;

8.

metildietanolamin (105-59-9).

Del 2 –   Namembne države

To dovoljenje velja povsod v Uniji za izvoz v naslednje namembne države:

Argentina, Hrvaška, Islandija, Južna Koreja, Turčija, Ukrajina.

Del 3 –   Pogoji in zahteve za uporabo

1.

To dovoljenje ne dovoljuje izvoza blaga, če:

1.

če so izvoznika pristojni organi države članice, v kateri ima sedež, kakor je opredeljeno v členu 9(6) te uredbe, obvestili, da je zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno:

(a)

za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, ravnanjem, delovanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, prepoznavanjem ali razširjanjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje projektilov, ki lahko takšno orožje prenašajo;

(b)

za vojaško uporabo, kakor je opredeljeno v členu 4(2) te uredbe, če ima država nakupa oziroma namembna država embargo na orožje, uveden s sklepom ali skupnim stališčem, ki ga sprejme Svet, ali s sklepom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ali embargo na orožje, uveden z zavezujočo resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ali

(c)

za uporabo za dele ali sestavine vojaških izdelkov, naštetih v nacionalnem seznamu vojaškega blaga, ki so bili izvoženi z ozemlja te države članice brez dovoljenja ali je bilo kršeno dovoljenje, predpisano z nacionalno zakonodajo navedene države članice;

2.

je izvozniku, v skladu s svojo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov, znano, da je zadevno blago namenjeno, v celoti ali deloma, za prej navedene uporabe v pododstavku 1;

3.

je izvozniku, v skladu s svojo obvezo o izvajanju skrbnih pregledov, znano, da bo zadevno blago ponovno izvoženo v katero koli namembno državo, ki ni navedena v delu 2 te priloge ali v delu 2 Priloge IIa ali ni država članica, ali

4.

se zadevno blago izvaža v prostocarinsko območje ali v prostocarinsko skladišče, ki je v namembni državi, ki jo zajema to dovoljenje.

2.

Izvozniki morajo v polju 44 enotne upravne listine navesti referenčno številko EU X002 ter da se blago izvaža s splošnim izvoznim dovoljenjem Unije EU006.

3.

Vsak izvoznik, ki uporablja to dovoljenje, mora pristojne organe države članice, v kateri ima sedež, obvestiti o prvi uporabi tega dovoljenja najpozneje 30 dni po datumu prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Zahteve po poročanju, povezane z uporabo tega dovoljenja, in dodatne podatke, ki jih o blagu, ki je predmet izvoza, na podlagi tega dovoljenja zahteva država članica, iz katere se izvaža, določijo države članice.

Država članica lahko zahteva od izvoznikov, ki imajo sedež v tej državi članici, da se registrirajo pred prvo uporabo tega dovoljenja. Registracija je samodejna, pristojni organi pa jo izvozniku potrdijo takoj, vsekakor pa v 10 delovnih dneh od prejema zahtevka, ob upoštevanju člena 9(1) te uredbe.

Kjer je to primerno, zahteve iz drugega in tretjega pododstavka temeljijo na zahtevah, ki veljajo za uporabo nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj, ki jih podelijo države članice, ki izdajo ta dovoljenja.

PRILOGA IIg

(Seznam iz člena 9(4)(a) te uredbe in prilog IIa, IIc in IId k tej uredbi)

Točke ne vsebujejo vedno celotnega poimenovanja blaga in opomb iz Priloge I. Celoten opis blaga navaja samo Priloga I.

Navedba blaga v tej prilogi ne vpliva na uporabo Splošne opombe o programski opremi iz Priloge I.

Vse blago, navedeno v Prilogi IV.,

0C001 ‚Naravni uran‘ ali ‚osiromašeni uran‘ ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več prej naštetih materialov.

0C002 ‚Posebni cepljivi materiali‘ razen tistih, ki so navedeni v Prilogi IV.

0D001 ‚Programska oprema‘, posebej izdelana ali prirejena za ‚razvoj‘, ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ blaga iz skupine 0, če se nanaša na točko 0C001 ali na tisto blago iz točke 0C002, ki je izključeno iz Priloge IV.

0E001 ‚Tehnologija‘ v skladu z Opombo o jedrski tehnologiji za ‚razvoj‘, ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ blaga iz skupine 0, če se nanaša na točko 0C001 ali na tisto blago iz točke 0C002, ki je izključeno iz Priloge IV.

1A102 Ponovno nasičeni pirolizirani ogljiko-ogljikovi sestavni deli, izdelani za vesoljska plovila iz točke 9A004 ali za sondirne rakete iz točke 9A104.

1C351 Človeški patogeni, zoonoze in ‚toksini‘.

1C352 Živalski patogeni.

1C353 Genetski elementi in genetsko modificirani organizmi.

1C354 Rastlinski patogeni.

1C450a.1. amiton: O,O-dietil S-[2-(dietilamino) etil] fosforotiolat (78–53–5) in ustrezne alkilirane ali protonirane soli.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propen (382–21–8).

7E104 ‚Tehnologija‘ za integracijo podatkov o krmarjenju leta, vodenju in pogonu v sistem upravljanja leta za optimizacijo tirnice raketnega sistema.

9A009.a. Hibridni raketni pogonski sistemi s skupno impulzno zmogljivostjo več kot 1,1 MNs.

9A117 Mehanizmi za združevanje in razdruževanje ter medstopnje, uporabni v ‚projektilih‘.


IZJAVA KOMISIJE

Komisija namerava pregledati to uredbo, zlasti glede ocene možnosti uvedbe splošnega izvoznega dovoljenja za pošiljke majhne vrednosti, najpozneje do 31. decembra 2013.


IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE O POŠILJKAH MAJHNE VREDNOSTI

Ta uredba ne vpliva na nacionalna splošna izvozna dovoljenja o pošiljkah majhne vrednosti, ki jih izdajo države članice v skladu s členom 9(4) Uredbe (ES) št. 428/2009.