23.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/1


UREDBA (EU) št. 1173/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. novembra 2011

o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 136 v povezavi s členom 121(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice, katerih valuta je euro, imajo poseben interes in odgovornost za izvajanje ekonomskih politik, ki spodbujajo ustrezno delovanje ekonomske in monetarne unije, in za izogibanje politikam, ki ogrožajo njeno delovanje.

(2)

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) dovoljuje sprejetje posebnih ukrepov v euroobmočju, ki presegajo določbe, ki se uporabljajo za vse države članice, da se zagotovi ustrezno delovanje ekonomske in monetarne unije.

(3)

Pridobljene izkušnje in storjene napake v prvem desetletju ekonomske in monetarne unije kažejo potrebo po izboljšanju ekonomskega upravljanja v Uniji, ki bi moralo temeljiti na močnejšem nacionalnem lastništvu skupno dogovorjenih pravil in politik ter na trdnejšem okviru nadzora nad nacionalnimi ekonomskimi politikami na ravni Unije.

(4)

Izboljšan okvir ekonomskega upravljanja bi moral temeljiti na več medsebojno povezanih in usklajenih politikah za trajnostno rast in delovna mesta, zlasti na strategiji Unije za rast in delovna mesta, s posebnim poudarkom na razvoju in krepitvi notranjega trga, spodbujanju mednarodne trgovine in konkurenčnosti, evropskem semestru za okrepljeno usklajevanje ekonomskih in proračunskih politik, učinkovitem okviru za preprečevanje in zmanjšanje čezmernega javnofinančnega primanjkljaja (Pakt za stabilnost in rast), trdnem okviru za preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnotežij, minimalnih zahtevah za nacionalne proračunske okvire in okrepljeni ureditvi finančnih trgov in nadzoru nad njimi, vključno z makrobonitetnim nadzorom Evropskega odbora za sistemska tveganja.

(5)

Pakt za stabilnost in rast ter celoten okvir ekonomskega upravljanja bi moral dopolnjevati in bi moral biti skladen s strategijo Unije za rast in delovna mesta. Medsebojne povezave različnih strani ne bi smele omogočati izjem od določb Pakta za stabilnost in rast.

(6)

Vzpostavitev in ohranjanje dinamičnega notranjega trga bi bilo treba obravnavati kot del pravilnega in nemotenega delovanja ekonomske in monetarne unije.

(7)

Komisija bi morala imeti v postopku okrepljenega nadzora močnejšo vlogo v zvezi z ocenami, specifičnimi za posamezno državo članico, spremljanjem, misijami na kraju samem, priporočili in opozorili. Pri sprejemanju odločitev o sankcijah, bi morala biti vloga Sveta omejena in bi bilo treba uporabiti glasovanje z obratno kvalificirano večino.

(8)

Za zagotovitev trajnega dialoga z državami članicami, katerega cilj je uresničitev ciljev te uredbe, bi morala Komisija opravljati nadzorne misije.

(9)

Komisija bi morala redno pripravljati obširno oceno sistema ekonomskega upravljanja, zlasti učinkovitost in ustreznost sankcij. Takšne ocene bi morali po potrebi dopolnjevati ustrezni predlogi.

(10)

Pri izvajanju te uredbe bi morala Komisija upoštevati trenutne ekonomske razmere v zadevnih državah članicah.

(11)

Krepitev ekonomskega upravljanja bi morala vključevati tesnejše in pravočasnješe vključevanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov.

(12)

Lahko se vzpostavi ekonomski dialog z Evropskim parlamentom, ki Komisiji omogoči objavo svoje analize, predsedniku Sveta, Komisiji ter po potrebi predsedniku Evropskega sveta ali predsedniku Euroskupine, pa omogoči medsebojno razpravo. Takšna javna razprava bi lahko omogočila diskusije o posledicah učinkov prelivanja nacionalnih odločitev ter bi lahko povzročila javni pritisk na relevantne akterje. Kljub temu da so sogovorniki Evropskega parlamenta v okviru tega dialoga ustrezne institucije Unije in njihovi predstavniki, lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta ponudi državi članici, na katero je naslovljen sklep Sveta, sprejet v skladu s členi 4, 5 in 6 te uredbe, možnost sodelovanja pri izmenjavi mnenj. Udeležba držav članic pri takšni izmenjavi mnenj je prostovoljna.

(13)

Za učinkovitejše izvrševanje proračunskega nadzora v euroobmočju so potrebne dodatne sankcije. Te sankcije bi morale povečati verodostojnost okvira Unije za fiskalni nadzor.

(14)

Pravila, določena v tej uredbi, bi morala zagotoviti poštene, pravočasne, postopne in učinkovite mehanizme za upoštevanje preventivnega in korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast, zlasti Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (4) in Uredbe Sveta (ES) 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (5), pri čemer se spoštovanje proračunske discipline ocenjuje na podlagi meril javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga.

(15)

Sankcije iz te uredbe, ki temeljijo na preventivnem delu Pakta za stabilnost in rast, bi morale za države članice, katerih valuta je euro, zagotoviti spodbudo za prilagajanje srednjeročnemu proračunskemu cilju in njegovo ohranjanje.

(16)

Da bi preprečili napačno prikazovanje podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in dolgu, torej bistvenih podatkov za usklajevanje ekonomske politike v Uniji, bodisi namenoma bodisi zaradi hude malomarnosti, bi bilo treba za državo članico, ki je odgovorna za takšno napačno prikazovanje, predvideti globo.

(17)

Za dopolnitev pravil o izračunu globe za izkrivljanje statističnih podatkov ter pravil o postopku, ki mu sledi Komisija pri raziskovanju teh dejanj, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z natančnimi merili za določitev višine globe in za izvajanje preiskav Komisije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(18)

V preventivnem delu Pakta za stabilnost in rast bi bilo treba prilagajanje srednjeročnemu proračunskemu cilju in njegovo izpolnjevanje zagotoviti prek začasne obveznosti za državo članico, katere valuta je euro, in ki ne dosega zadostnega napredka pri konsolidaciji proračuna, da položi obrestni depozit. To bi moralo veljati v primeru, ko država članica, vključno z državo članico katere primanjkljaj je nižji od referenčne vrednosti 3 % bruto domačega proizvoda (BDP), bistveno odstopa od srednjeročnega proračunskega cilja ali ustreznega prilagajanja temu cilju in tega odstopanja ne uspe zmanjšati.

(19)

Zahtevani obrestni depozit bi bilo treba zadevni državi članici vrniti skupaj z obračunanimi obrestmi, ko Svet potrdi, da so okoliščine, zaradi katerih je bilo treba navedeni depozit položiti, odpravljene.

(20)

V korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast bi morale sankcije za države članice, katerih valuta je euro, imeti obliko obveznosti pologa brezobrestnega depozita na osnovi sklepa Sveta o ugotovitvi obstoja čezmernega primanjkljaja, če je zadevna država članica v okviru preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast že položila obrestni depozit ali v primerih posebej resnih kršitev pravnih obveznosti na področju proračunske politike, določenih v Paktu za stabilnost in rast,obveznosti plačila globe, če priporočilo Sveta za zmanjšanje čezmernega javnofinančnega primanjkljaja ni bilo upoštevano.

(21)

Da bi preprečili retroaktivno uporabo sankcij v okviru preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, določenih v tej uredbi, bi se morale sankcije v vsakem primeru uporabljati samo v zvezi z ustreznimi sklepi, ki jih Svet sprejme v skladu z Uredbo (ES) št. 1466/97, po začetku veljavnosti te uredbe. Podobno, da bi preprečili retroaktivno uporabo sankcij v okviru korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast, določenih v tej uredbi, bi se morale uporabljati samo v zvezi z ustreznimi priporočili in sklepi o zmanjšanju čezmernega javnofinančnega primanjkljaja, ki jih Svet sprejme po začetku veljavnosti te uredbe.

(22)

Znesek obrestnega depozita, brezobrestnega depozita in globe, določen v tej uredbi, se določi tako, da se zagotovi pravično stopnjevanje sankcij v preventivnem in korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast ter da se zagotovijo zadostne spodbude za države članice, katerih valuta je euro, za uskladitev s fiskalnim okvirom Unije. Globe, povezane s členom 126(11) PDEU, in določene v členu 12 Uredbe (ES) št. 1467/97, so sestavljene iz nespremenljivega dela, ki znaša 0,2 % BDP, in spremenljivega dela. Stopnjevanje in enaka obravnava med državami članicami sta tako zagotovljena, če obrestni depozit, brezobrestni depozit in globa, določeni v tej uredbi, znašajo 0,2 % BDP, kar je nespremenljivi del globe v skladu s členom 126(11) PDEU.

(23)

Svet bi moral imeti možnost, da zmanjša ali prekliče sankcije, naložene državam članicam, katerih valuta je euro, in sicer na podlagi priporočila Komisije po prejetju utemeljene prošnje zadevne države članice. V korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast bi morala tudi Komisija imeti možnost, da priporoči zmanjšanje zneska sankcije ali da jo zaradi izjemnih ekonomskih okoliščin prekliče.

(24)

Brezobrestni depozit bi se moral sprostiti po zmanjšanju čezmernega primanjkljaja, medtem ko bi se obresti iz teh depozitov in globe morale dodeliti mehanizmom za stabilnost za zagotavljanje finančne pomoči, ki jih vzpostavijo države članice, katerih valuta je euro, da se ohrani stabilnosti celotnega euroobmočja.

(25)

Svetu bi bilo treba dodeliti pristojnost za sprejemanje posameznih sklepov za uporabo sankcij, predvidenih s to uredbo. Ti posamezni sklepi so kot del usklajevanja ekonomskih politik držav članic v Svetu v skladu s členom 121(1) PDEU nadaljevanje ukrepov, ki jih Svet sprejme v skladu s členoma 121 in 126 PDEU, ter uredbama (ES) št. 1466/97 in (ES) št. 1467/97.

(26)

Ker ta uredba vsebuje splošna pravila za učinkovito izvajanje uredb (ES) 1466/97 in (ES) 1467/97, bi jo bilo treba sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 121(6) PDEU.

(27)

Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja sistema sankcij za okrepitev izvrševanja preventivnega in korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast v euroobmočju, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa sistem sankcij za okrepitev izvrševanja preventivnega in korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast v euroobmočju.

2.   Ta uredba se uporablja za države članice, katerih valuta je euro.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„preventivni del Pakta za stabilnost in rast“ pomeni sistem večstranskega nadzora, kakor je urejen z Uredbo (ES) št. 1466/97;

2.

„korektivni del Pakta za stabilnost in rast“ pomeni postopek za preprečevanje čezmernega primanjkljaja držav članic, kot je določeno v členu 126 PDEU in Uredbi (ES) št. 1467/97;

3.

„izjemne ekonomske okoliščine“ pomenijo okoliščine, v katerih presežek javnofinančnega primanjkljaja nad referenčno vrednostjo velja za izjemnega v skladu z drugo alineo točke (a) člena 126(2) PDEU in kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1467/97.

POGLAVJE II

EKONOMSKI DIALOG

Člen 3

Ekonomski dialog

Za okrepitev dialoga med institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, ter za zagotovitev večje preglednosti in odgovornosti lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta pozove predsednika Sveta, Komisijo in po potrebi predsednika Evropskega sveta ali predsednika Euroskupine, da nastopijo pred odborom in razpravljajo o sklepih, sprejetih v skladu s členi 4, 5 in 6 te uredbe.

Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko državi članici, ki jo ti sklepi zadevajo, ponudi možnost sodelovanja pri izmenjavi mnenj.

POGLAVJE III

SANKCIJE V PREVENTIVNEM DELU PAKTA ZA STABILNOST IN RAST

Člen 4

Obrestni depoziti

1.   Če Svet sprejme sklep, da država članica ni ukrepala glede na njegovo priporočilo iz drugega pododstavka člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1466/97, Komisija v 20 dneh po sprejetju sklepa Sveta slednjemu priporoči, da naj z novim sklepom naloži zadevni državi članici polog obrestnega depozita pri Komisiji, ki znaša 0,2 % njenega BDP v predhodnem letu.

2.   Šteje se, da Svet sklep o pologu sprejme, razen če s kvalificirano večino zavrne priporočilo Komisije v desetih dneh od dneva, ko ga je Komisija sprejela.

3.   Svet lahko s kvalificirano večino spremeni priporočilo Komisije in tako spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

4.   Komisija lahko na podlagi utemeljene prošnje zadevne države članice, naslovljene na Komisijo v desetih dneh po sprejetju sklepa Sveta o neukrepanju države članice iz odstavka 1, Svetu priporoči znižanje zneska obrestnega depozita ali njegov preklic.

5.   Za obrestni depozit velja obrestna mera, ki odraža kreditno tveganje Komisije in ustrezno naložbeno obdobje.

6.   Če so okoliščine, zaradi katerih je bilo oblikovano priporočilo Sveta iz drugega pododstavka člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1466/97, odpravljene, Svet na podlagi nadaljnjegapriporočila Komisije odloči, da se depozit in obračunane obresti na depozit vrnejo zadevni državi članici. Svet lahko s kvalificirano večino spremeni to nadaljnje priporočilo Komisije.

POGLAVJE IV

SANKCIJE V KOREKTIVNEM DELU PAKTA ZA STABILNOST IN RAST

Člen 5

Brezobrestni depoziti

1.   Če Svet v skladu s členom 126(6) PDEU odloči, da ima država članica, ki je v skladu s členom 4(1) te uredbe pri Komisiji položila obrestni depozit, čezmerni primanjkljaj, ali če je Komisija ugotovila posebej resno neupoštevanje obveznosti na področju proračunske politike, določenih v Paktu za stabilnost in rast, Komisija v 20 dneh po sprejetju sklepa Sveta slednjemu priporoči, da naj z novim sklepom od zadevne države članice zahteva polog brezobrestnega depozita pri Komisiji, ki znaša 0,2 % njenega BDP v predhodnem letu.

2.   Šteje se, da Svet sklep o pologu sprejme, razen če s kvalificirano večino zavrne priporočilo Komisije v desetih dneh od dneva, ko ga je Komisija sprejela.

3.   Svet lahko s kvalificirano večino spremeni priporočilo Komisije in tako spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

4.   Komisija lahko zaradi izjemnih ekonomskih okoliščin ali na podlagi utemeljene prošnje zadevne države članice, naslovljene na Komisijo v desetih dneh po sprejetju sklepa Sveta v skladu s členom 126(6) PDEU iz odstavka 1, priporoči Svetu znižanje zneska brezobrestnega depozita ali njegov preklic.

5.   Depozit se položi pri Komisiji. Če je država članica pri Komisiji položila obrestni depozit v skladu s členom 3, se ta obrestni depozit spremeni v brezobrestni depozit.

Če znesek obrestnega depozita, položenega v skladu s členom 4 in njegovih obračunanih obresti presega znesek zahtevanega brezobrestnega depozita, ki ga je treba položiti v skladu z odstavkom 1 tega člena, se razlika vrne državi članici.

Če znesek brezobrestnega depozita presega znesek obrestnega depozita, položenega v skladu s členom 4, in njegovih obračunanih obresti, država članica poravna razliko pri pologu brezobrestnega depozita.

Člen 6

Globe

1.   Komisija v dvajsetih dneh po tem, ko Svet v skladu s členom 126(8) PDEU odloči, da država članica ni sprejela učinkovitih ukrepov za zmanjšanje svojega čezmernega primanjkljaja, Svetu priporoči, da naj z novim sklepom naloži globo, ki znaša 0,2 % BDP države članice v predhodnem letu.

2.   Šteje se, da Svet sklep o globi sprejme, razen če s kvalificirano večino zavrne priporočilo Komisije v desetih dneh od dneva, ko ga je Komisija sprejela.

3.   Svet lahko s kvalificirano večino spremeni priporočilo Komisije in tako spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

4.   Komisija lahko zaradi izjemnih ekonomskih okoliščin ali na podlagi utemeljene prošnje zadevne države članice, naslovljene na Komisijo v desetih dneh po sprejetju sklepa Sveta v skladu s členom 126(8) PDEU iz odstavka 1, Svetu priporoči znižanje zneska globe ali njen preklic.

5.   Če je država članica pri Komisiji položila brezobrestni depozit v skladu s členom 5, se ta brezobrestni depozit spremeni v globo.

Če znesek brezobrestnega depozita, položenega v skladu s členom 5, presega znesek globe, se razlika vrne državi članici.

Če znesek globe presega znesek brezobrestnega depozita, položenega v skladu s členom 5, oziroma če brezobrestni depozit ni bil položen, država članica poravna razliko pri plačilu globe.

Člen 7

Vračilo brezobrestnih depozitov

Če Svet v skladu s členom 126(12) PDEU odloči, da razveljavi nekatere ali vse svoje sklepe, se brezobrestni depozit, položen pri Komisiji, vrne zadevni državi članici.

POGLAVJE V

SANKCIJE ZA IZKRIVLJANJE STATISTIČNIH PODATKOV

Člen 8

Sankcije za izkrivljanje statističnih podatkov

1.   Svet lahko na priporočilo Komisije odloči, da bo naložil globo državi članici, ki je namenoma ali zaradi hude malomarnosti napačno prikazala podatke o primanjkljaju in dolgu, ki so pomembni za uporabo členov 121 in 126 PDEU ali za uporabo Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priloženega PEU in PDEU.

2.   Globe iz odstavka 1 so učinkovite, odvračalne in sorazmerne z vrsto in resnostjo napačnega prikazovanja ter njegovim trajanjem. Znesek globe ne presega 0,2 % BDP zadevne države članice.

3.   Komisija lahko opravi vse potrebne preiskave, da ugotovi obstoj napačnega prikazovanja iz odstavka 1. Komisija se lahko odloči za začetek preiskave, ko ugotovi, da obstaja resen sum o obstoju dejstev, ki bi se lahko izkazala za takšno napačno prikazovanje. Komisija razišče domnevno napačno prikazovanje, ob tem pa upošteva vse pripombe zadevne države članice. Komisija lahko z namenom opravljanja svoje naloge od države članice zahteva informacije, in lahko opravi inšpekcijske preglede na kraju samem ter ima vpogled v račune vseh vladnih organov na centralni, regionalni in lokalni ravni ter na področju socialne varnosti. Če zakonodaja zadevne države članice za opravljanje inšpekcijskih pregledov na kraju samem zahteva predhodno dovoljenje, Komisija zaprosi za potrebna dovoljenja.

Komisija ob zaključku preiskave in pred predložitvijo kakršnega koli predloga Svetu zadevni državi članici ponudi možnost zagovora v zvezi z vsebino preiskave. Komisija svoj predlog Svetu zasnuje samo na dejstvih, ki jih je imela zadevna država članica možnost komentirati.

Komisija med preiskavo v celoti spoštuje pravice do obrambe zadevne države članice.

4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 11, glede:

(a)

podrobnih meril za določanje zneska globe iz odstavka 1;

(b)

podrobnih pravil o postopkih preiskav iz odstavka 3 ter povezanih ukrepov in poročanja o preiskavah;

(c)

podrobnih pravil, namenjenih jamčenju pravic do obrambe, dostopa do spisa, pravnega zastopanja, zaupnosti in določb o rokih in načinu pobiranja glob iz odstavka 1.

5.   Sodišče Evropske unije je neomejeno pristojno za sodno presojo sklepov, s katerimi Svet naloži globo v skladu z odstavkom 1. Naloženo globo lahko prekliče, zniža ali zviša.

POGLAVJE VI

UPRAVNI ZNAČAJ SANKCIJ IN PORAZDELITEV OBRESTI IN GLOB

Člen 9

Upravni značaj sankcij

Sankcije, naložene v skladu s členi 4 do 8, so upravnega značaja.

Člen 10

Porazdelitev obresti in glob

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, položenih v skladu s členom 5, in glob, pobranih v skladu s členoma 6 in 8, tvorijo drug prihodek iz člena 311 PDEU in se dodelijo evropskemu instrumentu za finančno stabilnost. Ko države članice, katerih valuta je euro, za ohranitev stabilnosti celotnega euroobmočja vzpostavijo drug mehanizem za stabilnost za zagotovitev finančne pomoči, se obresti in globe dodelijo temu mehanizmu.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 11

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(4) se prenese na Komisijo za obdobje treh let od 13. december 2011. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 8(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 8(4), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12

Glasovanje v Svetu

1.   V zvezi z ukrepi iz členov 4, 5, 6 in 8 glasujejo samo člani Sveta, ki predstavljajo države članice, katerih valuta je euro, pri čemer se ne upošteva glasu člana Sveta, ki predstavlja zadevno državo članico.

2.   Kvalificirana večina članov Sveta iz odstavka 1 se določi v skladu s točko (b) člena 238(3) PDEU.

Člen 13

Pregled

1.   Komisija do 14. december 2014 ter nato vsakih pet let objavi poročilo o uporabi te uredbe.

V poročilu med drugim oceni:

(a)

učinkovitost te uredbe, vključno z možnostjo, da se Svetu in Komisiji omogoči, da ukrepata pri reševanju razmer, ki bi lahko ogrozile dobro delovanje monetarne unije,

(b)

napredek pri zagotavljanju tesnejše uskladitve ekonomskih politik ter trajnostne konvergence ekonomskih učinkov držav članic v skladu s PDEU.

2.   Po potrebi se poročilu priloži predlog za spremembo te uredbe.

3.   Poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Komisija pred koncem leta 2011 Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o možnosti uvedbe „euro-vrednostnih papirjev“.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Strasbourgu, 16. novembra 2011

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

W. SZCZUKA


(1)  UL C 150, 20.5.2011, str. 1.

(2)  UL C 218, 23.7.2011, str. 46.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 8. novembra 2011.

(4)  UL L 209, 2.8.1997, str. 1.

(5)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.