29.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/31


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/94/EU

z dne 28. novembra 2011

o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (1) in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Direktivi 2006/126/ES določa vzorec, na podlagi katerega morajo države članice uvesti nacionalna vozniška dovoljenja. Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 je na vozniškem dovoljenju namesto izraza „Skupnost“ treba uporabljati izraz „Evropska unija“. Prav tako je treba vzorec posodobiti v skladu s pridružitvijo Bolgarije in Romunije Evropski uniji.

(2)

V skladu s Prilogo I Direktive 2006/126/ES mora vzorec vozniškega dovoljenja Evropske unije navajati kategorijo vozila, ki ga imetnik lahko vozi.

(3)

Vzorec vozniškega dovoljenja Evropske unije je treba posodobiti v skladu z novimi kategorijami vozil, ki jih uvaja Direktiva 2006/126/ES. To velja zlasti za vozniška dovoljenja za kategorijo AM (mopedi) in kategorijo A2 (motorna kolesa), ki so bila uvedena in se bodo začela uporabljati 19. januarja 2013. Zato je vzorec vozniškega dovoljenja Evropske unije treba prilagoditi.

(4)

Direktivo 2006/126/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Države članice naj za svoje lastne potrebe in v interesu Unije izdelajo lastne tabele, v katerih bo karseda podrobno prikazana korelacija med to Direktivo in ukrepi za prenos, ter naj te tabele objavijo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za vozniška dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2006/126/ES se spremeni v skladu s Prilogo.

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2012. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ti predpisi se začnejo uporabljati z 19. januarjem 2013.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 403, 30.12.2006, str. 18.


PRILOGA

Priloga I k Direktivi 2006/126/ES se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

DOLOČBE V ZVEZI Z VZORCEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA EVROPSKE UNIJE

2.

V točki (1) se besede „vzorca vozniškega dovoljenja Skupnosti“ nadomestijo z besedami „vzorca vozniškega dovoljenja Evropske unije“.

3.

V točki (3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

oznako države članice, ki je izdala dovoljenje, natisnjeno v negativu v modrem pravokotniku in obkroženo z dvanajstimi rumenimi zvezdami; oznake so naslednje:

B: Belgija

BG: Bolgarija

CZ: Češka

DK: Danska

D: Nemčija

EST: Estonija

GR: Grčija

E: Španija

F: Francija

IRL: Irska

I: Italija

CY: Ciper

LV: Latvija

LT: Litva

L: Luksemburg

H: Madžarska

M: Malta

NL: Nizozemska

A: Avstrija

PL: Poljska

P: Portugalska

RO: Romunija

SLO: Slovenija

SK: Slovaška

FIN: Finska

S: Švedska

UK: Združeno kraljestvo“.

4.

V točki (3), v zvezi s stranjo 1 vozniškega dovoljenja, se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

besedilo „vzorec Evropske unije“ v jeziku(-ih) države članice, ki je izdala dovoljenje, in besedilo „Vozniško dovoljenje“ v ostalih jezikih Evropske unije, natisnjeno v rožnati barvi tako, da tvori ozadje dovoljenja:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;“

5.

V točki (3), v zvezi s stranjo 2 vozniškega dovoljenja:

se točki (a)10 in (a)11 nadomestita z naslednjim:

„10.

datum prve izdaje za vsako kategorijo (ta datum se mora ponoviti na novem dovoljenju pri kasnejši nadomestitvi ali zamenjavi); vsak del datuma se zapiše z dvema ciframa in v naslednjem zaporedju: dan.mesec.leto (DD.MM.LL);

11.

datum izteka veljavnosti za vsako kategorijo; vsak del datuma se zapiše z dvema ciframa in v naslednjem zaporedju: dan.mesec.leto (DD.MM.LL);“

se v točki (a)(12) v prvi alinei besede „usklajene kode Skupnosti“ nadomestijo z besedami „usklajene kode Evropske unije“.

se v točki (a)(12) koda 95 nadomesti z naslednjim:

„95

Voznik, ki je imetnik spričevala o strokovni usposobljenosti, izpolnjuje obveznost strokovne usposobljenosti, predvidene v Direktivi 2003/59/ES do … [npr.: 95(01.01.12)]“

se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pojasnilo naslednjih oštevilčenih rubrik, ki so na straneh 1 in 2 dovoljenja: 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(c), 5, 10, 11 in 12;

Če država članica želi vnesti zapise v enem od uradnih jezikov, ki ni eden od naslednjih jezikov: angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, italijanski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski, brez poseganja v določbe te priloge izdela dvojezično različico dovoljenja, v kateri uporabi enega od zgoraj navedenih jezikov;“

se v točki (c) besede „vzorcu dovoljenja Skupnosti“ nadomestijo z besedami „vzorcu vozniškega dovoljenja Evropske unije“.

6.

se v točki 4 doda naslednja točka (c):

„(c)

Podatki, navedeni na sprednji in zadnji strani kartice, morajo biti berljivi s prostim očesom in zapisani z uporabo velikosti znakov 5 točk za navedbe 9 do 12 na zadnji strani.“

7.

Vzorec vozniškega dovoljenja Skupnosti se nadomesti z naslednjim:

VZOREC VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA EVROPSKE UNIJE

Stran 1

Image

Stran 2

Image

8.

Vzorčni primer dovoljenja se črta.