15.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/58


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. novembra 2011

o spremembi poslovnika Komisije

(2011/737/EU, Euratom)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 249 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2010/138/EU, Euratom z dne 24. februarja 2010 o spremembi poslovnika Komisije (1),

ob upoštevanju Sklepa predsednika Komisije C(2011) 8000 z dne 27. oktobra 2011 –

SKLENILA:

Člen 1

V členu 12 poslovnika Komisije se doda nova točka 5 z naslednjim besedilom:

„5.   Vsak član Komisije, ki želi odložitev pisnega postopka na področju usklajevanja in nadzora gospodarske in proračunske politike držav članic, zlasti z euroobmočja, naslovi na predsednika obrazloženo zahtevo v zvezi s tem, v kateri so izrecno navedeni vidiki osnutka sklepa, na katere se zahteva nanaša, na podlagi nepristranske in objektivne ocene časovnega vidika, strukture, utemeljitve ali rezultata predlaganega sklepa.

Če po mnenju predsednika navedeni razlogi niso utemeljeni in se pri zahtevi za odložitev vztraja, lahko predsednik zavrne odložitev in se odloči za nadaljevanje pisnega postopka; v tem primeru generalni sekretar pridobi stališča drugih članov Komisije, da se zagotovi upoštevanje sklepčnosti v skladu s členom 250 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predsednik lahko točko za namen njenega sprejetja tudi vključi na dnevni red naslednje seje Komisije.“

Člen 2

V členu 23 poslovnika Komisije se vstavi nova točka 5a z naslednjim besedilom:

„5a   Posvetovanje z Generalnim direktoratom za gospodarske in finančne zadeve je obvezno za vse pobude, ki se nanašajo ali lahko vplivajo na rast, konkurenčnost ali gospodarsko stabilnost v Evropski uniji ali euroobmočju.“

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. novembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 55, 5.3.2010, str. 60.