23.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/105


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. decembra 2011

o spremembah prilog II in IV k Direktivi Sveta 2009/158/ES o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 9518)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/879/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci (1), in zlasti člena 34 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/158/ES določa pogoje v zvezi z zdravjem živali, ki veljajo znotraj Unije za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav. Priloga II k Direktivi določa pravila za odobritev vzrejnih obratov za trgovanje znotraj Unije z navedenim blagom ter programov nadzorovanja, ki jih je treba izvajati za nekatere bolezni pri različnih vrstah perutnine. Priloga IV k Direktivi 2009/158/ES določa vzorce veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije s perutninskimi proizvodi iz navedene direktive.

(2)

Priloga II k Direktivi 2009/158/EC, kakor je bila spremenjena s Sklepom Komisije 2011/214/EU (2), določa diagnostične postopke za salmonelo in mikoplazmo.

(3)

Poglavje III Priloge II k Direktivi 2009/158/EC določa minimalne zahteve za programe nadzorovanja bolezni. Navedeno poglavje vsebuje opis postopkov testiranja na Salmonello Pullorum in Salmonello Gallinarum. V zvezi s testiranjem na Salmonello arizonae pa je treba določiti nekatere specifične dodatne podatke.

(4)

Poleg tega se pri rubriki I.31 v delu I vzorca veterinarskega spričevala za enodnevne piščance iz Priloge IV k Direktivi 2009/158/ES zahtevajo podrobne informacije v zvezi z identifikacijo blaga.

(5)

Navedena zahteva zadeva pomembne informacije o zdravstvenem stanju matičnih jat, iz katerih izhajajo enodnevni piščanci, zlasti glede testiranja na nekatere serotipe salmonele. Vendar je videti, da nekateri zahtevani podatki pomenijo nepotrebno upravno obremenitev za nosilce živilske dejavnosti, zlasti glede na nepredvidljivost izleganja. Poleg tega je treba nekatere podatke, ki se zahtevajo pri tej rubriki, navesti tudi v drugih delih spričevala.

(6)

Zato je treba iz rubrike I.31 vzorca veterinarskega spričevala črtati navedene vnose za valilna jajca, enodnevne piščance ter matično in proizvodno perutnino ter jih nadomestiti z vnosom „Številka odobritve“, ki zagotavlja jasnejše informacije o poreklu blaga. Zato je treba ustrezno popraviti del I opomb v delu II navedenih vzorcev spričeval.

(7)

Priloga IX k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (3) določa posebne pogoje, ki se uporabljajo za uvoz ratitov za vzrejo in proizvodnjo ter valilnih jajc in enodnevnih piščancev ratitov.

(8)

Točka 3 dela II navedene priloge, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1380/2011 (4), določa, da je treba enodnevne piščance prepeljati neposredno v končni namembni kraj in jih tam hraniti najmanj tri tedne od datuma izvalitve, kadar niso vzrejeni v državi članici, ki je uvozila valilna jajca. Navedeno zahtevo je treba vključiti v ustrezni vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance iz Priloge IV k Direktivi 2009/158/ES. Navedeni vzorec spričevala je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Direktivo 2009/158/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi II in IV k Direktivi 2009/158/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. februarja 2012.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(2)  UL L 90, 6.4.2011, str. 27.

(3)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.

(4)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Prilogi II in IV k Direktivi 2009/158/ES se spremenita:

1.

točka A.2 v poglavju III Priloge II se spremeni:

(a)

opomba (**) se nadomesti z naslednjim:

„(**)

Upoštevajte, da vzorci iz okolja načeloma niso primerni za zanesljivo odkrivanje Salmonelle Pullorum in Salmonelle Gallinarum, vendar so primerni za Salmonello arizonae.“;

(b)

opomba (****) se nadomesti z naslednjim:

„(****)

Salmonella Pullorum in Salmonella Gallinarum se le stežka gojita v poltrdem gojišču po Rappaportu-Vassiladisu (MSRV), ki se uporablja za nadzor zoonotske Salmonelle spp. v Uniji, primeren pa je za Salmonello arizonae.

2.

Vzorci 1, 2 in 3 iz Priloge IV se nadomestijo z naslednjim:

„VZOREC 1

Image

Image

Image

VZOREC 2

Image

Image

Image

VZOREC 3

Image

Image

Image