15.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/1


DIREKTIVA KOMISIJE 2011/75/EU

z dne 2. septembra 2011

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (1) in zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene Direktive 96/98/ES se uporablja najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja.

(2)

Od sprejetja zadnjih aktov, ki spreminjajo Direktivo 96/98/ES, so začele veljati spremembe mednarodnih konvencij in veljavnih standardov preskušanja. Navedene spremembe morajo biti vnesene v Direktivo 96/98/ES.

(3)

Istočasno so Mednarodna pomorska organizacija in evropske organizacije za standardizacijo sprejele standarde, vključno s podrobnimi standardi preskušanja, za številne predmete opreme, ki so navedeni v Prilogi A.2 k Direktivi 96/98/ES ali se, čeprav niso navedeni, štejejo za pomembne za namene navedene direktive. Zato je treba takšne predmete opreme po potrebi vključiti v Prilogo A.1 ali prenesti iz Priloge A.2 v Prilogo A.1.

(4)

Direktivo 96/98/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga A k Direktivi 96/98/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Oprema iz Priloge A.1, prenesena iz Priloge A.2, ki je bila izdelana pred 5. oktobrom 2012 v skladu s homologacijskimi postopki, ki so na ozemlju države članice že veljali pred navedenim datumom, se lahko do 5. oktobra 2014 še naprej daje na trg in na ladje Skupnosti.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje 5. oktobra 2012 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov. Te predpise uporabljajo od 5. oktobra 2012.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 46, 17.2.1997, str. 25.


PRILOGA

PRILOGA A

Splošna opomba k Prilogi A: Uredbe SOLAS se sklicujejo na prečiščeno različico iz leta 2009.

Splošna opomba k Prilogi A: Pri nekaterih oznakah postavk so v stolpcu 5 navedene možne različice proizvoda iz ene in iste oznake postavke. Različice proizvoda so navedene samostojno in so druga od druge ločene s pikčasto črto. Za namene potrjevanja se izbere samo ustrezna različica proizvoda, kot je primerno (npr.: A.1/3.3).

Seznam uporabljenih kratic:

A.1: Sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

A.2: Sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

AC: Sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

CAT: Kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007).

Okr.: Okrožnica.

COLREG: Konvencija o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju.

COMSAR: Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje.

EN: Evropski standard.

ETSI: Evropski institut za telekomunikacijske standarde.

FSS: Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti.

FTP: Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti.

HSC: Kodeks o visokohitrostnih plovilih.

IBC: Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi.

ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

IEC: Mednarodna komisija za elektrotehniko.

IMO: Mednarodna pomorska organizacija.

ISO: Mednarodna organizacija za standardizacijo.

ITU: Mednarodna telekomunikacijska zveza.

LSA: Reševalna oprema.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

MEPC: Odbor za varstvo morskega okolja.

MSC: Odbor za pomorsko varnost.

NOx: Dušikovi oksidi.

SOLAS: Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju.

SOx: Žveplovi oksidi.

Prav.: Pravilo.

Res.: Resolucija.

PRILOGA A.1

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH ŽE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

(a)

Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.

(b)

Stolpec 1: Lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2009/26/ES (1).

(c)

Stolpec 1: Lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2010/68/EU (2).

(d)

Stolpec 5: kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.

(e)

Stolpec 5: uporablja se najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja. Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih, potrdila o skladnosti in izjave o skladnostih opredeljevati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico.

(f)

Stolpec 5: kadar sta dve skupini standardov za določanje ločeni z ‚ali‘, vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

(g)

Stolpec 6: kadar je naveden modul H, ga je treba razumeti kot modul H plus certifikat o pregledu načrtovanja.

(h)

Zahteve iz te priloge ne vplivajo na zahteve za prevoz iz mednarodnih konvencij.

1.   Oprema za reševanje življenj

Stolpec 4: Uporablja se IMO MSC/Okrožnica 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.

Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija‘

Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Rešilni pasovi

III/4, -Prav.

X/3.

III/7, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

(a)

za rešilne in reševalne čolne;

(b)

za rešilne pasove;

(c)

za rešilne jopiče.

III/4, -Prav.

X/3.

III/7, -Prav.

III/22, -Prav.

III/26, -Prav.

III/32,

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove

III/4, -Prav.

X/3.

III/7, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Rešilni jopiči

III/4, -Prav.

X/3.

III/7, -Prav.

III/22, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC/Okr. 922,

IMO MSC.1/Okr. 1304.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Potapljaške in zaščitne obleke, ki niso opredeljene kot rešilni jopiči:

izolirane ali neizolirane

III/4, -Prav.

X/3.

III/7, -Prav.

III/22, -Prav.

III/32, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC/Okr. 1046.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči:

izolirane ali neizolirane

III/4, -Prav.

X/3.

III/7, -Prav.

III/22, -Prav.

III/32, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC/Okr. 1046.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Toplotna zaščitna oprema

III/4, -Prav.

Prav. X/3.

III/22, -Prav.

III/32, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC/Okr. 1046.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)

III/4, -Prav.

X/3.

III/6, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ročni svetlobni signali (pirotehnika)

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plavajoči dimni signali (pirotehnika)

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Priprave za metanje vrvi

III/4, -Prav.

X/3.

III/18, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VII, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Napihljivi rešilni splavi

III/4, -Prav.

X/3.

III/13, -Prav.

III/21, -Prav.

III/26, -Prav.

III/31, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

811. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Trdni rešilni splavi

III/4, -Prav.

X/3.

III/21, -Prav.

III/26, -Prav.

III/31, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

811. -Res.

IMO MSC.81(70),

1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem

III/4, -Prav.

X/3.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC/Okr. 809,

811. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Obrnljivi rešilni splavi s streho

III/4, -Prav.

X/3.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC/Okr. 809,

811. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)

III/4, -Prav.

X/3.

III/13, -Prav.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

811. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Rešilni čolni

III/4, -Prav.

X/3.

III/21, -Prav.

III/31, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70),

1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Trdi rešilni čolni

III/4, -Prav.

X/3.

III/21, -Prav.

III/31, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70),

1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Napihljivi rešilni čolni

III/4, -Prav.

X/3.

III/21, -Prav.

III/31, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hitri čolni za reševanje

Prav. III/4.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -IMO MSC/Okr.

1016, -IMO MSC/Okr.

1094. -Res.

IMO MSC.81(70),

1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)

III/4, -Prav.

X/3.

III/23, -Prav.

III/33, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Naprave za splavitev rešilnih plovil

Postavka prestavljena v A.2/1.3.

A.1/1.23

Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem

III/4, -Prav.

X/3.

III/16, -Prav.

III/23, -Prav.

III/33, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Naprave za splavitev rešilnih splavov

(sošice)

III/4, -Prav.

X/3.

III/12, -Prav.

III/16, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov

(sošice)

Prav. III/4.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Sprožilni mehanizem za:

(a)

rešilne in reševalne čolne;

(b)

rešilne splave,

ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje

III/4, -Prav.

X/3.

III/16, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Pomorski evakuacijski sistemi

III/4, -Prav.

X/3.

III/15, -Prav.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Reševalna sredstva

Prav. III/4.

III/26, -Prav.

III/34, -Prav.

Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI.

IMO MSC.81(70),

IMO MSC/Okr.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Lestve za vkrcanje

III/4, -Prav.

III/11, -Prav.

X/3.

III/11, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr.

IMO MSC.1/Okr. 1285.

IMO MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retro-odsevni materiali

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilna plovila

Postavka prestavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR 9 GHz (SART)

Postavka prestavljena v A.1/4.18.

A.1/1.33

Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne

(passive)

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, -Res.

IMO MSC.164(78).

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

ali

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas za rešilne in reševalne čolne

Postavka prestavljena v A.1/4.23.

A.1/1.35

Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne

Postavka prestavljena v A.1/3.38.

A.1/1.36

Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V. -Res.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih

III/4, -Prav.

X/3.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Odprti obrnljivi rešilni splavi

III/4, -Prav.

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11. -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Vzvod mehanskega pilota

Postavka prestavljena v A.1/4.48.

A.1/1.41

Vitli za rešilne in reševalne čolne

III/4, -Prav.

X/3.

III/16, -Prav.

III/17, -Prav.

III/23, -Prav.

III/24, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lestev za pilota

Postavka prestavljena v A.1/4.49.

A.1/1.43

Glej opombo (c) k tej prilogi A.1

Trdi/napihljivi reševalni čolni

III/4, -Prav.

X/3.

III/21, -Prav.

III/31, -Prav.

III/34, -Prav.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.81(70),

1006.

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Preprečevanje onesnaževanja morja

Št.

Oznaka postavke

Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva ‚homologacija‘

Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)

14. -Priloga I, Prav.

14,

IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.

IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektorji za olje/vodo

32. -Res.

32. -Res.

IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Merilnik vsebnosti olja

14. -Res.

14,

IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.

IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Okr. 643. -Res.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m)

Namenoma se pusti prazno.

A.1/2.5

Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje

Priloga I, Prav. 31.

Priloga I, Prav. 31.

IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Sistemi za odplake

Priloga IV, Prav. 9.

Priloga IV, Prav. 9.

IMO MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Ladijske sežigalne peči

Priloga VI, Prav. 16.

Priloga VI, Prav. 16. -Res.

IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Naprave za spremljanje in zapisovanje NOx na ladji

Priloga VI, Prav. 13,

Tehnični pravilnik NOx, 2008,

IMO MEPC.177(58).

Priloga VI, Prav. 13,

Tehnični pravilnik NOx, 2008,

IMO MEPC.177(58),

IMO MEPC.1/Okr. 638. -Res.

Tehnični pravilnik NOx, 2008,

IMO MEPC.177(58).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SOx

Priloga VI, Prav. 4.

Priloga VI, Prav. 4.

Res. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.10

ex. A.2/2.2

Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji

Priloga VI, Prav. 4.

Priloga VI, Prav. 4. -Res.

Res. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Oprema za zaščito pred požarom

Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija‘

Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Osnovne ponjave za krov

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/6,

X/3.

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/6,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 2 in del 6 ali Priloga 2, -IMO MSC/Okr.

1102, -IMO MSC/Okr.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Prenosni gasilni aparati

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/10,

Prav. II-2/18,

Prav. II-2/19,

Prav. II-2/20,

IMO A.951(23), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,

1239, -IMO MSC/Okr.

1275.

EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007),

EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Gasilska oprema: varovalna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Varovalna obleka za gašenje požarov:

EN 469 (2005), vključno z A.1 (2006) in AC (2006).

Varovalna obleka za gašenje požarov – odsevna obleka za posebne načine gašenja požarov:

EN 1486 (2007)

Varovalna obleka za gašenje požarov – varovalna obleka z odsevno zunanjo površino:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Gasilska oprema: škornji

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Gasilska oprema: rokavice

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 659 (2003), vključno z A.1 (2008) in AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Gasilska oprema: čelada

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Dihalna naprava na stisnjeni zrak

Opomba: Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

EN 136 (1998), vključno z AC (2003),

EN 137 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.

Opomba: Ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), vključno z AC (2005),

EN 14594 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno glede na šobe in njihovo zmogljivost).

(V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC))

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/9,

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.44(65), -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

912.

IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

1165, Dodatek A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Pregrade razreda ‚A‘ in ‚B‘, protipožarna celovitost:

(a)

pregrade razreda ‚A‘,

(b)

pregrade razreda ‚B‘

Razred ‚A‘:

Prav. II-2/3,2.

Razred ‚B‘:

Prav. II-2/3.4.

Prav.II-2/9 in

Razred ‚A‘:

Prav. II-2/3,2.

Razred ‚B‘:

Prav. II-2/3.4.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), Priloga 1, del 3 in Priloga 2, -IMO MSC/Okr.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/16.

II-2/4, -Prav.

II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

677.

Za opremo razen ventilov:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Za ventile:

B + F

A.1/3.13

Nevnetljivi materiali

Prav. II-2/3,

X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/9,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 1, -Res.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razreda ‚A‘ ali ‚B‘

Postavka, vključena v A.1/3.26 in A.1/3.27.

A.1/3.15

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom:

(a)

cevi in fitingi;

(b)

ventili;

(c)

gibki cevni spoji

Prav. II-2/4,

X/3.

Prav. II-2/4,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, 10, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, 10,

1120.

IMO A.753(18),

ISO 15540 (2001)

ISO 15541 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Požarna vrata

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res.

1120,

IMO MSC.1/Okr. 1273,

IMO MSC.1/Okr. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat

Opomba: Kadar je v stolpcu 2 uporabljen izraz ‚sestavni deli sistema‘, to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev.

Prav. II-2/9,

X/3.

Prav. II-2/9,

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 4.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja:

(a)

okrasni furnirji;

(b)

barvni sistemi;

(c)

talne obloge;

(d)

izolacijske obloge cevi;

(e)

lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov ‚A‘, ‚B‘ in ‚C‘;

(f)

vnetljivi vodi.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/6,

Prav. II-2/9,

X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/6,

Prav. II-2/9,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

1120.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 2 in del 5, ali Priloga 2, -IMO MSC/Okr.

1120,

ISO 1716 (2002).

Opomba: Kadar se zahteva, da ima vrhnja snov določeno maksimalno kalorično vrednost, se ta izmeri v skladu z ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 7, -Res.

1102, -IMO MSC/Okr.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Oblazinjeno pohištvo

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/9,

X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/5,

Prav. II-2/9,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 8, -Res.

1102, -IMO MSC/Okr.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Posteljnina

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

X/3.

Prav. II-2/3,

Prav. II-2/9,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 9, -Res.

1102, -IMO MSC/Okr.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Dušilci ognja

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda ‚A‘

Postavka prestavljena v A.1/3.26.

A.1/3.24

Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda ‚A‘

Postavka prestavljena v A.1/3.26.

A.1/3.25

Ognjevarna okna in bočna okna razredov ‚A‘ in ‚B‘

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9,

1120.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res.

1120,

IMO MSC.1/Okr. 1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Preboji skozi pregrade razreda ‚A‘:

(a)

električni kabelski vodi;

(b)

preboji za cevi, vode, jaške itd.

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9,

IMO MSC.1/Okr. 1276.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Preboji skozi pregrade razreda ‚B‘:

(a)

električni kabelski vodi;

(b)

preboji za cevi, vode, jaške itd.

Prav. II-2/9.

Prav. II-2/9.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 3, -Res.

1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave)

(V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC))

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/7,

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.44(65), -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,

912.

ISO 6182-1 (2004).

ali

-EN 12259-1 (1999), vključno z A1 (2001), A2 (2004) in A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požarne cevi

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

EN 14540 (2004), vključno z A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina

Prav. II-2/4,

Prav. VI/3.

Prav. II-2/4,

VI/3, -Prav.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr.

IEC 60533 (1999),

in po potrebi:

(a)

Kategorija 1: (varno območje):

EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik,

EN 60079-29-1 (2007).

(b)

Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere):

EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2007), -IMO MSC/Okr.

IEC 60079-1 (2007), vključno z IEC 60079-1 Popravek 1 (2008).

IEC 60079-10-1 (2008),

IEC 60079-11 (2006), -IMO MSC/Okr.

IEC 60079-15 (2010), -IMO MSC/Okr.

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)

Postavka se črta, ker je zajeta v postavkah A.1/3.9 in A.1/3.28.

A.1/3.32

Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva)

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC/Okr. 1102.

Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1: del 1, del 8 in del 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC/Okr. 1102.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih:

(a)

električni kabelski vodi;

(b)

preboji za cevi, vode, jaške itd.

X/3.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne

III/4, -Prav.

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

III/34, -Prav.

IMO A.951(23), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, -Res.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007),

EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodno meglo za strojnice in črpalne prostore za tovor

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli)

Prav. II-2/13,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.

Prav. II-2/13,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.

IMO A.752(18)

ali

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Dihalne naprave za umik v sili (EEBD)

Prav. II-2/13.

Prav. II-2/13,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,

849.

ISO 23269-1 (2008) ali pa:

Za samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s celo masko ali ustnikom za umik v sili:

EN 402 (2003)

Za samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s kapuco za umik v sili:

EN 1146 (2005)

Za samostojne: dihalna naprava z zaprtim krogotokom na stisnjen zrak:

EN 13794 (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Sestavni deli naprav z inertnim plinom

Prav. II-2/4.

Prav. II-2/4,

IMO A.567(14), -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,

353, -IMO MSC/Okr.

387, -IMO MSC/Okr.

485, -IMO MSC/Okr.

450/rev.1, -IMO MSC/Okr.

731, -IMO MSC/Okr.

1120.

IMO MSC/Okr. 353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne)

Prav. II-2/1,

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/1,

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Gasilska oprema – rešilna vrv

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP) Priloga 1, del 1, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne prostore za tovor

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

848,

IMO MSC.1/Okr. 1313,

IMO MSC.1/Okr. 1316,

IMO MSC.1/Okr. 1317. -IMO MSC/Okr.

848,

IMO MSC.1/Okr. 1317. -IMO MSC/Okr.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi)

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

IMO MSC.1/Okr. 1270,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

IMO MSC.1/Okr. 1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor

Opomba: Pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov), za strojnice in črpalne prostore za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.

670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda ‚A‘

(šobe in preskušanje delovanja)

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

913,

IMO MSC.1/Okr. 1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore ter prostore posebnega razreda, enakovredne tistim, ki so navedene v resoluciji A.123(V)

Prav. II-2/19,

Prav. II-2/20,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

Prav. II-2/19,

Prav. II-2/20,

IMO A.123(V), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

IMO MSC.1/Okr. 1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom

Postavka prestavljena v A.2/3.9.

A.1/3.51

Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže

Prav. II-2/7,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

Prav. II-2/7,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,

IMO MSC.1/Okr. 1242,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

Oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah:

EN 54-2 (1997), vključno z AC (1999) in A.1 (2006).

Oprema za napajanje z električnim tokom:

EN 54-4 (1997), vključno z AC (1999), A.1 (2002) in A.2 (2006).

Detektorji vročine – detektorji točke:

EN 54-5 (2000), vključno z A.1 (2002).

Detektorji dima – detektorji točke, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo:

EN 54-7 (2000), vključno z A.1 (2002) in A.2 (2006).

Detektorji plamena – detektorji točke:

EN 54-10 (2002), vključno z A.1 (2005).

Javljalniki požara z ročnim upravljanjem:

EN 54-11 (2001), vključno z A.1 (2005).

Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah:

IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr.

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Neprenosni in prenosni gasilni aparati

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/4,

Prav. II-2/10,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

EN 1866-1 (2007).

ali

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Naprave za javljanje požarov sonarji

Prav. II-2/7,

Prav. X/3,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

Prav. II-2/7,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, -Res.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

Sonarji:

EN 54-3 (2001), vključno z A.1 (2002) in A.2 (2006),

IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr.

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina

Prav. II-2/4,

VI/3.

Prav. II-2/4,

VI/3, -Prav.

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008) ali IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001), -IMO MSC/Okr.

IEC 60533 (1999),

in po potrebi:

(a)

Kategorija 4: (varno območje)

EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik;

(b)

Kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere)

EN 50104 (2002), vključno z A.1 (2004) kisik,

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Dvonamenske gasilne šobe

(škropljenje/curek)

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Gasilne šobe – kombinirane gasilne šobe notranjega premera 16:

EN 15182-1 (2007), vključno z A.1 (2009),

EN 15182-2 (2007), vključno z A.1 (2009).

Gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16:

EN 15182-1 (2007), vključno z A.1 (2009),

EN 15182-3 (2007), vključno z A.1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Požarne cevi (v kolutu)

Prav. II-2/10,

X/3.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

EN 671-1 (2001), vključno z AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10.8.1,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14,

IMO MSC.1/Okr. 1239,

IMO MSC.1/Okr. 1276.

798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, 14,

IMO MSC.1/Okr. 1239,

IMO MSC.1/Okr. 1276,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

IMO MSC.1/Okr. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi

Prav. II-2/1,

IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC). -IMO MSC/Okr.

Res. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC),

IMO MSC/Okr. 553.

IMO MSC.1/Okr. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za balkone kabin

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10,

IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

IMO MSC.1/Okr. 1313.

IMO MSC.1/Okr. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor

Opomba: Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor se preskusi z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.

Prav. II-2/10.

Prav. II-2/10.

IMO MSC.1/Okr. 1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

ex. A.2/3.32

Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom

Prav. II-2/1.

Prav. II-2/1,

Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju: poglavje 11.

IMO MSC.1/Okr. 1315.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: Navigacijska oprema.

Stolpec 5: Pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije IEC 61162.

Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija‘

Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetni kompas

Prav. V/18.

Prav. V/19,

IMO A.382(X), -Res.

IMO A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

ali

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)

Prav. V/18,

Prav. V/19,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.116(73), -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005,

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162.

ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Žirokompas

Prav. V/18.

Prav. V/19,

IMO A.424(XI), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008).

ali

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarska oprema

Postavka prestavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36.

A.1/4.5

Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)

Postavka prestavljena v A.1/4.34.

A.1/4.6

Ultrazvočni globinomer

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.224(VII), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.74(69), Priloga 4, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006,

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

ISO 9875 (2000), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006,

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME)

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO A.824(19), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.96(72), -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

EN 61023 (2007),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 61023 (2007),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik stanja propelerja

Postavka prestavljena v A.1/4.20, A.1/4.21 in A.1/4.22.

A.1/4.9

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Kazalnik stopnje obratov

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.526(13), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Naprava za iskanje smeri

Namenoma se pusti prazno.

A.1/4.11

Oprema Loran-C

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO A.818(19), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

EN 61075 (1993),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Oprema Chayka

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO A.818(19), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

EN 61075 (1993),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigacijska oprema Decca

Namenoma se pusti prazno.

A.1/4.14

Oprema GPS

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), -IMO MSC/Okr.

IMO MSC.112(73), -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003), -IMO MSC/Okr.

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Oprema GLONASS

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.113(73), -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

EN 61108-2 (1998),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 61108-2 (1998), -IMO MSC/Okr.

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Sistem nadziranja krmiljenja (HCS)

Prav. V/18.

Prav. V/19,

IMO A.342(IX), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.64(67), Priloga 3, -Res.

IMO MSC.191(79).

ISO 11674 (2006),

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

ISO 11674 (2006),

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Vzvod mehanskega pilota

Postavka prestavljena v A.1/1.40.

A.1/4.18

Transponder SAR 9 GHz (SART)

III/4, -Prav.

IV/14, -Prav.

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

III/6, -Prav.

IV/7, -Prav.

IMO A.530(13), -Res.

IMO A.802(19), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14,

ITU-R M.628-3(11/93).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

EN 61097-1 (2007).

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarska naprava za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.37.

A.1/4.20

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Kazalnik kota odklona krmila

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

ISO 20673 (2007),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

ISO 20673 (2007),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

ISO 22554 (2007),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

ISO 22554 (2007),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Kazalnik stanja propelerja

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z 60945 IEC Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

ISO 22555 (2007),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

ISO 22555 (2007),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas za rešilne in reševalne čolne

III/4, -Prav.

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

III/34, -Prav.

IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V, -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 13.

ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.37.

A.1/4.25

Naprava za samodejno spremljanje (ATA)

Postavka prestavljena v A.1/4.35.

A.1/4.26

Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.38.

A.1/4.27

Elektronska naprava za vrisovanje (EPA)

Postavka prestavljena v A.1/4.36.

A.1/4.28

Vgrajen mostni sistem

Postavka prestavljena v A.2/4.30.

A.1/4.29

Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)

Prav. V/18,

Prav. V/20,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/20,

IMO A.694(17), - Res.

IMO A.861(20), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 61996-1 (2008),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 61996-1 (2007-11),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) z zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS)

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

IMO MSC.232(82), -Res.

IMO SN.1/Okr. 266

[Podpori ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, če so bile te možnosti preskušene.]

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 61174 (2008),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 61174 (2008),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Žirokompas za visokohitrostna plovila

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

IMO A.694(17), - Res.

IMO A.821(19), -Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79).

ISO 16328 (2001),

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008)

ali

ISO 16328 (2001),

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS)

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.74(69), -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

ITU-R M.1371-4(2010).

Opomba: ITU-R M. 1371-4(2010) se uporablja samo v skladu z zahtevami Res. IMO MSC.74(69).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 61993-2 (2001),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 61993-2 (2001), -IMO MSC/Okr.

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Sistem za nadzor spremljanja

(deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov)

Prav. V/18.

Prav. V/19,

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.74(69), -Res.

IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62065 (2002),

EN 62288 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62065 (2002),

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarska oprema CAT 1

Prav. V/18.

Prav. V/19.

IMO A.278(VIII), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO A.823(19), -Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarska oprema CAT 2

Prav. V/18.

Prav. V/19,

IMO A.278(VIII), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarska oprema CAT 3

Prav. V/18.

Prav. V/19,

IMO A.278(VIII), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H, CAT 2H in CAT 3H)

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

IMO A.278(VIII), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer:

(a)

CAT 1 z možnostjo pomorske karte;

(b)

CAT 2 z možnostjo pomorske karte;

(c)

CAT 1 za visokohitrostna plovila (HSC) z možnostjo pomorske karte;

(d)

CAT 2 za visokohitrostna plovila (HSC) z možnostjo pomorske karte.

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

IMO A.278(VIII), -Res.

IMO A.694(17), - Res.

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.191(79), -Res.

IMO MSC.192(79),

ITU-R M. 1177-3(06/03).

EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija EN 61162,

EN 62288 (2008),

EN 62388 (2008)

ali

IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

serija IEC 61162,

IEC 62288 ed.1.0 (2008).

IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Reflektorska antena (passive type)

Prav. V/18,

Prav. X/3,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

Prav. V/19,

IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, -Res.

IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, -Res.

IMO MSC.164(78).

ISO 8729-1 (2010),