6.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2011

z dne 5. julija 2011

o sprejetju poslovnika stalnega okvira sodelovanja, ki ga države članice v sodelovanju s Komisijo ustanovijo v skladu s členom 10 Direktive 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/18/ES zahteva od držav članic, da v tesnem sodelovanju s Komisijo ustanovijo stalni okvir sodelovanja, ki njihovim preiskovalnim telesom omogoča medsebojno sodelovanje v obsegu, ki je potreben za doseganje cilja navedene direktive.

(2)

Direktiva 2009/18/ES od Komisije zahteva, da sprejme poslovnik stalnega okvira sodelovanja.

(3)

Evropska agencija za pomorsko varnost se je s pismom svojega izvršnega direktorja z dne 20. decembra 2010, naslovljenim na službe Evropske komisije, strinjala, da bo zagotavljala storitve sekretariata za stalni okvir sodelovanja in financirala vsaj eno sejo na leto.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varna morja in preprečevanje onesnaževanja morja z ladij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poslovnik in organizacijska ureditev za stalni okvir sodelovanja iz člena 10(2) Direktive 2009/18/ES sta določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 131, 28.5.2009, str. 114.


PRILOGA

Stalni okvir sodelovanja za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa

POSLOVNIK IN ORGANIZACIJSKA UREDITEV ZA STALNI OKVIR SODELOVANJA IZ ČLENA 10 DIREKTIVE 2009/18/ES

Člen 1

Cilji

1.   Cilj stalnega okvira sodelovanja za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa, ki ga ustanovijo države članice v tesnem sodelovanju s Komisijo (v nadaljnjem besedilu: PCF), je zagotoviti operativno platformo, ki bi omogočala preiskovalnim telesom držav članic sodelovanje iz člena 10 Direktive 2009/18/ES.

2.   PCF z doseganjem cilja iz zgornjega odstavka 1 prav tako omogoča Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA), da lajša sodelovanje, kot je določeno v členu 2(e) Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

3.   Člani PCF redno oblikujejo delovni program, ki upošteva prednostne naloge, povezane z zgoraj navedenimi cilji.

Člen 2

Sodelovanje v PCF

1.   Vsaka država članica s preiskovalnim telesom ustrezno imenuje predstavnika preiskovalnega telesa iz člena 8 Direktive 2009/18/ES kot člana PCF (v nadaljnjem besedilu: člani). V skladu z delovnim programom in dnevnim redom seje v okviru PCF lahko člani razpravljajo, se dogovarjajo in glasujejo o najboljših načinih sodelovanja, kot je predvideno v členu 10 Direktive. Glasovalne pravice imajo samo člani.

2.   Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija), ki ima velik interes, lahko imenuje predstavnike, ki sodelujejo na vseh sejah ali drugih dejavnostih v okviru PCF.

3.   Za imenovanje predstavnikov, ki v okviru PCF opravljajo vlogo opazovalcev, v nadaljnjem besedilu: opazovalci, so pooblaščene naslednje države:

države EGP z ustrezno imenovanimi predstavniki preiskovalnih teles,

države članice, ki imajo le neodvisno kontaktno točko iz člena 8(1) Direktive 2009/18/ES.

Te države prejmejo dokumente za sejo ter lahko predložijo predloge in sodelujejo v razpravah.

4.   Členi in opazovalci lahko v okviru PCF predlagajo za obravnavanje točke dnevnega reda, prispevke in predstavitve.

5.   Sekretariat za PCF zagotovi EMSA.

6.   Države članice, Evropska Komisija in zadevne države EGP, ki jih lahko zastopa le ena oseba, obvestijo sekretariat o imenovanju predstavnikov in morebitnih spremembah v zvezi s tem.

7.   Člane, Komisijo in opazovalce lahko spremljajo dodatne osebe, če s tem soglaša predsednik PCF. Ustrezne zahtevke za dodatne predstavnike je treba posredovati v potrditev prek sekretariata.

Člen 3

Sodelovanje Komisije

1.   Komisija lahko sodeluje pri razpravah ter predlaga točke dnevnega reda, prispevke in predstavitve za seje ali druge dejavnosti v okviru PCF.

2.   Komisija lahko na PCF ustrezno naslovi katero koli vprašanje v zvezi s pomorsko varnostjo.

3.   Komisija lahko zahteva od PCF, da ji zagotovi informacije in pomoč v zadevah, povezanih s sodelovanjem pri preiskovanju nesreč, ter ji svetuje v zadevah, povezanih z izvajanjem in uporabo sodelovanja, ki je potrebno za doseganje ciljev Direktive 2009/18/ES.

4.   Komisija prejme vso dokumentacijo PCF in ugotovitve dopisno v skladu s členom 8 tega poslovnika.

Člen 4

Sodelovanje tretjih strani

1.   Predsednik lahko, če je izvedljivo in ustrezno, v tesnem sodelovanju s sekretariatom povabi k sodelovanju na sejah PCF tretje strani, kot so predstavniki drugih držav in organizacij ali posamezniki.

2.   Tem tretjim stranem lahko EMSA po svojem predhodnem soglasju in glede na razpoložljiva sredstva povrne stroške sodelovanja v skladu s svojimi predpisi, ali pa te sodelujejo na lastne stroške. Pred kakršnim koli takim sodelovanjem sekretariat obvesti zadevno tretjo stran o pogojih sodelovanja.

Člen 5

Predsednik in namestnik predsednika

1.   Člani izvolijo predsednika in namestnika predsednika iz svojih vrst, in sicer z dvema ločenima tajnima glasovanjema med sejo. Predsednik in namestnik predsednika opravljata svojo dolžnost 2 leti in sta lahko ponovno izvoljena za do 2 novi nadaljnji mandatni dobi. Predsednik in namestnik predsednika izvajata svoje naloge, dokler nista izvoljena njuna naslednika.

2.   Predsednik izvaja svoje odgovornosti v okviru ciljev iz člena 1. Med sejami predsednik ravna v skladu z običajno prakso. Predsednik začne in konča seje, izvaja dnevni red seje, daje besedo govornikom, si prizadeva za dosego soglasja ter povzema razprave in ugotovitve sej.

3.   Namestnik predsednika samodejno prevzame mesto predsednika, če ta ne more opravljati svojih dolžnosti. Če se seje ne moreta udeležiti niti predsednik niti njegov namestnik ali sta oba odsotna, se za sejo določi začasni predsednik.

Člen 6

Sekretariat

1.   Sekretariat pomaga predsedniku pri:

izvajanju njegovih odgovornosti,

organiziranju sej in drugih dejavnosti,

posredovanju vseh pomembnih dokumentov, ki se nanašajo na seje in korespondenco.

2.   Sekretariat lahko sodeluje pri razpravah PCF, predloži lastne prispevke in predstavitve ter predlaga točke dnevnega reda za seje ali druge dejavnosti v okviru PCF.

Člen 7

Dogovor o najboljših načinih sodelovanja

1.   Delo v okviru PCF bo namenjeno zlasti doseganju dogovora o najboljših načinih sodelovanja, kot je predvideno v členu 10(3) Direktive 2009/18/ES. Prizadevanja bodo osredotočena na doseganje najširšega možnega dogovora.

2.   Če predsednik meni, da je predlog pripravljen za glasovanje, ga sekretariat predloži v zaključek.

3.   Predsednik si prizadeva za dosego soglasja o vseh vprašanjih, v nasprotnem primeru se odločitve sprejmejo z navadno večino.

4.   Če soglasja ni mogoče doseči, imajo člani ali opazovalci nasprotnega stališča pravico do vzdržanega glasu.

5.   Sekretariat v imenu predsednika opravlja naslednje naloge:

zagotavlja udeležencem PCF potrebno strokovno znanje in svetovanje,

spodbuja pripravo predlogov udeležencev PCF in ustrezno oblikuje lastne predloge,

spodbuja pripravo in oceno skupnih tehnično-operativnih rešitev.

Člen 8

Seje in podskupine

1.   Seje PCF potekajo na podlagi sklica predsednika vsaj enkrat na leto v prostorih EMSA.

Dodatne seje se lahko skličejo na njegovo lastno pobudo ali na pisno zahtevo, ki jo podpre vsaj ena tretjina članov.

2.   Udeleženci PCF lahko ustanovijo podskupine, ki bodo obravnavale posebna vprašanja v okviru PCF, po možnosti dopisno. Podskupine poročajo PCF.

3.   Če se udeleženci ne dogovorijo drugače, se udeleženci PCF in podskupine sestajajo v prostorih EMSA.

4.   EMSA bo državam članov in opazovalcev povrnila stroške letne seje iz odstavka 1, in sicer le za enega imenovanega predstavnika in za namen seje PCF v skladu s predpisi Agencije. Države članov in opazovalcev krijejo stroške dodatnih spremljajočih oseb.

5.   Financiranje sej, razen letne seje iz odstavka 1 tega člena, se izvaja po predhodni odobritvi agencije EMSA in ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev EMSA ali drugih sredstev.

Člen 9

Dokumenti za sejo

1.   Sekretariat pošlje povabilo na sejo in njen začasni dnevni red članom, Komisiji in opazovalcem vsaj 28 koledarskih dni pred sejo.

2.   Sekretariat pripravi začasni dnevni red pod nadzorom predsednika.

3.   Člani, Komisija in opazovalci pred posredovanjem dnevnega reda predsedniku in sekretariatu predložijo dokumente za sejo v obliki iz Dodatka.

4.   Sekretariat pošlje povezane dokumente in dnevni red članom, Komisiji in opazovalcem vsaj 14 koledarskih dni pred sejo.

5.   Dnevni red se odobri kot prva točka obravnave na seji.

6.   V nujnih in/ali izrednih primerih lahko predsednik odstopa od časovnega razporeda iz odstavkov 3 in 4. Če je predložen zahtevek, da bi bilo treba na seji obravnavati drugo vprašanje, se predsednik odloči, ali ga bo vključil v dnevni red ali ne. Dokumenti v podporo nujnim in/ali izrednim vprašanjem se lahko predložijo kadar koli pred ali med sejo.

Člen 10

Seznam prisotnih

Na vsaki seji sekretariat sestavi seznam prisotnih, ki navaja imena udeležencev ter vladnega organa, organizacije ali telesa, ki jim udeleženci pripadajo.

Člen 11

Tajnost

Razprave udeležencev PCF so tajne.

Člen 12

Zapisnik in zbirno poročilo s seje

1.   Zapisnik, ki zajema najpomembnejše točke seje, pripravi sekretariat pod nadzorom predsednika in ga posreduje članom, Komisiji in opazovalcem.

2.   Po glasovanju imajo člani in/ali opazovalci nasprotnega stališča pravico, da se njihovo stališče zabeleži v zapisniku.

3.   Sekretariat pošlje osnutek zapisnika v 30 koledarskih dneh po seji. Člani, Komisija in opazovalci lahko pošljejo sekretariatu morebitne pripombe v 30 koledarskih dneh po prejemu osnutka zapisnika. Zapisnik se uradno odobri na naslednji seji.

4.   Odobren zapisnik je edini uradni zapisnik seje.

5.   Zapisniku se lahko predloži tudi dodatna tehnična dokumentacija, ki je bila pripravljena med sejo.

6.   Sekretariat objavi zbirno poročilo s seje, ki ga je pripravil pod nadzorom predsednika. To poročilo povzema ugotovitve v zvezi s posameznimi točkami dnevnega reda.

Člen 13

Dopisi

1.   Udeleženci naslovijo uradne dopise v zvezi s PCF na predsednika in sekretariat.

2.   Uradni dopisi, namenjeni udeležencem, se pošljejo na naslov, ki so jih slednji sporočili v ta namen.

Člen 14

Jezik

Delovni jezik PCF je angleščina. Uporablja se za predstavitve, razprave in tiskano gradivo. Prevoda ni treba zagotoviti.

Člen 15

Navzkrižje interesov

Vse osebe, ki sodelujejo pri delu PCF, obvestijo predsednika in sekretariat, če so v navzkrižju interesov v zvezi z vprašanjem, ki se obravnava v okviru PCF.


(1)  UL L 208, 5.8.2002, str. 64.

Dodatek

Priporočena oblika dokumenta za seje stalnega okvira sodelovanja za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa

PCF …/…/…

Točka dnevnega reda … Datum predložitve

Lizbona (datum seje)

Naslov dokumenta

Predložil…

Povzetek

Predlagani ukrep

Povezani dokumenti

Uvod ali osnovne informacije

Pripombe ali analiza

Predlagani ukrep