3.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/56


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 30. novembra 2011

o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja načrtov cepljenja v izrednih okoliščinah proti bolezni modrikastega jezika na Nizozemskem leta 2007 in leta 2008

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 8732)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2011/804/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) ter zlasti členov 3(3) in 3(4) ter druge alinee člena 3(6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 75 finančne uredbe in členom 90(1) izvedbenih pravil institucija ali organ, na katerega je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo izdatka iz proračuna Unije sprejme sklep o financiranju, ki določa bistvene elemente ukrepa, ki zahteva izdatke.

(2)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Unija mora finančno prispevati k upravičenim izdatkom držav članic, da pomaga pri izkoreninjenju bolezni modrikastega jezika v najkrajšem možnem času. Druga alinea člena 3(6) navedene odločbe določa pravila o deležu, ki se uporablja za stroške držav članic.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 (2) določa pravila v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS. Člen 3 navedene uredbe določa pravila o izdatkih, upravičenih do finančne podpore Unije.

(4)

Z Odločbo Komisije 2008/655/ES (3), kakor je bila spremenjena z Odločbo 2009/19/ES (4), je bil odobren finančni prispevek Unije za nujne ukrepe v boju proti bolezni modrikastega jezika na Nizozemskem leta 2007 in 2008.

(5)

Nizozemska je 26. marca 2009 predložila uradni zahtevek za povračilo iz členov 7(1) in 7(2) Uredbe (ES) št. 349/2005. Pripombe Komisije, metoda izračuna upravičenih izdatkov in končne ugotovitve so bili Nizozemski sporočeni v dopisu z dne 27. septembra 2010.

(6)

Plačilo finančnega prispevka Unije se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in so pristojni organi sporočili vse potrebne informacije v predpisanih rokih.

(7)

Nizozemski organi so v celoti izpolnili tehnične in upravne obveznosti iz člena 3(4) Odločbe 2009/470/ES in člena 7 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(8)

Ob upoštevanju navedenega je treba zdaj v skladu s členom 3(2) Odločbe 2008/655/ES določiti celotni znesek finančnega prispevka Unije k upravičenim stroškom, ki so povezani z izkoreninjenjem bolezni modrikastega jezika na Nizozemskem v letih 2007 in 2008.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Finančni prispevek Unije za izdatke, povezane z izkoreninjenjem bolezni modrikastega jezika na Nizozemskem v letih 2007 in 2008, se določi v višini 7 672 725 EUR. Ta finančni prispevek predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe.

Člen 2

Preostali znesek finančnega prispevka se določi v višini 1 120 985 EUR.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Nizozemsko.

V Bruslju, 30. novembra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 214, 9.8.2008, str. 66.

(4)  UL L 8, 13.1.2009, str. 31.