14.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/33


SKLEP SVETA 2011/684/SZVP

z dne 13. oktobra 2011

o spremembah sklepa 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 9. maja 2011 sprejel Sklep 2011/273/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1).

(2)

Zaradi resnosti razmer v Siriji bi morali omejevalni ukrepi iz Sklepa 2011/273/SZVP veljati še za en subjekt, tako da ta subjekt ne bi mogel s sredstvi ali gospodarskimi viri, ki so v njegovi lasti, z njimi razpolaga ali so pod njegovim nadzorom, zagotavljati finančne podpore sirskemu režimu, vendar pa bi mu bilo začasno omogočeno, da zamrznjena sredstva ali gospodarske vire, ki jih je dobil pozneje, uporabi za financiranje trgovskih poslov z osebami in subjekti, ki niso uvrščeni na seznam.

(3)

Zato bi bilo treba Sklep 2011/273/SZVP ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Sveta 2011/273/SZVP se spremeni, kot sledi:

1.

člen 3 se spremeni, kot sledi:

(i)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da osebam, odgovornim za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, osebam, ki izkoriščajo ali podpirajo režim, in osebam, povezanim z njimi, ki so navedene na seznamu v Prilogi I, preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega.“;

(ii)

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3, 4, 5, 6 in 7 osebam s seznama v Prilogi I dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, ter na osebe, na katere se nanaša.“;

2.

člen 4 se spremeni, kot sledi:

(i)

odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v njihovi lasti, z njimi razpolagajo ali so pod nadzorom oseb, odgovornih za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, oseb in subjektov, ki izkoriščajo ali podpirajo režim, ter z njimi povezanih oseb in subjektov s seznamov v prilogah I in II.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom s seznamov v prilogah I in II ne smejo biti neposredno ali posredno dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri.“;

(ii)

točka (a) odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„(a)

nujni za osnovne potrebe oseb, navedenih v prilogah I in II, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;“;

(iii)

točka (a) odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe ali subjekta iz člena 4(1) v prilogi I in II, ali sodbe sodišča ali upravne sodbe ali arbitražne sodbe, izdane pred tem datumom;“;

(iv)

točka (c) odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

zaseg ali sodba ni v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom, navedenim v prilogah I in II;“;

(v)

doda se naslednji odstavek:

„5a.   Določba odstavka 1 subjektu s seznama iz Priloge II ne preprečuje, da dva meseca po datumu uvrstitve na seznam plačuje z zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ki jih je prejel po datumu uvrstitve na seznam, če je tako plačilo zapadlo na podlagi pogodbe v zvezi s financiranjem trgovskih poslov, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1.“;

3.

člen 4a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4a

V zvezi s pogodbami ali transakcijami, ki so jih neposredno ali posredno, v celoti ali delno ovirali ukrepi iz tega sklepa, se osebam ali subjektom s seznama v prilogah I in II ali kateri koli drugi osebi ali subjektu v Siriji, vključno z vlado Sirije, njenimi javnimi organi, korporacijami ali agencijami, ali kateri koli osebi ali subjektu, ki zahtevo vlaga prek ali v korist take osebe ali subjekta, ne odobri noben zahtevek, vključno z zahtevki za odškodnino ali nadomestilo ali podobnimi terjatvami, kot so zahtevki za terjatev, globe ali uveljavljanje garancij, zahtevki za podaljšanje ali izplačilo obveznice, finančne garancije, vključno s terjatvami iz naslova akreditivov ter podobnimi instrumenti.“;

4.

odstavek 1 člena 5 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi in spremeni seznama iz prilog I in II.“;

5.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   V prilogah I in II so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam.

2.   Prilogi I in II vključujeta tudi informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevnih oseb ali subjektov, če so te informacije na voljo. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.“

Člen 2

Priloga Sklepa 2011/273/SZVP postane njegova Priloga I.

Člen 3

Priloga tega sklepa se doda k Sklepu 2011/273/SZVP kot njegova Priloga II.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. oktobra 2011

Za Svet

Predsednik

M. DOWGIELEWICZ


(1)  UL L 121, 10.5.2011, str. 11.


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam subjektov iz člena 4(1)

Subjekti

 

Naziv

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; vse pisarne po svetu [NPWMD]

Spletna stran: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975

Uprava: dir.cbs@mail.sy

banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo režimu

13.10.2011“