8.11.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/35


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 31. oktobra 2011

o spremembah Sklepa ECB/2010/15 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro, in o spremembah Sklepa ECB/2010/31 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 17 in 21 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2010/15 z dne 21. septembra 2010 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (1), vsebuje določbe o odprtju denarnega računa pri Evropski centralni banki (ECB) v imenu družbe European Financial Stability Facility (družba EFSF) za izvajanje sporazumov o posojilih (v nadaljnjem besedilu: sporazumi o posojilih) po okvirnem sporazumu o družbi EFSF, ki je začel veljati 4. avgusta 2010 (v nadaljnjem besedilu: okvirni sporazum o družbi EFSF).

(2)

Sklep ECB/2010/31 z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (2), vsebuje določbe o odprtju denarnih računov pri ECB v imenu nacionalne centralne banke zadevne države članice posojilojemalke za izvajanje sporazumov o posojilih po okvirnem sporazumu o družbi EFSF.

(3)

Okvirni sporazum o družbi EFSF je bil spremenjen z dodatkom k sporazumu, ki je začel veljati 18. oktobra 2011. S spremembami okvirnega sporazuma o družbi EFSF so bili vzpostavljeni dodatni instrumenti, ki jih lahko družba EFSF uporabi za zagotovitev finančne podpore. V skladu z odstavkom 2 preambule in členom 2(1) spremenjenega okvirnega sporazuma o družbi EFSF lahko družba EFSF odobri izplačila posojil, previdnostne ukrepe, ukrepe za financiranje dokapitalizacije finančnih institucij v državi članici euroobmočja (s posojili vladam takšnih držav članic, vključno z državami, ki niso vključene v program), ukrepe za nakup obveznic na sekundarnih trgih ali ukrepe za nakup obveznic na primarnem trgu (vsi ti instrumenti pomenijo finančno podporo), ki se zagotovijo na podlagi sporazumov o finančni pomoči (v nadaljnjem besedilu: sporazumi o finančni pomoči). Sporazumi o posojilih lahko po začetku veljavnosti spremenjenega okvirnega sporazuma o družbi EFSF ostanejo v veljavi.

(4)

Zato je treba Sklep ECB/2010/15 in Sklep ECB/2010/31 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep ECB/2010/15 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Sprejemanje plačil na denarnem računu

ECB sprejema plačila v dobro ali breme denarnega računa, odprtega v imenu družbe EFSF, samo, če se ta plačila izvajajo v povezavi s sporazumi o posojilih ali sporazumi o finančni pomoči.“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Stanje na denarnem računu

Stanje na denarnem računu, odprtem v imenu družbe EFSF, po izvedbi plačil v zvezi s posameznim sporazumom o posojilu ali sporazumom o finančni pomoči ne sme biti pozitivno in na ta denarni račun se tudi ne smejo prenesti sredstva pred dnem, ko je treba izvesti plačila v zvezi s posameznim sporazumom o posojilu ali sporazumom o finančni pomoči. Stanje na denarnem računu, odprtem v imenu družbe EFSF, ne sme nikoli biti negativno. Zato se z denarnega računa, odprtega v imenu družbe EFSF, ne sme izvršiti nobeno plačilo, katerega znesek presega pozitivno stanje na tem računu.“.

Člen 2

Sklep ECB/2010/31 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Odprtje denarnih računov

ECB lahko na zahtevo NCB države članice posojilojemalke odpre denarne račune v imenu te NCB za obdelavo plačil v povezavi s sporazumom o posojilu ali sporazumom o finančni pomoči (v nadaljnjem besedilu: denarni račun NCB).“;

2.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Sprejemanje plačil na denarnih računih

Denarni račun NCB se uporablja samo za obdelavo plačil v povezavi s sporazumom o posojilu ali sporazumom o finančni pomoči.“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 2. novembra 2011.

V Frankfurtu na Majni, 31. oktobra 2011

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  1 UL L 253, 28.9.2010, str. 58.

(2)  2 UL L 10, 14.1.2011, str. 7.