12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/49


SKLEP KOMISIJE

z dne 11. aprila 2011

o spremembi Odločbe 2000/367/ES o vzpostavitvi klasifikacijskega sistema glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2417)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/232/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), ter zlasti člena 20(2) Direktive,

po posvetovanju s Stalnim odborom za gradbeništvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločbo Komisije 2000/367/ES z dne 3. maja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo glede požarne varnosti gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov (2) je treba spremeniti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku na področju razvoja ustreznih preskusnih metod in zaradi vključitve požarnih zapor.

(2)

Zato je treba Odločbo 2000/367/ES ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2000/367/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

(2)  UL L 133, 6.6.2000, str. 26.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2000/367/ES se spremeni:

1.

V oddelku 3 „Proizvodi in sistemi za zaščito nosilnih elementov ali delov objektov“ se klasifikacijska tabela, ki se nanaša na „strope brez lastne požarne odpornosti“, nadomesti z naslednjo tabelo:

„Veljavnost

Stropi brez lastne požarne odpornosti

Standard(-i)

EN 13501-2; prEN 13381-1

Klasifikacija: izrazi se enako, kakor za nosilne elemente, ki so predmet zaščite

Opombe

Če hkrati izpolnjuje zahteve v zvezi s ‚polnaravnim ognjem‘, se razvrstitvi doda oznaka ‚sn‘.“

2.

V oddelku 3 „Proizvodi in sistemi za zaščito nosilnih elementov ali delov objektov“ se klasifikacijska tabela, ki se nanaša na „požarno zaščitne premaze, plošče, omete, obloge in zaslone“, nadomesti z naslednjo tabelo:

„Veljavnost

Požarno zaščitni premazi, plošče, ometi, obloge in zasloni

Standard(-i)

EN 13501-2; prEN 13381-2 do 8

Klasifikacija: izrazi se enako, kakor za nosilne elemente, ki so predmet zaščite

Opombe

—“

3.

V oddelku 4 „Nenosilni elementi ali deli objektov in proizvodov zanje“ se klasifikacijska tabela, ki se nanaša na „predelne stene (vključno s tistimi, ki vključujejo neizolirane dele)“, nadomesti z naslednjo tabelo:

„Veljavnost

Predelne stene (vključno s tistimi, ki vključujejo neizolirane dele, in požarnimi zaporami)

Standard(-i)

EN13501-2; EN 1364-1 (1); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2;

Klasifikacija: -

 

E

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI-M

 

 

30

 

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

Opombe


(1)  Pri požarnih zaporah ta standard dopolnjuje EOTA TR 031.“