19.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 150/2011

z dne 18. februarja 2011

o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 v zvezi z gojeno divjadjo in divjadjo ter njunim mesom

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) ter zlasti člena 10(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Med drugim določa zahteve za proizvodnjo ter dajanje na trg mesa gojene divjadi in divjadi. Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti, da je takšno meso dano na trg samo, če je proizvedeno v skladu z oddelki III in IV Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Oddelek III Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa, da lahko nosilci živilske dejavnosti farmsko gojene ratite ter nekatere farmsko gojene parkljarje in kopitarje zakoljejo na mestu izvora z dovoljenjem pristojnega organa in pod določenimi pogoji. Navedeni pogoji zlasti vključujejo zahtevo, da zaklane živali v klavnico spremlja izjava nosilca živilske dejavnosti, ki je živali vzredil, ter certifikat, ki ga je izdal in podpisal uradni ali odobreni veterinar.

(3)

Certifikat, ki ga je izdal in podpisal uradni ali odobreni veterinar, potrjuje dober rezultat ante mortem pregleda, pravilni zakol in izkrvavitev ter datum in čas zakola.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (2) določa pravila za usmrtitev živali, ki se redijo ali gojijo za proizvodnjo živil, volne, kože, krzna ali drugih proizvodov. Navedena uredba določa, da nosilci dejavnosti zagotovijo, da nekatere klavne postopke izvajajo samo osebe s potrdilom o usposobljenosti za takšne postopke, s katerim dokazujejo, da so jih zmožni opraviti v skladu s predpisi iz navedene uredbe.

(5)

Nenehna prisotnost uradnega ali odobrenega veterinarja na kmetiji med zakolom in izkrvavitvijo je lahko nepotrebna, če bi nosilci živilske dejavnosti, ki izvajajo klavne postopke, bili ustrezno usposobljeni in bi imeli potrdilo o usposobljenosti za takšne postopke v skladu z Uredbo (ES) št. 1099/2009. V teh primerih bi bilo treba dovoliti, da pravilni zakol in izkrvavitev ter datum in čas zakola namesto uradnega ali odobrenega veterinarja potrdijo nosilci živilske dejavnosti.

(6)

Poleg tega poglavje II oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa, da mora usposobljena oseba čim prej po uplenitvi velike divjadi opraviti pregled telesa in odstranjenih notranjih organov, da lahko ugotovi vse znake, po katerih bi lahko sklepala, da pomeni meso nevarnost za zdravje. Če se med navedenim pregledom ne ugotovijo neobičajne lastnosti, po katerih bi se lahko sklepalo, da meso pomeni nevarnost za zdravje, če se ne opazi neobičajno vedenje pred uplenitvijo in ne obstaja sum na onesnaženje okolja, mora usposobljena oseba živalskemu telesu priložiti oštevilčeno izjavo, ki to navaja.

(7)

Izkušnje, pridobljene med uporabo navedenih pravil, so pokazale, da je smiselno dopustiti možnost, da se izjava ne priloži živalskemu telesu ter da navedena izjava zajema več kot eno živalsko telo, če je med živalskimi telesi jasna povezava in je izjava, ki jih zajema, sestavljena in zagotovljena.

(8)

Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, (3) določa pravila zdravstvenega varstva živali in javnega zdravja za zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, predelavo in uporabo ali odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov, da se prepreči, da bi navedeni proizvodi predstavljali tveganje za zdravje živali ali ljudi. Poglavje VII Priloge VIII k navedeni uredbi določa zahteve za izdelavo lovskih trofej.

(9)

Poleg tega v skladu z navedeno uredbo tehnične obrate odobrijo pristojni organi, če so za to izpolnjeni nekateri pogoji; med drugim, da tehnični obrat izpolnjuje posebne zahteve v zvezi s proizvodnjo iz navedene uredbe.

(10)

Poglavje II oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 določa, da v primeru velike divjadi ni treba, da glava in notranji organi spremljajo telo divjadi v obrat za obdelavo divjadi, razen v primeru vrst, ki so dovzetne za trihinelozo, katerih glava (razen podočnikov) in prepona morata spremljati telo divjadi.

(11)

V nekaterih državah članicah, ki imajo dolgo tradicijo lova na divjadi, je običaj, da se kot lovska trofeja uporabijo cele glave živali, vključno s tistimi, ki so dovzetne za okužbo s trihinelo. Zahteva iz poglavja II oddelka IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 zato lovcem in tehničnim obratom predstavlja težave v zvezi z izdelavo lovskih trofej v primeru vrst, dovzetnih za okužbo s trihinelo.

(12)

Zato je treba pristojnim organom omogočiti, da dovolijo pošiljanje glav živali, dovzetnih za okužbo s trihinelo, odobrenim tehničnim obratom za izdelavo lovskih trofej, še preden so na voljo rezultati pregleda okužbe s trihinelo. V vseh teh primerih je treba zagotoviti zadostna jamstva glede sledljivosti.

(13)

Uredbo (ES) št. 853/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 303, 18.11.2009, str. 1.

(3)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (ES) št. 853/2004 se spremeni:

1.

V oddelku III se vstavi naslednja točka 3a:

„3a.

Z odstopanjem od točke 3(j) lahko pristojni organ dovoli, da se potrditev pravilnega zakola in izkrvavitve ter datum in čas zakola vključijo v izjavo nosilca živilske dejavnosti iz točke 3(i), pod pogojem da:

(a)

se gospodarstvo nahaja v državi članici ali regiji, kakor je opredeljena v členu 2(2)(p) Direktive 64/432/EGS, za katero ne veljajo omejitve zdravstvenega varstva v skladu s pravom Unije ali nacionalno zakonodajo;

(b)

je nosilec živilske dejavnosti dokazal, da je ustrezno usposobljen za zakol živali, ne da bi živalim povzročal bolečino, vznemirjenje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti, v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1099/2009 in brez poseganja v člen 12 navedene uredbe.“

2.

V poglavju II oddelka IV se točka 4(a) nadomesti z naslednjim:

„4.

(a)

Če se med navedenim pregledom iz točke 2 ne ugotovijo neobičajne lastnosti, ne opazi neobičajno vedenje pred uplenitvijo in ne obstaja sum na onesnaženje okolja, mora usposobljena oseba živalskemu telesu priložiti oštevilčeno izjavo, ki to navaja. V tej izjavi morajo biti navedeni tudi datum, čas in kraj uplenitve.

Izjave ni treba priložiti živalskemu telesu in lahko zajema več kot eno živalsko telo, če so vsa živalska telesa ustrezno označena ter izjava vsebuje oznako identifikacijske številke vsakega živalskega telesa, ki ga zajema, z ustreznim datumom, časom in krajem uplenitve. Vsa živalska telesa, ki jih zajema ena sama izjava, so lahko poslana zgolj istemu obratu za obdelavo divjadi.

V tem primeru ni treba, da glava in notranji organi spremljajo telo divjadi v obrat za obdelavo divjadi, razen v primeru vrst, ki so dovzetne za trihinelozo (prašiči, kopitarji in druge), katerih glava (razen podočnikov) in prepona morata spremljati telo divjadi.

Vendar pa pristojni organi lahko dovolijo, da se glave živali, dovzetne za okužbo s trihinelo, pošljejo tehničnim obratom za izdelavo lovskih trofej, odobrenim v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 1774/2002. Tehnični obrat se navede v izjavi usposobljene osebe. Kopija navedene izjave se pošlje tehničnemu obratu. Kadar so rezultati pregleda okužbe trupa s trihinelo pozitivni, pristojni organi izvedejo uradni pregled, da preverijo, ali tehnični obrat pravilno ravna z glavo.

Vendar pa morajo lovci upoštevati vse dodatne zahteve države članice, v kateri se opravlja lov, zlasti v zvezi s spremljanjem nekaterih snovi in njihovih ostankov v skladu z Direktivo 96/23/ES.“