3.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 30. novembra 2011

o finančnem prispevku Unije za nujne ukrepe za boj proti aviarni influenci v Španiji leta 2009

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 8721)

(Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)

(2011/798/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 4 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 75 finančne uredbe in členom 90(1) izvedbenih pravil institucija ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo odhodka iz proračuna Unije sprejme sklep o financiranju, ki določa bistvene elemente ukrepa, ki vključuje odhodke.

(2)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Unija mora finančno prispevati k upravičenim izdatkom držav članic, da se aviarna influenca izkorenini v najkrajšem možnem času. Prva in druga alinea člena 4(3) navedene odločbe opredeljujeta odstotke finančnega prispevka, ki ga Unija lahko izplača kot nadomestilo za stroške, ki jih imajo države članice.

(3)

Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (2) določa pravila o izdatkih, ki so upravičeni do finančne pomoči Unije.

(4)

S Sklepom Komisije 2010/148/EU z dne 5. marca 2010 o finančnem prispevku Unije za nujne ukrepe za boj proti aviarni influenci na Češkem, v Nemčiji, Španiji, Franciji in Italiji leta 2009 (3) je bil odobren finančni prispevek Unije za nujne ukrepe za boj proti aviarni influenci, med drugim v Španiji leta 2009.

(5)

Španija je 13. maja 2010 vložila uradni zahtevek za povračilo iz člena 7(1) in (2) Uredbe (ES) št. 349/2005.

(6)

Plačilo finančnega prispevka Unije se v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 349/2005 izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in so pristojni organi sporočili vse potrebne informacije v predpisanih rokih.

(7)

Finančna revizija, ki so jo izvedle službe Komisije v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 349/2005, je pokazala le manjše finančne težave.

(8)

Španija je tako do zdaj izpolnila tehnične in upravne obveznosti iz člena 3(4) Odločbe 2009/470/ES in člena 7 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(9)

Ob upoštevanju navedenega je treba zdaj določiti prvi obrok finančnega prispevka Unije Španiji za upravičene izdatke, nastale pri izkoreninjenju aviarne influence leta 2009.

(10)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prvi obrok v znesku 500 000 EUR se izplača Španiji kot del finančnega prispevka Unije.

Člen 2

Ta sklep je sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe in je naslovljen na Kraljevino Španijo.

V Bruslju, 30. novembra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 60, 10.3.2010, str. 22.