29.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/1


UREDBA (EU) št. 1231/2010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. novembra 2010

o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 79(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski parlament (3), Svet in Evropski ekonomsko-socialni odbor (4) so se izrekli za boljšo vključenost državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju države članice, tako da so jim dodelili sklop enotnih pravic, ki so čim bližje tistim, ki jih uživajo državljani Unije.

(2)

Svet za pravosodje in notranje zadeve je 1. decembra 2005 poudaril, da mora Unija zagotoviti enako obravnavo za državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju njenih držav članic, ter da bi morala biti odločnejša politika glede vključevanja usmerjena k temu, da bi se jim priznalo pravice in obveznosti, primerljive s tistimi, ki jih imajo državljani Unije.

(3)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 859/2003 (5) se je razširila uporaba uredb (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72 v zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi nista uporabljali le na podlagi njihovega državljanstva.

(4)

V tej uredbi so priznane temeljne pravice in upoštevana načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, še posebej njen člen 34(2).

(5)

Z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 883/2004 z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (6) je bila nadomeščena Uredba (EGS) št. 1408/71. Z Uredbo (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (7) je bila nadomeščena Uredba (EGS) št. 574/72. Uredbi (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72 sta bili razveljavljeni z datumom začetka uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009.

(6)

Uredbi (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009 bistveno posodabljata in poenostavljata zlasti pravila za koordinacijo za zavarovane osebe in tudi za ustanove socialne varnosti. Za zadnje si posodobljena koordinacija prizadeva pospešiti in olajšati obravnavo podatkov o pravicah do dajatev zavarovanih oseb in za znižanje pripadajočih upravnih stroškov.

(7)

Spodbujanje visoke ravni socialne varnosti ter zviševanje življenjskega standarda in kakovosti življenja v državah članicah so cilji Unije.

(8)

Da bi se izognili upravljanju zapletenih pravnih in upravnih primerov omejene skupine oseb v korist njihovih delodajalcev in tudi nacionalnih ustanov socialne varnosti, je pomembno, da se uporablja en sam pravni instrument za koordinacijo, da bi bilo čim več koristi od posodobitve in poenostavitve na področju socialne varnosti, ki ju prinašata uredbi (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009.

(9)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 859/2003 nadomestiti s pravnim instrumentom, katerega osnovni cilj je, da se uredbi (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72 nadomestita z uredbama (ES) št. 883/2004 oziroma št. 987/2009.

(10)

Uporaba uredb (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009 za državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva, le-tem ne daje nobene pravice do vstopa, začasnega ali stalnega prebivanja v državi članici ali do dostopa do njenega trga dela. Zato torej naj se ne bi z uporabo uredb (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009 posegalo v pravico držav članic, da v skladu s pravom Unije izdajo, zavrnejo ali odvzamejo dovoljenje za vstop, za začasno ali stalno prebivanje ali delovno dovoljenje v zadevni državi članici ali da zavrnejo prošnjo za podaljšanje dovoljenja.

(11)

Uredbi (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009 bi se zaradi razlogov iz te uredbe morali uporabljati le kolikor zadevna oseba že zakonito stalno prebiva na ozemlju države članice. Zakonito stalno prebivališče je torej predpogoj za uporabo navedenih uredb.

(12)

Uredbi (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009 naj se ne bi uporabljali, kadar so razmere v vsakem pogledu omejene na eno samo državo članico. To so med drugim razmere, v katerih ima državljan tretje države vezi le s tretjo državo in eno samo državo članico.

(13)

Pogoj zakonitega prebivanja na ozemlju države članice ne bi smel vplivati na pravice, ki izhajajo iz uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004 v zvezi z invalidskimi, starostnimi, družinskimi in vdovskimi pokojninami v eni ali več državah članicah za državljana tretje države, ki je predhodno izpolnil pogoje iz te uredbe, ali preživele družinske člane državljana tretje države, če njihove pravice izhajajo iz pravic delavca, ko prebivajo v tretji državi.

(14)

Pogoj, da oseba ohrani pravico do dajatev za brezposelnost, kakor določa člen 64 Uredbe (ES) št. 883/2004 je, da je pri službi za zaposlovanje vsake države članice, v katero je vstopila, prijavljena kot iskalec zaposlitve. Te določbe se torej lahko uporabljajo za državljana tretje države le pod pogojem, da ima ta oseba pravico, kadar je to ustrezno glede na njegovo ali njeno dovoljenje za bivanje ali dolgoročni status rezidenta, da se pri službi za zaposlovanje države članice, v katero je vstopila, prijavi kot iskalec zaposlitve, kakor tudi pravico, da v tej državi zakonito dela.

(15)

Ta uredba ne posega v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov s tretjimi državami, katerih pogodbenica je Unija in na podlagi katerih so lahko pridobljene ugodnosti glede socialne varnosti.

(16)

Ker države članice zaradi čezmejne narave primerov ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe in se jih torej zaradi razsežnosti predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno, da se ti cilji dosežejo.

(17)

V skladu s členom 3 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Irska s pismom z dne 24. oktobra 2007 uradno obvestila, da želi sodelovati pri sprejemanju in uporabi te uredbe.

(18)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zato zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.

(19)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbi (ES) št. 883/2004 in št. 987/2009 se uporabljata za državljane tretjih držav, za katere se nista že uporabljali zgolj na podlagi njihovega državljanstva, kot tudi za njihove družinske člane in preživele družinske člane, pod pogojem, da stalno zakonito prebivajo na ozemlju države članice in njihove razmere v nobenem pogledu niso omejene na eno samo državo članico.

Člen 2

Uredba (ES) št. 859/2003 preneha veljati za države članice, za katere velja ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se v skladu s Pogodbama neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, dne 24. novembra 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

O. CHASTEL


(1)  UL C 151, 17.6.2008, str. 50.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 (UL C 294 E, 3.12.2009, str. 259), Stališče Sveta s prve obravnave z dne 26. julija 2010 (UL C 253 E, 21.9.2010, str. 1), Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 1999 o Evropskem svetu v Tampereju (UL C 154, 5.6.2000, str. 63).

(4)  Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora z dne 26. septembra 1991 o statusu delavcev migrantov iz tretjih držav (UL C 339, 31.12.1991, str. 82).

(5)  UL L 124, 20.5.2003, str. 1.

(6)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(7)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.