11.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1142/2011

z dne 10. novembra 2011

o uvedbi prilog X in XI k Uredbi Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 291(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (1), in zlasti člena 73(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (2), in zlasti člena 70 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi X k Uredbi (ES) št. 4/2009 se navedejo upravni organi iz člena 2(2) navedene uredbe.

(2)

Finska, Švedska in Združeno kraljestvo so Komisiji priglasili upravne organe, ki jih je treba navesti v Prilogi X k Uredbi (ES) št. 4/2009.

(3)

Upravni organi, ki so jih priglasili Finska, Švedska in Združeno kraljestvo in so navedeni v Prilogi I, izpolnjujejo zahteve iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 4/2009.

(4)

V Prilogi XI k Uredbi (ES) št. 4/2009 se navedejo pristojni organi iz člena 47(3) navedene uredbe.

(5)

Finska je Komisiji priglasila pristojni organ, ki ga je treba navesti v Prilogi XI k Uredbi (ES) št. 4/2009.

(6)

Združeno kraljestvo in Irska sta zavezana z Uredbo (ES) št. 4/2009 in zato sodelujeta pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(7)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in zato ni vezana z Uredbo in je ne bo uporabljala, vendar to ne posega v možnost, da Danska v skladu s Sporazumom z dne 19. oktobra 2005 med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah uporablja njene določbe (4).

(8)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora glede prava, ki se uporabi, pristojnosti in izvrševanja v družinskih zadevah, starševske odgovornosti in obveznosti preživljanja.

(9)

Prilogi X in XI k Uredbi (ES) št. 4/2009 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Besedilo prilog X in XI k Uredbi (ES) št. 4/2009 je določeno v prilogah I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 10. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 7, 10.1.2009, str. 1.

(2)  UL L 338, 23.12.2003, str. 1.

(3)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(4)  UL L 299, 16.11.2005, str. 62.


PRILOGA I

„PRILOGA X

Seznam upravnih organov iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 4/2009:

na Finskem, odbor za socialno varstvo (Sosiaalilautakunta/Socialnämnd),

na Švedskem, izvršni organ (Kronofogdemyndigheten),

v Združenem kraljestvu:

(a)

v Angliji, Walesu in na Škotskem, komisija za preživnine otrok in izvrševanje (Child Maintenance and Enforcement Commission (CMEC));

(b)

na Severnem Irskem, ministrstvo za socialni razvoj (Department for Social Development Northern Ireland (DSDNI)).“


PRILOGA II

„PRILOGA XI

Seznam pristojnih organov iz člena 47(3) Uredbe (ES) št. 4/2009:

na Finskem, urad za brezplačno pravno pomoč (Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå).“