6.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/2


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 436/2011

z dne 5. maja 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 2(1)(h) Direktive,

ob upoštevanju zahtev Češke, Grčije, Francije in Italije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 (2) so bili nekatere države članice ali nekatera območja v državah članicah priznani kot varovana območja glede nekaterih škodljivih organizmov. V nekaterih primerih je bilo priznanje časovno omejeno, da so zadevne države članice lahko predložile vse potrebne informacije, iz katerih je razvidno, da se zadevni škodljivi organizmi niso pojavili v zadevni državi članici ali na zadevnem območju, ali dokončale ukrepe za izkoreninjenje zadevnega organizma.

(2)

Celotno ozemlje Grčije je bilo priznano kot varovano območje glede Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer in Ips duplicatus Sahlberg do 31. marca 2011.

(3)

Leta 2010 je Grčija opravila raziskave in v skladu s tretjim in petim pododstavkom člena 2(1)(h) Direktive 2000/29/ES Komisiji sporočila ugotovitve. Obisk strokovnjakov Komisije od 24. do 31. januarja 2011 v Grčiji je potrdil, da je navedena država glede organizacije in izvedbe navedenih raziskav ter glede sporočanja njihovih ugotovitev še naprej znatno napredovala. Vendar je potrebno, da Grčija dokaže, da je doseženi napredek trajen.

(4)

V skladu z rezultati raziskav, opravljenih v Grčiji leta 2010, je bil ugotovljen en primer Ips cembrae Heer, za drugih pet zadevnih organizmov pa ni bilo ugotovljenih primerov. Ob upoštevanju navedenih rezultatov in izidov obiska strokovnjakov Komisije v Grčiji je primerno Grčijo priznati kot varovano območje glede navedenih organizmov še za tri leta, da bo imela dovolj časa za zbiranje in predložitev informacij, ki bi potrjevale, da se navedeni organizmi, z izjemo Ips cembrae Heer, ne pojavljajo na njenem ozemlju, in da bo, kar zadeva Ips cembrae Heer, dokončala ukrepe za njegovo izkoreninjenje ter predložila informacije v potrditev, da navedeni organizmi na njenem ozemlju niso več prisotni.

(5)

Celotno ozemlje Grčije je bilo priznano kot varovano območje glede virusa Citrus tristeza (evropski sevi). Grčija je v svojem letnem poročilu za leto 2010 o uradni raziskavi glede prisotnosti navedenega škodljivega organizma poročala o 104 drevesih, pri katerih je bil test za zadevni škodljivi organizem pozitiven v prefekturi Argolida. Ugotovitve strokovnjakov Komisije v času njihovega obiska v Grčiji od 24. do 31. januarja 2011 so potrdile prisotnost virusa Citrus tristeza (evropski sevi) v navedeni prefekturi vsaj v zadnjih treh letih kljub ukrepom izkoreninjenja, ki so jih izvedli grški organi in ki so se izkazali za neučinkovite. Zato se mora virus citrus tristeza (evropski sev) šteti za prisotnega v prefekturi Argolida. Navedena prefektura se torej ne sme več priznavati kot varovano območje glede navedenega škodljivega organizma.

(6)

Celotno ozemlje Španije je bilo priznano kot varovano območje glede Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.. Španija je predložila podatke, iz katerih je razvidno, da je Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al prisotna v avtonomni pokrajini Castilla y León. Ukrepi v obdobju zaporednih dveh let, 2009 in 2010, za izkoreninjenje navedenega škodljivega organizma so se izkazali za neučinkovite. Castilla y León torej ne sme več biti priznana kot varovano območje v zvezi z navedenim škodljivim organizmom.

(7)

Celotno ozemlje Češke, nekatere regije Francije (Alzacija, Šampanja-Ardeni in Lorena) in ena regija Italije (Bazilikata) so bili priznani kot varovana območja glede škodljivega organizma Grapevine flavescence dorée MLO do 31. marca 2011. Informacije, ki so jih po dodelitvi priznanja predložile Češka, Francija in Italija, so priskrbele dokaze, da se navedeni škodljivi organizem ne pojavlja na zadevnih varovanih območjih. Zato treba celotno ozemlje Češke, regije Francije Alzacijo, Šampanjo-Ardene in Loreno ter regijo Bazilikata v Italiji še naprej priznavati kot varovana območja glede zadevnega organizma.

(8)

Italija je zahtevala, da se regija Sardinija prizna kot varovano območje glede škodljivega organizma Grapevine flavescence dorée MLO. Italija je na podlagi raziskav, opravljenih v letih 2004–2010, predložila dokaze, da se zadevni škodljivi organizem ni naselil v regiji Sardinija kljub tamkajšnjim ugodnim razmeram za njegovo naselitev. Vendar je potrebno izvajanje nadaljnjih raziskav. Navedene raziskave morajo spremljati strokovnjaki v okviru pooblastil Komisije. Zato se Sardinija prizna kot varovano območje glede škodljivega organizma Grapevine flavescence dorée MLO samo za obdobje treh let.

(9)

Uredbo (ES) št. 690/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Sedanje priznanje nekaterih teh varovanih območij se izteče 31. marca 2011. Zato je treba to uredbo uporabljati od 1. aprila 2011, da se omogoči neprekinjeno priznavanje vseh varovanih območij.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 690/2008 se spremeni:

1.

V drugem stolpcu točk 4, 5, 7 do 10 naslova (a) se besede „(do 31. marca 2011)“ za besedo „Grčija“ nadomestijo z „(do 31. marca 2014)“.

2.

V drugem stolpcu točke 2 naslova (b) se za besedo „Španija“ dodajo besede „(razen avtonomne pokrajine Castilla y León)“.

3.

Točka (d) se spremeni:

(a)

V drugem stolpcu točke 3 se za besedo „Grčija“ dodajo besede „(razen prefekture Argolida)“.

(b)

Točka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Češka, Francija (Alzacija, Šampanja-Ardeni in Lorena), Italija ((Bazilikata) in (Sardinija do 31. marca 2014))“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. maja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 193, 22.7.2008, str. 1.