29.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/18


SKLEP SVETA št. 896/2011/EU

z dne 19. decembra 2011

o spremembi Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Sveta 2007/659/ES z dne 9. oktobra 2007 o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano trošarinsko stopnjo za „tradicionalni“ rum, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih (2), je Franciji dovoljeno, da za „tradicionalni“ rum, ki se proizvede v njenih čezmorskih departmajih in proda na ozemlju celinske Francije, uporablja znižano trošarinsko stopnjo, ki je lahko nižja od najnižje trošarinske stopnje za alkohol, določene v Direktivi Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne stopnje (3), vendar ne sme biti nižja za več kot 50 % standardne nacionalne trošarinske stopnje za alkohol. „Tradicionalni“ rum, za katerega se uporablja znižana trošarinska stopnja, je zdaj opredeljen v točki 1(f) Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (4). Znižanje trošarinske stopnje je omejeno na letno kvoto 108 000 hektolitrov čistega alkohola. To odstopanje preneha veljati 31. decembra 2012.

(2)

Da bi določbe Odločbe 2007/659/ES prilagodili členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije in pri tem upoštevali, da se „tradicionalni“ rum proizvaja le na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, bi bilo treba v tem sklepu o spremembi navesti le te štiri najbolj oddaljene regije.

(3)

Francoski organi so 29. junija 2010 Komisiji poslali poročilo, predvideno v členu 4 Odločbe 2007/659/ES. To poročilo vsebuje dve zahtevi. Prvič, francoski organi zahtevajo, da se letna kvota s 108 000 hektolitrov poveča na 125 000 hektolitrov čistega alkohola, s čimer bi jo prilagodili razvoju na trgu ruma v Uniji. Drugič, francoski organi zahtevajo, da se za eno leto, to je do 31. decembra 2013, podaljša obdobje uporabe Odločbe 2007/659/ES, da bi se konec obdobja njene uporabe ujemal s koncem obdobja uporabe odločitve o državni pomoči, ki jo je Komisija o isti zadevi sprejela 27. junija 2007 (5) (v nadaljnjem besedilu: Odločitev o državni pomoči).

(4)

Iz informacij, ki so jih poslali francoski organi, je razvidno, da so se količine „tradicionalnega“ ruma, dane na trg po znižani trošarinski stopnji, od sprejetja Odločbe 2007/659/ES s 96 100 hektolitrov v letu 2007 povečale na 105 700 hektolitrov čistega alkohola v letu 2010, kar pomeni letno povečanje za 3,2 %. Če bi se ta trend nadaljeval, bi morale količine „tradicionalnega“ ruma, dane na trg, leta 2011 znašati približno 109 100 hektolitrov čistega alkohola, leta 2012 112 600 hektolitrov in leta 2013 116 200 hektolitrov, s čimer bi bila presežena kvota 108 000 hektolitrov, določena v Odločbi 2007/659/ES.

(5)

V uvodni izjavi 9 Odločbe 2007/659/ES je poudarjeno, da bi bilo treba ponovno pregledati količine „tradicionalnega“ ruma s poreklom iz čezmorskih departmajev, ki so ob dajanju v promet na ta trg upravičene do znižane trošarinske stopnje, ker je treba okrepiti konkurenčnost „tradicionalnega“ ruma iz čezmorskih departmajev na trgu v celinski Franciji z namenom ohranitve sektorja sladkorni trs–rum v teh departmajih. Ob upoštevanju predvidenega povečanja za leto 2011 bi bilo zaradi zagotavljanja kontinuitete zato treba letno kvoto 108 000 hektolitrov, določeno v Odločbi 2007/659/ES, povečati na 120 000 hektolitrov, kar bi moralo vključevati kvoto za leto 2011. S takim povečanjem bi bilo mogoče pokriti 4,3 % letno povečanje, kar je nekaj več od 3,2 % povečanja, ugotovljenega v obdobju 2007–2010.

(6)

Prav tako je treba podaljšati obdobje uporabe Odločbe 2007/659/ES za eno leto, s čimer bi se prenehala uporabljati hkrati z Odločitvijo o državni pomoči.

(7)

Odločbo 2007/659/ES bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2007/659/ES se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

2.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Z odstopanjem od člena 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije se Franciji dovoli, da za „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, v celinski Franciji še naprej uporablja trošarinsko stopnjo, ki je nižja od polne stopnje za alkohol iz člena 3 Direktive 92/84/EGS.“

3.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Odstopanje iz člena 1 je omejeno na rum, opredeljen v točki 1(f) Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (6), ki se na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu proizvede iz sladkornega trsa, požetega v kraju proizvodnje, in ki vsebuje 225 ali več gramov hlapne snovi razen etilnega in metilnega alkohola na hektoliter čistega alkohola in z vsebnostjo alkohola, enako ali višjo od 40 % vol.

4.

Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Znižana trošarinska stopnja, ki se uporablja za proizvod iz člena 2 je omejena na letno kvoto 108 000 hektolitrov čistega alkohola za obdobje do 31. decembra 2010. Za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2013 je znižana trošarinska stopnja omejena na letno kvoto 120 000 hektolitrov.“

5.

V členu 5 se datum „31. december 2012“ nadomesti z datumom „31. december 2013“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Francosko republiko.

V Bruslju, 19. decembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. KOROLEC


(1)  Mnenje z dne 1. decembra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 270, 13.10.2007, str. 12.

(3)  UL L 316, 31.10.1992, str. 29.

(4)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.

(5)  UL C 15, 22.1.2008, str. 1.

(6)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.“