3.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/2


SKLEP SVETA

z dne 14. novembra 2011

o podpisu Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT)

(2011/790/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, in zlasti prvega pododstavka člena 207(3) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija je maja 2003 sprejela sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT): predlog akcijskega načrta EU“, v katerem je pozvala, naj se z oblikovanjem prostovoljnih sporazumov o partnerstvu z državami proizvajalkami lesa sprejmejo ukrepi za preprečevanje nezakonite sečnje. Sklepi Sveta o akcijskem načrtu so bili sprejeti oktobra 2003 (1), Evropski parlament pa je resolucijo o tem sprejel 11. julija 2005 (2).

(2)

Svet je 5. decembra 2005 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o sporazumih o partnerstvu za izvajanje akcijskega načrta Unije za FLEGT.

(3)

Svet je 20. decembra 2005 sprejel Uredbo (ES) št. 2173/2005 (3), s katero je bila vzpostavljena shema izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Unijo iz držav, s katerimi je Unija sklenila prostovoljne sporazume o partnerstvu.

(4)

Pogajanja s Srednjeafriško republiko so se uspešno končala in Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil parafiran 21. decembra 2010.

(5)

Sporazum bi bilo treba podpisati, s pridržkom njegove sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (4).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 14. novembra 2011

Za Svet

Predsednik

M. SAWICKI


(1)  UL C 268, 7.11.2003, str. 1.

(2)  UL C 157 E, 6.7.2006, str. 482.

(3)  UL L 347, 30.12.2005, str. 1.

(4)  Besedilo sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.