25.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/2


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 176/2011

z dne 24. februarja 2011

o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (1) in zlasti člena 9a(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Funkcionalni bloki zračnega prostora so ključni za krepitev sodelovanja med državami članicami za izboljšanje učinkovitosti in ustvarjanje sinergij. V ta namen in zavoljo optimizacije vmesnika funkcionalnih blokov zračnega prostora na enotnem evropskem nebu bi morale zadevne države članice sodelovati med seboj, po potrebi pa lahko sodelujejo tudi s tretjimi državami.

(2)

Države članice morajo pri vzpostavljanju funkcionalnega bloka zračnega prostora upoštevati zahteve člena 9a Uredbe (ES) št. 550/2004.

(3)

Države članice, ki vzpostavljajo funkcionalni blok zračnega prostora, morajo dostaviti informacije Komisiji, Evropski agenciji za varnost v letalstvu, drugim državam članicam in drugim zainteresiranim stranem, s čimer jim dajo priložnost, da pošljejo svoje pripombe z namenom olajšati izmenjavo mnenj. Vendar države članice ne bi smele pošiljati tajnih informacij, poslovnih skrivnosti ali kakih drugih zaupnih informacij.

(4)

Informacije, ki se morajo dostaviti na podlagi te uredbe, bi morale odražati upoštevanje ciljev za funkcionalne bloke zračnega prostora in pomagati državam članicam zagotavljati skladnost z drugimi ukrepi v zvezi z enotnim evropskim nebom.

(5)

Da bi bili izmenjava informacij in predložitev pripomb olajšani, bi morali biti informacije, za katere se šteje, da so „primerne“, da se dostavijo državam članicam, Komisiji, Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA – European Aviation Safety Agency) in drugim zainteresiranim stranem, ter postopki za to izmenjavo informacij, jasno opredeljeni.

(6)

Zlasti bi morale zadevne države članice skupno dostavljati informacije in v skladu s tem dostavljati en sam niz informacij in dokumentarnih dokazov za vsak funkcionalni blok zračnega prostora.

(7)

Vzpostavitev funkcionalnega bloka zračnega prostora bi se morala šteti kot pravni proces, prek katerega morajo države članice krepiti sodelovanje med svojimi bloki zračnega prostora. Države članice bi morale v skladu z Uredbo (ES) št. 550/2004 sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev te zahteve najpozneje 4. decembra 2012.

(8)

Odločitev o tem, ali je bil funkcionalni blok zračnega prostora spremenjen, bi morala biti sprejeta na podlagi istih meril za vse države članice in bi morala biti omejena na tiste spremembe, ki znatno vplivajo na funkcionalni blok zračnega prostora in/ali sosednje funkcionalne bloke zračnega prostora ali države članice.

(9)

V skladu s členom 13a Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) bi se morale države članice in Komisija dogovoriti z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), da zagotovijo ustrezno obravnavo vseh varnostnih vidikov pri izvajanju enotnega evropskega neba.

(10)

Ta uredba ne vpliva na interese varnostne ali obrambne politike držav članic in z njimi povezane potrebe po zaupnosti v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 549/2004.

(11)

V skladu s členom 83 Čikaške konvencije bodo tiste države članice, ki vzpostavijo funkcionalni blok zračnega prostora, morale pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO – International Civil Aviation Organization) registrirati sporazume ali dogovore glede blokov funkcionalnega zračnega prostora in vse njihove morebitne poznejše spremembe.

(12)

Vzpostavitev funkcionalnih blokov zračnega prostora, ki bi povzročila spremembe meja letalskih informativnih območij (FIR – Flight Information Region) Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) ali zmogljivosti in služb, ki se zagotavljajo znotraj navedenih meja, bi morala ostati predmet procesa načrtovanja zračne navigacije pri ICAO in postopka za spreminjanje načrtov zračne navigacije pri ICAO.

(13)

Države članice bi morale zagotavljati, da pri vzpostavljanju funkcionalnega bloka zračnega prostora učinkovito izpolnjujejo svoje varnostne obveznosti. Morale bi izkazovati in zagotavljati potrebno jamstvo, da bo funkcionalni blok zračnega prostora vzpostavljen in upravljan varno ter da se bo nanašal na elemente upravljanja varnosti, ki jih države članice in izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa uporabljajo v zvezi z vzpostavitvijo funkcionalnih blokov zračnega prostora, s poudarkom na varnostnih vlogah in odgovornostih vsakega od njih.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za:

1.

informacije, ki jih morajo zadevne države članice dostaviti Komisiji, Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA), drugim državam članicam in zainteresiranim stranem pred vzpostavitvijo in spreminjanjem funkcionalnega bloka zračnega prostora;

2.

postopke za dostavljanje informacij stranem iz točke 1 in predložitev pripomb teh strani, preden se Komisija uradno obvesti o funkcionalnem bloku zračnega prostora.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve iz člena 2 Uredbe (ES) št. 549/2004.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zadevne države članice“ so države članice, ki so se vzajemno dogovorile, da vzpostavijo funkcionalni blok zračnega prostora iz Uredbe (ES) št. 550/2004;

2.

„zainteresirane strani“ so tretje države, ki mejijo na funkcionalni blok zračnega prostora, zadevni uporabniki zračnega prostora ali skupine uporabnikov zračnega prostora in organi, ki zastopajo zadevno osebje, ter izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa, sosednji tistim v funkcionalnem bloku zračnega prostora.

Člen 3

Prikaz skladnosti

Zadevne države članice skupno dostavijo informacije, določene v Prilogi k tej uredbi, da dokažejo izpolnjevanje zahtev iz člena 9a Uredbe (ES) št. 550/2004.

Člen 4

Postopek za izmenjavo informacij za nove funkcionalne bloke zračnega prostora

1.   Zadevne države članice dostavijo informacije iz Priloge Komisiji najpozneje 24. junija 2012. Najpozneje en teden po prejemu teh informacij jih da Komisija na voljo agenciji EASA, drugim državam članicam in zainteresiranim stranem, da bi dale pripombe nanje.

2.   Pripombe agencije EASA, drugih držav članic in zainteresiranih strani se predložijo Komisiji najpozneje dva meseca po prejemu informacij. Komisija nemudoma sporoči prejete pripombe in svoje lastne pripombe zadevnim državam članicam.

3.   Zadevne države članice ustrezno proučijo prejete pripombe, preden vzpostavijo svoj funkcionalni blok zračnega prostora.

Člen 5

Sprememba vzpostavljenega funkcionalnega bloka zračnega prostora

1.   Za namene te uredbe se vzpostavljeni funkcionalni blok zračnega prostora šteje za spremenjenega, kadar predlagana sprememba povzroči spremembe opredeljenih dimenzij funkcionalnega bloka zračnega prostora.

2.   Zadevne države članice najmanj šest mesecev pred izvedbo spremembe skupno obvestijo Komisijo o predlaganih spremembah in dostavijo informacije o razlogih za spremembe, pri čemer po potrebi posodobijo informacije, dostavljene v zvezi z vzpostavitvijo funkcionalnega bloka zračnega prostora. Najpozneje en teden po prejemu teh informacij jih da Komisija na voljo agenciji EASA, drugim državam članicam in zainteresiranim stranem, da bi dale pripombe nanje.

3.   Pripombe agencije EASA, drugih držav članic in zainteresiranih strani se predložijo Komisiji najpozneje dva meseca po prejemu informacij. Komisija nemudoma sporoči prejete pripombe in svoje lastne pripombe zadevnim državam članicam.

4.   Zadevne države članice ustrezno proučijo prejete pripombe, preden spremenijo svoj funkcionalni blok zračnega prostora.

Člen 6

Že vzpostavljeni funkcionalni bloki zračnega prostora

Zadevne države članice, ki so vzpostavile funkcionalni blok zračnega prostora že pred začetkom veljavnosti te uredbe, zagotovijo, da se zahtevane informacije, določene v Prilogi, ki še niso bile predložene kot del njihovega uradnega obvestila, dostavijo Komisiji najpozneje 24. junija 2012.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.


PRILOGA

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA DOSTAVITI

DEL I

Splošne informacije

1.

Zadevne države članice navedejo:

(a)

kontaktno točko za funkcionalni blok zračnega prostora;

(b)

opredeljene dimenzije funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(c)

skupno določene izvajalce služb zračnega prometa in izvajalce meteoroloških služb, če je primerno, ter zadevna področja odgovornosti obojih;

(d)

izvajalce služb zračnega prometa, ki izvajajo službe brez dovoljenja v skladu s členom 7(5) Uredbe (ES) št. 550/2004, ter njihova zadevna področja odgovornosti.

2.

Zadevne države članice dostavijo naslednje informacije o sklenjenih dogovorih o vzpostavitvi ali spremembi funkcionalnega bloka zračnega prostora, vključno:

(a)

kopijo dokumentov, ki odražajo skupni dogovor zadevnih držav članic, da vzpostavijo funkcionalni blok zračnega prostora;

(b)

informacije o dogovorih med nacionalnimi nadzornimi organi v funkcionalnem bloku zračnega prostora;

(c)

informacije o dogovorih med izvajalci služb zračnega prometa v funkcionalnem bloku zračnega prostora;

(d)

informacije o dogovorih med pristojnimi civilnimi in vojaškimi organi glede njihove vključitve v strukture upravljanja funkcionalnega bloka zračnega prostora.

3.

Zadevne države članice se lahko sklicujejo na informacije, ki so bile že dostavljene Komisiji kot del izvajanja enotnega evropskega neba.

DEL II

Zahteve člena 9a(2) Uredbe (ES) št. 550/2004

Zadevne države članice dostavijo informacije, vključno s podporno dokumentacijo, povezane z zahtevami člena 9a(2) Uredbe (ES) št. 550/2004.

1.   Varnostna dokumentacija za funkcionalni blok zračnega prostora

V zvezi z varnostno dokumentacijo za funkcionalni blok zračnega prostora je treba dostaviti naslednje informacije:

(a)

skupna varnostna politika ali načrti za vzpostavitev skupne varnostne politike;

(b)

opis dogovorov, povezanih z raziskovanjem nesreč in incidentov, in načrtov o tem, kako urediti zbiranje, analizo in izmenjavo varnostnih podatkov;

(c)

opis načina, po katerem se upravlja varnost, tako da se prepreči poslabšanje zagotavljanja varnosti znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(d)

opis ureditev, ki jasno navajajo in dodeljujejo odgovornosti in vmesnike glede določanja varnostnih ciljev, varnostnega nadzora in spremljajočih uveljavitvenih ukrepov v zvezi z izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(e)

dokumentacija in/ali izjave o tem, da je bila pred uvedbo operativnih sprememb, ki so posledica vzpostavitve ali spremembe funkcionalnega bloka zračnega prostora, opravljena ocena varnosti, vključno z opredelitvijo nevarnosti, oceno tveganj in omilitvijo tveganj.

2.   Optimalna uporaba zračnega prostora, ob upoštevanju pretokov zračnega prometa

Zadevne države članice dostavijo naslednje informacije:

(a)

opis razmerij z zadevnimi omrežnimi funkcijami za upravljanje zračnega prostora in upravljanje pretoka zračnega prometa iz člena 6 Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1), vključno z usklajevanjem ter dogovori in postopki za dosego optimizirane uporabe zračnega prostora;

(b)

glede upravljanja zračnega prostora znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora, za katerega ne veljajo funkcije omrežja iz člena 6 Uredbe (ES) št. 551/2004, informacije o naslednjem:

ureditve za integrirano upravljanje zračnega prostora,

določbe za izmenjavo podatkov o upravljanju zračnega prostora,

dogovori za učinkovito sodelovalno odločanje;

(c)

glede usklajevanja v realnem času znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora:

opis, kako se upravljajo čezmejne dejavnosti, če se ustvarijo nova območja kot posledica vzpostavitve ali spremembe funkcionalnega bloka zračnega prostora.

3.   Skladnost z evropskim omrežjem prog

Zadevne države članice dostavijo informacije, s katerimi dokažejo, da sta načrtovanje in izvajanje prog za funkcionalni blok zračnega prostora skladna z vzpostavljenim procesom za splošno usklajevanje, razvoj in izvajanje evropskega omrežja prog, navedenega v členu 6 Uredbe (ES) št. 551/2004, ter da sta dokončana v okviru navedenega procesa.

Zadevne države članice se lahko sklicujejo na informacije, ki so bile že dostavljene Komisiji kot del izvajanja enotnega evropskega neba.

4.   Skupna dodana vrednost na podlagi analiz stroškov in koristi

Zadevne države članice dostavijo izjave, ki potrjujejo naslednje:

(a)

analiza stroškov in koristi je bila izvedena v skladu s standardno prakso panoge, med drugim z uporabo analize diskontiranih denarnih tokov;

(b)

analiza stroškov in koristi omogoča celovit pogled na učinek vzpostavitve ali spremembe funkcionalnega bloka zračnega prostora na civilne in vojaške uporabnike zračnega prostora;

(c)

analiza stroškov in koristi kaže skupen pozitiven finančni rezultat (neto sedanja vrednost in/ali notranja stopnja donosnosti) za vzpostavitev ali spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora;

(d)

funkcionalni blok zračnega prostora prispeva k zmanjšanju učinka letalskega prometa na okolje;

(e)

vrednosti stroškov in koristi, njihovi viri in predpostavke, na podlagi katerih je bila pripravljena analiza stroškov in koristi, so bili dokumentirani;

(f)

opravljena so bila posvetovanja z glavnimi zainteresiranimi stranmi in dali so povratne informacije o ocenah glede stroškov in koristi, ki se nanašajo na njihovo delovanje.

5.   Zagotavljanje nemotenega in prilagodljivega prenosa odgovornosti za kontrolo zračnega prometa med enotami služb zračnega prometa

Zadevne države članice dostavijo informacije, s katerimi dokažejo, da je prenos odgovornosti za kontrolo zračnega prometa nemoten in prilagodljiv znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora. To vključuje naslednje informacije o spremembah, uvedenih z uvedbo ali spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora:

(a)

opis dogovorov za čezmejno zagotavljanje služb zračnega prometa;

(b)

sklenjeni dogovori za okrepitev postopkov usklajevanja med zadevnimi izvajalci služb zračnega prometa v funkcionalnem bloku zračnega prostora in nadaljnje načrtovane pobude za okrepitev usklajevanja;

(c)

opis ureditev, sklenjenih za okrepitev postopkov usklajevanja med zadevnimi civilnimi in vojaškimi izvajalci služb zračnega prometa ter nadaljnje načrtovane pobude za krepitev usklajevanja v skladu s konceptom prilagodljive uporabe zračnega prostora;

(d)

opis dogovorov, sklenjenih za krepitev postopkov usklajevanja z zadevnimi sosednjimi izvajalci služb zračnega prometa ter nadaljnje načrtovane pobude za krepitev usklajevanja.

6.   Zagotavljanje združljivosti med različnimi konfiguracijami zračnega prostora, med drugim z optimiranjem sedanjih letalskih informativnih območij

Zadevne države članice dostavijo informacije o razpoložljivih načrtih o tem, kako doseči usklajeno organiziranost in razvrstitev različnih konfiguracij zračnega prostora znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora. Načrti vključujejo:

(a)

načela za razvrstitev zračnega prostora in organiziranje zračnega prostora za funkcionalni zračni blok;

(b)

spremembe konfiguracije zračnega prostora, ki izhajajo iz usklajevanja znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora.

7.   Regionalni sporazumi, sklenjeni znotraj ICAO

Zadevne države članice dostavijo seznam obstoječih regionalnih sporazumov, sklenjenih v skladu z okvirom, določenim v Prilogi 11 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, ki so pomembni za vzpostavitev in delovanje funkcionalnega bloka zračnega prostora.

8.   Obstoječi regionalni sporazumi

Zadevne države članice dostavijo seznam obstoječih sporazumov, sklenjenih s strani ene ali več zadevnih držav članic, vključno tistih s tretjimi državami, ki so pomembni za vzpostavitev in delovanje funkcionalnega bloka zračnega prostora.

9.   Cilji uspešnosti na ravni celotne Evropske unije

9.1

Zadevne države članice dostavijo informacije o dogovorih, sklenjenih z namenom olajšati usklajevanje s cilji uspešnosti na ravni celotne Evropske unije iz člena 11 Uredbe (ES) št. 549/2004.

9.2

Zadevne države članice se lahko sklicujejo na informacije, že dostavljene Komisiji na podlagi določb člena 5 Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 (2).


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(2)  UL L 201, 3.8.2010, str. 1.