1.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/39


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. januarja 2011

o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Država Izrael pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 332)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/61/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) ter zlasti člena 25(6) Direktive,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 95/46/ES morajo države članice zagotoviti, da se prenos osebnih podatkov v tretjo državo lahko izvede le, če zadevna tretja država zagotovi ustrezno raven varstva in če se pred prenosom upoštevajo predpisi držav članic, ki izvajajo druge določbe Direktive.

(2)

Komisija lahko ugotovi, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva. V tem primeru se lahko osebni podatki prenesejo iz držav članic, ne da bi bila potrebna dodatna jamstva.

(3)

V skladu z Direktivo 95/46/ES je treba raven varstva podatkov oceniti glede na vse okoliščine, ki so povezane s postopkom prenosa podatkov ali nizom postopkov prenosa podatkov, pri čemer je treba skrbno pretehtati vrsto elementov, ki so pomembni za prenos in našteti v členu 25 Direktive.

(4)

Glede na različne pristope k varstvu podatkov v tretjih državah bi bilo treba oceniti ustreznost, morebitno odločitev na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES pa bi bilo treba sprejeti in uveljaviti na tak način, da ne pride do samovoljne ali neupravičene diskriminacije do tretjih držav ali med tretjimi državami, v katerih prevladujejo podobne okoliščine, in da ne pride do prikrite trgovinske ovire, ob upoštevanju obstoječih mednarodnih obveznosti Evropske unije.

(5)

Izraelski pravni sistem nima pisane ustave, ima pa „temeljne zakone“, ki jim je Vrhovno sodišče Države Izrael podelilo ustavni značaj. Navedene „temeljne zakone“ dopolnjuje obsežna sodna praksa, saj izraelski pravni sistem v veliki meri temelji na načelih občega prava. Pravico do zasebnosti ureja člen 7 „temeljnega zakona o človekovem dostojanstvu in svobodi“.

(6)

Pravni standardi varstva osebnih podatkov v Državi Izrael temeljijo v glavnem na standardih iz Direktive 95/46/ES, določeni pa so v Zakonu o varstvu zasebnosti št. 5741 iz leta 1981, ki je bil nazadnje spremenjen leta 2007 z namenom določiti nove zahteve za obdelavo osebnih podatkov in podrobno organizacijo nadzornega organa.

(7)

Navedeno zakonodajo o varstvu podatkov nadalje dopolnjujejo vladni sklepi o izvajanju Zakona o varstvu zasebnosti št. 5741 iz leta 1981 ter o organizaciji in delovanju nadzornega organa, ki temeljijo predvsem na priporočilih, ki jih je v poročilu ministrstvu za pravosodje izrazil odbor za pregled zakonodaje v zvezi s podatkovnimi zbirkami (Schoffmanovo poročilo).

(8)

Določbe o varstvu podatkov prav tako vsebujejo številni pravni akti, ki urejajo različne sektorje, kot so zakonodaja o finančnem sektorju, zdravstvu in javnih registrih.

(9)

Pravni standardi varstva podatkov, ki se uporabljajo v Državi Izrael, zajemajo vsa temeljna načela, potrebna za ustrezno raven varstva za fizične osebe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v avtomatiziranih podatkovnih zbirkah. Poglavje 2 Zakona o varstvu zasebnosti št. 5741 iz leta 1981, v katerem so določena načela za obdelavo osebnih podatkov, ne velja za obdelavo osebnih podatkov v neavtomatiziranih podatkovnih zbirkah (ročne podatkovne zbirke).

(10)

Uporaba pravnih standardov varstva podatkov je zagotovljena z upravnim in sodnim varstvom ter neodvisnim nadzorom, ki ga izvaja nadzorni organ, to je izraelski organ za zakonodajo, informacije in tehnologijo (ILITA), ki je pooblaščen za preiskavo in ukrepanje ter deluje popolnoma neodvisno.

(11)

Izraelski organi za varstvo podatkov so priskrbeli razlage in zagotovila glede načina razlage izraelskih predpisov ter podali zagotovila, da se izraelska zakonodaja o varstvu podatkov izvaja v skladu s tako razlago. Ta sklep upošteva te razlage in zagotovila ter je zato pogojen z njimi.

(12)

Za Državo Izrael bi se torej moralo šteti, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov iz Direktive 95/46/ES v zvezi z avtomatiziranimi mednarodnimi prenosi osebnih podatkov iz Evropske unije v Državo Izrael ali neavtomatiziranimi prenosi, pri katerih se v Državi Izrael izvaja nadaljnja avtomatizirana obdelava. Nasprotno pa ta sklep ne bi smel veljati za mednarodne prenose osebnih podatkov iz EU v Državo Izrael, pri katerih se tako prenos kot tudi poznejša obdelava podatkov izvajata izključno z neavtomatskimi sredstvi.

(13)

Zaradi preglednosti in da se zaščiti zmožnost pristojnih organov držav članic, da zagotovijo varstvo posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, je treba določiti izjemne okoliščine, v katerih se lahko upraviči začasna ustavitev prenosa nekaterih podatkov, ne glede na ugotovljeno ustrezno varstvo.

(14)

Ugotovitve o ustreznosti v zvezi s tem sklepom se nanašajo na Državo Izrael v skladu z opredelitvijo mednarodnega prava. Nadaljnji prenosi prejemniku zunaj Države Izrael v skladu z opredelitvijo mednarodnega prava se štejejo za prenose osebnih podatkov tretji državi.

(15)

Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, je dala pozitivno mnenje o ravni ustreznosti glede varstva osebnih podatkov v zvezi z avtomatiziranimi mednarodnimi prenosi osebnih podatkov iz Evropske unije ali neavtomatiziranimi prenosi, pri katerih se v Državi Izrael izvaja nadaljnja avtomatizirana obdelava. Delovna skupina je v svojem pozitivnem mnenju spodbudila izraelske organe k sprejetju dodatnih predpisov, ki bodo uporabo izraelske zakonodaje razširili na ročne podatkovne zbirke, uporabo načela sorazmernosti izrecno priznali pri obdelavi osebnih podatkov v zasebnem sektorju in izjeme pri mednarodnih prenosih podatkov razlagali v skladu z merili iz Delovnega dokumenta o skupni razlagi člena 26(1) Direktive 95/46/ES (2). To mnenje je bilo upoštevano pri pripravi tega sklepa (3).

(16)

Odbor, ustanovljen na podlagi člena 31(1) Direktive 95/46/ES, ni predložil mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se šteje, da Država Izrael zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske unije, v zvezi z avtomatiziranimi mednarodnimi prenosi osebnih podatkov iz Evropske unije ali neavtomatiziranimi prenosi, pri katerih se v Državi Izrael izvaja nadaljnja avtomatizirana obdelava.

2.   Pristojni nadzorni organ za področje uporabe pravnih standardov varstva podatkov v Državi Izrael je „Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA)“ (izraelski organ za zakonodajo, informacije in tehnologijo), naveden v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Ta sklep zadeva le ustreznost varstva, zagotovljenega v Državi Izrael v skladu z opredelitvijo mednarodnega prava z namenom izpolniti zahteve člena 25(1) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

2.   Ta sklep se uporablja v skladu z mednarodnim pravom. Ne vpliva na status Golanske planote, območja Gaze in Zahodnega brega, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, v skladu z opredelitvijo mednarodnega prava.

Člen 3

1.   Brez vpliva na pooblastila za ukrepanje za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu z določbami, razen s tistimi iz člena 25 Direktive 95/46/ES, lahko pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja obstoječa pooblastila, da začasno ustavijo prenos podatkov prejemniku v Državi Izrael z namenom zavarovanja posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov v naslednjih primerih:

(a)

če pristojni izraelski organ ugotovi, da prejemnik krši veljavne standarde varstva; ali

(b)

če obstaja precejšnja verjetnost, da so standardi varstva kršeni, če obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da pristojni izraelski organ ne ukrepa ali ne bo ukrepal primerno in pravočasno, da bi rešil zadevno vprašanje, če bi neprekinjeni prenos povzročil neposredno tveganje hudega škodovanja osebam, na katere se podatki nanašajo, in če so si pristojni organi v državi članici v teh okoliščinah ustrezno prizadevali obvestiti organ s sedežem v Državi Izrael, pristojen za obdelavo, ter mu dati priložnost za odziv.

2.   Začasna ustavitev prenosa podatkov preneha takoj, ko so zagotovljeni standardi varstva in so o tem uradno obveščeni pristojni organi zadevnih držav članic.

Člen 4

1.   Države članice obvestijo Komisijo takoj, ko so sprejeti ukrepi na podlagi člena 3.

2.   Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, odgovornih za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva v Državi Izrael, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.   Če informacije, zbrane v skladu s členom 3 ter odstavkoma 1 in 2 tega člena, dokazujejo, da organ, odgovoren za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva v Državi Izrael, svoje vloge ne izpolnjuje učinkovito, Komisija obvesti pristojni izraelski organ in po potrebi predloži osnutke ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom razveljavitve ali začasnega prenehanja izvajanja tega sklepa ali omejitve njegovega področja uporabe.

Člen 5

Komisija spremlja učinkovanje tega sklepa in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o morebitnih zadevnih ugotovitvah, vključno s kakršnimi koli dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 tega sklepa, da je varstvo v Državi Izrael ustrezno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in morebitnimi dokazi, da se ta sklep izvaja na diskriminatoren način. Zlasti spremlja obdelavo osebnih podatkov v ročnih podatkovnih zbirkah.

Člen 6

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, v treh mesecih od datuma njegove notifikacije.

Člen 7

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 31. januarja 2011

Za Komisijo

Viviane REDING

Podpredsednica


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(2)  Dokument DS 114 z dne 25. novembra 2005 je na voljo na: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_sl.pdf.

(3)  Mnenje 6/2009 o ravni varstva osebnih podatkov v Izraelu je na voljo na: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_sl.pdf.


PRILOGA

Pristojni nadzorni organ iz člena 1(2) tega sklepa:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Israel

Poštni naslov:

P.O. Box 7360

Tel Aviv, 61072

Telefon: +972 37634050

Telefaks: +972 26467064

e-naslov: ILITA@justice.gov.il

Spletna stran: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm