30.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 420/2011

z dne 29. aprila 2011

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (2) določa mejne vrednosti onesnaževal v izboru živil.

(2)

Ob upoštevanju različnih razlag v zvezi z delom rakov, ki ga je treba analizirati za primerjavo z mejnimi vrednostmi za kadmij, je zato treba pojasniti, da se mejna vrednost za kadmij v rakih iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1881/2006 uporablja za mišičnino z okončin (nog in klešč) in trebušnega predela. Pri rakih ter rakovicah in raznorepcih se mejne vrednosti uporabljajo samo za okončine. Ta opredelitev ne vključuje drugih delov rakov, na primer glavoprsja rakov in neužitnih delov (lupina, rep). Glavoprsje je sestavljeno iz prebavnih organov (hepatopankreasa), ki so znani po visoki vsebnosti kadmija. Ker lahko v nekaterih državah članicah potrošniki redno uživajo dele glavoprsja, bi bilo na ravni držav članic potrošnikom primerno svetovati omejitev uporabe teh delov za prehrano, da se zmanjša izpostavljenost kadmiju. Na spletni strani Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov (3) je na voljo informativno obvestilo o tem vprašanju.

(3)

Zaradi doslednosti je treba za druge onesnaževalce (svinec, živo srebro, dioksine in PCB ter policiklične aromatske ogljikovodike) ustrezno spremeniti del rakov, za katerega se uporabljajo mejne vrednosti.

(4)

Školjke, na primer zelenouste školjke in ostrige, lahko nakopičijo kadmij na podoben način kot morske alge. Ker se prašek iz zelenoustih školjk in ostrig prodaja tako kot prašek iz posušenih morskih alg kot prehransko dopolnilo, mora biti mejna vrednost kadmija v posušenih školjkah enaka mejni vrednosti, ki je trenutno določena za posušene morske alge in proizvode, pridobljene iz morskih alg.

(5)

Določbe za listnate kapusnice je treba uskladiti z določbami za drugo listnato zelenjavo. Listnate kapusnice je zato treba odstraniti iz točke 3.2.15 „zelenjava in sadje“ s privzeto mejno vrednostjo za kadmij ter jih vključiti v točko 3.2.17.

(6)

Privzete mejne vrednosti za svinec in kadmij v sadju in zelenjavi niso realne za morske alge, v katerih je naravna vsebnost svinca in kadmija lahko višja. Morske alge je zato treba izvzeti iz privzetih mejnih vrednosti za svinec in kadmij v sadju in zelenjavi (točki 3.1.10 in 3.2.15). Zbrati je treba več podatkov o prisotnosti, da bi se lahko odločili, ali so potrebne točno določene, bolj realistične mejne vrednosti za svinec in kadmij v morskih algah.

(7)

Imena živil/skupin proizvodov iz Uredbe (ES) št. 1881/2006 niso v celoti usklajena z imeni živil/skupin proizvodov iz Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (4). Ker se Uredba (ES) št. 1881/2006 sklicuje na skupine proizvodov iz Uredbe (ES) št. 396/2005, je treba ta imena uskladiti z navedeno uredbo.

(8)

Primerno je posodobiti določbe o spremljanju in poročanju ter pri tem upoštevati nedavna priporočila za spremljanje etilkarbamata (5), perfluoro alkiliranih snovi (6), akrilamida (7). Ker je bila Odločba Komisije 2006/504/ES (8) razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Komisije (ES) št. 1152/2009 (9), je treba sklicevanje na Odločbo 2006/504/ES nadomestiti s sklicevanjem na Uredbo (ES) št. 1152/2009. Nadalje je treba pojasniti, katere podatke je treba sporočiti Komisiji in katere Evropski agenciji za varno hrano.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa mu nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

Člen 9 se spremeni:

(a)

Odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„2.   Države članice in zainteresirane strani vsako leto sporočijo Komisiji rezultate preiskav, ki so jih izvedle, in napredek v zvezi z uporabo preventivnih ukrepov za preprečitev onesnaženosti z ohratoksinom A, deoksinivalenolom, zearalenonom, fumonizinom B1 in B2, ter toksinoma T-2 in HT-2. Komisija da te rezultate na voljo državam članicam. Zadevne podatke o prisotnosti sporočijo Evropski agenciji za varno hrano (EFSA).

3.   Države članice Komisiji sporočijo ugotovitve v zvezi z aflatoksini v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1152/2009 (10). Države članice morajo Evropski agenciji za varno hrano sporočiti ugotovitve v zvezi s furanom, etilkarbamatom, perfluoro alkiliranimi snovmi in akrilamidom v skladu s priporočili Komisije 2007/196/ES (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13), 2010/307/EU (14).

(b)

Doda se odstavek 4:

„4.   Podatki o prisotnosti onesnaževal, ki jih zberejo države članice, se morajo po potrebi tudi sporočiti Evropski agenciji za varno hrano.“

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(2)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm.

(4)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(5)  UL L 52, 3.3.2010, str. 53.

(6)  UL L 68, 18.3.2010, str. 22.

(7)  UL L 137, 3.6.2010, str. 4.

(8)  UL L 199, 21.7.2006, str. 21.

(9)  UL L 313, 28.11.2009, str. 40.

(10)  UL L 313, 28.11.2009, str. 40.

(11)  UL L 88, 29.3.2007, str. 56.

(12)  UL L 52, 3.3.2010, str. 53.

(13)  UL L 68, 18.3.2010, str. 22.

(14)  UL L 137, 3.6.2010, str. 4.“


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1881/2006 se spremeni:

1.

V oddelku 3.1 o svincu se točke 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 in 3.1.11 nadomestijo z naslednjim:

Živila (1)

Mejne vrednosti (mg/kg mokre teže)

„3.1.6

raki (26): mišičnina z okončin in trebušnega predela (44); v primeru rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja mišičnina z okončin

0,50“

„3.1.9

stročnice (27), žita in zrna stročnic

0,20“

„3.1.10

zelenjava, razen kapusnic, listnate zelenjave, svežih zelišč, gob in morskih alg (27); pri krompirju se mejna vrednost uporablja za olupljeni krompir

0,10“

„3.1.11

kapusnice, listnata zelenjava (43) in naslednje gobe (27): Agaricus bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar), Lentinula edodes (šitake)

0,30“

2.

V oddelku 3.2 o kadmiju se točke 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 in 3.2.20 nadomestijo z naslednjim:

Živila (1)

Mejne vrednosti (mg/kg mokre teže)

„3.2.9

raki (26): mišičnina z okončin in trebušnega predela (44); v primeru rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja mišičnina z okončin

0,50“

„3.2.15

zelenjava in sadje, razen listnate zelenjave, svežih zelišč, listnatih kapusnic, gob, stebelne zelenjave, korenovk in gomoljnic ter morskih alg (27)

0,050“

„3.2.16

stebelna zelenjava, korenovke in gomoljnice razen gomoljne zelene (27); pri krompirju se mejna vrednost uporablja za olupljeni krompir

0,10“

„3.2.17

listnata zelenjava, sveža zelišča, listnate kapusnice, gomolja zelena in naslednje gobe (27): Agaricus bisporus (dvotrosni kukmak), Pleurotus ostreatus (bukov ostrigar), Lentinula edodes (šitake)

0,20“

„3.2.20

prehranska dopolnila (39), ki sestojijo izključno ali pretežno iz posušenih morskih alg, proizvodov, pridobljenih iz morskih alg, ali posušenih školjk

3,0“

3.

V oddelku 3.3 o živem srebru se točka 3.3.1 nadomesti z naslednjim:

Živila (1)

Mejne vrednosti (mg/kg mokre teže)

„3.3.1

ribiški proizvodi (26) in mišičnina rib (24) (25), razen vrst iz točke 3.3.2; mejna vrednost za rake se uporablja za mišičnino z okončin in trebušnega predela (44); v primeru rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja za mišičnino z okončin

0,50“

4.

V oddelku 5 o dioksinih in PCB se točka 5.3 nadomesti z naslednjim:

Živila

Mejne vrednosti

vsota dioksinov (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

vsota dioksinov in dioksinom podobnih (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3

mišičnina rib in ribiški proizvodi ter njihovi proizvodi, razen jegulj (25) (34); mejna vrednost za rake se uporablja za mišičnino z okončin in trebušnega predela (44); v primeru rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja za mišičnino z okončin

4,0 pg/g mokre teže

8,0 pg/g mokre teže“

5.

V oddelku 6 o policikličnih aromatskih ogljikovodikih se točki 6.1.3 in 6.1.5 nadomestita z naslednjim:

Živila (1)

Mejne vrednosti (μg/kg mokre teže)

„6.1.3

mišičnina prekajenih rib in prekajenih ribiških proizvodov (25) (36), razen živih školjk; mejna vrednost za prekajene rake se uporablja za mišičnino z okončin in trebušnega predela (44); v primeru prekajenih rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja za mišičnino z okončin

5,0“

„6.1.5

raki, glavonožci, razen prekajenih (26); mejna vrednost za rake se uporablja za mišičnino z okončin in trebušnega predela (44); v primeru rakov ter rakovic in raznorepcev (Brachyura in Anomura) se uporablja za mišičnino z okončin

5,0“

6.

Končna opomba (3) se nadomesti z naslednjim:

„(3)

Živila, razvrščena v to kategorijo iz Direktive Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (UL L 339, 6.12.2006, str. 16).“

7.

Končna opomba (16) se nadomesti z naslednjim:

„(16)

Dojenčki in majhni otroci iz Direktive 2006/141/ES (UL L 401, 30.12.2006, str. 1) in Direktive 2006/125/ES.“

8.

Dodata se končni opombi (43) in (44):

„(43)

Mejne vrednosti za listnato zelenjavo se ne uporabljajo za sveža zelišča (pod številčno kodo 0256000 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 396/2005).

(44)

Ta opredelitev ne vključuje glavoprsja rakov.“