23.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/26


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 20. junija 2011

o dovoljenju Romuniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2011/363/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Romunija je v dopisih, ki jih je Komisija evidentirala 4. novembra 2009, 2. julija 2010, 26. julija 2010 in 20. decembra 2010, prosila za dovoljenje za dobo dveh let, da lahko z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES določi, da je davčni zavezanec, ki so mu dobavljena nekatera žita in semena oljnic, zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV). Navedla je, da ne bo prosila za podaljšanje tega dovoljenja.

(2)

Komisija je z dopisom z dne 15. marca 2011 zahteve Romunije posredovala drugim državam članicam. V dopisu z dne 22. marca 2011 je Komisija obvestila Romunijo, da ima vse informacije, za katere meni, da so potrebne za presojo zahteve.

(3)

Romunija je odkrila primere davčne utaje v trgovanju z nekaterimi nepredelanimi kmetijskimi pridelki, žiti in semeni oljnic. Nekateri subjekti v državno blagajno ne plačajo DDV potem ko dobavijo svoje izdelke, zlasti kadar so jih pridobili brez plačila vstopnega davka. Kljub temu pa imajo njihovi kupci z veljavnim računom pravico do odbitka DDV.

(4)

Določitev davčnega zavezanca, kateremu je blago dobavljeno, kot zavezanca za DDV namesto dobavitelja, bi bil začasni nujni ukrep, s katerim bi bila odpravljena ta oblika utaje. Dve leti uporabe tega posebnega ukrepa bi morali Romuniji zagotoviti čas za uvedbo dokončnih ukrepov v kmetijskem sektorju, skladnih z Direktivo 2006/112/ES, za preprečevanje te oblike utaje in boj proti njej.

(5)

Da bi preprečila prenos goljufive dejavnosti v fazo predelave živilskega ali industrijskega blaga ali v druge izdelke, bi morala Romunija sočasno uvesti ustrezno deklaracijo in nadzorne ukrepe ter o tem obvestiti Komisijo.

(6)

Da se zagotovi, da se posebni ukrep uporablja samo za nepredelane kmetijske pridelke in da zadevni davčni zavezanci ne nosijo nesorazmernih upravnih stroškov ali ogrozijo pravne varnosti, bi bilo treba za določitev blaga, na katerega se nanaša ta posebni ukrep, uporabiti kombinirano nomenklaturo, določeno z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2).

(7)

Posebni ukrep je upravičen in sorazmeren z zastavljenimi cilji. Je časovno omejen in se nanaša samo na nekatere natančno določene izdelke, ki v nespremenjenem stanju navadno niso uporabljeni v končni potrošnji in so bili predmet davčnih utaj, ki so povzročile znatno izgubo prihodkov iz DDV. Glede na obseg izgube davčnih prihodkov, bi bilo treba ta ukrep čim prej sprejeti.

(8)

Posebni ukrep ne bo vplival na skupni znesek prihodkov iz DDV Romunije, ki ga pobere v fazi končne potrošnje in ne bo imel škodljivega vpliva na lastna sredstva Unije iz naslova DDV –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES se Romuniji dovoli, da določi kot osebo, ki je dolžna plačati DDV, davčnega prejemnika naslednjega dobavljenega blaga, navedenega v kombinirani nomenklaturi iz Uredbe (EGS) št. 2658/87:

Oznaka KN

Proizvod

1001 10 00

Pšenica durum

1001 90 10

Pira za setev

ex 1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

ex 1001 90 99

Pira in pšenica navadna, razen semenske

1002 00 00

1003 00

Ječmen

1005

Koruza

1201 00

Soja, cela ali lomljena

1205

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno

1206 00

Sončnično seme, celo ali lomljeno

1212 91

Sladkorna pesa

Člen 2

Dovoljenje iz člena 1 je predmet uvedbe obveznosti deklaracije ter ustreznih in učinkovitih nadzornih ukrepov v Romuniji, za davčne zavezance, ki dobavljajo blago, za katero se uporablja to dovoljenje.

Romunija Komisijo uradno obvesti o uvedbi obveznosti in ukrepov iz prvega odstavka.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan uradnega obvestila.

Uporablja se od 1. junija 2011 do 31. maja 2013.

Člen 4

Ta sklep ja naslovljen na Romunijo.

V Luxembourgu, 20. junija 2011

Za Svet

Predsednik

MATOLCSY Gy.


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.