8.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1126/2011

z dne 7. novembra 2011

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 glede zneskov za financiranje posebne podpore iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 69(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 49(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2) lahko države članice do 1. avgusta vsakega zadevnega koledarskega leta od leta 2010 zahtevajo revizijo zneskov iz člena 69(6)(a) Uredbe (ES) št. 73/2009, če se znesek na podlagi izračuna, določenega v prvem pododstavku člena 69(7) navedene uredbe, za zadevno finančno leto za več kot 20 % razlikuje od zneska, določenega v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1120/2009.

(2)

Danska, Finska in Slovenija so na Komisijo naslovile zahtevek za revizijo zneskov iz člena 69(6)(a) Uredbe (ES) št. 73/2009 z učinkom od leta 2012 dalje.

(3)

Glede na zahtevek, ki so ga predložile Danska, Finska in Slovenija, je Komisija opravila potrebne izračune, da bi preverila, ali je bil prag 20 % iz člena 49(2) Uredbe (ES) št. 1120/2009 v proračunskem letu 2010 dosežen. Za namene uporabe člena 69(7)(a) Uredbe (ES) št. 73/2009 je Komisija pri določitvi neto zgornje meje iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 73/2009 uporabila povprečno stopnjo modulacije, ocenjeno za Dansko, Finsko in Slovenijo.

(4)

V skladu z izračunom se zneski, ki so posledica uporabe izračuna iz prvega pododstavka člena 69(7) Uredbe (ES) št. 73/2009, za proračunsko leto 2010 od zneskov iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 razlikujejo v primeru Danske za 47 %, Finske za 29 % in Slovenije za 47 %.

(5)

Zneske, ki so v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 določeni za Dansko, Finsko in Slovenijo, je zato treba revidirati. Revidirane zneske je treba uporabljati od koledarskega leta 2012 dalje v skladu z drugim pododstavkom člena 49(2) Uredbe (ES) št. 1120/2009.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 se spremeni:

(a)

vnos za Dansko se nadomesti z:

„Danska

23,25“

(b)

vnos za Finsko se nadomesti z:

„Finska

6,19“

(c)

vnos za Slovenijo se nadomesti z:

„Slovenija

3,52“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 130, 31.1.2009, str. 16.

(2)  UL L 316, 2.12.2009, str. 1.