1.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/72


SKLEP SVETA 2011/203/SZVP

z dne 31. marca 2011

o spremembi Sklepa 2010/445/SZVP o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za krizo v Gruziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. septembra 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/760/SZVP (1), s katerim je imenoval g. Pierra MORELA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za krizo v Gruziji do 28. februarja 2009.

(2)

Svet je 11. avgusta 2010 sprejel Sklep 2010/445/SZVP (2), s katerim je bil mandat PPEU podaljšan do 31. avgusta 2011. Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, je do tega dne znašal 700 000 EUR. Referenčni finančni znesek bi bilo treba povečati na 1 004 000 EUR, da bi lahko krili stroške, nastale zaradi dodatnih operativnih potreb.

(3)

Sklep 2010/445/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 5 Sklepa 2010/445/SZVP se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. septembra 2010 do 31. avgusta 2011 znaša 1 004 000 EUR.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. marca 2011.

V Bruslju, 31. marca 2011

Za Svet

Predsednik

VÖLNER P.


(1)  UL L 259, 27.9.2008, str. 16.

(2)  UL L 211, 12.8.2010, str. 33.