29.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/8


DIREKTIVA SVETA 2011/96/EU

z dne 30. novembra 2011

o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

(prenovitev)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, in zlasti člena 115 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Ker so potrebne dodatne spremembe, bi bilo treba direktivo zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Glede na sodbo Sodišča z dne 6. maja 2008 v zadevi C-133/06 (5) je treba na novo napisati besedilo drugega pododstavka člena 4(3) Direktive 90/435/EGS, ki naj pojasni, da v njem navedena pravila sprejme Svet v skladu s postopkom, določenim v Pogodbi. Poleg tega bi bilo treba posodobiti priloge k navedeni direktivi.

(3)

Cilj te direktive je oprostitev dividend in drugih oblik distribucije dobička, ki ga odvisne družbe izplačujejo svojim matičnim družbam od davčnega odtegljaja, in odprava dvojne obdavčitve takšnih prihodkov na ravni matične družbe.

(4)

Da se v Uniji ustvarijo pogoji, podobni tistim na notranjem trgu, in s tem zagotovi učinkovito delovanje takšnega notranjega trga je potrebno povezovanje družb iz različnih držav članic v skupine. Te operacije ne bi smele biti ovirane z omejitvami, pomanjkljivostmi ali izkrivljanji, ki izhajajo predvsem iz davčnih predpisov držav članic. Zato je za takšna povezovanja družb iz različnih držav članic v skupine treba določiti davčna pravila, ki so s stališča konkurence nevtralna, in podjetjem omogočiti, da se prilagodijo zahtevam notranjega trga, da povečajo produktivnost in izboljšajo svojo konkurenčno moč na mednarodni ravni.

(5)

Posledica takega povezovanja v skupine, je lahko oblikovanje skupin matičnih družb in odvisnih družb.

(6)

Pred začetkom veljavnosti Direktive 90/435/EGS so se obstoječi davčni predpisi, ki urejajo razmerja med matičnimi in odvisnimi družbami iz različnih držav članic, v državah članicah znatno razlikovali in so bili na splošno manj ugodni kot tisti, ki so veljali za matične in odvisne družbe v isti državi članici. Zato je bilo sodelovanje med družbami iz različnih držav članic v manj ugodnem položaju v primerjavi s sodelovanjem družb iz iste države članice. Ta manj ugoden položaj je bilo treba odpraviti z uvedbo skupnega sistema na ravni Unije, da bi se olajšalo povezovanje družb v skupine.

(7)

Kadar prejme matična družba distribuirani dobiček iz naslova povezave s svojo odvisno družbo se mora država članica matične družbe bodisi vzdržati obdavčitve tega dobička ali ta dobiček obdavčiti in hkrati dovoliti matični družbi, da od zneska izračunanega davka odbije del davka od dobička pravnih oseb, ki se nanaša na ta dobiček in ga je plačala odvisna družba.

(8)

Zaradi zagotavljanja fiskalne nevtralnosti je treba dobiček, ki ga odvisna družba distribuira svoji matični družbi, oprostiti davčnega odtegljaja.

(9)

Izplačilo iz naslova distribucije dobička in prejem tega izplačila s strani stalne poslovne enote matične družbe bi moralo imeti za posledico enako obravnavo kakor se uporablja med odvisno in matično družbo. To bi moralo vključevati razmere, kadar se matična in odvisna družba nahajata v isti državi članici, stalna poslovna enota pa v drugi državi članici. Po drugi strani pa se zdi, da lahko zadevna država članica na podlagi nacionalne zakonodaje obravnava razmere, kadar se stalna poslovna enota in odvisna družba nahajata v isti državi članici, brez poseganja v uporabo načel Pogodbe.

(10)

Glede na obravnavo stalnih poslovnih enot bi države članice morale določiti pogoje in pravne instrumente za zaščito nacionalnih davčnih prihodkov in preprečitev izogibanja nacionalne zakonodaje, skladno z načeli Pogodbe in ob upoštevanju mednarodno sprejetih davčnih predpisov.

(11)

Kadar so skupine organizirane v obliki verig družb in distribucija dobička matični družbi poteka preko verige odvisnih družb, bi bilo treba dvojno obdavčitev odpraviti z oprostivijo plačila davka ali odbitkom že plačanega davka. V primeru odbitka davka bi matična družba morala imeti možnost odbitka kakršnega koli davka, ki ga je plačala katera koli odvisna družba v verigi, pod pogojem, da so izpolnjene zahteve iz te direktive.

(12)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Države članice uporabljajo to direktivo:

(a)

za distribucijo dobička, ki ga prejmejo družbe iz te države članice od odvisnih družb iz drugih držav članic;

(b)

za distribucijo dobička s strani družb iz te države članice, družbam, iz drugih držav članic, od katerih so odvisne;

(c)

za distribucijo dobička, ki ga prejmejo stalne poslovne enote, ki se nahajajo v tej državi članici, od družb iz drugih držav članic, ki prihaja od njihovih odvisnih družb iz države članice, ki ni tista, v kateri se nahaja stalna poslovna enota;

(d)

za distribucijo dobička s strani družb iz te države članice stalnim poslovnim enotam, ki se nahajajo v drugi državi članici, od odvisnih družb iz te iste države članice.

2.   Ta direktiva ne izključuje uporabe notranjih ali na sporazumih temelječih določb, ki so potrebne za preprečevanje goljufij ali zlorab.

Člen 2

V tej direktivi:

(a)

„družba države članice“ pomeni vsako družbo, ki:

(i)

ima eno od oblik, naštetih v Delu A Priloge I;

(ii)

se v skladu z davčno zakonodajo države članice šteje za davčne namene za rezidenta te države članice in se pod pogoji sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, sklenjenem s tretjo državo, ne šteje za rezidenta za davčne namene zunaj Unije;

(iii)

je poleg tega zavezanec za enega od davkov naštetih v delu B Priloge I brez možnosti izbire ali oprostitve, ali za kateri koli drugi davek, ki lahko nadomesti navedene davke;

(b)

„stalna poslovna enota“ pomeni stalno mesto poslovanja, ki se nahaja v državi članici in preko katerega delno ali v celoti poteka poslovanje družbe iz druge države članice, v kolikor je dobiček tega mesta poslovanja zavezan plačilu davka v državi članici, v kateri se nahaja, na podlagi ustreznega dvostranskega davčnega sporazuma ali, če tak sporazum ne obstaja, na podlagi nacionalne zakonodaje.

Člen 3

1.   Za uporabo te direktive

(a)

se status matične družbe podeli:

(i)

najmanj družbi iz države članice, ki izpolnjuje pogoje iz člena 2 in ima najmanj 10 % delež v kapitalu družbe iz druge države članice, ki izpolnjuje enake pogoje;

(ii)

pod enakimi pogoji tudi družbi iz države članice, ki ima najmanj 10 % delež v kapitalu družbe iz iste države članice, ki je delno ali v celoti v lasti stalne poslovne enote prej navedene družbe, ki se nahaja v drugi državi članici;

(b)

„odvisna družba“ pomeni družbo, katere kapital vključuje kapitalski delež iz točke (a).

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 imajo države članice možnost izbire, da:

(a)

z dvostranskim sporazumom zamenjajo delež v kapitalu z deležem v glasovalnih pravicah;

(b)

ne uporabljajo te direktive za družbe iz te države članice, ki ne vzdržujejo deležev, s katerimi se kvalificirajo kot matične družbe, neprekinjeno vsaj dve leti ali za tiste njihove družbe, v katerih družba druge države članice ne vzdržuje takega deleža neprekinjeno vsaj dve leti.

Člen 4

1.   Kadar matična družba ali njena stalna poslovna enota iz naslova povezave matične družbe z njeno odvisno družbo prejme distribucijo dobička, država članica matične družbe, in država članica, v kateri se nahaja njena stalna poslovna enota, razen v primeru likvidacije odvisne družbe, ravna tako, da:

(a)

se bodisi vzdrži obdavčevanja takšnega dobička; bodisi

(b)

ta dobiček obdavči in hkrati matični družbi in stalni poslovni enoti dovoli, da od zneska izračunanega davka odbije del davka od dobička pravnih oseb, ki se nanaša na ta dobiček in ki ga je izplačala odvisna družba in katera koli odvisna družba nižjega ranga, ob upoštevanju pogoja, da vsak del družbe in njene odvisne družbe nižjega ranga spada pod opredelitev iz člena 2 in da izpolnjuje zahteve iz člena 3, do višine zneska ustrezno izračunanega davka.

2.   Nobena določba te direktive državi članici matične družbe ne preprečuje upoštevanja odvisne družbe kot davčno pregledne na podlagi ocene pravnih značilnosti te odvisne družbe s strani te države članice na osnovi zakona, v skladu s katerim je bila ustanovljena, in, potemtakem, obdavčitve deleža matične družbe v dobičku njene odvisne družbe ob nastanku tega dobička. V tem primeru se država članica matične družbe vzdrži obdavčitve distribuiranega dobička odvisne družbe.

Pri določanju deleža matične družbe v dobičku njene odvisne družbe ob njegovem nastanku, država članica matične družbe, bodisi oprosti ta dobiček plačila davka bodisi matični družbi dovoli, da odbije znesek izračunanega davka od tega dela davka od dobička pravnih oseb, ki se nanaša na ta delež matične družbe v dobičku, ki ga je izplačala njena odvisna družba ali katera koli odvisna družba nižjega ranga, pod pogojem, da pri vsakem delu družba in njena odvisna družba nižjega ranga spada pod opredelitev iz člena 2 in da izpolnjujejo zahteve iz člena 3, do višine zneska ustrezno izračunanega davka.

3.   Vsaka država članica ohrani možnost, da določi, da se stroški, ki se nanašajo na delež, in izgube, ki izhajajo iz distribucije dobička odvisne družbe, ne odbijejo od obdavčljivega dobička matične družbe.

Kadar so v takem primeru stroški upravljanja, ki se nanašajo na delež, fiksni kot splošna stopnja, fiksno določeni znesek ne sme presegati 5 % dobička, ki ga distribuira odvisna družba.

4.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata do datuma dejanskega začetka veljavnosti skupnega sistema obdavčitve družb.

5.   Svet soglasno v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom in po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom v ustreznem roku sprejme pravila, ki se uporabljajo od datuma začetka veljave skupnega sistema obdavčitve družb.

Člen 5

Dobiček, ki ga odvisna družba distribuira svoji matični družbi, se oprosti pri viru odtegnjenega davka.

Člen 6

Država članica matične družbe ne sme naložiti pri viru odtegnjenega davka na dobiček, ki ga ta družba prejme od odvisne družbe.

Člen 7

1.   Izraz „pri viru odtegnjeni davek“, kot je uporabljen v tej direktivi, ne pokriva akontacije ali predplačila (précompte) davka od dobička pravnih oseb državi članici odvisne družbe v zvezi z distribucijo dobička njeni matični družbi.

2.   Ta direktiva ne vpliva na uporabo notranjih ali na sporazumih temelječih določb, ki so namenjene odpravi ali zmanjšanju ekonomskega dvojnega obdavčevanja dividend, zlasti določb, ki se nanašajo na plačilo odbitkov že plačanega davka prejemnikom dividend.

Člen 8

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 18. januarja 2012. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva skupaj s korelacijsko tabelo med določbami teh predpisov in določbami te direktive.

Člen 9

Direktiva 90/435/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v delu A Priloge II, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv v nacionalno pravo, ki so določeni v delu B Priloge II.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo, se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 10

Ta Direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2011

Za Svet

Predsednik

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Mnenje z dne 4. maja 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu)

(2)  UL C 107, 6.4.2011, str. 73.

(3)  UL L 225, 20.8.1990, str. 6.

(4)  Glej Priloge II, del A.

(5)  [2008] ZOdl. 1-03189.


PRILOGA I

DEL A

Seznam družb iz člena 2(a)(i)

(a)

družbe, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) (1) in Direktivo Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev (2) ter zadruge, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE) (3) in Direktivo Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev (4);

(b)

družbe v skladu z belgijsko zakonodajo: „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/ „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, javna podjetja, ki so prevzela eno od zgoraj navedenih pravnih oblik, ter druge družbe, ustanovljene v skladu z belgijsko zakonodajo, zavezane belgijskemu davku od dobička pravnih oseb;

(c)

družbe v skladu z bolgarsko zakonodajo: „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, ki so ustanovljene v skladu z bolgarsko zakonodajo in opravljajo gospodarske dejavnosti;

(d)

družbe v skladu s češko zakonodajo: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

(e)

družbe v skladu z dansko zakonodajo: „aktieselskab“ in „anpartsselskab“. Druge družbe, ki so v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb zavezanke za davek, če je njihov obdavčljivi dohodek izračunan in obdavčen v skladu s splošnimi predpisi davčne zakonodaje, ki veljajo za „aktieselskaber“;

(f)

družbe v skladu z nemško zakonodajo: „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, in druge družbe, ustanovljene v skladu z nemško zakonodajo, ki so zavezanke za nemški davek od dobička pravnih oseb;

(g)

družbe v skladu z estonsko zakonodajo: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

(h)

družbe, ustanovljene ali že obstoječe v skladu z irsko zakonodajo, telesa, registrirana v skladu z Industrial and Provident Societies Act, „building societies“, ustanovljene v skladu z Building Societies Acts ter „trustee savings banks“ v smislu Trustee Savings Banks Act iz leta 1989;

(i)

družbe v skladu z grško zakonodajo: „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ in druge družbe, ustanovljene v skladu z grško zakonodajo, ki so zavezanke za grški davek od dobička pravih oseb;

(j)

družbe v skladu s špansko zakonodajo: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, tista telesa javnega prava, ki delujejo po zasebnem pravu. Druge družbe, ustanovljene v skladu s špansko zakonodajo, ki so zavezanke za španski davek od dobička pravnih oseb („Impuesto sobre Sociedades“);

(k)

družbe v skladu s francosko zakonodajo: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, ki so samodejno zavezanke za davek od dobička pravnih oseb, „coopératives“, „unions de coopératives“, industrijske in gospodarske ustanove in podjetja ter druge družbe, ustanovljene v skladu s francosko zakonodajo, ki so zavezanke za francoski davek od dobička pravnih oseb;

(l)

družbe v skladu z italijansko zakonodajo: „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ ter javni in zasebni subjekti, ki opravljajo izključno ali pretežno gospodarske dejavnosti;

(m)

v skladu s ciprsko zakonodajo: „εταιρείες“, kot je opredeljena v predpisih o davku od dobička;

(n)

družbe v skladu z latvijsko zakonodajo: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

(o)

družbe, ustanovljene v skladu z litvansko zakonodajo;

(p)

družbe v skladu z luksemburško zakonodajo: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ in druge družbe, ustanovljene v skladu z luksemburško zakonodajo, ki so zavezanke za luksemburški davek od dobička pravnih oseb;

(q)

družbe v skladu z madžarsko zakonodajo: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

(r)

družbe v skladu z malteško zakonodajo: „Kumpaniji ta“ Responsabilita „Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

(s)

družbe v skladu z nizozemsko zakonodajo: „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ in druge družbe, ustanovljene v skladu z nizozemsko zakonodajo, ki so zavezanke za nizozemski davek od dobička pravnih oseb;

(t)

družbe v skladu z avstrijsko zakonodajo: „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ in druge družbe, ustanovljene v skladu z avstrijsko zakonodajo, ki so zavezanke za avstrijski davek od dobička pravnih oseb;

(u)

družbe v skladu s poljsko zakonodajo: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

(v)

gospodarske družbe ali družbe v skladu s civilnim pravom, ki imajo gospodarsko obliko, zadruge in javna podjetja, ustanovljena v skladu s portugalsko zakonodajo;

(w)

družbe v skladu z romunsko zakonodajo: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

(x)

družbe v skladu s slovensko zakonodajo: „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

(y)

družbe v skladu s slovaško zakonodajo: „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

(z)

družbe v skladu s finsko zakonodajo: „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“,„säästöpankki“/„sparbank“ in „vakuutusyhtiö“/ „försäkringsbolag“;

(aa)

družbe v skladu s švedsko zakonodajo: „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

(ab)

družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva.

DEL B

Seznam davkov iz člena 2(a)(iii)

impôt des sociétés / vennootschapsbelasting v Belgiji,

корпоративен данък v Bolgariji,

daň z příjmů právnických osob na Češkem,

selskabsskat na Danskem,

Körperschaftssteuer v Nemčiji,

tulumaks v Estoniji,

corporation tax na Irskem,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Grčiji,

impuesto sobre sociedades v Španiji,

impôt sur les sociétés v Franciji,

imposta sul reddito delle società v Italiji,

φόρος εισοδήματος na Cipru,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Latviji,

pelno mokestis v Litvi,

impôt sur le revenu des collectivités v Luksemburgu,

társasági adó, osztalékadó na Madžarskem,

taxxa fuq l-income na Malti,

vennootschapsbelasting na Nizozemskem,

Körperschaftssteuer v Avstriji,

podatek dochodowy od osób prawnych na Poljskem,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalski,

impozit pe profit v Romuniji,

davek od dobička pravnih oseb v Sloveniji,

daň z príjmov právnických osôb na Slovaškem,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund na Finskem,

statlig inkomstskatt na Švedskem,

corporation tax v Združenem kraljestvu.


(1)  UL L 294, 10.11.2001, str. 1.

(2)  UL L 294, 10.11.2001, str. 22.

(3)  UL L 207, 18.8.2003, str. 1.

(4)  UL L 207, 18.8.2003, str. 25.


PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 9)

Direktiva sveta 90/435/EGS

(UL L 225, 20.8.1990, str. 6).

 

Točka XI.B.I.3 Priloge I k Aktu o Pristopu iz leta 1994

(UL C 241, 29.8.1994, str. 196).

 

Direktiva Sveta 2003/123/ES

(UL L 7, 13.1.2004, str. 41).

 

Točka 9.8 Priloge II k Aktu o Pristopu iz leta 2003

(UL L 236, 23.9.2003, str. 555).

 

Direktiva Sveta 2006/98/ES

(UL L 363, 20.12.2006, str. 129).

samo točka 7 Priloge

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 9)

Direktiva

Roki za prenos

90/435/EGS

31. december 1991

2003/123/ES

1. januar 2005

2006/98/ES

1. januar 2007


PRILOGA III

Korelacijska Tabela

Direktiva 90/435/EEC

Ta direktiva

Člen 1(1) prva do četrta alinea

Člen 1(1)(a) do (d)

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 2(1), prvi del uvodnega besedila

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 2(1), drugi del uvodnega besedila

Člen 2(a), uvodno besedilo

Člen 2(1)(a)

Člen 2(a)(i)

Člen 2(1)(b)

Člen 2(a)(ii)

Člen 2(1)(c), uvodno besedilo prvega pododstavka in drugi pododstavek

Člen 2(a)(iii)

Člen 2(1)(c), prvi pododstavek, prva do sedemindvajseta alinea

Priloga I, del B, prva do sedemindvajseta alinea

Člen 2(2)

Člen 2(b)

Člen 3(1) uvodno besedilo

Člen 3(1), uvodno besedilo

Člen 3(1)(a) prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 3(1)(a), uvodno besedilo

Člen 3(1)(a) prvi pododstavek, končne besede

Člen 3(1)(a)(i)

Člen 3(1)(a) drugi pododstavek

Člen 3(1) (a)(ii)

Člen 3(1)(a) tretji pododstavek

Člen 3(1)(a) četrti pododstavek

Člen 3(1)(b)

Člen 3(1)(b)

Člen 3(2) prva in druga alinea

Člen 3 (2)(a) in (b)

Člen 4(1) prva in druga alinea

Člen 4(1)(a) in (b)

Člen 4(1a)

Člen 4(2)

Člen 4(2), prvi stavek

Člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 4(2), drugi stavek

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 4(4)

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 4(5)

Člen 5, 6 in 7

Člen 5, 6 in 7

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8

Člen 9

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Priloga

Priloga I, del A

Priloga II

Priloga III